Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’

„V tejto modernej dobe hrozného súženia … Zlý prepadol zúrivosti a znásobil svoje útoky pokúšania duší k hriechu.“

USA, 9.4.2020 (LifeSiteNews) – Pápež Lev XIII. mal 13. októbra 1884 strašnú víziu útoku mocností pekla proti Svätej Matke Cirkvi a nariadil modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi na záver svätej omše. Zložil aj úkon exorcizmu do rímskeho obradu a uviedol, čo videl:
„Cirkev, Nevesta Nepoškvrneného Baránka bola naplnená trpkosťou a opojená jedom jej ľstivých nepriateľov, ktorí kládli svoje bezbožné ruky na jej najsvätejší majetok. Na mieste, kde bol postavený Stolec sv. Petra a Stolica Pravdy ako svetlo sveta, vztýčili trón svojej ohavnej bezbožnosti so zločinným úmyslom, že keď udreli pastiera, ovce môžu byť rozohnané.“
V tejto modernej dobe súženia, keď pandémia zbavila katolíkov svätej omše a sviatostí, Zlý prepadol zúrivosti a znásobil útoky pokúšania duší k hriechu. Požehnané dni Svätého týždňa bývajú ideálnym časom na spoveď, aby sme sa pripravili na veľkonočné sväté prijímanie. Teraz ich prežívame zavretí v našich domoch, no nemôžu nám zabrániť modliť sa k nášmu Pánovi!
Keďže Biela sobota je deň ticha, keď očakávame Pánovo slávne vzkriesenie, táto sobota by bola ideálnou príležitosťou na svätú službu. Netreba vychádzať von alebo porušovať nariadenia.

Rád by som vás všetkých poprosil, aby sme sa spolu modlili exorcizmus pápeža Leva XIII. proti satanovi a padlým anjelom.

(Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III)

Pomodlime sa exorcizmus o 15. hodine popoludní letného času SEČ 11. apríla 2020, aby sme všetci spoločne bojovali proti spoločnému nepriateľovi celého ľudského rodu.
Biela sobota je deň, keď si pripomíname nášho Pána Ježiša Krista, ako zostúpil k zosnulým – do pekiel – aby vyslobodil Otcove duše zo satanových reťazí. Vo veľkom tichu po Pánovom utrpení a smrti, Panna Mária bdela, verila a v nádeji očakávala vzkriesenie svojho vrúcne milovaného Syna. Bol to čas, keď sa zdalo, že svet zvíťazil, ale všetko sa len pripravovalo na slávu Veľkej noci.
Rád by som poprosil mojich bratov biskupov a kňazov, aby sa so mnou spojili v modlitbe exorcizmu s vedomím, že zvlášť keď sa recituje spolu s inými kňazmi veľmi pomáha Cirkvi v jej boji proti satanovi. Odporúčal by som mať na sebe štólu, znak kňazskej moci a svätenú vodu.
Veľká Božia Matka preblahoslavená Panna Mária hrozivá ako armáda zoradená v šíkoch a svätý Michal archanjel, patrón Svätej Cirkvi a knieža nebeských šíkov, nám pomôžu.

+ Carlo Maria Viganò,
Titulárny arcibiskup z Ulpiany 

Spomínaná modlitba na stiahnutie: TUEXORCISMUS Michal Archanjel

EXORCISMUS

IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS

JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

(Acta Sanctæ Sedis, vol. XXIII)

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ. Amen.

Ad S. Michaelem Archangelum

Modlitba Najslávnejšie knieža nebeského vojska, svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta so zloduchmi v nebeských sférach. Príď na pomoc ľuďom, ktorých stvoril Boh na svoj obraz a draho vykúpil z diablovho otroctva. Svätá Cirkev ťa uctieva ako svojho strážcu a ochrancu. Tebe Pán zveril duše vykúpených predurčené k najvyššiemu šťastiu. Pros Boha pokoja, nech zvrhne satana k našim nohám, aby viac nemal moc držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše prosby pred tvár Najvyššieho, aby nám čo najskôr získali Pánovo milosrdenstvo a premôž draka, starého hada, ktorým je diabol a satan a zviazaného ho zvrhni do priepasti, aby viac nezvádzal národy. Ľ. Amen.

Exorcismus

V mene Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, na príhovor nepoškvrnenej Panny a Bohorodičky Márie, svätého Michala Archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, v dôvere pristupujem k zahnaniu útokov diabolskej zloby.

Žalm 68

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa * ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

Hľa, Pánov kríž, vzdiaľte sa, nepriateľské mocnosti.

Ľ. Zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami.

Ľ. Ako dúfame v teba.

Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene a moci nášho Pána Ježiša + Krista! Buď vykorenení z Božej Cirkvi, vzdiaľ sa od duší, ktoré zachránila drahocenná krv Božieho Baránka! + Odteraz sa neopováž, zákerný had, klamať ľudské pokolenie, prenasledovať Božiu Cirkev a zmietať i preosievať ako pšenicu Božích vyvolených! + Prikazuje ti to najvyšší Boh +, ku ktorému sa vo svojej veľkej pýche prirovnávaš; ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Prikazuje ti to Boh Otec +; prikazuje ti to Boh Syn +; prikazuje ti to Boh Duch + Svätý. Prikazuje ti to Kristus, Slovo večného Boha, ktoré sa stalo telom +, ktorý sa pre spásu nášho strateného rodu kvôli tvojej žiarlivosti uponížil a stal sa poslušným až na smrť; ktorý vybudoval svoju Cirkev na pevnej skale a zabezpečil, že ju pekelné brány nepremôžu a  že s  ňou ostane navždy po všetky dni až do skončenia sveta. Prikazuje ti to posvätné znamenie kríža + a moc všetkých tajomstiev našej kresťanskej viery +. Prikazuje ti to vznešená Božia Matka, Panna Mária +, ktorá od prvej chvíle svojho nepoškvrneného počatia pre svoju pokoru rozšliapala tvoju pyšnú hlavu. Prikazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla i ostatných apoštolov +. Prikazuje ti to krv mučeníkov a mocný príhovor všetkých svätých +. Preto ťa, prekliaty drak a celá diabolská légia, zaprisahávam skrze živého + Boha, skrze pravého + Boha, skrze svätého + Boha, skrze Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život: prestaň klamať ľudské stvorenie a nalievať jed večného zatratenia; prestaň škodiť Cirkvi a klásť prekážky jej slobode. Odíď, Satan, pôvodca a učiteľ každého klamstva, nepriateľ spásy človeka! Prenechaj miesto Kristovi, nad ktorým si nemal žiadnu moc, a v ktorom si nenašiel nič zo svojich skutkov; daj miesto Cirkvi, jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú sám Kristus získal svojou krvou! Pokor sa pred mocnou Božou rukou; tras sa a uteč na vzývanie svätého i hrozného mena Ježiš, kvôli ktorému sa chveje peklo, ktorému sú podriadené nebeské Sily, Mocnosti a Panstvá; ktorého Cherubíni a Serafíni neprestajne oslavujú hovoriac: Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh zástupov!

E: Pane, vypočuj moju modlitbu.

Ľ: A moje volanie nech dôjde ku tebe.

E: Pán s vami.

Ľ: I s duchom tvojim.

Oratio

Modlíme sa Bože neba, Bože zeme, Bože anjelov, Bože archanjelov, Bože patriarchov, Bože prorokov, Bože apoštolov, Bože mučeníkov, Bože vyznávačov, Bože panien, Bože, ty máš moc darovať život po smrti a odpočinok po práci, pretože niet iného boha okrem Teba, ty jediný si pravý, Stvoriteľ všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, ktorého kráľovstvu nebude konca. Pokorne prosíme tvoju vznešenosť, aby si nás mocne vyslobodil z každej moci, podvodu, klamstva a zloby pekelných duchov, a zachoval nás bez úhony. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ: Amen.

E: Od úkladov diabla,

Ľ: Osloboď nás, Pane,

E: Aby Cirkev bola slobodná v tvojej službe.

Ľ: Vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme,

E: Aby si pokoril nepriateľov svätej Cirkvi,

Ľ: Vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme.

 A pokropí miesto svätenou vodou.

 

EXORCISMUS

IN SATANAM ET ANGELOS APOSTATICOS

JUSSU LEONIS PP. XIII EDITUS

(Acta Sanctæ Sedis, vol. XXIII)

In nómine Patris et Fílii  et Spíritus Sancti. Amen.

Psalmus 67.

Exsúrgat Deus et dissipéntur inimíci ejus: * et fúgiant qui odérunt eum a fácie ejus.

Sicut déficit fumus defíciant; * sicut fluit cera a fácie ígnis, sic péreant peccatóres a fácie Dei

Psalmus 34.

Júdica Dómine nocéntes me; * expúgna impugnántes me. Confundántur et revereántur * quaeréntes ánimam meam. Avertántur retrórsum et confundántur, * cogitántes míhi mála. Fíant támquam púlvis ante fáciem vénti: * et Ángelus Dómini coárctans eos.

Fiat via illórum ténebrae, et lúbricum: * et Ángelus Dómini pérsequens eos.

Quóniam grátis abscondérunt míhi intéritum láquei sui: * supervácue exprobravérunt ánimam meam.

Véniat illi láqueus quem ignórat; * et cáptio quam abscóndit, aprehéndat eum: et in láqueum cádat in ipsum.

Ánima áutem mea exsultábit in Dómino: * et delectábitur super salutári suo.

Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sícut érat in princípio et nunc et semper, * et in saécula saéculórum. Amen.

Ad S. Michaëlem Archangelum Precatio

Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele, defénde nos in prœlio advérsus príncipes et postestátes advérsus mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequitiæ, in cœléstibus. Veni in auxílium hóminum: quos Deus ad imáginem similitúdinis suæ fecit, et a tyránnide diáboli emit prétio magno. Præliáre hodie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sicut pugnásti ólim contra ducem supérbiæ lucíferum, et ángelos ejus apostáticos: et non valuérunt, neque locus invéntus est eórum ámplius in coélo. Sed projéctus est draco ille magnus, sérpens antíquus, qui vocatur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum orbem; et projéctus est in terram, et ángeli ejus cum illo missi sunt. En antiquus inimícus et homicída veheménter eréctus est. Transfigurátus in ángelum lucis, cum tota malignórum spirítuum catérva late circuit et invádit terram, ut in ea déleat nómen Dei et Christi ejus, animásque ad ætérna glóriæ corónam destinátas furétur, máctet ac pérdat in sempitérnum intéritum. Virus nequítiæ suæ, támquam flumen immundíssimum, draco maléficus transfúndit in hómines depravátos mente et corrúptos corde; spiritum mendácii, impietátis et blasphémiæ; halitúmque mortíferum luxúriæ, vitiórum ómnium et iniquitátum. ECCLÉSIAM, AGNI IMMACULÁTI SPONSAM, FAVÉRRIMI HOSTES REPLEVÉRUNT AMARITUDÍNIBUS, INEBRIÁRUNT ABSÍNTHIO; AD ÓMNIA DESIDERABÍLIA EJUS ÍMPIAS MISÉRUNT MANUS. UBI SEDES BEATÍSSIMI PETRI ET CÁTHEDRA VERITÁTIS AD LUCEM GÉNTIUM CONSTITÚTA EST, IBI THRÓNUM POSUÉRUNT ABOMINATIÓNIS ET IMPIETÁTIS SUÆ; UT PERCÚSSO PASTORE, ET GRÉGEM DISPÉRDERE VÁLEANT. Adésto ítaque, Dux invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes spirituáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et patrónum sancta venerátur Ecclésia; te gloriátur   defensóre   advérsus    terréstrium    et    infernórum   nefárias potestátes; tibi trádidit Dóminus ánimas redemptórum in supérna felicitáte locándas. Deprecáre Deum pacis, ut cónterat sátanam sub pédibus nostris, ne últra váleat captívos tenére hómines, et Ecclésiæ nocere. Offer nostras preces in conspéctu Altíssimi, ut cito antícipent nos misericórdiæ Dómini, et apprehéndas dracónem, serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac ligátum mittas in abyssum, ut non sedúcat ámplius gentes. Hinc tuo confísi præsídio ac tutela, sacra sánctæ Mátris Ecclésiæ auctoritáte (si fuerit clericus: sacri ministérii nostri auctóritate), ad infestatiónes diabólicæ fráudis repelléndas in nómine Jesu Christi Dei et Dòmini nostri fidéntes et secúri agrédimur.

 Ecce Crucem Dómini: fúgite, partes advérsæ.
 Vicit Leo de tribu Juda, radix David.
 Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.
 Quemádmodum sperávimus in te.
(si fuerit clericus Dóminus vobíscum
 Et cum spíritu tuo.)

Orémus.                                                          Oratio

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus nómen sánctum tuum, et cleméntiam tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.

Exorcismus

EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu  Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem Dei cónditis ac pretióso divini Agni sánguine redémptis . Non ultra áudeas, sérpens callidíssime, decípere humánum genus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac Dei eléctos excútere et cribráre sicut tríticum.  Imperat tibi Deus Altíssimus , cui in magna tua supérbia te símilem habéri adhuc præsúmis; qui ómnes hómines vult salvos fieri, et ad agnitiónem veritátis venire. Imperat tibi Deus Pater ; Imperat tibi Deus Fílius ; Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus . Imperat tibi majéstas Christi, ætérnum Dei Verbum caro factum , qui pro salúte géneris nostri tua invídia   pérditi,   humiliávit   semetípsum   factus   obédiens   usque ad mortem; qui Ecclésiam suam ædificávit supra fírmam pétram et portas ínferi advérsus eam numquam esse prævalitúras edíxit, cum ea ipse permansúrus ómnibus diébus úsque ad comsummatiónem saéculi. Imperat tibi sacraméntum Crucis  omniúmque christiánæ fídei Mysteriórum virtus . Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria , quæ superbíssimum caput tuum a primo instánti immaculátæ suæ Conceptiónis in sua humilitáte contrivit. Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum . Imperat tibi Mártyrum sanguis, ac pia Sanctórum et Sanctárum ómnium intercéssio . Ergo, draco maledícte et ómnis légio diabólica, adjurámus te per Deum  vivum, per Deum  verum, per Deum  sanctum, per Deum, qui sic diléxit mundum, ut Fílium suum unigénitum dáret, ut ómnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam ætérnam; cessa decípere humánas creatúras, eísque ætérnæ perditiónis venénum propináre: désine Ecclésiæ nocére et eius libertáti láqueos injícere. Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis. Da locum Christo, in quo nihil invenísti de opéribus tuis: da locum Ecclésiæ unæ, sanctæ, cathólicæ et Apostólicæ, quam Christus ipse acquisívit sánguine suo. Humiliáre sub poténti manu Dei; contremísce et éffuge, invocáto a nobis sancto et terríbili Nómine Iesu, quem ínferi trémunt, cui Virtútes cœlórum et Potestátes et Dominatiónes subiéctæ sunt; quem Chérubim et Séraphim indeféssis vócibus láudant, dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sabaoth.

 Dómine, exáudi oratiónem meam.
 Et clámor meus ad te véniat.
(Si fuerit clericus Dóminus vobíscum.
 Et cum spírito tuo.)

Orémus.                                                          Oratio

Deus cæli, Deus terræ, Deus Angelórum, Deus Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum, Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, Deus Confessórum, Deus Virginum, Deus qui potestátem habes donáre vitam post mortem, réquiem post labórem: quia non est Deus præter te, nec esse potest nisi tu, créator ómnium visibílium et invisibílium, cujus regni non erit finis: humíliter majestati glóriæ tuæ suplicámus, ut ab omni infernálium spirítuum potestáte, láqueo deceptióne et nequítia nos poténter liberáre, et incólumes custodíre dignéris. Per Christum Dóminum nostrum.

 Amen.
 Ab insídiis diáboli,
 Libera nos, Dómine.
 Ut Ecclésiam tuam secúra tibi fácias libertáte servire,
 Te rogámus, audi nos.
 Ut inimícos sanctæ Ecclésiae humiliáre dignéris,
 Te rogámus, audi nos.

Et aspergatur locus aqua benedicta.

 

9 thoughts on “Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’

 • 20. januára 2021 at 16:33
  Permalink

  Verím všetkému verím Ježišovi jeho matke panni Márie a všetkým svetim čo sú snim v neby …aj keď som hriešnica ale otvorené je moje srdce pre Ježiša lebo ľúbim ho tak ako aj jeho matku .. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  Reply
 • 26. júla 2020 at 0:33
  Permalink

  Precitajte si novy zakon a najdete ze raz budu mat moc vyhnat diabla vsetci ktory veria, Jezis tu moc nedal len knazom.

  Reply
 • 29. mája 2020 at 10:12
  Permalink

  Každá modlitba je exorcizmus. Modlitbu Leva XIII. sa môžu laici modliť iba 2. časť a to je Sv. Michal archanjel… Tá 1. časť patrí exorcistom. Ide o liturgickú modlitbu. Ak začnete mať psychické problémy, paranormálne javy okolo seba, tak nehľadajte útechu u psychiatrov, ale práve v tom, že prikazujete satanovi a modlíte sa, čo nemáte. Tento portál žiaľ neviem, kto poskytuje, je tam len e-mailová adresa. Ak by ho poskytovali kresťania poslušní katolíckej cirkvi, tak určite to nezverejnia, ale mám obavu, že nejde o čisto katolíkov.

  Reply
 • 27. mája 2020 at 20:28
  Permalink

  Prečo sa ho bojíte? Ak vám nejde o pýchu ale o pomoc nemá sa čoho chytiť. On sa možno objaví ale aj ujde od vás. Toto je pekná modlitba ale ruženec ho úplne deptá. Ostal by som pri ňom. Prežil som ťažkú zimu s týmto hadom a najlepšie zaberá zdravas a z eucharistie je nepríčetný. Viac krát ma chcel hodiť o zem ale nemohol. A už sa ani nepribližuje.

  Reply
 • 13. apríla 2020 at 19:03
  Permalink

  Preto, lebo ak sa okolo vás budú diať paranormálne javy, prídu choroby, ktoré lekári nebudú vedieť vyšetriť, nakoniec môžete skončiť na psychiatrii alebo samovraždou. Zlý vás zničí. Cirkev dovoľuje modliť sa len 2 časť a to Sv. Michal archanjel pre laikov a nepoverených kňazov.

  Reply
 • 12. apríla 2020 at 22:38
  Permalink

  Tuto modlitbu mozu robit len povereny knazi. Laici nemaju co prikazovat zlemu.

  Overte si tuto informaciu aj s biskupskym uradom a nedavajte tieto veci verejne.
  Viac mozete ublizit. Nez pomoct.

  Poprosim o zrealizovanie konkretnych napravnych krokov a stiahnutie tohto clanku pripadne vymazanie tej modlitby.

  Reply
 • 11. apríla 2020 at 16:05
  Permalink

  Tam, kde sú priame príkazy exorcizmu by sa mali modliť iba biskupi a poverení kňazi. Nepoverení exorcizmom a laici by sa nemali modliť tú strednú modlitbu príkazov satanovi.

  Reply
  • 11. apríla 2020 at 22:09
   Permalink

   preco by sa nemali modlit ? Preco sa potom uverejnuje takyto clanok? Ja som sa to teraz pomodlila.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *