Život Cirkvi vo svete 47/2022

O b s a h

Pápež o radosti v novej knihe
Pápež o úteche – futbalové majstrovstvá za bratstvo a mier
Kardinál Ouellet kritizuje „Synodálnu cestu“ – Skrytá schizma?
Prezident Inštitútu pre rodinu za žehnanie zväzkov LGBT !

Chicago: Historický chrám má byť profánny ‘Temple House’
Francúzsky biskup trestá kňaza
Macron volá po ‘jednom globálnom poriadku’
Trudeau vyzýva ku globálnej cenzúre internetu !
Páter Kraschl: Brániť sa politickému zneužívaniu viery
USA: Útok na tehotenské centrum po 161 dňoch
Arcibiskup: „Najnaliehavejšia kríza – boj proti potratom
Biskupi: Zamestnanci môžu žiť v homosexuálnom zväzku
„Nemeckí biskupi sedia vo vlastnej pasci“
Biskupi USA: Zlo potratu – naša priorita vo voľbách 2024
USA: Biskupi radšej volia verného arcibiskupa ako kardinála
Arcibiskup Broglio o zneužívaní a homosexuálnych kňazoch
Biskupi USA: Zákon o LGBT – väčšie riziko pre kresťanov
Biskup: „Dôležitejšie je byť spolu ako náuka o čistote!“
Mainstream robí viac pre tradičných katolíkov ako biskupi
USA: Korupcia Bidenovcov – „riziko národnej bezpečnosti“
EÚ zadržiava fondy Maďarsku, lebo odmieta „hodnoty“ LGBT
Utrápení rakúski laici: Kde je normálna omša a dobrá kázeň?

Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Pripravujeme sa na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Príprava na Vianočné sviatky má svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Druhý príchod Krista sa teda deje v našich srdciach najmä prijímaním svätého prijímania. Advent nám pripomína, že Kristus prišiel, ale aj že príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním toho príchodu. Nejde iba o to, aby sme si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý náš život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Všemohúci večný Bože, ktorý si vo svojom milovanom Synovi, Kráľovi vesmíru, chcel všetko obnoviť, daj milostivo, aby všetky rodiny národov rozdelené ranami hriechu sa poddávali jeho milujúcej vláde. Bože daj, aby Kristus, Kráľ vesmíru, udelil všetkým národom zmierenie a odpustenie, dar jednoty a pokoja. A prosíme ťa, daj ľudstvu zmierenie s tebou skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov . Amen.

  „Každá vec v živote kňazov má presný a hlboký zmysel“

Vašu bytosť musí preniknúť svetlo Božej milosti, čistoty, modlitby a stále dokonalejšej lásky, deti zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu … Nedajte sa oklamať. Pokoj na svet nepríde stretnutiami „veľkých“ tohto sveta, ani ich dohodami. Len návratom ľudstva k Bohu môže prísť pokoj … (Don Gobbi, 1987)

Satan dosiahol skazu v Cirkvi, šírením bludov, zasiahol jej ohlasovanie pravdy.
Volám deti všetkých končín zasvätiť sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a tak v záhrade môjho Srdca vytváram novú Cirkev jednu, svätú, veriacu a vernú Evanjeliu, ktoré vám zanechal Ježiš. (8.12.1993)

Každá vec – aj tá najbezvýznamnejšia – má v živote kňazov presný a hlboký zmysel. Nech si preto každý zvyká čítať so mnou v podivuhodnej knihe vlastného života. Dám im dar múdrosti srdca a oni so mnou pochopia, prečo sa stala každá vec v ich živote! Dala som im veľký dar pokory srdca, duchovného detstva, aby cítili, že patria len mne a tak stratili dôveru vo všetko ostatné, čo nie som ja sama … Rozhodná doba je tu, niet už času na márne a zbytočné veci. Niet času na dlhé reči a plánovanie. Toto je čas modlitby! (19.12.1973)

Pápež o radosti v novej knihe

Vatikán, 25.11.2022 (VN-CZ) 028 980 – Za temer desať rokov pontifikátu sa František viackrát venoval tejto téme a teraz vyšiel zväzok „La gioia“ (Radosť), ktorý vydalo nakladateľstvo Elledici a Libreria Editrice Vaticana a ktorý zhromažďuje rôzne jeho výroky na túto tému. Úvod k zväzku napísal Mons. Dario Edoardo Viganò, ktorý vysvetľuje význam tohto postoja pre kresťanov: „Nie iba číry optimizmus, ale skôr schopnosť hľadieť na dejiny Božím pohľadom.“

Viac na:
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-11/papez-o-radosti.html

Pápež o duchovnej úteche – futbalové majstrovstvá za bratstvo a mier

Vatikán, 24.11.2022 (VN) 028 979 – Pri generálnej audiencii v stredu 23. novembra pápež František pozdravil priaznivcov futbalu, ktorí na celom svete sledujú majstrovstvá v Katare. Vyslovil žičenie, aby športová udalosť prispela k mieru a bratstvu medzi národmi. Pápež vyjadril solidaritu Indonézii po zemetrasení a opäť vyzval k modlitbe za ukončenie vojen vo svete, zvlášť na Ukrajine, ktorá si navyše pripomína 90. výročie Holodomoru z dôb stalinizmu.

Program audiencie začal Svätý Otec ako zvyčajne jazdou na otvorenom papamobile pomedzi sektory na Námestí sv. Petra. Úvodom ku katechéze boli slová 62. žalmu: „Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo len on mi dáva nádej“. Predniesli ich vo svetových jazykoch pracovníci jednotlivých oddelení Vatikánskeho rozhlasu.

Katechéza: Duchovná útecha – posilnenie viery, nádeje a lásky

Deviate pokračovanie cyklu katechéz o rozlišovaní venoval pápež téme duchovnej útechy (lat. consolatio). Ako vysvetlil, v duchovnom rozlišovaní má dôležité miesto skúsenosť útechy, vnútornej radosti, ktorá nás robí schopnými vo všetkom vnímať Boha, posilňuje v nás vieru a schopnosť konať dobro:
„Útecha je predovšetkým o nádeji, siaha do budúcnosti, stavia nás na cestu, umožňuje nám podniknúť iniciatívy, ktoré sme dovtedy vždy odkladali alebo sme na ne ani len nepomysleli…“
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-11/katecheza-o-rozlisovani-duchovna-utecha.html

Kardinál Ouellet kritizuje „Synodálnu cestu“ – Skrytá schizma?

Vatikán-Bonn 24.11.2022 (kath.net) 028 978 – Uvádzame príhovor kardinála Marca Ouelleta, Prefekta Dikastéria pre biskupov k nemeckým biskupom 18. novembra:
Milí spolubratia!
V liste putujúcemu ľudu v Nemecku pápež František v spoločenstve so svojím predchodcom Benediktom XVI. vzal na vedomie pokles kresťanského života v krajine a Boží ľud vyzval, aby dôveroval Kristovi ako kľúču k obnove. Svätý Otec napísal: „Je to iste mnohoraký a ani rýchlo, ani ľahko riešiteľný pokles. Vyžaduje seriózny a vedomý postup a vyzýva nás v tomto historickom momente ako toho žobráka, keď počúvame aj my slová apoštola: ›Striebro a zlato nemám. Ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!‹ (Sk 3,6).«
Chcel by som podľa tohto úryvku listu predniesť ekleziologickú úvahu k vášmu synodálnemu hľadaniu. Robím to ako brat v biskupskej službe, ale aj vzhľadom na potreby jednoduchých veriacich.
Vy, nástupcovia apoštolov v Nemecku, ste vzali vážne tragédiu sexuálneho zneužívania kňazmi a typicky nemeckým štýlom ste rozbehli vyšetrovanie prostriedkami vedy, viery a synodálnej konzultácie, aby ste dospeli k radikálnemu nového smerovaniu, ktoré malo ukončiť to morálne a inštitucionálne zlyhanie. Prudké diskusie a z nich vyplývajúce reformné návrhy si zaslúžia iste pochvalu za pozornosť, angažovanosť, kreativitu, úprimnosť a odvahu, ktoré ukázala vaša Synodálna cesta, v ktorej laici hrali rovnoprávnu, ak nie dominantnú úlohu.
Ocenenie inštitucionálnej sebakritiky
Po dôkladnom prečítaní vašich záverov treba samozrejmé oceniť veľké úsilie inštitucionálnej sebakritiky, čas venovaný týmto úvahám a spoločnú prácu teológov, biskupov, kňazov, mužov i žien, aby sa dosiahol konsenzus hoci aj namáhavo a v spojení s veľkými napätiami. Teraz je na nás reagovať na vaše návrhy, ktoré obsahujú mnohé prijateľné prvky teologické a organizačné, no ktoré z antropologického, pastoračného a ekleziologického pohľadu obsahujú aj závažné ťažkosti.
„Kritici smerovania Synodálnej cesty hovoria o latentnej schizme“
Viacerí smerodajní kritici súčasného trendu Synodálnej cesty v Nemecku otvorene hovoria o latentnej schizme, čo ohrozuje návrh vašich textov v súčasnej forme. Viem veľmi dobre, že nie je vaším úmyslom spôsobiť zlom s univerzálnym spoločenstvom Cirkvi a že nesúhlasíte ani s redukovaným kresťanským životom, ktorý by zodpovedal skôr »duchu doby« ako Evanjeliu. Naopak, ústupky vo vašich návrhoch, boli s veľkým úsilím dosiahnuté tak povediac pod veľmi silným kultúrnym a mediálnym tlakom. Chápem, že vaším úmyslom je vyhnúť sa schizme. Na to sa majú služobníci Evanjelia stať vierohodnejšími, početnejšími a kvalifikovanejšími a majú vzniknúť inkluzívnejšie kresťanské spoločenstvá, ktoré rešpektujú všetky postoje a hodnotia v zmysle ľudskej dôstojnosti a kresťanského pojmu ľudskej osoby. No je nápadné, že agenda obmedzenej skupiny teológov spred desiatok rokov sa zrazu stala väčšinovým názorom nemeckého episkopátu a to:
Zrušenie povinného celibátu, vysviacka viri probati, prístup žien k posvätnému rádu, nové morálne hodnotenie homosexuality, štrukturálne a funkčné obmedzenie hierarchickej moci, genderovou teóriou inšpirované úvahy o sexualite, dôležité pozmeňujúce návrhy Katechizmu Katolíckej cirkvi atď.!
»Čo sa stalo?« a »Kam sme sa to dostali?«, pýtajú sa mnohí veriaci a pozorovatelia užasnuto. Padne ťažko ubrániť sa dojmu, že sa využila mimoriadne ťaživá záležitosť prípadov zneužívania na presadenie iných ideí, ktoré s tým bezprostredne nesúvisia.
„Zásadná zmena vyvolávajúca vážne pochybnosti“
Keď hodnotíme návrhy v ich celosti, máme dojem, že nemáme do činenia iba s »prístupnejším« výkladom katolíckej disciplíny alebo morálky, ale so zásadnou zmenou, ktorá vyvoláva vážne pochybnosti, ako práve povedal prefekt Dikastéria pre náuku viery.

Zdá sa nám, že stojíme pred projektom »zmeny Cirkvi«

a nielen pred pastoračnou obnovou v morálnej alebo dogmatickej oblasti. Musím žiaľ konštatovať, že tento globálny návrh je v Nemecku aj inde už dosť známy a zraňuje spoločenstvo Cirkvi, pretože rozosieva medzi Boží ľud pochybnosti a zmätenie. Dennodenne k nám prichádzajú sťažnosti na pohoršenie, ktoré spôsobuje u maličkých zlom s katolíckou Tradíciou.
Niet divu, že tieto výsledky spôsobujú rozkol nielen v miestnej biskupskej konferencii a v cirkvi Nemecka, ale aj vo svetovom episkopáte, od ktorého prišli užasnuté a ustarostené reakcie! Táto skutočnosť nás musí viesť k zamysleniu nad primárnym úradom biskupa a to je hlásanie viery v súlade s učiteľským úradom Cirkvi a pápeža (porovn. Lumen gentium, 25). Každý biskup má z moci vysviacky a pripojenia do kolégia nástupcov apoštolov schopnosť reprezentovať Cirkev cum et sub Petro a zabezpečovať spoločenstvo jemu zverenej partikulárnej cirkvi so všeobecnou Cirkvou. Kritériá tohto spoločenstva sú uvedené v Lumen gentium, v Christus Dominus a v Kódexe kánonického práva.
„Rastúce napätia s učiteľským úradom“
Skutočnosť, že orientačný list pápeža Františka z júna 2019 sa prijal síce ako duchovné usmernenie, no nie ako vedúca línia pre synodálnu metódu, mala závažné následky. Po tomto počiatočnom dištancovaní sa od pápežského učiteľského úradu na metodickej úrovni sa v priebehu prác postupne objavovali rastúce napätia s oficiálnym učiteľským úradom na obsahovej úrovni, čo viedlo k návrhom otvorene protirečiacim náuke, ktorú potvrdili všetci pápeži od Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu. V tejto súvislosti vyvoláva ohromenie aj postoj voči definitívnemu rozhodnutiu Jána Pavla II. vzhľadom na nemožnosť vysviacky žien v Katolíckej cirkvi. Tento postoj ukazuje na problém vo viere vzhľadom na učiteľský úrad a istý rozmáhajúci sa racionalizmus, ktorý sa drží rozhodnutí iba vtedy, keď sa vec niekomu javí osobne presvedčivá, alebo je akceptovaná všeobecne rozšíreným myslením! Tento symbolický príklad podkopáva spolu s inými morálnymi a disciplinárnymi zmenami, ktoré sa navrhujú, aj zodpovednosť biskupov za ich primárny úrad. Vrhá aj tieň na celé úsilie synodálneho zhromaždenia, ktoré je očividne silne ovplyvňované záujmovými skupinami a preto ho mnohí hodnotia ako riskantnú iniciatívu, ktorá bude sklamaním a stroskotá, pretože »sa akosi vykoľajila«.
„Moratórium na návrhy a ich dôkladné preskúmanie“
Chvála Bohu obsahujú tieto texty, ktoré sú už odhlasované – no ktoré ešte možno zmeniť na poslednom zasadnutí v marci – aj hodnotné smery vývoja na zmenu pastoračného a ekleziologického myslenia. Je to napríklad vyvinutý zmysel pre spravodlivosť a morálne záväzky na nápravu situácie obetí zneužívania, podpora všeobecného kňazstva všetkých pokrstených, postoj uznania chariziem. Vzhľadom na okolnosti a silné napätia na zasadnutiach v momente hlasovania a predovšetkým vzhľadom na prebiehajúce konzultácie Synody o synodalite sa nám zdá potrebné moratórium na predložené návrhy, ako aj ich neskoršie zásadné preskúmanie z hľadiska výsledkov rímskej synody. Máme možnosť tieto perspektívy spojiť metodickou zmenou, ktorá môže prispieť k vylepšeniu téz nemeckej Synodálnej cesty v zmysle hlbšieho načúvania pápežovi Františkovi a Synode biskupov.
Je jasné, že Synoda biskupov sa odlišuje od synody v Nemecku.
Iste je menej parlamentárna, viac zameraná na globálnu účasť a dosiahnutie konsenzu na základe hlbokého duchovného načúvania Božiemu ľudu.
„Starosť o jednotu Cirkvi“
Zásadným motívom moratória je starosť o jednotu Cirkvi spočívajúcej na jednote biskupov a poslušnosti voči Petrovi. Schválenie tohto sporného návrhu episkopátom v ťažkostiach by zasialo ešte viac pochybností a zmätenia medzi Boží ľud. Vzhľadom na ekumenický scenár a vojnami otrasenú svetovú geopolitickú situáciu možno očakávať, že ďalšie šírenie tohto návrhu by nevyriešilo problémy, ktoré odstrániť má a síce: masívne opúšťanie cirkvi veriacimi, exodus mladých, tzv. »systémové príčiny« zneužívania či krízu dôvery veriacich v Cirkev.
Najväčším nedostatkom tohto návrhu je možno istý apologetický príznak, ktorý sa opiera o kultúrne zmeny a nie o obnovené hlásanie Evanjelia. Vlastníte zlato aj striebro, vedu a máte aj široko uznávanú vážnosť a so všetkým zaobchádzate veľkoryso, ale nezabúdajte mocne a jednoducho svedčiť o viere v Ježiša Krista, o čo vás vaši veriaci naliehavo prosia.
„Vrátiť sa k duchu Skutkov apoštolov“
S príkladom a náukou pápeža Františka sa môžeme vrátiť k duchu Skutkov apoštolov a predovšetkým darovať Ježiša Krista vzhľadom na želanie uzdravenia a obrátenia nášho ľudu a nás samých. Nemali by sme sa tváriť, že kultúrne alebo inštitucionálne riešenia sú nevyhnutné na to, aby sa postava Ježiša stala vierohodnejšou, aj keď ju predkladajú nedokonalí nositelia úradu, ale mali by sme dôverovať Božej milosti a Božiemu milosrdenstvu. To je počiatočné posolstvo pápeža Františka, ktoré by sa teraz malo podchytiť a použiť na preverenie výsledkov Synodálnej cesty.

Prezident Inštitútu pre rodinu za žehnanie zväzkov LGBT !

Vatikán, 22.11.2022 (LifeSiteNews) 028 977 – Prezident „Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine“ Mons. Philippe Bordeyne (na obr. vľavo) – zvolený pápežom Františkom v r. 2019 – bránil žehnanie zväzkov rovnakých pohlaví slovami:
„Nikto nemá byť zbavený Božieho požehnania!“
Mons. Bordeyne to vyhlásil v interview La Croix International, pre neoficiálny katolícky denník francúzskych biskupov. Bordeyne poprel, že by požehnanie bolo schválením životného štýlu, lebo jeho úlohou nie je hodnotiť nejakú prax a povedal:
„Požehnanie je jednoducho modlitba adresovaná Bohu, aby sme Boha chválili a aby sme od neho vyprosili pomoc a ochranu. Týka sa ľudí, aj vecí v ich vzťahu k ľuďom. Žehnať však znamená aj ukazovať dobro, ktoré Boh ´hovorí´ o ľuďoch a ktoré Boh pre nich chce.“
„Požehnanie prosí od Boha to, čo Cirkev odmieta“
Bordeyne odpovedal aj na otázky k vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery z r. 2021, že žehnanie zväzkov rovnakých pohlaví je neprípustné. Vyhlásenie priamo neodmietol, ale akosi podkopal katolícku náuku v ňom, keď vyhlásil:
„Tí, ktorí prosia o požehnanie, by mohli tiež vyžadovať uznanie výzvami, protestom, či vymáhaním. Ľudia proste prosia Boha o niečo, čo nemôžu dostať od Cirkvi.“
Bordeyne použil aj podobenstvo o slepom Bartimejovi, ktorý kričal za Kristom, aby ho uzdravil a dokonca argumentoval, že oponenti žehnania párov rovnakých pohlaví sa musia obrátiť, aby dokázali podporovať takéto žehnania! Prirovnal ich k učeníkom, ktorí Bartimeja umlčovali, ale po Ježišových slovách sa obrátili a povzbudzovali ho, aby išiel k Ježišovi, že ho volá!
„Za touto prosbou o požehnanie je často rovnaký smäd po inklúzii,“ vyhlásil Bordeyne.
No Evanjelium MK 10,46 a Mt 20,30 nespomína nijakých „učeníkov“ ale iba „mnohých, ktorí ho okríkali“ …
Ani sv. Tomáš Akvinský, ani cirkevní otcovia, ani svätci tu nespomínajú nijakých učeníkov. Sv. Ján Zlatoústy napísal, že Kristova prax bola „oznámiť dobrú dispozíciu tých, ktorí majú byť uzdravení, všetkým ľuďom a potom aplikovať liek, aby sa povzbudili aj iní k takému úsiliu a ukázať, že kto bol uzdravený, bol hodný prijať milosť“.
Požehnanie ľudské právo, na ktoré majú nárok všetci?
Bordeyne ďalej tvrdil, že požehnanie je ľudské právo:
„Nikomu nemožno odoprieť Božej požehnanie. Okrem sily, ktoré sviatostné požehnanie dáva, zostáva úbohosť a krehkosť každého človeka, aby žil to, čo po ňom príde. Preto je tu potreba vhodného sprevádzania, ktoré dá význam tomu požehnaniu.“ …
„Odvážme sa byť pastoračne kreatívni!“
… A Bordeyne pokračoval slovami:
„Fakt, že homosexuáli prosia Cirkev o požehnanie, nás pozýva počúvať ich, vstupovať do ich zložitého príbehu a do ich situácie. Buďme realisti – nie všetci, ktorí sa nemôžu oženiť, sú schopní žiť sami. Či nemajú právo na podporu Cirkvi na ich ceste viery a obrátenia? Musíme sa odvážiť byť pastoračne kreatívni!“ …

Chicago: Historický chrám má byť profánny ‘Temple House’

Chicago, 24.11.2022 (LifeSiteNews) 028 976 – Chicagská arcidiecéza chce predať veriacimi milovaný historický katolícky Chrám sv. Vojtecha. Má sa z neho stať profánny „Temple House“ – zábavný chrámový dom – luxusné miesto stretávania ľudí aj na obscénnych predstaveniach!
Ľudia v susedstve chrámu zapálene bojujú za zachovanie tohto Chrámu sv. Vojtecha, ako dlhodobého nádherného duchovného prameňa pre poľské a mexické komunity, odkedy bol znesvätený a arcidiecéza ho zatvorila v r. 2019 údajne pre neúnosné náklady na jeho udržiavanie. Teraz sa má uzavrieť dohoda o predaji za 3 950 000 dolárov s riaditeľom spoločnosti Anew LLC, Danom Davidsonom. … Jeden „Temple House“ tejto spoločnosti sa už využíva aj na obscénne predstavenia. … Kupec tvrdí, že budova bude slúžiť na oslavy, semináre, svadby, charitatívne akcie a pod. ale vraj „nielen na také tradičné akcie“. …
Veriaci opisujú chrám ako „dielo Henryho Schlacksa – najlepšieho architekta z najlepších“. … Predaj chrámu vidia ako veľmi bolestnú a vážnu vec, dokonca ako svätokrádež a poľský veriaci hovorí:
„Je úplne neprijateľné, aby kardinál Blase Cupich takto predal Chrám sv. Vojtecha – mimoriadny duchovný a kultúrny poklad Chicaga pre poľskú komunitu. Konanie kardinála je charakterizované rastúcou degeneráciou poslania našich biskupov. Tam však, kde naša cirkev reštauruje to posvätné, tam prosieva.“
Leja, narodená v komunistickom Poľsku spomína, ako komunisti zatvárali mnohé kostoly a zbavili ich pôvodného účelu a hovorí:
„V mojom srdci si nedokážem predstaviť, že kostol má byť zmenený na niečo iné ako dom uctievania Boha. Ani len na múzeum. To je pre mňa úplne nemožné v mojej mysli. To je zlé, to je veľmi zlé!“
Dokonca aj miestni ľavicoví aktivisti a rôzne skupiny vrátane bývalých farníkov sa stavajú proti predaju kostola. No pomocný biskup Alberto Rojas napísal farárovi, že v konzultácii s kardinálom Cupichom konštatovali, že je vraj „nepravdepodobné, aby farníci dokázali zozbierať potrebné financie na obnovu a podporu kostola“, hoci tí sa dokonca aj s ľavičiarmi o veľmi usilujú. … Takže obľúbené „bijúce srdce“ týchto komunít bude zrejme obetované ako mnohé iné chrámy.

Francúzsky biskup trestá kňaza

Kňaz vyhlásil, že potrat zabil viac ľudí ako 1. svetová vojna!
Vo Francúzsku padlo potratu za obeť 10 miliónov nenarodených detí. Na celom svete sa to odhaduje na vyše miliardy obetí! …
Paríž, 22.11.2022 (LifeSiteNews) 028 975 – Starší kňaz François Schneider, farár 17 menších farností na východe Francúzska, dostal od biskupa zákaz hovoriť na verejnosti, pretože vyhlásil, že počet obetí potratov na svete je oveľa vyšší ako počet obetí v prvej svetovej vojne. Otec François urobil toto „kontroverzné“ vyhlásenie na spomienkovej omši v Deň uzavretia prímeria 11. novembra v maličkej dedinke Bertrimoutier s 307 obyvateľmi pri Epinali v horách Vosges.
„Potrat zabil viac ľudí na celom svete ako prvá svetová vojna. Francúzski politici by mali dobre inšpirovať nasledovaním príkladu maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý realizuje politiku podpory pôrodnosti a robí odvážne rozhodnutia.“
Slová neboli vyslovené len tak – otec Schneider hovoril v situácii, keď je tu úsilie urobiť potrat ústavným „právom“ vo Francúzsku – opatrenie, ktoré propaguje v súčasnosti aj prezident Emmanuel Macron a jeho „renesančná“ strana vo francúzskom národnom zhromaždení. A zo strany extrémnej ľavice „La France insoumise“ prišla ďalšia novela zákona s rovnakým cieľom, no s použitím „inkluzívnejšieho“ jazyka. Nehovorí sa vôbec o ženách, aby sa zachovali „transgenderové práva“. Oba texty teraz prejdú legislatívnym procesom.
Macron navrhol, aby sa „právo“ na potrat zahrnulo aj do Európskej charty ľudských práv!
Odsúdenie potratov kňazom Scheiderom citovala miestna tlač, aj sociálne médiá a ľuďom, ktorí sledovali prenos svätej omše vraj jeho slová spôsobili „šok“ a „silné emócie“.
Poslanec Macronovej strany David Valence, nazval kňazov komentár na Twitteri „hanebným“ a dodal, že podľa neho je to „dôkaz úplnej duševnej poruchy“!
Valence pripomenul, že Schneider už raz šokoval verejnosť, keď povedal, že obete islamského atentátu v klube Bataclan v Paríži v novembri 2015, kde zomrelo 131 ľudí, sa bavili na koncerte inšpirovanom satanom. Skupina na javisku Eagles of Death Metal, vtedy naozaj práve spievala pieseň „ Pobozkaj diabla“!
Schneider sa neskôr ospravedlnil a iný kňaz, ktorý bol „veľmi aktívny“ na metalovej scéne, prišiel do to Schneiderovej farnosti, aby jeho ovečkám pomohol „pochopiť súčasnú kultúru, ktorá sa môže zdať niektorým zmätená“!
O sedem rokov neskôr sa na kňaza Schneidera znova sústreďuje žiara reflektorov národnej tlače. Diecéza Saint-Dié-des-Vosges si uvedomila kňazovo „pokĺznutie“. O tri dni uverejnila vyhlásenie odsudzujúce kňaza.
Kňazi, ktorí vyhlasujú veci proti náuke Cirkvi a kritizujú migráciu, globálne otepľovanie a podobné, zvyčajne vo Francúzsku nie sú stíhaní. No Schneider dostal okamžitý trest od hierarchie namiesto toho, aby ho podporili v situácii, keď mnohí politici chcú vidieť potrat ako ľudské „právo“.
Cirkevní predstavitelia, ako sa zdá, zabudli na varovanie sv. Matky Terézie pri preberaní Nobelovej ceny v r. 1979:
„Cítim, že vám všetkým musím povedať, že najväčším ničiteľom pokoja je dnes plač nevinných nenarodených detí! Ak matka dokáže zavraždiť vlastné dieťa vo svojom tele, čo zostáva pre vás a pre mňa, aby sme sa nepozabíjali navzájom?!“
Prvá svetová vojna si vyžiadala životy 9,7 miliónov vojakov a takmer toľko civilistov. Dokaličila a zranila viac ako 21 miliónov ľudí. Bol to strašný konflikt, ktorý zanechal hlboké jazvy na francúzskej pôde a smutné zoznamy padlých na mnohých pamätníkoch aj v najvzdialenejších dedinách. Biele kríže označujú hroby Francúzov, Nemcov, Angličanov, Juhoafričanov … – je to nekonečný zoznam a veľké svedectvo neľudskosti. Mnohí padli aj v regióne Vosges pri nemeckých hraniciach …
No neviditeľný masaker potratu si vyžaduje vo Francúzsku vyše 200 000 obetí každý rok od jeho legalizovania v januári 1975. Odhadom je to asi 10 miliónov obetí iba v tejto krajine! Na celom svete sa to odhaduje na vyše miliardy obetí! …

Macron volá po ‘jednom globálnom poriadku’

Paríž, 21.11.2022 (LifeSiteNews) 028 974 – V prejave na summite „Ázijsko-pacifickej ekonomickej spolupráce“ (APEC) CEO 18. novembra v thajskom Bangkoku francúzsky prezident Emmanuel Macron jasne vyhlásil:
„Potrebujeme jeden globálny poriadok, aby sme mohli riešiť súčasné geopolitické napätie medzi Čínou a Západom!“
Macronov prejav mal názov: „Riadenie turbulentného sveta“. A položil v ňom aj otázku: „Ste na strane USA alebo Číny?“ Ďalej pripomenul, že svet čelí bodu zvratu s tromi scenármi: vojna Ruska a Ukrajiny, klimatické zmeny a konfrontácia superveľmocí – Číny a USA.
„Krajiny musia zrevidovať medzinárodné pravidlá a multilateralizmus, aby si zachovali globálny mier a stabilitu,“ povedal Macron.
Po výzve k jednému globálnemu poriadku porovnal potom hlavné globálne sily k slonom v džungli súperiacim o hlavné postavenie zrejme v súvislosti s kultúrnym významom slonov v Thajsku. Macron opísal USA a Čínu ako „dva veľké slony, ktoré sa usilujú byť stále viac a viac vznetlivé“ a povedal:
„Dynamická vyváženosť je najlepšou cestou pre národy ako sa vyhnúť núteniu voliť si medzi super-mocnosťami. Krajiny musia realizovať inkluzívny, trvalo udržateľný vývoj, aby mohli riešiť nerovnosť a nestabilitu.“
Francúzsky prezident tiež vyzval hospodárskych predstaviteľov, aby „preciachovali“ DNA kapitalizmu.

Macronove výpovede týkajúce sa nového svetového poriadku sa zdali odzrkadľovať výpovede v panelovej diskusii s názvom

„Sme pripravení na Nový svetový poriadok?“

ktorá sa konala na Summite svetových vlád 2022 …! To je každoročné stretnutie svetových elít v Dubaji. Na takých stretnutiach svetoví lídri diskutujú medzi iným o globálnych procesoch vládnutia a technickom pokroku.

Ekonóm Dr. Pippa Malmgren k tomu vyhlásil:
„Nový svetový poriadok podoprie úplne nový finančný systém digitálnej meny“. …

Trudeau vyzýva ku globálnej cenzúre internetu !

Ottawa, 22.11.2022 (LifeSiteNews) 028 973 – Kanadský premiér Justin Trudeau a liberálny kanadský minister Marco Mendicino vyzvali medzinárodné korporácie a vlády, aby intenzívnejšie kontrolovali internet. Ľudia vraj „majú byť chránení pred zastrašovaním a dezinformáciami“!
Trudeau mal prejav v Indonézii na summite G20. Na jeho príhovor možno ľahko pozabudnúť, ako na väčšinu vecí, ktoré hovorí. Ale znova raz predstieral záujem o dobro ľudskej rasy, keď vyzval vlády, aby lepšie kontrolovali, ako ľudské bytosti komunikujú. Povedal, že podporuje slobodný prejav, no vzápätí dodal, že to sa netýka zastrašovania, či útokov na ľudí online:
„Vlády a najmä spoločnosti Big-tech musia rozhodne niečo v tom urobiť, aby zabezpečili dôveru v technológie.“
Nuž keby to myslel všeobecne a keby nebol taký narcistický diktátor, možno by sa to dalo uvítať. Samozrejme, že nechceme, aby boli ľudia stresovaní a majitelia sociálnych sietí by iste mali ľudí chrániť pred kriminálnym správaním.
No je jasné, že o to premiérovi nešlo. Veď Trudeau sám dokáže dokonale zastrašovať milióny Kanaďanov a stresovať ich vyvolávaním priam ľavičiarskej nenávisti voči nezaočkovaným online.
Na stretnutí ministrov vnútra kanadský minister pre verejnú bezpečnosť Marco Mendicino povedal, že „dezinformácie sú v súčasnosti najprenikavejšou hrozbou všetkým demokraciám“. Dodal, že trh dezinformácií je širší, ako trh spoľahlivých informácií a Kanaďania majú spoznať rozdiel medzi pravými a falošnými faktami. Potom vyhlásil:
„Je mojou túžbou, aby Kanada naďalej plnila medzinárodnú úlohu v koordinovaní stratégií boja proti dezinformáciám.“
Na podporu Mendicina Globe and Mail napísal:
„Štúdia Univerzity v Calgary pre verejnú politiku zistila, že tisíce tvítov o vojne na Ukrajine možno vystopovať naspäť do Ruska a Číny.“
Úžasné! Krajiny s miliardami ľudí majú občanov, ktorí používajú Twitter na komentovanie medzinárodného geopolitického diania.
Takže je to jasné – jediným riešením je cenzúra internetu !…
Iniciatíva „Great Reset“
Výzvy Trudeaua a jeho ministra kontrolovať internet sú v súlade s cieľmi pôvodcu „Veľkého resetu“ – Svetového ekonomického fóra (WEF). V októbri WEF uverejnilo to isté, čo hovoril Mendicino:
„Podnikatelia, vlády a jednotlivci môžu spolupracovať na zredukovaní šírenia dezinformácií. Vlády môžu zaviesť príslušnú legislatívu na zabrzdenie šírenia lží a zabezpečiť, aby už deti dosiahli vhodnú kybernetickú a mediálnu zrelosť. Podnikatelia môžu urobiť viac pre lepšiu bezpečnosť spotrebiteľov a lepšie vzdelávať zamestnancov v spoznávaní dezinformácií. A jednotlivci môžu hľadať spoľahlivejšie zdroje a naučiť sa žiť aj s rodinami bezpečne.“
Nedivme sa, že sa to deje pod dohľadom Trudeaua, veď šéf akcie „Great Reset“ Klaus Schwab verejne povedal, že je nadšený, že dokázal preniknúť do kabinetov krajín ako je Kanada s mužmi ako Justin Trudeau.
Zdá sa, že vojna o pravdu si tak skoro pauzu nedá!

Páter Kraschl: Brániť sa politickému zneužívaniu viery

Salzburg 24.11.2022 (kath.net/Antonius) 028 972
Kath.net uverejňuje príspevok pátra DDr. habil. Dominika Kraschla, OFM z časopisu „Antonius“ a ďakuje za povolenie článok zverejniť.
Vážený páter Dominik, v lete označil katolícky publicista v USA veriacich, ktorí sa cieľavedome modlia ruženec ako „pravičiarov“. Pred niekoľkými rokmi politik v Taliansku na zhromaždení ľudí ostentatívne mával ružencom a zožal kritiku. Iste nie sú všetci modliaci sa ruženec politicky povážliví, ale kto definuje hranicu k neúnosnému a kde leží?
Páter Dominik: Oslovujete problematiku privlastňovania si náboženských symbolov politikmi a ich zneužívania na politické záujmy. Všeobecne povedané ide o pokušenie zapriahnuť náboženstvo do koča politiky. Toto pokušenie tu bolo vo všetkých dobách. Pýtate sa na hranicu medzi spoluprácou a nezodpovedným zneužívaním. Diferencovaná odpoveď by vyžadovala objasnenie úlohy politiky a náboženstva ako aj ich vzťahu.
Od teokracie až k laicizmu
Spektrum možného označenia tohto vzťahu je široké. Siaha od teokratického až po laicistický model štátu. Teokratické štáty – ako Irán – považujú náboženstvo a politiku za nerozlučiteľnú jednotu. Náboženské veličiny tu legitimizujú politickú vládu. Laicistické štáty ako Francúzsko majú prísne oddelenie politiky od náboženstva. Pritom sa politický priestor chápe ako sféra bez náboženstva. Mohli by sme povedať – v prvom prípade sa oblastiam náboženstva a politiky venuje málo potrebnej pozornosti a v druhom prípade hrozí, že spletené vzťahy medzi oboma zostanú málo osvetlené.
Tretia cesta mimo zmiešania a oddelenia
Nie je preto náhoda, že moderné štáty sa vydali spravidla treťou cestou. Táto cesta predpokladá jasné chápanie úloh. Samostatnosť oboch oblastí preto znamená, že politici sa nebudú miešať do záležitostí náboženstva a duchovní na kancli nerozpútajú volebný boj. Prepojenia oboch oblastí však predpokladajú, že občania môžu vnášať do spoločensko-politickej diskusie aj náboženské presvedčenie, normy a hodnoty.
Hranicou medzi náboženstvom a politikou sú zásadné normy a hodnoty, ako sa vyjadrujú v ľudských právach. Tvoria nielen základ nášho spolunažívania, ale aj demokratický ústavný štát západnej tradície. Ten ich rešpektuje a chráni ako svoj základ, ktorý ho predchádzal a ktorý ho umožnil. Ak ide o obranu hodnôt a noriem kodifikovaných v ľudských právach, tak možno do spoločensko-politickej diskusie vnášať aj náboženské myslenie a odôvodňovanie vecí.
Otázkou z takéhoto hľadiska teda nie je, či sa politici smú vyjadrovať k náboženským otázkam a duchovní zaujímať stanovisko k politike. Otázka skôr znie, ako to v rámci prevzatej úlohy primerane robiť. Úlohou politikov nie je predsa hlásanie Evanjelia, ani úlohou duchovných zapojiť sa do volebného boja.
No politika môže a smie byť inšpirovaná kresťanskou vierou a kázeň inšpirovaná zlučiteľnosťou politických presvedčení a rozhodnutí s kresťanským presvedčením.
Hranicu medzi oprávnenou spoluprácou a nezodpovedným zneužívaním nie je ľahké stanoviť. Vyplýva v neposlednom rade z relatívnej autonómie oblastí politiky a náboženstva a ich funkcie v rámci štátu. Prekračovanie týchto hraníc v demokratickom ústavnom štáte síce ťažko možno trestať, no možno ho kritizovať. A zvolených predstaviteľov ľudu v demokracii nemusíme vďaka Bohu znova zvoliť.

USA: Útok na tehotenské centrum po 161 dňoch

Buffalo, 24.11.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 971 – Polícia FBI uverejnila video o dvoch osobách, ktoré spáchali trestný čin podpaľačstva v tehotenskom centre v meste Buffalo (štát New York – foto).
FBI prosí obyvateľov o spoluprácu. Za pomoc pri identifikácii páchateľov ponúka 25 000 dolárov. Tehotenské centrum spravované ochrancami života bolo pri útoku závažné poškodené. Video ukazuje dve zamaskované osoby ako vyberajú predmety z auta a rozbíjajú okná kladivom.
Riaditeľ centra musel však najprv zažalovať štátne orgány, aby video vydali! Vydanie videa privítal, aj keď od činu uplynulo 161 dní! Nie je však jasné, prečo FBI vymazala evidenčné číslo auta, a prečo video skrátila. Vraj video obsahuje dôležité fakty, ktoré potrebujú …
Centrum už renovovali a je znova v prevádzke.

Arcibiskup: „Najnaliehavejšia kríza – boj proti potratom

USA, 23.11.2022 (LifeSiteNews) 028 970 – K najnovšiemu úsiliu pridať priamo do ústavy „právo“ na potrat v USA a aj v Kalifornii, načrtol arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca ďalšie kroky na podporu hnutia za ochranu života. V interview pre Catholic News Agency (CNA), arcibiskup Cordileone uviedol praktické rady pre ochrancov života ako pokračovať v boji proti potratom:
„Najnaliehavejšou krízou je dnes útok na život priamo v maternici a nedostatok podpory ženám v núdzi, aby boli schopné rozhodnúť sa pre život.
Potrat bol kedysi niečím, o čom ľudia hovorili, že je to nutné zlo. Potom sa to stalo voľbou. A potom to bolo zdravotnou starostlivosťou! A v súčasnosti to nazývajú reprodukčnou slobodou, čo môže znamenať všetko možné. Nuž a teraz sa to oslavuje ako dobro!“
Arcibiskup povzbudil, aby sa v tejto misii ochrany života pokračovalo v tom, čo sa robilo doteraz, aj keď vzniká deprimujúca pro-potratová legislatíva po celej krajine. Zdôraznil, že je potrebné mať skutočné spolucítenie so ženou, ktorá prežíva krízové tehotenstvo.
„Máme tu iniciatívu biskupov Kráčať s mamami v núdzi“ , ktorá je kľúčovou cestou ako povzbudiť ženy, aby si zvolili život. Odpoveďou nie je násilie. Odpoveďou nie je zabíjanie! Odpoveď znie – láska a podpora. Ak ženám poskytneme informácie o tom, čo sa v nich deje, ak dostanú informácie, aké majú možnosti a ak im poskytneme lásku a podporu až 95 percent z nich si zvolí si život!“
Krízové tehotenské centrá – na ktoré sa v ostatných týždňoch dokonca útočí – sa zameriavajú na takýto informatívny a charitatívny prístup. Arcibiskup Cordileone sa vyslovil, že má obavy pre násilné útoky páchané proti týmto klinikám, ktoré sú „ len o láske a podpore a to aj po narodení dieťaťa, aby sa ubezpečili, že matka a dieťa sú v poriadku“.
„Potrebujeme o tom lepšiu komunikáciu najmä vzhľadom na falošné informácie, ktoré sa o týchto klinikách šíria! Myslím si, že najlepšie bude, ak ženy vyrozprávajú svoje príbehy, pretože osobný príbeh sa dotýka sŕdc ľudí.“
Arcibiskup Cordileone sa tiež dotkol otázky, ako povzbudiť ženy, ktoré sa nazdávajú, že potrat je ich jedinou možnosťou, ak majú dosiahnuť iné osobné úspechy v živote:
„Aj s tými ženami treba kráčať. Musíme oveľa viac zdôrazňovať aj možnosti adopcie. A chýba aj lepšia podpora pre univerzitné študentky, ktoré porodia dieťatko.“
Arcibiskup opakovane vyzýva aj politických predstaviteľov k ochrane života. Bol prvým biskupom, ktorý zakázal podávať sväté prijímanie politikom, ktorí sa vyhlasujú za katolíkov a pritom podporujú legalizáciu potratov. Nancy Pelosiovej napríklad povedal, aby sa verejne zriekla podpory potratov a vyznala sa z tohto ťažkého hriechu a dosiahla rozhrešenie vo sviatosti pokánia.
Výpovede arcibiskupa Cordileoneho prichádzajú po tom, čo v Kalifornii schválili ústavné právo na reprodukčnú slobodu. Zákon tak ustanovuje „právo“ na potrat na požiadanie až do pôrodu! To môže porušovať náboženskú slobodu lekárov a sestier! Avšak Kalifornia nie je jediným štátom, ktorý tak urobil. Prvým bol 8. novembra Vermont. V Montane zasa voliči dokonca odmietli základnú zdravotnú starostlivosť novorodencom, ktorí prežijú potrat!
Takisto Kentucky už má podobný zákon a v Michigane okrem toho umožnili maloletým zmenu pohlavia dokonca bez vedomia rodičov!

Biskupi: Zamestnanci môžu žiť v homosexuálnom zväzku

Biskupi: Zamestnanci môžu žiť v homosexuálnom zväzku

Berlín, 22.11.2022 (LifeSiteNews) 028 969 – Nemeckí biskupi prijali novú legislatívu týkajúcu sa cirkevných zamestnancov, ktorá im dovoľuje otvorene žiť v zväzkoch rovnakých pohlaví, či rozvedeným žiť v novom civilnom manželstve.
Nové úpravy zaviedli biskupi iba niekoľko dní po návšteve ad limina u pápeža Františka!
Biskupská konferencia Nemecka tiež oznámila, že nový zákon prijali s potrebnou väčšinou na plenárnom zasadnutí. Teda takíto katolíci už nebudú čeliť výpovedi ako dosiaľ. K zákonu uvádzajú:
„Diverzita v cirkevných inštitúciách je obohatením. Všetci zamestnanci môžu tak reprezentovať bezpodmienečnú Božiu lásku a tak aj Cirkev, ktorá slúži ľuďom bez ohľadu na ich špecifické úlohy, ich pôvod, náboženstvo, vek, postihnutie, pohlavie, sexuálnu identitu či ich spôsob života.“
Predchádzajúci termín „sexuálna orientácia“ bol zmenený na termín „sexuálna identita“! …
No aby nadobudol zákon platnosť v diecéze, musí ho schváliť diecézny biskup. K predchádzajúcemu podobnému materiálu v r. 2015 traja biskupi vyjadrili výhrady a odložili jeho realizáciu v praxi.
Reforma tohto zákona sa pripravovala mesiace. V septembri na synodálnom zhromaždení ho schválili dve tretiny biskupov.
Okrem toho, že nový zákon dovoľuje cirkevným zamestnancom žiť v rozpore s náukou Cirkvi, zmena termínu „sexuálna orientácia“ na termín „sexuálna identita” ukazuje, že nemeckí biskupi veria, že ľudia sa rodia ako homosexuáli a ich erotické sklony sú súčasťou ich identity!
V r. 2021 však napr. americký vedec Pete Baklinski vyhlásil, že predpoklad, že niekto sa rodí ako gej, nie je potvrdený nijakými hodnotnými vedeckými faktami:
„Veda jasne hovorí, že nie sú k tomu známe biologické fakty ako napr. nejaký gejský gén. Dokonca aj Britské kráľovské kolégium psychiatrov v odbornom článku v r. 2014 ( admitted in a 2014 position paper ), pripustilo že s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu sa nikto nerodí, ale spôsobujú ju mnohé faktory vrátane „postnatálnych environmentálnych faktorov“. Psychológovia zdôraznili, že kľúčovým faktorom v tomto sú traumy z detstva, najmä vo vzťahoch detí s rodičmi.
V katolíckej cirkvi Nemecka pracuje vyše 800 000 laikov a cirkev dostala v r. 2021 finančné príspevky z cirkevnej dane vo výške 6,73 miliárd eur.

„Nemeckí biskupi sedia vo vlastnej pasci“

Neuss, 19.11.2022 (kath.net/Neuer Anfang) 028 968
Návšteva nemeckých biskupov ad-limina bola rozhodujúcim bodom obratu pre „Synodálnu cestu“. Možno sa už dokonca aj rozhodlo, že nemá budúcnosť. Nemeckí biskupi sa sami vmanévrovali do vlastnej pasce. Výsledok ich návštevy v Ríme u pápeža Františka možno zhrnúť do nasledujúcich týchto bodov:

 1. Svätá stolica vyjadrila vo všetkých rozhodujúcich otázkach náuky zásadné výhrady – v oblastiach základnej biskupskej štruktúry Cirkvi, antropológie aj (sexuálnej) etiky. To sa týka „metód, obsahov a štruktúry Synodálnej cesty“ – teda v zásade všetkého. V Ríme nesúhlasili ani s nemeckou tzv. synodálnou radou s kompetenciou riadenia, ani so zmenou antropológie a sexuálnej etiky, kde sa má zavrhnúť zásadný tradičný postoj komplementárnosti pohlaví a obmedzenie ľudskej sexuality na manželstvo muža a ženy!
 2. Biskupom sa zásadne poukázalo na to, že existuje aj niečo, o čom sa nebude vyjednávať! Predpokladá sa, že sa tým myslí aj prístup žien k sviatostnej vysviacke. Tá sa totiž v spoločnom vyhlásení Svätého stolca s Biskupskou konferenciou Nemecka ani len nespomenula.
 3. Podľa vyjadrenia pasovského biskupa Štefana Ostera boli zásahy kardinálov Luisa Ladaríu, prefekta Kongregácie pre náuku viery a Marca Quelleta, prefekta Kongregácie pre biskupov jednoznačné a bez nejakých obsahových ústupkov voči nemeckým postojom.
  Vatikán odmietol aj účasť laikov na menovaní biskupov. Štátny sekretariát podľa správ tlače poukázal na závažné výhrady proti zmene postupu menovania biskupov, čo nie je v súlade v nemeckým konkordátom.
 4. Za nerešpektovanie výhrad hrozí moratórium „Synodálnej cesty“! Za aké závažné Vatikán tieto výhrady považuje, ukazuje postup, ktorý je v spoločnom vyhlásení a potvrdil ho aj biskup Oster: Svätá stolica hovorí o moratóriu – to znamená o nariadení biskupom „Synodálnu cestu“ prerušiť, lebo je veľa otvorených otázok. To sa zatiaľ nedeje, lebo nemeckí biskupi privolili výhrady spracovať.
 5. Bola tu pasca, ktorú si nemeckí biskupi sami nastražili. Tým sú domáce úlohy pre nemeckých biskupov sformulované. Vracajú sa do Nemecka s povinnosťou prečistiť situáciu, ktorú sami spôsobili. Táto úloha sa podobá kvadratúre kruhu. Treba odstrániť to tvrdé protirečiace a sprostredkovať nápravu. K tomu sa pridáva, že závery „Synodálnej cesty“ sa mnohým jej členom dokonca zdali ešte príliš slabé – v každom prípade nechcú ustúpiť. Avšak ochotu ustúpiť nemá ani tá druhá strana!
 6. Zdá sa byť nemožnou misiou tieto postoje zmieriť a zrejme môže iba stroskotať. Inými slovami – veľká časť nemeckých biskupov – najmä ich predseda – sedí teraz v pasci, a tú si sami nastražili. …
 7. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že Svätá stolica zvolila spoločné záverečné vyhlásenie s nemeckými biskupmi. Tým je tu sotva priestor pre niečo ďalšie, či dokonca obsahovo sa odkláňajúce. Tak sa má zabrániť boju o výklad a možnému zľahčovaniu vážnosti situácie z nemeckej strany i pokusom znova získať čas a slobodu konania.
 8. Odmietnutie druhého termínu rozhovorov rozladenie iba potvrdzuje. A veľa vypovedá aj to, že pápež druhé už ohlásené stretnutie s nemeckými biskupmi v piatok jednoducho krátkodobo odriekol! Nechal ich tam sedieť ako žiačikov v triede … Z informovaných kruhov zaznelo, ako veľmi pápeža to faktické a v tóne veľmi opovážlivé ignorovanie jeho listu z 29. júna 2019 Nemcami zranilo a rozhnevalo. V piatok nasledovala príslušná odpoveď pápeža už iba na nižšej administratívnej úrovni.
  Ako toto všetko hodnotiť?
 9. Kompromisy úplne nemožné.
  Rím ukázal „Synodálnej ceste“ najzreteľnejším spôsobom hranice, ktoré už dávno s plným vedomím prekročila v nádeji, že s Rímom nájde nejakým spôsobom kompromis, alebo modus vivendi. Táto nádej sa po veľkej rane roztrieštila.
 10. Neudržateľné nádeje vzbudené a sklamané.
  Situácia biskupov a ich predsedu je tak rozhodne ťažká. Jednej strane veľa sľubovali, druhú stranu upokojovali. Teraz stoja pre hŕbou trosiek. Rím im prikázal, aby tú hŕbu teraz sami odpratali. A to je ťažké – ale aj posledná šanca!
 11. Na rázcestí: Evanjelium alebo súčasná kultúra?
  Rozhodujúce teraz bude, či sa nemeckí biskupi a ich predseda odvážia k obratu, ktorý bude znamenať návrat k Evanjeliu a viere Cirkvi a práve v dnešnej dobe nanovo objavia jej únosnosť? Alebo sa nechajú ďalej radikalizovať tým krídlom, ktoré hľadá svoju spásu, ale aj dobro Cirkvi, v radikálnom prispôsobení sa súčasnej kultúre? Pred cirkvou v Nemecku stoja prudké rozpory o tejto alternatíve.
 12. Nová evanjelizácia nie ako nálepka, ale ako základný princíp. Zásadnou chybou „Synodálnej cesty“ – tak to vyjadril okrem iných aj kardinál Walter Kasper – bolo trvalé ignorovanie Listu pápeža putujúcemu Božiemu ľudu Nemecka (z 29.6.2019). V Nemecku očividne nepochopili, že pápež svojou požiadavkou novej evanjelizácie chcel nielen nejakú nálepku na „Synodálnu cestu“, ale zásadný princíp. Za heslom evanjelizácia sa skrýva obnovená spoločenská podoba Cirkvi. Iba odtiaľ sa začína pravá reforma. Pápež František a jeho spolupracovníci sa v minulých dňoch pokúšali cisternovú loď cirkvi v Nemecku odvážnym manévrom previesť na inú trasu. Či sa manéver korekcie kurzu podarí, ukáže čas.

Biskupi USA: Zlo potratu – naša priorita vo voľbách 2024

Baltimore, Maryland, 18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 967 – Konferencia biskupov USA nezreviduje svoje inštrukcie do volieb 2024. Tie vydala pod názvom:

„Formovanie svedomia veriacich občanov“.
Ako prioritu uvádzajú biskupi otázku potratu: „Hrozba potratu zostáva našou prioritou, pretože ten priamo útočí na samotný život a pretože sa to deje vo svätyni rodiny a ničí sa tak množstvo životov. Súčasne nemôžeme nespomenúť iné vážne hrozby pre ľudský život a dôstojnosť ako rasizmus, enviromentálna kríza, chudoba a trest smrti.“
Radikálni liberálni biskupi proti tomu však namietali.
Biskup John Stowe, OFM z Lexingtonu v Kentucky, povedal, že je potrebné zrevidovanie materiálu k budúcim voľbám a brať do úvahy útok na Kapitol 6. januára, aj polarizáciu krajiny a povedal: ‘Myslím si, že čas na zrevidovanie je teraz.”
Biskup Stowe podporuje agendu LGBT, zakázal tradičné latinské omše, ale aj omše Novus Ordo slávené merom na východ. Tvrdí, že Boh schvaľuje homosexualitu a podporuje modlitebné kartičky „pride“ aj transgenderizmus. Vyhodil tiež všetkých kňazov, ktorí sa nenechali zaočkovať proti covidu. …
Proti materiálu namietal aj nový kardinál Robert McElroy zo San Diega, ďalší podporovateľ agendy LGBT. Zopakoval námietky spolubrata a dodal, že vraj ľudia majú teraz problémy ako sa správať pri tomto rozdelení a tejto bigotnosti čo „nie sú charakteristické znaky našej spoločnosti“.
Kardinál McElroy podporuje omše pre osoby LGBT, spochybňuje náuku Cirkvi o ich úkonoch a vyzýva k pohrebným obradom pre aktívnych homosexuálov. Podporuje tiež jezuitu Jamesa Martina a hromží na „deštruktívne“ názory konzervatívcov o sexualite. Nijaký biskup nebránil podávanie Eucharistie politikom podporujúcim potraty tak ohnivo, ako McElroy. Potrat dokonca dáva na jednu úroveň s klimatickými zmenami a odmieta ideu, že potrat je prioritnou morálnou otázkou, ktorej americká cirkev čelí! Zatvoril tiež dva z troch kostolov tradičných katolíkov vo svojej diecéze.

USA: Biskupi radšej volia verného arcibiskupa ako kardinála

Baltimore, 18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 966 – Americkí biskupi si na zasadnutí zvolili 130 hlasmi proti 104 za sekretára Biskupskej konferencie USA arcibiskupa z Oklahoma City Paula Coakleya. Odmietli druhého kandidáta – kardinála Josepha Tobina z Newarku v New Jersey.
Arcibiskup Coakley sa verne drží morálnej náuky Cirkvi. Katolíci sa obávali, že jeden z liberálnych kardinálov – Joseph Tobin – by mohol viesť Cirkev v USA k prijatiu ideológie a životného štýlu LGBT.
Arcibiskup Paul Coakley podporuje náuku Cirkvi o živote a sexualite. Vyhlásil, že politici podporujúci potraty a zväzky homosexuálov nemajú mať povolené pristupovať ku svätému prijímaniu. Bol jedným z mála biskupov, ktorí verejne podporili arcibiskupa Salvatora Cordileoneho, keď zakázal podávať Eucharistiu Nancy Pelosiovej. Motiváciu transgenderového hnutia opísal arcibiskup ako ‘démonickú’. Arcibiskup Cordileone v r. 2016 dôrazne odsúdil aj transgenderovú ideológiu. Povedal, že protirečí „vede, filozofii, teológii aj zozbieranej múdrosti každej kultúry“! Podčiarkol objektívnu realitu rozdielu pohlaví a povedal: „To je zakorenené v biológii a ešte zásadnejšie v projekte Stvoriteľa … Je to duchovný boj medzi svetlom a temnotou.“ …
Kardinál Tobin, druhý kandidát na sekretára, sa dostal do titulkov v r. 2018 svojím „slávnym“ posolstvom na podporu skupín LGBT v Cirkvi. V r. 2021 pápež František menoval Tobina za člena Kongregácie pre biskupov – teraz už dikastéria.

Arcibiskup Broglio o zneužívaní a homosexuálnych kňazoch

Washington D.C., 21.11.2022 (kath.net) 028 965 – Arcibiskup Timothy Broglio, nový predseda Biskupskej konferencie USA, v r. 2018 pre armádny portál Military.com jasne vyhlásil:
„Kríza sexuálneho zneužívania amerických kňazov má priamu súvislosť s homosexualitou. Až 90 percent prípadov sa týka chlapcov starších ako 12 rokov. To už nie je otázka pedofílie.“
Na tlačovej konferencii minulý týždeň objasnil, že pri týchto svojich výpovediach si stojí:
„Toto je súčasť sexuálnej krízy, čo nemožno poprieť. Tu nejde o ukazovanie prstom na niekoho. Ale bolo by naivné predpokladať, že tu neexistuje nijaká súvislosť.“

Biskupi USA: Zákon o LGBT – väčšie riziko pre kresťanov

USA, 18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 964 – Americkí biskupi sa zišli v Baltimore na jesenné zasadnutie a americký senát práve hlasoval o prijatí návrhu zákona o rešpektovaní manželstva. Má predefinovať manželstvo v zmysle rozsudku najvyššieho súdu. V senáte hlasovalo 62 senátorov za zahrnutie „manželstva“ rovnakých pohlaví do federálneho zákona, 37 bolo proti.
Kardinál Timothy M. Dolan z New Yorku (foto), predseda komisie Biskupskej konferencie USA pre náboženskú slobodu, vydal vyhlásenie a varoval, že táto zmena bude hrozbou pre náboženskú slobodu:
„Je hlboko znepokojujúce, že americký senát hlasoval za prijatie zákona, ktorý uznáva ústavné právo na ´manželstvo´ rovnakých pohlaví! Katolícka cirkev bude vždy stáť za jedinečným významom manželstva ako celoživotného zväzku jedného muža a jednej ženy. A za nami sú milióny Američanov – veriacich aj sekulárnych – ktorí si s nami cenia chápanie pravdy a krásy manželstva! Senátori tvrdia, že ich upravený zákon ´rešpektuje a chráni náboženskú slobodu Američanov´, ale záruky v zákone k náboženskej slobode sú nedostačujúce!“ …
V konfliktoch medzi náboženskou vierou a manželstvom rovnakých pohlaví sa zákon použije ako dôkaz, že veriaci sa musia podriadiť štátnemu záujmu a uznávať tieto ´manželstvá´. Cukrári odmietajúci piecť svadobné torty homosexuálnym párom, agentúry pre adopcie detí, veriaci zamestnanci, ktorí majú výhrady vo svedomí, atď. – tí všetci sú vo veľkom riziku diskriminácie týmto zákonom.
Zákon je zlom pre mnohých odvážnych veriacich Američanov, ale aj neveriacich, ktorí si chcú udržať pravdu o manželstve vo verejnom živote. Zákon nerešpektuje zásadné právo náboženskej slobody! Senátori musia zvážiť dôsledky schválenia nepotrebného zákona, ktorý nechráni mnohých Američanov, ktorí si ctia tradičné manželstvo ako spoločné dobro!“
Zákon odsúdilo aj združenie vyše 2000 cirkví a poslalo do senátu protestný list:
„Zákon má prinútiť veriacich ľudí schvaľovať ´svetonázor´ federálnej vlády na to, čo je manželstvo. Je to úmyselný útok na náboženskú slobodu miliónov Američanov, ktorí si ctia manželstvo založené na viere v Boha!“ napísali baptisti z Missouri.
Dr. Albert Mohler, prezident Seminára Južných baptistov vyhlásil:
„´Orwellovská´ úcta k zákonu nerešpektuje manželstvo a prejavuje hlbokú neúctu voči manželstvu v stvoriteľskom poriadku.“
Prezident nadácie pee zachovanie národného dedičstva Heritage Foundation Kevin Roberts varoval, že zákon ukladá radikálnu ľavicovú sexuálnu „pravovernosť“ celej krajine! …

Biskup: „Dôležitejšie je byť spolu ako náuka o čistote!“

Biskup: „Dôležitejšie je byť spolu ako náuka o čistote!“

Anglický biskup Arnold: „Nemyslím si, že na omši pre osoby LGBT musí byť homília o čistom živote, to mi vôbec nedáva nijaký zmysel!“
Anglicko, Leeds, 18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 963 – Katolícki biskupi Anglicka a Walesu bránia svoju rozsiahlu podporu omší pre osoby LGBT. Jeden z nich dokonca vyhlásil pre LifeSiteNews:

„Byť spolu pri modlitbe je dôležitejšie ako katolícka náuka o čistote.“
Mnohé roky sú už katolícke diecézy v Anglicku a Walese miestom omší pre osoby LGBT+ a často ich výrazne podporuje miestny biskup. Viedlo to k poškodeniu katolíckej náuky o otázkach týchto osôb. LifeSiteNews informoval o mnohých takých omšiach vo Westminsterskej a Liverpoolskej arcidiecéze, ako aj v Cliftonskej diecéze.
Nedávna synodálna správa Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu tiež uvádza, že pracovníci diecéz nariekajú kvôli vylučovaniu katolíkov LGBTQ+. V správe sa píše:
„Na náuku Cirkvi a na vnímanie Boha sa v súčasnosti hľadí ako na blokujúce prijímanie seba samého.“
Na zdôraznenie tejto praxe biskup John Arnold zo Salfordskej diecézy pre LifeSiteNews vyhlásil:
„Táto podpora biskupov sa nezmení ani v budúcnosti!“
Na tlačovej konferencii po plenárnom zasadnutí biskupov sa LifeSiteNews opýtal biskupa Arnolda, či omše LGBT učia katolícku náuku najmä o sexualite a čistote a či sa odopiera sväté prijímanie tým, ktorí očividne žijú v stave hriechu proti náuke Cirkvi. Biskup nám však nebol schopný poskytnúť potvrdzujúcu odpoveď iba povedal:
„Pápež František nás žiada vítať každého a prijímať ľudí takých, akí sú – stvorených na obraz Boha. Ja si myslím, že svätá omša by sa mala zamerať primárne na posolstvo Svätého písma a že máme mať záujem o postupné obrátenie nás všetkých. Ak slávite LGBT omšu, je tam aj hrozne veľa ľudí, ktorí nie sú LGBT, ale sú tam, pretože je to ich rodina a priatelia a chcú byť s nimi solidárni,“ odpovedal biskup Arnold a pokračoval:
„Hovoríme, že náuka Evanjelia v jej plnosti obsahuje otázky sexuality a celibátu, ale zostavujme spoločenstvo, kde sa ľudia cítia vítaní! Kde nie sú odradzovaní od toho, že sú súčasťou Cirkvi s nami všetkými, veď nikto z nás nie je dokonalý! A majú cítiť aj to, že sú na ceste obrátenia k tomu, akých nás Boh chce mať. A my objavujeme rôznymi spôsobmi to, kým sme.“
LifeSiteNews položil aj otázku, či sa výzva k čistote spomína v homíliách takých omší? Biskup Arnold túto potrebu iba zľahčil:
„Nemyslím si, že na omši pre LGBT by musela byť homília o čistom živote, to mi vôbec nedáva nijaký zmysel!“

Mainstream robí viac pre tradičných katolíkov ako biskupi

Komentár: Kennedy Hall
USA, 18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 962 – Minulý týždeň nikto iný ako priamo denník New York Times dal neuveriteľne slovo nám, tradičným katolíkom a našej láske k tridentskej liturgii. Článok mal titulok „Stará latinská omša nachádza svoje americké obecenstvo. Napriek nesúhlasu pápeža.“ Verte, či nie, myslím si že bol celkom dobrý.
Autorka Ruth Grahamová je náboženská redaktorka novín. Jej článok dokázal osvetliť humanizujúcim svetlom tradičných katolíkov a našu perspektívu.
A nielen to, zdá sa, že pochopila kľúčovú vec súčasného konfliktu medzi tradicionalistami a progresívnymi v Cirkvi. V zásade to nie je o liturgickom krášlení svätej omše ako takej, ale o súperiacich víziách toho, čo Cirkev je a mala by byť. Pani Grahamová píše:
„Svätá omša vyvolala šíriaci sa boj zástupcov americkej cirkvi nielen o modlitby a spevy, ale aj o budúcnosť katolicizmu a jeho úlohu v kultúre a politike.“
Na jednej úrovni rozkol okolo tradičnej omše predstavuje stret priorít a mocenské zápasy vo vedení cirkvi. U veriacich vo farnostiach je to zložitejšie. Mnohí katolíci hovoria, že milujú omšu z duchovných dôvodov a s podporou liturgických a estetických priorít a nie partizánčenie v liturgii.“
´Je to celková vízia Cirkvi a toho, čo znamená byť kresťanom katolíkom, čo je tu v stávke! Nemožno povedať, že je to iba o krásnej svätej omši,“ povedal kňaz a profesor na Bostonskej škole teológie a služby v Cirkvi John Baldovin, autor kníh o liturgii.
Je nepochybne pravda, že väčšina katolíkov, ktorí prejdú od Novus Ordo k latinskej omši sa cítia byť priťahovaní jej úctivým stvárnením, jej krásou a tajomstvom, ale v zmysle výroku lex orandi, lex credendi – zákon modlitby je zákonom viery – vidíme, ako táto príťažlivosť vyplýva z teológie a ekleziológie … s tradičnou príchuťou.
Inými slovami naša túžba po väčšej dôstojnosti, úctivosti, kráse a mystériu v liturgii je zakorenená v našom presvedčení, že prevažujúca progresívna vízia stále viac vylučuje tieto kvality a tým oslabuje interakciu Cirkvi so svetom a jej poslanie zachraňovať duše.
Pani Grahamová pokračuje:
„Pápež František od r. 2013 zdôrazňuje inkluzívnosť a pokúša sa oslabiť postoj Cirkvi ku kľúčovým otázkam ako potrat a homosexualita. Vydal aj encykliku o dozore nad prírodou, modlil sa za imigrantov z Mexika do USA a menoval ženy na historicky významné posty v Cirkvi.“
Keďže to bolo publikované v New York Times, mohli by sme predpokladať, že autorka súhlasí s Františkom v týchto otázkach a neuvedomuje si plný rozsah v akom sú tradiční katolíci osočovaní.
No pani Grahamová dodáva, že „politickí a teologickí konzervatívci … sú znepokojujúcim, problematickým prvkom v mnohých Františkových skutkoch a poznámkach“.
Je to pravda. Nepáči sa nám progresívna orientácia Františkovho pontifikátu. Hlboko si vážime náuku Cirkvi o potrate, „manželstve“ rovnakých pohlaví, o svätom prijímaní a hlboký zmysel tejto náuky. Sme informovaní, o tom, čo sa deje vo Vatikáne a v Cirkvi veľmi dobre. Progresivizmus nás ničí a je zlyhaním.
Vďaka Ruth Grahamovej a denníku New York Times za dobrý pokus hovoriť o viere, za pochopenie obáv tradičných katolíkov a aj za to, že nám dal hlas. Želáme si, aby aj viac cirkevných predstaviteľov urobilo to isté.

USA: Korupcia Bidenovcov – „riziko národnej bezpečnosti“

Washington, D.C. (LifeSiteNews) 028 961 – Republikánski zákonodarcovia v USA oznámili, že chcú vyšetriť obchody prezidenta Joe Bidena a jeho rodiny v Číne a na celom svete.
Republikán James Comer, ktorý bude vedúcim komisie Domu reprezentantov od januára 2023, vyhlásil, že obchody syna prezidenta Huntera Bidena sa spájajú s obchodovaním s ľuďmi a inými ilegálnymi aktivitami. A používa na to peniaze získané svojím vplyvom. Comer zdôraznil, že doteraz získané dôkazy vyvolávajú veľké obavy z toho, či nie je prezident Biden rizikom pre národnú bezpečnosť! A do akej miery robí kompromisy so zahraničnými vládami. Napriek Bidenovmu tvrdeniu, že nie je zapojený do rodinných obchodov, existujú fotografie jeho stretnutí s obchodníkmi, z doby keď bol viceprezidentom. Republikáni identifikovali vyše 50 krajín, kde podniká jeho rodina. V zahraničí vedie obchody jeho syn Hunter Biden.
„Máme dôkazy, že financie, kreditné karty a bankové účty Huntera a Joe Bidena sú prepojené,“ hovorí Comer. „A niektoré sú z podozrivých alebo ilegálnych aktivít. V r. 2019 Joe Biden povedal Američanom, že nemá nič do činenia s rodinnými obchodmi. To bola lož!“ …

EÚ zadržiava fondy Maďarsku, lebo odmieta „hodnoty“ LGBT

Budapešť/Brusel,18.11.2022 (LifeSiteNews) 028 960 – Deadline rozhodnutia či Maďarsko postihnú sankcie EÚ podľa článku 7, má byť sobota 19. novembra, keď EÚ rozhodne, či mu zadrží vyše 14 miliárd fondov. Na jednej strane je tu obhajoba hodnôt EÚ a na druhej strane maďarská ekonomika. Ide o 10 percent maďarského národného dôchodku …
Je to vyvrcholenie procesu od januára 2000 po zvolení Jorga Haidera v Rakúsku. EÚ bola zhrozená vidieť pri moci muža, ktorý nezdieľal progresívne hodnoty. Začal sa proces izolovania každého politického hnutia, ktoré nesúhlasilo s rozhodnutiami EÚ. Výsledkom tohto procesu bol článok 7, ktorý zaviedol aplikáciu sankcií štátom, ktoré seriózne a trvalo odmietajú hodnoty EÚ, hoci sa tvrdilo, že taký postup sa nikdy nepoužije.
Po prvý raz sa proces použil proti Poľsku v r. 2017 a uprelo sa mu 36 miliárd fondov. Zločinom Poľska bolo zvolenie strany Právo a spravodlivosť, ktorá chce zachovať hodnoty tradičnej rodiny a bráni tradičné spôsoby života. Škandálom v očiach EÚ bola reforma justície, kam sa dostalo mnoho ľudí, zastávajúcich tieto hodnoty.
Článok 7 sa zatiaľ nerealizoval, fondy sú zmrazené a EÚ čaká na voľby v r. 2023 … Heslo: Voľte stranu oslavujúcu hodnoty EÚ a dostanete peniaze naspäť!
EÚ sa rozhodlo použiť Maďarsko ako príklad. Ak vláda v Maďarsku a jej populárny vodca Viktor Orbán bude pokorený, bude to jasná lekcia pre Poľsko, ako hlasovať.
EÚ znova vyhlasuje, že Maďarsko seriózne a trvalo odmieta uznávať hodnoty EÚ. V r. 2019 začala Európska komisia dlhý právny proces proti Maďarsku. Na zasadnutí Rady Európy maďarský štátny sekretár Zoltán Kovács, na tvíte napísal: „Sorosov orchester sa chystá prevziať javisko.“. Európsky súd v októbri 2020 vyniesol rozsudok za zločin zákona, ktorý prinútil univerzitu Central European University (CEU) platenú Georgom Sorosom odísť z krajiny. …
Obvinenie a týkalo aj kriminalizovania pomoci migrantom v Maďarsku a zabezpečenie hraníc proti vlne migrantov pozvaných Angelou Merkelovou. A preto krajina netrpela hroznými spoločenskými problémami ako napr. Švédsko. Švédski demokrati – ďalšia strana ktorej názory spôsobujú hlboké znepokojenie v EÚ, sa dostala k moci iba s témou boja proti rozdelenej paralelnej spoločnosti.
Chrániť svoj národ očividne protirečí hodnotám EÚ a Švédsko sa zrejme tiež dostane do nemilosti kvôli odmietaniu hodnôt EÚ.
Maďarský minister zahraničia Peter Szijjártó ukazuje povahu týchto hodnôt. Maďarská legislatíva chrániaca rodinu sa stretla s ostrou kritikou kvôli zákonom proti pedofilom a na ochranu detí pred propagandou LGBT.
„Mali by nám bruselskí byrokrati a politici hovoriť, či smieme chrániť naše deti? V nijakom prípade,“ ako povedal minister.
Širší obraz článku 7 ho odhaľuje ako nástroj udržiavania ideologickej disciplíny. Má trestať vlády, ktoré nesúhlasia s post-národnými dúhovými hodnotami EÚ. To značí aplikovať sankcie. Môžete nesúhlasiť, ale finančne budete zruinovaní, ak sa na to odvážite! Cieľom je manipulovať voľby a zrušiť národnú suverenitu. … Nevolené elity EÚ vynašli proces prinútenia zmeny režimu v členských štátoch. Slovami maďarského ministra zahraničia: „Postup proti Maďarsku pod článkom 7 nemá nič do činenia s faktami. Má sa skôr aplikovať ako prostriedok politického vydierania.“
Zatiaľ však zlyháva. Čo príde ďalej, to odhalí, kam až je EÚ pripravená zájsť na vnucovanie svojej ideológie. Je to buď – alebo pre maďarské hospodárstvo a môže to mať ďalekosiahle následky pre už aj tak napätú situáciu v Európskej únii.

Utrápení rakúski laici: Kde je normálna omša a dobrá kázeň?

Linec, 18.11.2022 (kath.net. Komentár: Johanna M.) 028 959
Povinnosť nedeľnej omše, ktorú málo katolíkov v Rakúsku už berie vážne, je stále väčším trápením. Kde ešte vôbec nájde náš katolík normálnu, dobrú, peknú svätú omšu? Ak by sme chceli spomenúť aj zneužívanie liturgie, tak by bol článok príliš dlhý. Preto sa sústredím na kázne. Za dva roky som nepočula homíliu s jedinou hodnotnou myšlienkou. Najväčšou starosťou kazateľov sa zdá byť, aby sa len nikoho nedotkli! Nič nepovedia, nestavajú veriacich pred výzvy a často sa ani nenamáhajú kázeň si poriadne pripraviť! Spomeniem len niektoré stratégie homílií:

 1. Prerozprávať Evanjelium. Vek veriacich je v priemere 50 +. Teda počuli príslušné Evanjelium už asi desaťkrát. Takže ho ľudia poznajú! Prečo si kazatelia stále ešte myslia, že veriaci na omšiach nedávajú pozor a že to počujú prvý raz? Prečo nám kradnú čas a nervy?
 2. Evanjelium si vôbec nevšímať. V každom cirkevnom roku sú Evanjeliá, ktoré sú na prvý pohľad protirečiace. Veriaci si želajú výklad odborníka, no ten očividne nie je schopný protirečenia vysvetliť, alebo žeby to sám neporozumel, pretože obíde Evanjelium a hovorí na inú tému? Alebo je téma Evanjelia taká nepopulárna a s naším „moderným myslením“ nekompatibilná … Aj v tom prípade sa kazateľ šikovne vyhne čítaniu, alebo použije myšlienku z diania v našej dobe.
 3. Ostatní majú zmeniť seba alebo niečo iné. Kazateľ neoslovuje ľudí pred sebou, ale útočí na iných, či na inštitúcie, ktoré musia niečo zmeniť. Tak sa môže poslucháč rozhorčovať s kazateľom nad inými a to vytvára pocit spoločenstva …
 4. „Duch“ 2. vatikánskeho koncilu. Ak už vôbec nevie ako na to, tak kazateľ zapojí koncil. Len zriedka sa pasáže z neho citujú verne, kazateľ skôr hovorí o „duchu koncilu“, kam môže interpretovať všetko a nič.
 5. Spomenúť svätca zo spomienky. Ak kazateľ nemá čas zaoberať sa Evanjeliom, tak si spomenie na svätca a to napriek tomu, že nedeľa má prednosť. Ešte raz pripomínam, že na omšiach sú veriaci skôr vo veku 50 +. To znamená, že svätca dobre poznajú.
 6. Kázeň s osvedčenými citátmi. Pri tejto technike kazateľ vezme príbehy, ktoré už v nejakej kázni dobre fungovali. Tie sa potom bez zmyslu napoja na seba podľa hesla: Vyber si myšlienku, ktorá ťa práve oslovuje.
 7. Otrepané príbehy. Na jednoduché priblíženie zložitého obsahu sa vezmú stále znova tie isté príbehy. Napríklad o slonovi, ktorého ohmatávajú slepci a každý nadobudne o slonovi inú predstavu. No poslucháčovi sa takto zložité čítania nestanú zrozumiteľnejšími.
  Napadli by mi aj iné stratégie, no myslím, že toto posolstvo je kazateľom už jasné:
  Ak si myslíte, že si my nevšímame, čo robíte, tak jasne hovoríme: Všímame! A trpíme tým! Ako duchovných je vašou úlohou zaoberať sa Evanjeliom celý týždeň. A v nedeľu chceme k nemu počúvať fundovaný výklad.
  Chceme, aby ste nám dávali výzvy, aby sme svoju vieru prehĺbili a školili sa v láske k blížnym. Vašou úlohou je rozširovať naše znalosti o viere. A ak sa vám to z nejakého dôvodu nedarí, tak sa aspoň vyjadrite stručne a nerušte nás úplne v zbožnosti nekonečným hovorením o ničom.

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *