TRINÁSŤ VZÝVANÍ SV. ANTONA

(Recitujte modlitbu v konkrétny týždeň.)

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Vzor svätosti, pomôž nám oslobodiť sa od všetkého, čo stojí v ceste nášmu povolaniu k svätosti života.
Tak ako Ty, pomôž nám nájsť šťastie v živote naplnenom sebaobetovaním.
{chvíľa ticha}

Sme spoločníci na ceste životom spolu so sv. Antonom.
Aby sme hľadali cestu k svätosti – ako je Boh svätý –, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Vzor svätosti, oroduj za nás!
Amen.
(Zo života sv. Antona)

ANTON STRETÁVA FRANTIŠKÁNSKYCH MNÍCHOV IDÚCICH NA MISIE
Narodil sa v portugalskom Lisabone v roku 1195; pri krste dostal meno Fernando (Ferdinand). V 15. rokoch vstúpil do Rádu kanonikov Reguly sv. Augustína. V kláštore Svätého kríža v Coimbre v roku 1219 stretol skupinu mladých františkánskych mníchov, ktorí šli na misijnú výpravu do Maroka. Ich zápal pre evanjelium na neho spravil veľký dojem. Ich svätosť sa ho dotkla.

 1. TÝŽDEŇ

 

Svätý Anton, Evanjeliový doktor,
pomôž nám nájsť silu nasledovať evanjeliovú cestu životom tak, ako Ty.
Uvoľni naše jazyky, aby sme hlásali dobrú zvesť nášho Pána Ježiša Krista ostatným.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Evanjeliového doktora.
Aby sme žili hodnoty evanjelia bez kompromisov, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Evanjeliový doktor, oroduj za nás.
Amen.
(Zo života sv. Antona)

ANTON ROZJÍMA NAD SMRŤOU PRVÝCH FRANTIŠKÁNSKYCH MUČENÍKOV
Keď správy o brutálnom umučení a zavraždení piatich františkánskych misionárov moslimami v Maroku zasiahli Coimbru v roku 1220, sv. Antona to hlboko zarmútilo. Ich ostatky boli vrátené kláštoru na pohrebné účely. Mučeníctvo jeho priateľov pomklo svätého Antona k štúdiu Biblie a ešte hlbšiemu rozjímaniu nad evanjeliovými hodnotami a láskou.

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Nasledovník sv. Františka,
pomôž nám nájsť odvahu budovať Cirkev
prostredníctvom života v pokornej službe,
vernej poslušnosti a súcitnej láske.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona,
nasledovníka chudobného muža z Assisi.
Aby sme spoznali tvár Ježiša v našich bratoch a sestrách, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Nasledovník svätého Františka, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTON POCÍTI VOLANIE NA FRANTIŠKÁNSKU CESTU ŽIVOTOM
Aj keď bol svätý Anton už vysvätený ako kňaz v Ráde kanonikov, začal cítiť, že Boh ho volá stať sa františkánom. Začal navštevovať blízky olivový sad, kde mnísi žili                        v chudobnej pustovni. Tam sv. Anton spoznal ducha sv. Františka ako „Malého chudobného muža z Assisi“. S povolením Cirkvi sa sv. Anton čoskoro stal bratom v rúchu františkánskeho rádu.

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Majster misií,
pomôž nám nájsť vytrvalosť,
aby sme sa stali nástrojmi pokoja a hľadačmi spravodlivosti

vo svete rozdelenom ekonomickými a ľudskými rozdielmi.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona.
Aby sme pracovali za pokoj, hľadali spravodlivosť a šírili odpustenie, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Majster misií, oroduj za nás!
Amen.
(Zo života sv. Antona)

ANTON SA PRIPRAVUJE NA MISIE

 

Zapálený hrdinským príkladom mučeníkov, sv. Anton poprosil svojich františkánskych predstavených o povolenie ísť ako misionár do Maroka. Jeho najväčšou túžbou bolo slúžiť Pánovi šírením evanjelia a ponúknuť svoj život ako mučeník.

Boh má ale iný plán. Po príchode do Maroka sv. Anton ťažko ochorie a v polo-bezvedomí zotrvá týždne. Bude sa musieť vrátiť do Portugalska.

 1. TÝŽDEŇ

 
Svätý Anton, Hľadač stratených,
pomôž nám nájsť, čo chýba v našich životoch,
či už ide o stratené veci, napäté vzťahy,
a tých, ktorí zblúdili zo spoločenstva Cirkvi.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona.
Aby sme spoznali jeho jemné navádzanie k hlbšiemu vzťahu s Pánom Ježišom
a jeho nevestou Cirkvou, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Hľadač stratených, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

LOĎ SV. ANTONA ZABLÚDI V BÚRKE
Po rozlúčke s milovanou Afrikou a misionárskymi snami, život sv. Antona čoskoro zastihla nová výzva. Jeho loď bola odklonená z kurzu silnou búrkou v Stredozemnom mori. Chorľavý sv. Anton, stratený na mori, našiel svoju „kotvu“ v Pánovi. Odovzdal sa do svätej Božej vôle.

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Pomocník chudobných,
pomôž nám nájsť prítomnosť Ježiša Krista v chudobných,
trpiacich, v ľuďoch bez domova a v starších ľuďoch.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Pomocníka chudobných.
Aby sme objavili Pána Ježiša v malomocných našich dní, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Pomocník chudobných, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

LOĎ SV. ANTONA PRICHÁDZA NA SICÍLIU
Božia prozreteľnosť poslala loď svätého Antona smerom na východ do Talianska. Po príchode na Sicíliu sa svätý Anton cítil slabý a opustený. Identifikujúc sa s hladnými a ľuďmi bez domova, podal ruku chudobným a bol odhodlaný pokračovať vo svojom františkánskom povolaní. Zamieril na sever do Assisi, kde boli svätý František a mnísi zvolaní na generálne zhromaždenie, v roku 1221 známe ako „františkánska kapitula“. Pre rád i pre svätého Františka svitol nový deň.

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Milovník Eucharistie,
pomôž nám nájsť pravú oddanosť Kristovi prítomnému v Eucharistii,
akceptovaním jeho pozvania nasýtiť svojich ľudí.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Milovníka Eucharistie.
Aby sme spoznali Ježiša v lámaní chleba a vo všetkých ľuďoch, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Milovník Eucharistie, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTON A EUCHARISTICKÝ ZÁZRAK SO SOMÁROM
Napriek tomu, že bol cudzinec a chorľavý, začal byť svätý Anton čoskoro známy medzi mníchmi ako brilantný teológ a vplyvný kazateľ. Bol pridelený kázať po celom Taliansku a južnom Francúzsku. V Rimini ho provokoval heretik, ktorý popieral reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Svätý Anton ho vyzval, aby nechal vybrať svojho somára medzi hŕbou dobrého krmiva a Eucharistiou. Ako svätý Anton držal Najsvätejšiu sviatosť, somár pristúpil a pokľakol v adorácii.

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Obranca viery,
pomôž nám nájsť pravdu,

ukrytú v bohatom dedičstve učenia našej Cirkvi
a života spoločenstva.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Obrancu viery.
Aby sme sa znovu odovzdali hlbšiemu chápaniu daru

našej katolíckej viery a nášho povolania k vernosti a svätosti, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Obranca viery, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTON KÁŽE RYBÁM
Známy ako Evanjeliový doktor obhajoval svätý Anton učenie Cirkvi cez novú evanjelizáciu, vernú pápežovi a Magistériu. Jeho oponenti bránili ľuďom prichádzať na jeho kázne.

Raz počas takej príležitosti v Rimini sa svätý Anton pozrel do mora a začal kázať rybám. Tisíce rýb priplávalo k hladine a zoradiac sa do radov pozorne počúvali. Chýr                o tomto úžasnom zázraku sa rozšíril a ľudia čoskoro prichádzali počúvať ho i uverili.

 

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Liečiteľ duše a tela,
pomôž nám nájsť liek na naše utrpenie a bolesť,

aby sme mohli zažiť plnosť a blaho tela, mysle a ducha.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Liečiteľa duše a tela.
Dotkni sa a vylieč, obnov a uzmier nás fyzicky, emocionálne a duchovne.
Modlime sa: Ó, dobrý svätý Anton, Liečiteľ duše a tela, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTON, MIEROTVORCA, SMERUJE DO MESTA SVÁRU
Taliansko bolo za života svätého Antona krajinou konfliktu. Politické nezhody medzi vládcom a pápežom rozdelili ľudí a spôsobili veľké občianske nepokoje. Povesť svätého Antona ako liečiteľa ho niekedy stavala do role mierotvorcu. Tyranom a bojujúcim stranám ponúkol jednoduchý recept na uzdravenie sporu: zmierenie v Kristovi.

 

 1. TÝŽDEŇ


Svätý Anton, Divotvorca,
pomôž nám nájsť ducha údivu pre zázrak života.
Nech sme vždy otvorení zázračnej prítomnosti Boha v našich životoch.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Divotvorcu:
nech kráčame vo viere a dôvere v Božiu zázračnú silu –,

počuj naše potreby a odpovedz na ne mohutným spôsobom.

Modlime sa:

Ó, dobrý sv. Anton, Divotvorca, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTONA VÍTAJÚ OBYVATELIA MESTA PO OBNOVE MIERU

 

Láska bola hlavným posolstvom života svätého Antona. Ľudia boli k nemu priťahovaní inštinktívne. V každom meste a dedine hlásal silné posolstvo evanjeliovej lásky, aby vštepil novú jednotu a pracoval so zázrakom pokoja. Dosvedčujúc františkánske motto Pax et Bonum (Pokoj a Dobro), šíril Božie kráľovstvo.

 

 

 1. TÝŽDEŇ

Svätý Anton, Posol milosrdenstva,
pomôž nám nájsť súcit,

aby sme odpustili sebe a ostatným,
ako nám odpúšťa Ježiš.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Posla milosrdenstva.
Aby sme verili Bohu, ktorý nás bezpodmienečne miluje
a poskytuje nekončiace milosrdenstvo a odpustenie, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Posol milosrdenstva, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

ANTON ŽEHNÁ MESTU PADOVA
Čím bolo Assisi pre svätého Františka, tým sa stala Padova pre svätého Antona. Ako realista videl veľké problémy sekularizmu a násilia, ktoré ničilo toto krásne mesto. Jeho posledné kázanie a vyjednávanie vyzývalo k radikálnej reforme Padovy – k povolaniu             k svätosti. Jeho evanjelizačné úsilie získalo pre Padovu víťazstvo Božieho milosrdenstva.

 

 

 

 1. TÝŽDEŇ


Svätý Anton, Priateľ Márie,
pomôž nám otvoriť sa Božiemu plánu v našich životoch

ako Ty a Mária –,
ako ste obaja verili a riskovali všetko.

{chvíľa ticha}

Sme spoločníci svätého Antona, Priateľa Márie.
Aby sme vzali vážne naše povolanie kráčať

v kresťanskom učeníctve bez počítania výdajov, modlime sa:
Ó, dobrý svätý Anton, Priateľ Márie, oroduj za nás!
Amen.

(Zo života sv. Antona)

TELO SV. ANTONA SA PO SMRTI VRACIA DO PADOVY
Svätý Anton zomrel 13. júna 1231 v kláštore v Arcelle, blízko Padovy. V posledných hodinách, posilnený sviatosťami, sa modlil k Blahoslavenej Panne Márii, spievajúc hymnus O Gloriosa Domina (Ó, preslávna Pani). Jeho telo bolo pochované v malej kaplnke Panny Márie v milovanej Padove.

 

 

 1. TÝŽDEŇ


Svätý Anton, Zbožný orodovník,

pomôž nám objaviť ducha dôvery,

aby sme v hĺbkach nášho bytia spoznali

silu modlitby v našich životoch.
{chvíľa ticha}
Sme spoločníci svätého Antona, Zbožného orodovníka.

Aby sme vyhľadávali jeho príhovor, dôverujúc, že Boh počuje všetky naše modlitby

a odpovie na naše potreby, modlime sa:

Ó, dobrý svätý Anton, Zbožný orodovník, oroduj za nás!

Amen.

 

™

Zdroj: http://www.catholictradition.org/Padua/padua3.htm

Redakčne upravené.

Preklad: Michaela Lacíková

Jazyková korektúra: Mgr. Eva Krpeľanová

13 thoughts on “TRINÁSŤ VZÝVANÍ SV. ANTONA

 • 13. júna 2023 at 8:21
  Permalink

  Sv. Anton prosím o zmierenie v rodine o duchovné uzdravenie a uzdravenie zo závislosti. Ďakujem

  Reply
 • 17. decembra 2017 at 14:16
  Permalink

  Svätý Anton.
  Ďakujem za ochranu pri autonehode.
  Prosím Ťa o mocný príhovor za usporiadanie života. Za uzdravenie, za živobytie a dobrú prácu, kde by som mal viac času na deti, za ochranu pred zlom, za predaj domu a výber nového s dobrými susedmi a pokoj a Lásku v rodine.
  Svätý Anton, pomôž mi spoznať Boha ako dobrotivého Otca a Jeho plán so mnou.
  Ďakujem.

  Reply
 • 17. augusta 2017 at 22:16
  Permalink

  Sv Antonko prosim za uzdravenie Danielka z choroby z autizmu

  Reply
 • 7. augusta 2017 at 7:27
  Permalink

  Sv.Anton prosim o pomoc v praci,za moje uzdravenie na tele aj na dusi,za krestansku manzelku pre syna a jeho obratenie. PBZ

  Reply
 • 4. januára 2017 at 7:40
  Permalink

  Sv.Anton prosi mza pokoj,lasku,vzajomne odpustenie v nasej rodine,za posilnenie viery v rodine, za krestansku manzelku pre syna a jeho obratenie.
  dakujem

  Reply
 • 29. novembra 2016 at 5:27
  Permalink

  Prosim za obratenie syna jeho vyliecenie zo psychickych a telesnych ran,prosim o pomc v pracii

  Reply
 • 14. novembra 2016 at 5:28
  Permalink

  Prosim za obratenie syna a vieru v rodine,za pomoc v praci,ktoru nezvladam

  Reply
  • 24. júna 2023 at 8:54
   Permalink

   Sv Anton prosím o uzdravenie tela i duši z rakovini uš má trápi tri roki sv Anton príď mi na pomoc❤️

   Reply
 • 24. augusta 2016 at 22:07
  Permalink

  Sv.Anton prosim za odpúšťajùcu lásku v našej rodine.DakujemAmen

  Reply
 • 24. augusta 2016 at 19:33
  Permalink

  Drahý sv.Antonko prosím ťa za duše v očistci mojich dobrodincov Herminky a Antona, ktorí boli sobaseni v kostolíku zasvätenom tebe, aby si za nich orodoval a prihováral sa za nich aby raz sa dostali do nebeskej slávy a mohli sa tam s Pánom tešiť a radovať a pozerať sa mu z tváre do tváre amen.

  Reply
 • 21. augusta 2016 at 18:19
  Permalink

  Svaty Anton prosim za syna i nevestu prihovor sa u JEZISA za tieto dve Bozie deti,aby ich Pan pozehnal ,aby svoje deti vychovavali v laske a nie v diktature. aby svoje deti brali ako dar Bozi a nie ako trest.

  Reply
 • 21. augusta 2016 at 15:37
  Permalink

  Sv. Anton prosim ta o mocny prihovor za obratenie manzela a syna, zeny Bohu znamej, aby im dal milosti a zlutoval sa nad nimy pre spasu ich dusi, amen

  Reply
 • 13. augusta 2016 at 22:15
  Permalink

  Svaty Anton prrosim o mocny prihovor pre mojho tazko choreho manzela abysa nad nim zlutovalnas dobfy otecko sa nad nim zmiloval a pomohol mu niest jeho tazky kriz dskujem

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *