Litánie k sv. Benediktovi Jozefovi Labrému

Pre súkromnú pobožnosť
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Bože, Duch Svätý, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätá Mária, slávna Panna z Loreta, oroduj za nás.

Svätý Benedikt Jozef, Žobrák pre Krista, oroduj za nás.
Svätý Benedikt Jozef, svetom opovrhovaný,
Svätý Benedikt Jozef, zriekajúci sa pozemských statkov,
Svätý Benedikt Jozef, zosmiešňovaný davmi,
Svätý Benedikt Jozef, karhajúci našu pýchu,
Svätý Benedikt Jozef, nežný k vyhnancom,
Svätý Benedikt Jozef, slúžiaci v charitatívnych nemocniciach,
Svätý Benedikt Jozef, robotník milosrdenstva,
Svätý Benedikt Jozef, cnostný spoločník na cestách,
Svätý Benedikt Jozef, sebazničujúci až na smrť,
Svätý Benedikt Jozef, príklad pokory,
Svätý Benedikt Jozef, pancier cudnosti,
Svätý Benedikt Jozef, horlivý za spásu duší,
Svätý Benedikt Jozef, prečistého srdca,
Svätý Benedikt Jozef, Sila chudobných,
Svätý Benedikt Jozef, Kristovo napomenutie,
Svätý Benedikt Jozef, plášť svätej chudoby,
Svätý Benedikt Jozef, detský pred Bohom,
Svätý Benedikt Jozef, svätý pútnik,
Svätý Benedikt Jozef, privádzajúci nás ku Kristovi, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa.

Svätý Benedikt Jozef, milovaný Bohom, veď nás, úbohých putujúcich po tejto zemi, po spásnej ceste k Bohu; chráň nás pred všetkými príležitosťami žiadostivosti a pýchy, aby sme mohli nosiť odev pokory v očiach Nášho Pána, Ježiša Krista, a aby sme mohli byť prijatí do Jeho večného kráľovstva.

Milosrdný Ježišu, ktorý si životom svojho služobníka Benedikta Jozefa ukázal svoju lásku tým najmenším z tohto sveta, daj nám, prosíme, na orodovanie, ktorým ťa Svätý žobrák za nás prosí, poznanie obdŕžaných milostí. Nech získame len to, čo nás naisto privedie k Tebe, skrze Tvoju svätú chudobu na zemi a Tvoju Božskú prácu. Amen!

Imprimatur: +Thomas Edmund Molloy, S.T. D., Brooklyn, 1946

Zdieľať