Život Cirkvi vo svete 46/2022

O b s a h

Homília Benedikta XVI. na slávnosť Krista Kráľa
Papež k Ukrajině: Je třeba zabránit eskalaci situace
Pápež: „Páter Martin – muž hodnôt – učí komunikáciu s Bohom“
Kardinál Eijk: Cirkev potrebuje encykliku proti genderu
„Svätý Otec zastavte ten pseudodemokratický proces“
Kardinál Hollerich hlási koniec hierarchickej Cirkvi
Spor o vianočný stromček pre pápeža vyriešený
Kristus je Kráľ božskou podstatou aj cenou svojej prevzácnej krvi.
„COP27 naozaj nemožno brať vážne!“
Jadrový fyzik: ‚Toto je reč demagógov!‘
Maďarská prezidentka: „Rodina je základ spoločnosti!“
Európa: Nová správa o nenávistných zločinoch proti kresťanom
USA: Biskupi volili ochrancov života – jasný signál Bidenovi!
Nemecký kňaz: Pornografia je „úľava“ v celibáte …
Biskup: Počas návštevy ad limina podporím kňazstvo žien
Známy židovský herec autor konvertuje na katolícku vieru
Biden a Harrisová propagujú ‘moc žien’ a potrat
Ešte aj gejovia zhrození dopadom transgenderu na deti!
USA: Biskupská agentúra financuje marxistické skupiny

Ježiš Kristus je Kráľ

Ježiš Kristus je Kráľ, pretože je večné Slovo, jednorodený Syn Otca, odraz jeho podstaty, žiara jeho slávy. …
Ježiš Kristus je Kráľ aj z dôvodu jeho víťazstva … Ježiš oslobodí stvorený vesmír z otroctva satana …
Ježiš Kristus je Kráľ, pretože prináleží jeho božskému poslaniu priviesť stvorený vesmír k dokonalej oslave Otca, očistí ho horiacim ohňom Ducha Svätého tak, že bude úplne oslobodený od každého ducha zla, tieňa hriechu a môže tak otvoriť nový, očarujúci zemský raj.
Pán povedal: Na celom svete 2/3 ľudstva zahynú, 1/3 zostane zachovaná. Túto tretinu nechám prejsť ohňom, očistím ju, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ju, ako sa skúša zlato.
(Panna Mária don Gobbimu 22.11.1992)

Ó Pane, náš Boh, Ty jediný si Najsvätejší Kráľ a Vládca všetkých národov. Prosíme Ťa, Pane, a máme veľké očakávanie, že dostaneme od Teba, ó Božský Kráľ, milosrdenstvo, pokoj, spravodlivosť a všetko čo je dobré.
Ochraňuj nás, ó Pane, náš Kráľ, naše rodiny a krajinu, kde sme sa narodili. Stráž nás, prosíme Ťa, Najvernejší Pane. Ochraňuj nás od našich nepriateľov a od Tvojho spravodlivého súdu. Odpusť nám, ó zvrchovaný Kráľ, naše hriechy proti Tebe. Ježiš, Ty si Kráľ milosrdenstva. Zasluhujeme si Tvoj spravodlivý súd. Zmiluj sa nad nami, Pane, a odpusť nám. Dôverujeme Tvojmu veľkému milosrdenstvu.
Ó, najväčšiu bázeň vzbudzujúci Kráľ, skláňame sa pred Tebou a prosíme: Nech je Tvoja vláda, Tvoje kráľovstvo, uznané na celej zemi. Amen.


Homília Benedikta XVI. na slávnosť Krista Kráľa

Vatikán, 22.11.2010 (TK KBS) 028 958 – Benedikt XVI. celebroval 21.11.2010 v Bazilike sv. Petra slávnostnú svätú omšu s novými kardinálmi. Uvádzame jeho homíliu:
Páni kardináli, vážení bratia v biskupskej a kňazskej službe, drahí bratia a sestry!
Na slávnosť Krista Kráľa nám radosť, že sa môžeme zhromaždiť okolo Pánovho oltára s novými kardinálmi … Je to posledná nedeľa liturgického roku a predstavuje nám v závere nášho putovania viery kráľovskú tvár Krista ako Pantokratora v apside starovekej baziliky. Táto zhoda nás pozýva, aby sme hĺbke rozjímali o službe rímskeho biskupa a s ním spojenej služby kardinálov vo svetle jedinečného kráľovského majestátu Ježiša Krista, nášho Pána.
Prvou službou Petrovho nástupcu je služba viery. V Novom zákone sa Peter stáva „skalou“ Cirkvi nakoľko je nositeľ Kréda. Cirkevné „my“ sa začína v mene toho, ktorý vyznal ako prvý vieru v Krista, začína sa jeho vierou – vierou spočiatku nezrelou a „príliš ľudskou“, ktorá však po Veľkej noci dozrieva, takže je schopná nasledovať Krista až k darovaniu sebe samého. Dozrieva vo viere, že Ježiš je skutočný Kráľ, že je ním práve preto, že zostal na kríži a tak odovzdal život za hriešnikov. V evanjeliu vidíme, ako všetci chceli od Ježiša, aby zostúpil z kríža. Vysmievajú sa mu, ale tiež sa tým snažia ospravedlniť seba, akoby hovorili: „Nie je to naša vina, že si na kríži, bola to tvoja vina, pretože keby si bol skutočne Boží Syn, židovský Kráľ, nebol by si tam, ale zachránil by si sa a zostúpil z toho hanebného popraviska. Ak tam teda zostávaš, znamená to, že si sa mýlil a že my máme pravdu.“
Dráma, ktorá sa odohráva pod Ježišovým krížom je univerzálnou drámou, týka sa všetkých ľudí pred Bohom, ktorý sa zjavuje tým, čím je – totiž Láskou. V ukrižovanom Ježišovi je božstvo znetvorené, vyzlečené zo všetkej viditeľnej slávy, ale je prítomné a reálne. Jedine viera ho dokáže rozpoznať – Máriina viera, ktorá vo svojom srdci uchováva aj tento posledný kameň mozaiky života svojho Syna. Ona ešte nevidí všetko, ale naďalej dôveruje Bohu a znovu s rovnakou odovzdanosťou opakuje: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1,38). A potom je tu viera kajúcnika lotra, viera sotva naznačená, ale dostatočná k tomu, aby zaistila spásu: „Dnes budeš so mnou v raji“. Rozhodujúce je toto „so mnou“. Áno, to ho zachraňuje. Kajúci lotor je skutočne na kríži ako Ježíš, ale predovšetkým je na kríži spolu s Ježišom. Na rozdiel od druhého vinníka a všetkých tých ostatných, ktorí sa mu vysmievajú, nežiada od Ježiša, aby zostúpil z kríža, alebo aby mu pomohol zostúpiť z kríža. Naproti tomu žiada: „Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Vidí ho na kríži, znetvoreného k nepoznaniu, a predsa sa mu zveruje ako Kráľovi. Kajúci lotor verí tomu, čo je napísané na tabuľke umiestenej nad Ježišovou hlavou: „Židovský kráľ“. Verí tomu a zveruje sa mu. Preto sa ihneď ocitá v „dnešku“ Boha, v raji, pretože raj je toto – byť s Ježišom, byť s Bohom.
Tu teda, drahí bratia, vysvitá jasne prvotné a základné posolstvo, ktoré nám dnes Božie slovo hovorí – mne, Petrovmu nástupcovi a vám, kardinálom. Volá nás, aby sme boli s Ježišom ako Mária a nechceli zostúpiť z kríža, ale zostali tam s ním. Musíme to činiť z dôvodu našej služby nielen kvôli nám samotným, ale pre celú Cirkev, pre celý Boží ľud. Z evanjelia vieme, že kríž bol prvým kritickým bodom viery Šimona Petra a ostatných apoštolov. Je to zrejmé a nemohlo to byť inak – boli ľuďmi a mysleli ako ľudia, nemohli tolerovať ideu ukrižovaného Mesiáša. „Obrátenie“ Petra sa plne uskutoční, až keď sa zriekne snahy „zachraňovať“ Ježiša a uzná, že sám je ním zachránený. Zriekne sa snahy zachrániť Ježiša pred krížom a prijme, že je spasený jeho krížom.
„Ja som prosil za teba, aby nezanikla tvoja viera. A ty potom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov,“ (Lk 22, 32) hovorí Pán.
Petrova služba plne spočíva v jeho viere. Túto vieru Ježiš ihneď od začiatku rozpoznáva ako pravý dar nebeského Otca. Táto viera však musí prejsť cez pohoršenie kríža, aby sa stala autentickou, skutočne kresťanskou, aby sa stala skalou, na ktorej Ježiš môže vybudovať svoju Cirkev.
Účasť na Kristovej vláde sa preveruje konkrétne a jedine v účasti na jeho ponížení, na jeho kríži. Aj moja služba, drahí bratia, a tým aj vaša, spočíva celá vo viere. Ježiš môže svoju Cirkev budovať na nás, pokiaľ v nás nachádza pravú, veľkonočnú vieru, ktorá nechce od Ježiša, aby zostúpil z kríža, ale zveruje sa jemu, ktorý je na kríži. V tomto zmysle je autentickým miestom Kristovho námestníka kríž, vytrvalosť v poslušnosti kríža.
Táto služba je ťažká, pretože nezapadá do ľudského spôsobu myslenia – do tej prirodzenej logiky, ktorá navyše zostáva neustále činnou aj v nás samotných. Toto však je a zostáva našou prvou službou, službou viery, ktorá premieňa celý život – veriť, že Ježiš je Boh, že je Kráľ práve preto, že prišiel až k tomuto bodu, pretože nás miloval až do krajnosti. A túto paradoxnú kráľovskú hodnosť musíme dosvedčovať a zvestovať ako to robil on – Kráľ. To znamená, sledovať rovnakú cestu a snažiť sa osvojiť si rovnakú logiku, logiku pokory a služby, zrna, ktoré odumiera, aby prinieslo úžitok.
Pápež a kardináli sú povolaní, aby boli hlboko zjednotení predovšetkým v tom, že všetci spoločne pod vedením Petrovho nástupcu musia zostať pod vládou Krista, myslieť a konať podľa logiky kríža, čo nie je ani ľahké, ani samozrejmé. Musíme byť kompaktní v tom, čím sme, pretože nás nezjednocuje nejaká idea či stratégia, ale láska ku Kristovi a k jeho Duchu Svätému. Účinnosť našej služby Cirkvi, Kristovej neveste, podstatne závisí na tomto – na našej vernosti božskému kraľovaniu ukrižovanej Lásky. Na prsteni, ktorý vám dnes odovzdám ako pečate vašej snúbeneckej zmluvy s Cirkvou, je preto znázornený obraz Ukrižovaného. A z toho dôvodu odkazuje farba vášho rúcha na krv, symbol života a lásky. Na Kristovu krv, ktorú podľa starodávnej ikonografie zbiera Mária z prebodnutého boku Syna, zomrelého na kríži, a ktorú podľa prorockých Písiem kontempluje Ján, keď vytryskne spolu s vodou.
Drahí bratia, odtiaľto prúdi naša múdrosť – sapientia Crucis. Dôkladne o tom rozjímal svätý Pavol, prvý, kto organicky načrtol kresťanské myslenie, sústredené práve v paradoxe kríža (porov. 1 Kor 1, 18-25; 2, 1-8). V liste Kolosanom, z ktorého nám dnešná liturgia podáva kristologický hymnus, je pavlovská reflexia zúrodnená milosťou Ducha, ktorá dosahuje zarážajúci stupeň syntézy vo vyjadrení autenticky kresťanského chápania Boha a sveta, osobnej a univerzálnej spásy a všetko je sústredené v Kristovi, Pánovi sŕdc, dejín a vesmíru:
„Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.“ (Kol 1, 19-20).
Drahí bratia, sme povolaní vždy hlásať svetu Krista, „obraz neviditeľného Boha“, Krista „prvorodeného zo všetkého stvorenia,“ ktorý je „počiatok, prvorodený z mŕtvych“, pretože – ako píše apoštol – „On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1, 15.18).
Primát Petra a jeho nástupcu je úplne v službách tohto primátu Ježiša Krista, jediného Pána, v službe jeho kráľovstva – a to jeho vlády lásky, aby nadišla a zavládla, obnovila ľudí a veci, premenila zem a dala rozkvitnúť pokoju a spravodlivosti. Vo vnútri tohto plánu, ktorý presahuje dejiny a zároveň sa v nich zjavuje a realizuje, sa nachádza Cirkev, „telo“, ktorého „hlavou“ je Kristus (porov. Kol 1,18).
V liste Efezanom píše svätý Pavol výslovne o vláde Krista a kladie ju do súvislosti s Cirkvou. Formuluje modlitbu chvál „nesmierne veľkej Božej moci“, ktorá vzkriesila Krista a ustanovila ho Pánom všetkého a uzatvára: „Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ (Ef 1, 22-23). Rovnaké slovo – „plnosť“ – ktoré patrí Kristovi, Pavol pripisuje Cirkvi skrze účasť- telo sa totiž podieľa na plnosti Hlavy. Tu, ctihodní bratia kardináli, obraciam sa tiež na vás všetkých, ktorí s nami zdieľate milosť byť kresťanmi – tu je naša radosť – zúčastňovať sa v Cirkvi na plnosti Krista skrze poslušnosť kríža, mať „účasť na dedičstve veriacich vo svetle“, byť „prevedení“ do kráľovstva Božieho Syna (porov. Kol 1, 12-13).
Žijeme preto v neustálom vzdávaní vďaky a ani skúšky nás nepripravia o radosť a pokoj, ktoré Kristus nechal ako závdavok jeho kráľovstva, ktoré je už medzi nami a ktoré očakávame s vierou a nádejou a predovšetkým zakusujeme v láske


Papež k Ukrajině: Je třeba zabránit eskalaci situace

Vatikán, 17.11.2022 (VN-CZ) 028 957 – František na závěr generální audience vyslovil nový apel za sužovanou Ukrajinu, kterou v posledních hodinách zasáhlo více než 100 raket. Modlil se, aby „Bůh obrátil srdce těch, kteří stále ještě směřují k válce”. Myslel i na oběti nedělního útoku v Istanbulu.
Salvatore Cernuzio – Vatican News
Istanbul a „mučená“ Ukrajina. Dlouhá krvavá stopa, výsledek brutálního násilí, protíná Bospor a spojuje oběti teroristického útoku z 13. listopadu ve čtvrti Taksim s obyvateli Kyjeva, Lvova a dalších ukrajinských měst, nad kterými se v posledních hodinách snesla sprška více než stovky střel. Dva z nich, v tuto chvíli se zdá, že jde o fragmenty, údajně včera pozdě odpoledne zasáhly polskou obec Przewodów a zabily dva lidi. Tato zpráva, která je předmětem vyšetřování za účelem zjištění původu raket, vyvolala včera vlnu všeobecného zděšení kvůli riziku okamžité reakce, která by vedla k eskalaci v celosvětovém měřítku.
Ať převládne touha po míru
A právě eskalaci konfliktu chce František zabránit ve své výzvě na závěr generální audience. „S bolestí a znepokojením jsem přijal zprávu o novém a ještě silnějším raketovém útoku na Ukrajinu, který si vyžádal oběti na životech a poškodil mnoho civilní infrastruktury,“ říká papež.
Modleme se, aby Bůh obrátil srdce těch, kteří stále ještě chtějí válku, a aby na sužované Ukrajině převládla touha po míru, aby se zabránilo eskalaci a otevřela se cesta k příměří a dialogu.
Modleme se za Ukrajinu: „Pospěš si, Pane“
Jako vždy v posledních devíti měsících proto František v každé veřejné promluvě – a to od modlitby Anděl Páně po homilie, od katechezí po písemná poselství – prosí o modlitby za tuto zemi, kterou dnes již ustáleným epitetem nazývá „mučenou Ukrajinou“.
Neustále se modlíme také za mučenou Ukrajinu: kéž Pán dá Ukrajincům útěchu, statečnost ve zkouškách a naději na mír. Za Ukrajinu se můžeme modlit slovy: „Pospěš si, Pane“.
Myšlenky na oběti v Istanbulu
V myšlenkách římského biskupa nechybí odsouzení dramatu, které se odehrálo před dvěma dny v centru tureckého Istanbulu, kde při útoku v jedné z centrálních oblastí zahynulo osm lidí a více než 80 bylo zraněno.
Modlím se za nevinné oběti teroristického útoku, ke kterému došlo v minulých dnech v Istanbulu.
Papež znovu potvrzuje svou blízkost, kterou již včera vyjádřil v telegramu apoštolskému nunciovi v Turecku, podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, v němž rovněž vyzval turecký lid, aby se nenechal odradit násilím při „budování společnosti založené na hodnotách bratrství, spravedlnosti a míru“.
Naděje v Kristu
Tuto naději papež svěřuje Ježíši Kristu. Ve svém pozdravu německy mluvícím věřícím přítomným na Svatopetrském náměstí papež připomněl slavnost Krista Krále, která se bude slavit příští neděli: „Svěřme se Pánu dějin,“ řekl, „ve všech souženích naší doby s jistotou, že na trůnu kříže porazil zlo a smrt.“
Ve svém pozdravu polským poutníkům opět vzpomněl na Ukrajinu a další konflikty, které se odehrávají ve světě. Byli mezi nimi členové nadace SOAR a skupina umělců z Ukrajiny, z Polska, Izraele a dalších zemí, účastníci Festivalu Davidových žalmů, kteří přijeli do Říma představit koncert „Žalmy míru a milosrdenství“. „Přeji si, aby tato umělecká a duchovní událost,“ uzavřel František, „podpořila záměry a projekty bratrství a svornosti.“

Pápež: „Páter Martin, muž hodnôt – učí komunikáciu s Bohom“

Vatikán, 14.11.2022 (LifeSiteNews) 028 956 – Po súkromnej 45- minútovej audiencii pre amerického pátra Jamesa Martina S.J. dňa 10. novembra, pápež opísal tohto jezuitu slovami: „Muž, ktorý má hodnoty, komunikátor, ktorý vás dokáže naučiť spôsobu ako komunikovať s Bohom.“
Pápež hovoril s jezuitom na tému „radosti a nádeje, bolesti a obavy katolíkov LGBTQ“.
Na ďalší deň mal František príhovor k členom vatikánskeho Dikastéria pre komunikácie za prítomnosti pátra Martina, ktorý je jedným z 12 poradcov dikastéria. … Pápež pripomenul hodnoty, ako má páter Martin a povedal:
„Nemôžeme sa venovať komunikáciám bez hodnôt. Musíme komunikovať s našimi hodnotami. To neznamená, že sa máme modliť novénu k svätcovi každý deň. Kresťanské hodnoty, hodnoty, ktoré sú v pozadí, hodnoty, ktoré nás učia hýbať sa dopredu. Ľudská osoba, ktorá ukazuje ľudské hodnoty. Napríklad tu vidím pátra Jamesa Martina. Áno, on takto pracuje. Áno, ale on napísal aj knihu ‘Nauč nás modliť sa’“. A pápež knihu odporúčal celému dikastériu. …

Kardinál Eijk: Cirkev potrebuje encykliku proti genderu

Vatikán, 16.11.2022 (LifeSiteNews) 028 955 – Holandský kardinál Wim Eijk, arcibiskup Utrechtu od r. 2007, ktorý má doktoráty medicíny, filozofie aj teológie, prezradil, že požiadal pápeža Františka, aby vydal encykliku odsudzujúcu teóriu gender a o taký dokument žiadal už aj v minulých rokoch. Holandské katolícke noviny Katholiek Nieuwsblad informovali, že kardinál Eijk to povedal v Ríme počas návštevy holandských biskupov ad limina.
„Poprosil som, či by nebolo dobré, keby pápež vydal encykliku o teórii gender. Teória rodovej rovnosti sa presadzuje vo všetkých druhoch organizácií a napriek tomu sme my ako Cirkev veľa o tom nepovedali.“
Prosbu kardinál zrejme nevyslovil rovno pred pápežom. No povedal, že ju zaregistroval americký kardinál Kevin Farfell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Kardinál Eijk už predtým varoval pred rozmáhaním sa ideológie gender. V r. 2016 vyhlásil:
„Taká encyklika sa javí ako potrebná, aby sa mohlo účinne bojovať proti šíreniu tejto ideológie. Táto teória sa šíri všade v západnom svete a my musíme ľudí varovať. Katolíci prijímajú radikálnu ideológiu a to veľmi ľahko a dokonca aj rodičia, pretože nepočúvajú nič iné. Z hľadiska teológie morálky je to jasné – nesmiete zmeniť svoje pohlavie týmto spôsobom!“
Kardinál Eijk toto zastával aj na Rímskom fóre pre život v r. 2019 kde vyhlásil: „Ukázanie omylov teórie gender je nesmierne naliehavé, pretože výsledkom tejto teórie je nielen ohrozenie sexuálnej morálky, ale aj hlásanie kresťanskej viery ako takej!“
Kardinál Eijk v minulosti kritizoval aj dokument Amoris Laetitia, že robí rozkol v Cirkvi. Odsúdil najmä podávanie svätého prijímania znovu zosobášeným rozvedeným aj nekatolíkom – manželským partnerom katolíkov. Zdôraznil, že tu ide o ponúkanie ľuďom riešenie ich situácie za cenu odpadnutia od viery a od pravdy. Kardinál Eijk dodal, že toto zlyhanie pápeža Františka v podporovaní viery v ňom vyvoláva „myšlienky na koniec časov, Posledný súd a druhý príchod Krista“.
Nedávno kardinál Eijk – člen Pápežskej akadémie pre život – odsúdil aj belgických katolíckych biskupov za uverejnenie obradu žehnania homosexuálnych párov. …

„Svätý Otec zastavte ten pseudodemokratický proces“

Katolícki biskupi Nemecka budú stáť pred pápežom a jeho blízkymi spolupracovníkmi a budú hovoriť o rozorvanej Cirkvi …
„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. (Sk 20,28)

Neuss, 14,11.2022 (kath.net/Neuer Anfang) 028 954 – Katolícki biskupi Nemecka budú pri návšteve ad limina stáť pred pápežom a jeho najbližšími spolupracovníkmi. Budú hovoriť o rozorvanej Cirkvi v Nemecku a o reformách „Synodálnej cesty“. Ako katolícka laická iniciatíva odmietame nároky zastupovať nás tzv. „Synodálnou cestou“ a nechceme, aby hovorila za všetkých katolíkov Nemecka! Uvádzame k tomu sedem dôvodov. Svätého Otca prosíme, aby zastavil toto pseudodemokratické podujatie, ktoré neslúži objasneniu, ale pokračujúcemu zatušovaniu katastrofy zneužívania.
Už vyše roka kriticky sprevádza iniciatíva „Neuer Anfang“ – Nový začiatok „Synodálnu cestu“. Naše nezávislé hnutie založili v r. 2021 angažovaní teológovia, filozofi a antropológovia, ktorí trpia predvádzaním sa katolíckej cirkvi a jej predstaviteľov. K našej iniciatíve sa pripojili tisíce laikov ochotných k pravým reformám ale aj mnohí kňazi a teológovia.
„Nový začiatok“ odporuje argumentami a objasňovaním pravdy ničeniu katolíckej cirkvi vykonštruovanou „synodou“, ktorá nijakou synodou nie je a ktorá reformami nielenže nezabraňuje ničeniu cirkvi, ale ho ešte urýchľuje!
Takmer 7000 katolíkov podpísalo Reformný manifest našej iniciatívy, ktorí neuznávajú „Synodálnu cestu“ a popierajú jej legitímnosť a snahy hovoriť za všetkých katolíkov v Nemecku. Katolíkov vyzývame, aby neprijali nové formy vedenia a nové smerovanie náuky a morálky Cirkvi!
Odôvodnenie: „Synodálna cesta“ je pokračovaním zneužívania v Cirkvi inými prostriedkami. Za to sú zodpovední páchatelia a ich predstavení a nie celá Cirkev. V pokuse niektorých biskupov zvaliť zneužívanie na „systémové príčiny“ spoznávajú liberálne kruhy v Cirkvi šancu konečne presadiť svoje záujmy v cirkvi. Obete zneužívania vidia v tom konaní biskupov a istých laických zväzov nehanebné „zneužívanie zneužívania“!
„Synodálna cesta“ bola a je presným opakom synodality, ako to žiada pápež – spoločného načúvania Božieho slova, až kým sa nedosiahne jednomyseľnosť. Laické „elity“ začali brutálny boj o moc, na ktorom sa podieľajú dokonca aj biskupi. V krajine do veľkej miery ateistickej, kde kríže miznú z verejného priestoru, sú ľudia ponechávaní vo viere a s ich starosťami sami, lebo cirkevní funkcionári bojujú o moc a morálku namiesto úsilia o soľ a svetlo a nechali Evanjelium nanovo zažiariť. Na „Synodálnej ceste“ sa blokujú skutočné reformy, ktoré by znamenali pravé obrátenie k Ježišovi a návrat k jednote!
„Synodálna cesta“ od počiatku neusilovala o výsledky, ale bola organizovaná strategicky a s mocenskou politikou. … Pseudodemokratickými parlamentárnymi prostriedkami sa tvrdo presadzovali nové štruktúry a voľné morálne predstavy. Menšiny sa mocensky vyradili. Cirkev a už vôbec stretnutia synodálneho fóra sa stali bojiskom, kde bol na presadenie záujmov dobrý každý prostriedok (vypískanie, červené karty, psychický nátlak, programové triky, aj ignorovanie vlastných stanov atď.)
„Synodálna cesta“ nemá nijakú teológiu ani spiritualitu, je zameraná na prispôsobenie sa dobe, upadá do súčasných ideológií, je nekompatibilná so Svätým písmom aj s náukou Cirkvi! Jej sily sú v manévrovaní imúnne voči teologickej, filozofickej a empirickej kritike. Najmä zamestnanci cirkvi si myslia si, že cirkev dokážu „lepšie predať“, ak zrušia hriech, zamlčia Evanjelium a budú sa ľuďom poklonkovať.
„Synodálna cesta“ sa začala bez schválenia Božieho ľudu, neustále zraňuje práva veriacich a ignoruje napomínania pápeža a všeobecnej Cirkvi ba dokonca poškuľuje po odlúčení sa od Cirkvi.
„Synodálna cesta“ chce násilne vytvoriť novú Cirkev – jej sviatostno-hierarchická štruktúra má byť nahradená vytvorením „synodálnej rady“ podľa vzoru protestantov. Riadiť to majú byrokrati a funkcionári. Na to nemá „Synodálna cesta“ nijaký mandát od Cirkvi, od Svätého písma, ani od apoštolskej Tradície a už vôbec nie od nás veriacich!
Sme sklamaní mnohými biskupmi, ktorí sa zbabelo zmierili s falošnými podmienkami a pridali sa k politikom.
Kňazi sa cítia zradení a veriaci sa od biskupov odvracajú! Jednoduchí kresťania vidia „ ovce trhajúcich vlkov“ a pýtajú sa, či ich biskupi ešte poznajú sv. Pavla a jeho napomenutie:
„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. (Sk 20,28)
Od reformácie nezažila cirkev v Nemecku podobnú drámu. Vzhľadom na samozvaných reformátorov cirkvi voláme ku Svätému Otcovi:

  • Mužne zasiahnite! Zastavte pseudodemokratickú prestavbu Cirkvi! Bráňte našu spoločnú vieru! A bráňte slabých proti moci aparátu.
    Homepage: https://neueranfang.online.

Kardinál Hollerich hlási koniec hierarchickej Cirkvi

Viac na: 028 953
https://www.christianitas.sk/kardinal-hollerich-hlasi-koniec-hierarchickej-europskej-a-autoritativnej-cirkvi/

Spor o vianočný stromček pápeža vyriešený
Rím/Vatikán, 17.2022 (kath.net/KAP) 028 952 – Vatikánsky problém s vianočným stromčekom sa zdá byť vyriešený. Sťatiu vybranej striebornej jedle v talianskej obci Rosello sa zabránilo a tak lesníci v Abruzzoch sľúbili poslať na Námestie sv. Petra iný strom. Informovali o tom talianske médiá v stredu. Nový stromček pochádza zo škôlky stromov a veľkosťou aj krásou sa vyrovná predošlému stromu.
Obec Rosello v regióne Abruzzy sa navyše ešte aj sporila so susednou obcou v regióne Molise o tom, z akého regiónu strom pochádza. Najväčšou prekážkou bolo, že strieborná jedľa stála v chránenom území a nesmela sa bez povolenia sťať. Vozidlá tam nesmú vojsť, práce s odvozom by poškodili chránenú oblasť. Získať povolenie by trvalo mesiac a tak by strom nestihli dopraviť do Ríma.
Vcelku 43 vianočných stromčekov z Rosella
Obec Rosello už v r. 2020 oznámila, že v r. 2022 daruje stromček na Námestie sv. Petra, ako aj 42 menších pre Vatikán. Istý právnik a fotograf prírody strom vypátral a napísal pápežovi list. Pripomenul mu jeho ekologicky zameraný dokument „Laudato si“ a žiadal, aby sa stáročný strom nevytínal. Odpoveď zatiaľ nedostal.
Vianočný stromček na Námestie sv. Petra prichádza už druhý krát z Talianska. Posvätenie betlehema a osvietenie stromčeka sa tento rok plánuje na 3. decembra o 17. hodine.


Kristus je Kráľ božskou podstatou aj cenou svojej prevzácnej krvi

USA, 17.11.2020 (LifeSiteNews – S.D. Wright) 028 951 – Slávime slávnosť Krista Kráľa. Význam aj dátum slávnosti sa po koncile zmenili a významne sa tak zmenilo aj to, čo predstavitelia Cirkvi učia o viere. Prispelo to k podriaďovaniu sa Cirkvi občianskym autoritám ako napríklad v dobe pandémie.
Slávnosť ustanovil pápež Pius XI. v r. 1925, aby sa pripomínalo kraľovanie Krista nad srdcami veriacich, no aj nad všetkými ľuďmi a nad každým štátom, národom a spoločnosťou. Kraľovanie Krista nad spoločnosťou sa však dnes už zabúda.

Tiché prijatie reštrikcií na Cirkev odňalo Kristovi korunu
Dôsledkom Kristovho kraľovania spoločnosti je: „Cirkev založená Kristom ako dokonalá spoločnosť, má prirodzené a neodňateľné právo na dokonalú slobodu a nezávislosť od moci štátu,“ (Pius XI, Quas Primas, 31). No ticho okolo tejto náuky je ohlušujúce …
Toto ticho vzhľadom na nesmierne zasahovanie štátu ako pri zatváraní kostolov a zakazovaní prijímania sviatostí – je zradou Krista Kráľa takmer všetkými, ktorí si hovoria pastieri a biskupi. Jedna vec je poslúchať nespravodlivý zákon – iná vec je s ním súhlasiť! No ešte nežijeme v komunistickom štáte, kde nesúhlas znamená smrť a tresty. Jedna vec je, ak Cirkev zruší verejné slúženie omší – iná vec je ak tak urobí štát! A ešte iná vec je, ak Cirkev prijme zásahy štátu s mlčaním, či s neúčinným protestom. Cirkev tak prijíma princípy, ktoré protirečia kraľovaniu Krista. … Je to akoby si ľudia mysleli, že Boh je tak vysoko nad nami, že sa nemusíme starať o jeho uctievanie a ochranu jeho práv!
Lev XIII. v encyklike Tametsi uvádza: „Svet počul už dosť o tzv. ‘právach človeka.’ Počúvajme niečo aj o právach Boha (13)”. Práve toto mlčanie o právach Boha je zradou Krista Kráľa. Hovorme aspoň medzi sebou o právach Boha. …
V čase pandémie anglický biskup Mark Davies zo Shrewsbury, hovoril o „vitálnej úlohe, ktorú má verejné uctievanie Boha na blaho státisícov ľudí! Zdôraznil, že je to „prameň podpory aj najzraniteľnejších a nespočetných charitatívnych aktivít v prospech verejného blaha“. „Nesmie sa zanedbať spájanie Najsvätejšej obety Krista Kráľa s vierou komunít v celom národe.“ …
Nesmieme byť bojazliví v oboznamovaní veriacich s právami Krista ako Kráľa. Obmedzenia vlády sú prenasledovaním Cirkvi. Biskupi sa majú odvážne vyjadrovať a hlásať práva Boha aspoň vlastným veriacim! Prečo tak nerobia?
Mlčanie značiace súhlas, odňalo Kristovi korunu
Každý biskup, ktorý mlčí o právach Krista Kráľa, súhlasí s predstieraným právom vlády zatvárať kostoly, či zakazovať svätú omšu a sviatosti atď. Človek pochopí pastierov, keď použijú prirodzené argumenty na presvedčenie sekulárneho štátu – ale nie u katolíkov – tí potrebujú byť poučení o pravde Kristovho kraľovania! Dokonca aj keď biskup použije také argumenty, musí verejne potvrdiť a veriaci to musia počuť – tieto tri pravdy o svojom Kráľovi:
Kristus je Kráľ. Teda Cirkev je nezávislá a štát nemôže zasahovať do jej verejného slávenia a sviatostí. Ani zrušenie zákazov a návrat k verejnej svätej omši nenapraví to zlyhanie pastierov. Vyžaduje si to od každého biskupa verejné vyznanie o vláde Krista v spoločnosti a sľub, že takého nelegitímne obmedzenia sa budú prijímať iba pod nátlakom a hrozbami.
Podriadenie sa Cirkvi štátu odňalo Kristovi korunu

Prijatie obmedzení bez protestu a hlásania práv Krista je podriadením Krista a jeho Cirkvi občianskej autorite! Pius XI. učí, že Cirkev „má prirodzené a neodňateľné právo na dokonalú slobodu a nezávislosť od moci štátu a nemôže podliehať nijakej vonkajšej moci v náuke, v spravovaní sa a posväcovaní.“ (31).
„Nielen jednotlivci, ale aj vládcovia a kniežatá majú povinnosť vzdávať verejne česť a prejavovať poslušnosť Kristovi, čo sa najdokonalejšie prejavuje v Najsvätejšej obete. Pri Poslednom súde Kristus, ktorý bol vyhodený z verejného života, ktorým sa pohŕda a ktorého sa zanedbáva a ignoruje, čo najprísnejšie potrestá tieto urážky,“ (QP 32).
V histórii vidíme, že napr. sv. Tomáš Becket bol umučený za obranu slobody Cirkvi proti občianskej moci. Vidíme, že Pius IX. odsúdil ideu, že „občianska autorita môže zasahovať do náboženstva, do jeho morálnej a duchovnej oblasti. Vidíme, že anglické zákony uznali slobodu Cirkvi a uvádzajú to ako prvý princíp dokumentu Magna Carta.
Ak opustíme náuku o Kristovej vláde nad spoločnosťami, nemôže nás prekvapiť, že štát zneužije to vákuum moci. Ak biskupi nebránia nezávislosť a slobodu Cirkvi, nemôže nás prekvapiť, že štát si ju podriadi, bude zasahovať do jej života a dokonca ju utláčať! …
Prečo sa ustanovila slávnosť Krista Kráľa v r. 1925?
Keď bolo promulgované Quas Primas svet si pamätal prvú svetovú vojnu a bývalé katolícke krajiny upadali do sekularizmu. Mexická revolučná vláda prenasledovala Cirkev. … A niekoľko rokov predtým slobodomurárska vláda v Portugalsku prenasledovala fatimské deti!
Pápež videl, že tieto zlá spôsobili, že „ľudia vyhodili Krista a jeho svätý zákon zo svojho súkromného aj politického života“. A ustanovil slávnosť ako liek na pohromu anti-klerikalizmu s jeho omylmi a bezbožnými aktivitami. Bolo to odmietanie Kristovho kraľovania – Kristovho kráľovstva vo všetkých národoch, odmietanie slobody Cirkvi a jej práv, ktoré dostala od samotného Krista – učiť ľudstvo, robiť zákony, vládnuť národom, aby dospeli k večnej spáse. Bolo to zavedenie náboženskej slobody a ľahostajnosti, čím sa Kristova Cirkev mala pripodobniť falošným náboženstvám a dostať sa s nimi na jednu úroveň. A bolo to aj podriadenie Cirkvi moci štátu. Ale aj podpora prirodzeného náboženstva – inštinktívnej empatie srdca – čo viedlo k ateistickému štátu …
Pius XI. učí, že jedinou nádejou pre trvalý pokoj bolo „podriadiť sa vláde nášho Spasiteľa“ (QP 1). Táto náuka sa zanedbala a ignorovala a ako Pius XI. predpovedal, Cirkev strácala nezávislosť a upadala na úroveň falošných náboženstiev a tak sa jej poslanie, život a liturgia podriadili štátu …
Jedinou nádejou je znovu plne uznať Krista ako Kráľa. To sa však nestane bez vedenia Cirkvou.
Kristus je Kráľ svojou božskou podstatou aj cenou svojej prevzácnej krvi.
S tými dvomi „titulmi“ má právo byť uznaný za Kráľa. On je Kráľ každého jednotlivca a preto aj každého zhromaždenia ľudí ako celku. Kristus je Kráľ rodín, organizácií a špeciálne našich národov. Národy, ktoré nie sú ničím viac ako zhromaždením jednotlivcov, majú povinnosť uznať jeho vládu a on má právo na ich vzdávanie úcty. Toto a nie jeho vláda nad našimi srdcami – ktorá je každému zrejmá – je pravá podstata slávnosti Krista Kráľa a jeho učenia.
Ako Kráľa národa „si Kristova kráľovská dôstojnosť vyžaduje, aby štát bral do úvahy Desatoro Božích prikázaní a kresťanské princípy pri schvaľovaní zákonov aj v justícii a vo vzdelávaní“ (QP 32). Štát má svoju sféru, ale je povinný pôsobiť v hraniciach Kristovho kraľovania. Toto nie je stredoveká náuka cirkevného štátu. Hoci platí od začiatkov Cirkvi, slávnosť a jej náuka boli ustanovené vo svete rebelujúcom proti Kristovi Kráľovi. …
„Národy urážajú milované meno nášho Vykupiteľa potláčaním každého jeho spomenutia v parlamentoch a tak musíme hlasno hlásať jeho kráľovskú dôstojnosť i moc a univerzálne potvrdzovať jeho práva,“ (QP 25.)
Preloženie slávnosti odňalo Kristovi korunu
Slávnosť sa pôvodne slávila poslednú nedeľu v októbri. Ale slávnosť Pia XI. a pokoncilová slávnosť kladú veľmi odlišný dôraz. Pôvodne sa hovorilo, že Kristus teraz vládne ako „Hlava tela – Cirkvi“ a že „vo všetkých veciach má mať prvé miesto“, a že „má všetky veci zmieriť s Bohom, či na zemi alebo v nebi“. Evanjelium vidí nášho Pána korunovaného tŕňovou korunou a potvrdzujúceho svoj kráľovský majestát pred Ponciom Pilátom a vyhlasujúceho, že sa narodil pre toto kraľovanie. On je teraz Kráľ!
Nové čítania hovoria o Pánovi hľadajúcom svoje ovce v budúcnosti, o vzkriesení v posledný deň a o Poslednom súde. Nový dátum slávnosti potvrdzuje posun – náš Pán nie je Kráľom teraz, ale Kráľom na konci časov. …
Nemôžeme nazývať Krista naším Kráľom, ak chceme zasahovať do rozsahu jeho práv nad nami. To by ho urobilo bábkovým kráľom a pravú vládu by sme premiestnili inam – v našom prípade by bol podriadený sekulárnemu štátu. …

No Kristus musí a bude vládnuť!

„COP27 naozaj nemožno brať vážne!“

Na konferenciu o klíme v Egypte pricestovali jej účastníci na 400 (!) prúdových lietadlách, aby v klimatizovaných halách šírili paniku o klíme!

Šarm el-Šeich 17.11.2022 (kath.net/rn) 028 950 – Na súčasnú konferenciu o klíme v egyptskom Šarm el-Šeichu v trvalo klimatizovaných halách pricestovalo nemálo účastníkov súkromnými prúdovými lietadlami a nepoužili bežné linky. Podľa rakúskych novín „Krone“ v Egypte pristálo dokonca 400 súkromných lietadiel!
„Môžu nám hovoriť koľko chcú o ochrane životného prostredia – COP27 už takto nemožno brať vážne!“ ako napísali noviny.
Generálny sekretár OSN António Guterres roznietil vlnu paniky ohľadom klímy a hovoril o „diaľnici do klimatického pekla“. … S tým však absolútne nesúhlasia vedci – napr. jadrový fyzik Götz Ruprecht.
Klimatickú paniku začal šíriť už aj nemecký biskup Gebhard Fürst, no vydal sa tak na veľmi tenký ľad, keď na Twitteri tvrdil:
„Je ešte 765 nevyriešených problémov na svetovej konferencii o klíme #COP27 a Zem už smeruje ku katastrofálnemu 2,4-percentnému otepľovaniu! Do r. 2030 sa musia znížiť emisie o 45 percent, aby sa otepľovanie do roku 2100 obmedzilo na 1,5 stupňa. Prosím, konečne konajte!“
Toto tvrdenie biskupa Stuttgartu prezentované takmer vo forme dogmy však aj ďalší renomovaní vedci spochybňujú. Fritz Vahrenholt, expert na klímu a bývalý senátor Hamburgu pre životné prostredie ako aj geológ Sebastian Lüning v knihe „Neželané pravdy. Čo by ste mali vedieť o klimatických zmenách“ upozorňujú, že globálna teplota v ostatných 150 rokoch rástla v priemere o 0,07 °C za desaťročie. No toto otepľovanie sa sústreďuje na teplotné nápory v rokoch 1860-1880, 1910- 1940 a 1975-1998. Medzi nimi sa klíma dokonca ochladila a stagnovala! Dnešný podiel otepľovania nie je preto vôbec jedinečný. V období r. 2000 -2014 bolo otepľovanie dokonca výrazne zabrzdené, na čo niet veľmi vysvetlenia. … Pre globálnu klímu sú dôležité úplne iné faktory najmä oceánske cykly. … Tie spôsobili 30-50 % oteplenia v r. 1975-1998. Preto otepľovanie kvôli CO2 je menej príčinou. Dlhodobé trendy otepľovania v 21. storočí budú teda zreteľne nižšie ako do šíri Rada pre klimatické zmeny.

Jadrový fyzik: ‚Toto je reč demagógov!‘

Jadrový fyzik ostro kritizoval vyvolávanie klimatickej paniky generálneho sekretára OSN
Antónia Guterresa, ktorý hovoril o „diaľnici do klimatického pekla“

Salzburg, 15.11.2022 (kath.net) 028 949
„Niet nijakej vedy, ani jednoty v diskusii o klimatických zmenách. Nemožno povedať – je tu veda. To ma na klimatickom hnutí veľmi ruší. Jednoducho sa tvrdí, že je to veda. Ak sa na to prizrieme bližšie, je mnoho vedcov, ktorí majú rozhodne opačné názory a tieto názory dokonca nájdete v správe Rady pre svetovú klímu. Veľkú správu rady neskôr politici sčešú na celkom krátke zhrnutie a tam už nájdete iba málo vedeckých postojov.“
Na toto upozornil jadrový fyzik Götz Ruprecht minulý týždeň v diskusii v televízii ServusTV . Ruprecht tiež vysvetlil, ako potom pri filtrovaní správy má zrazu 99 % ľudí názor, ktorý vôbec nesedí.
„Keď sa však pozrieme na celú správu, zistíme, že panika vôbec nie je na mieste!“
Vedec jasne odsúdil aj vyvolávanie paniky ohľadom klímy od generálneho sekretára OSN Antónia Guterresa, ktorý minulý týždeň hovoril o „diaľnici do klimatického pekla“:
„To je reč demagógov. Takto sa ľudí v stredoveku privádzalo k náboženstvu. Ide mi o to, aby sme sa vymanili z paniky. Existujú aj riešenia klimatických problémov, ale nie tak, že sa niekam prilepíme, ale tak, že budeme pokojne diskutovať o tom, aké sú na to technické riešenia. Klimatickým zmenám sa nedá zabrániť, musíme sa prispôsobiť. Účinok obnoviteľných energií je žiaľ neuveriteľne zlý.“

Maďarská prezidentka: „Rodina je základ spoločnosti!“

Viedeň, 31.10.2022 (kath.net/KAP) 028 948 – Maďarská prezidentka Katalin Novaková v rámci návštevy Rakúska vo štvrtok navštívila aj Katolícku vysokú školu ITI v dolnorakúskom zámku v Trumau. Na pozvanie rektora Christiana Altinga z Geusau umožnila študentom veľmi osobný náhľad do svojho rodinného života a opísala opatrenia Maďarska, aby sa krajina stala spoločnosťou podporujúcou rodinu. Pani Novaková je matkou troch detí a rodinu označila ako základ spoločnosti i jej osobného života a povedala:
„Cieľom maďarskej rodinnej politiky v ostatných desiatich rokoch bolo mladým ľuďom umožniť mať toľko detí, koľko si skutočne želajú. V Maďarsku bolo treba naliehavo konať, lebo od r. 1981 zaznamenávalo neustály pokles obyvateľstva.“

Prezidentka poukázala na rôzne účinné formy pomoci štátu rodine. Novinkou je od tohto roku, že nielen rodičia ale aj starí rodičia môžu požiadať o podporu na opatrovanie vnúčat. Maďarská vláda ponúka manželom štátny úver 30 000 eur, ktorý nemusia splatiť, ak majú budú mať už 3 deti! A ak má matka 4 deti, nemusí už do konca života platiť dane! Príspevky rodinám sú aj v medzinárodnom meradle veľmi vysoké.
„To však sú investície do budúcnosti krajiny,“ hovorí prezidentka. „Usilujeme sa tiež vytvárať v podnikoch pracovné podmienky priaznivé pre rodinný život.“
Maďarská prezidentka poukázala aj na ústavu, ktorá chráni manželstvo ako zväzok muža a ženy a rodinu ako základ prežitia národa. Informovala aj o prvých pozitívnych účinkoch rodinnej politiky. Počet sobášov sa za ostatných desať rokov zdvojnásobil, počet rozvodov je dlhodobo veľmi nízky. Súčasne sa znížil aj počet potratov na polovicu!
Svoju prácu má veľmi rada, no jej vlastný zmysel života tvoria jej tri deti – jej rodina – ako povedala prezidentka.

Katolícku vysokú školu ITI v Trumau (ITI – Medzinárodný teologický inštitút) založili v r. 1996 z iniciatívy pápeža Jána Pavla II., aby mladým poskytoval obsiahle teologické vzdelanie s ťažiskom manželstva a rodiny. Veľkým kancelárom je kardinál Christoph Schönborn. Škola poskytuje štúdium teológie, špeciálne kurzy na tému manželstvo a rodina, ako aj dva druhy všeobecného vzdelania v spolupráci s Vysokou školou Heiligenkreuz pri cisterciánskom kláštore pri Viedni. …

Európa: Nová správa o nenávistných zločinoch proti kresťanom

Prezident pápežskej nadácie „Kirche in Not“, Heine-Geldern: „Príčiny prenasledovania a diskriminácie kresťanov sú rôzne. Aj na Západe rastie netolerantnosť voči kresťanom.“
Symbolické ožiarenie budov a pamätníkov na Červenú stredu – 16. novembra!
Viedeň, 14. novembra (TK KBS) 028 947 – Podľa novej výročnej správy rakúskej organizácie OIDAC bolo v roku 2021 zdokumentovaných viac ako 500 prípadov zločinov z nenávisti voči kresťanom a kresťanským inštitúciám v 19 európskych krajinách. Podľa správy boli v Európe od januára do decembra minulého roka zavraždení štyria kresťania a došlo k 14 fyzickým útokom. „Vzhľadom na všeobecné nedostatočné nahlasovanie trestných činov z nenávisti však možno predpokladať, že ich skutočný počet je oveľa vyšší,“ uvádza sa tiež v správe.
Najviac prípadov bolo zaznamenaných vo Francúzsku a Nemecku, ktoré však patria medzi najľudnatejšie európske krajiny s veľmi rôznorodým etnickým a náboženským zložením.
Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221114044

USA: Biskupi volili ochrancov života – jasný signál Bidenovi!

Arcibiskup Timothy Broglio nový predseda Biskupskej konferencie USA a podpredsedom bude arcibiskup William Lori. Arcibiskup Broglio bránil aj právo nedať sa zaočkovať.

Washington D.C. 16.11.2022 (kath.net) 028 946 – Arcibiskup Timothy Broglio, ordinár Vojenskej diecézy USA, sa stal novým predsedom biskupskej konferencie USA. Americkí biskupi ho zvolili 15. novembra 138 hlasmi proti 99. Za podpredsedu si zvolili arcibiskupa Williama E. Loriho z Baltimoru. Arcibiskup Lori je predsedom Komisie BK USA pre ochranu života. A viackrát už kritizoval prezidenta Joe Bidena za to, že chce presadiť povolanie potratov až do pôrodu!
Arcibiskup Broglio je takisto jasným obrancom práva na život, horlivý ochranca života. Už v r. 2012 ostro kritizoval prezidenta Obamu, ktorý chcel náboženské skupiny prinútiť, aby hradili potraty svojich zamestnankýň. V r. 2021 viedol známu modlitbovú vigíliu za život vo Washingtone D.C. a vtedy pripomenul, že rozsudok „Roe vs. Wade“ ktorý umožnil v USA potraty, bol chybou, ktorá stála USA 65 miliónov ľudských životov.
Voľba oboch arcibiskupov s považuje za jasný signál americkej vláde, ktorá má v programe usmrcovanie detí až do pôrodu a toto nielenže propaguje v celej krajine, ale to aj finančne podporuje!
Arcibiskup Broglio tiež ako vojenský ordinár počas pandémie bránil právo vojakov nedať sa zaočkovať a v októbri 2021 povedal: „Nikoho sa nemá nútiť k očkovaniu proti covidu, ak to nedokáže zosúladiť so svojím svedomím.“

Nemecký kňaz: Pornografia je „úľava“ v celibáte …

Berlín, 16.11.2022 (LifeSiteNews) 028 945 – Oficiálna spravodajská webová stránka katolíckej cirkvi v Nemecku uverejnila interview s kňazom – psychológom Hermannom Backhausom, ktorý vyhlásil, že „pornografia a konzumácia sexuálnych zobrazení môže mať uľavujúce účinky pre celibátnych kňazov, čo nemožno poprieť“!!!
Backhaus pracuje ako psychológ v poradenskom centre Münsterskej diecézy, ktoré poskytuje psychologickú podporu ľuďom v cirkvi. Položili mu otázku k nedávnemu komentáru pápeža Františka k pornografii. František seminaristom povedal:
„Kňazi a rehoľné sestry majú tiež zlo pornografie na webe. Dávajte si pozor! Diabol k vám odtiaľ vstupuje a oslabuje vašu dušu.“
Backhaus odpovedal:
„Dávať diabla do spojenia s pornografiou je veľmi silné vyhlásenie. Neviem, či František skôr nepôsobí proti svojmu úmyslu, ako by ho podporoval.“ !!!
Backhaus varoval pred závislosťou na pornografii, no neodsúdil ju ako takú. Namiesto toho odporúčal kňazom jej „pozitívne účinky“! a vyhlásil:
„Ako psychológ nesúdim, ani neodsudzujem konzumovanie pornografie. Mali by sme byť opatrní s termínom pornografický, pretože to sa vždy chápe ako špinavý. Istá explicitná prezentácia sexuality vo vzťahoch môže viesť k milovaniu života a človek sa tak stane živší. Teda sú tu iste aj pozitívne účinky explicitnej sexuality vo vzťahu k partnerstvu a žitej sexualite. Skoro každý má sexuálne potreby, ale ako kňazi a sestričky sme zvyknutí nevšímať si ich, alebo aspoň o nich nehovoriť. To je veľké nebezpečie. Ale my sme v Cirkvi v procese prelomenia tohto správania a rozpoznávania ho. Kňazi a rehoľníci sú normálni ľudia so sexuálnymi túžbami. Musíme sa tým zaoberať.“
Backhaus ďalej vyhlásil:
„Cirkev by mala prestať robiť z toho senzáciu, lebo je to normálne v našej spoločnosti. My môžeme a musíme nájsť dobrú cestu ako sa k tomu stavať.“ …

Americký biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase ostro odsúdil názor, že by pornografia mala nejaký úžitok:

„Musíme odmietnuť túto špirálu stále hlbšie sa vrývajúcu do hriechu a zla! Tvrdenie, že pornografia môže mať nejaký úžitok, je devastujúce na mnohých úrovniach.“
Nie je to prvý raz v nedávnej histórii, že duchovní zlyhali v odsúdení pornografie. V októbri biskup Joseph Bonnmain zo švajčiarskej Diecézy Chur neskorigoval laičku, ktorá v interview tvrdila, že „legálna pornografia by sa nemala zatracovať a démonizovať“.

Biskup: Počas návštevy ad limina podporím kňazstvo žien

Berlín, 14.11.2022 (LifeSiteNews) 028 944 – Nemeckí biskupi sú v dňoch 14. -19. novembra v Ríme na návšteve ad limina.
Nemecký biskup Franz-Josef Bode (foto), podpredseda Biskupskej konferencie Nemecka, sa k tomu vyslovil, že chce presadzovať ordinovanie žien počas návštevy biskupov u pápeža Františka. Povedal to žurnalistom na výročnom stretnutí Katolíckej akadémie žurnalistiky v nedeľu. Biskup Bode, ktorý je aj členom predsedníctva „Synodálnej cesty“ ďalej povedal:
„Chcem podporovať aj viac zodpovednosti pre ženy v Katolíckej cirkvi, čo by znamenalo aj diakonát žien. Treba otvoriť dlhodobú diskusiu o kňazstve žien, aj keď je to veľmi kontroverzná otázka.“
Biskup Bode ďalej uviedol, že „dôležité otázky ako kresťanská antropológia a otázka rodovej rovnosti, ako aj vzťah medzi pastoráciou a náukou Cirkvi sú kľúčové otázky, ktoré treba počas návštevy u pápeža posunúť ďalej. Tiež plánuje diskutovať o tom, „ako realita života ľudí ako znamenie doby môže ovplyvniť katolícku náuku a vyhlásil:
„Nový dokument pápeža k Synode o synodalite jasne ukazuje, že všade na celom svete chcú ľudia iný spôsob prístupu k mužom a ženám v Cirkvi.“
Synodálny dokument mnohí v Nemecku považujú za „povzbudenie pre svoju „Synodálnu cestu“.
Bode zvážil aj otázku ženatých kňazov ba dokonca aj kňazov s občianskym povolaním – „ktorí by boli práve takí vhodní, ako sú celibátni kňazi“! A dodal:
„Všade vo všeobecnej Cirkvi je očividná potreba diferencovaných foriem prežívania kňazstva a pastorácie.“…
Väčšina nemeckých biskupov sa zdá byť dychtivá a ochotná postupovať proti večnej a nemeniteľnej náuke Cirkvi. Na synodálnom zhromaždení v septembri vo Frankfurte vyše 80% biskupov hlasovalo za text požadujúci vysviacku žien a podporili aj text vyhlasujúci, že homosexuálne úkony nie sú hriešne, ani vnútorne nezriadené!
Predseda BKN Georg Bätzing k tomu povedal, že nemeckí biskupi chcú vysvetliť tieto texty v Ríme pri návšteve ad limina a usilovať tam o pochopenie týchto textov aj o súhlas s nimi. Bode podporuje aj sväté prijímanie nekatolíkov v zmiešanom manželstve a žehnanie homosexuálnych párov, ba je aj za legalizáciu marihuany!
A k nedávnej šokujúcej výpovedi biskupa Bodeho sa vyjadril dokonca aj americký biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase a opísal ju ako heretickú:

„Biskup Bode… s úctou vás ako biskup biskupa vyzývam, aby ste sa vrátili k pokladu viery pre vašu vlastnú spásu a pre dobro Cirkvi. Vaša nedávna výpoveď, že ´Kristus sa stal ľudskou bytosťou, ale nie mužom, je smiešna, ba heretická. Nemôžem to prejsť mlčaním!
V túto nedeľu – v tento Pánov deň – vám hovorím, že katolíci veria, že Ježiš Kristus je Boží Syn, druhá Osoba v Najsvätejšej Trojici – a je plne Boh a plne muž! Všetka moc v nebi aj na zemi mu bola daná od Otca. Ježiš Kristus je Pán!!!“

Známy židovský herec autor konvertuje na katolícku vieru

Paríž, 11.11.2022 (LifeSiteNews) 028 943 – Jeden z najznámejších komikov vo Francúzsku oznámil svoje obrátenie z judaizmu na katolícku vieru. Gad Elmaleh sa narodil v marockej Kasablanke v berberskej rodine židovskej rodine. Rodina emigrovala do Kanady, keď mal 17 rokov a v 90. rokoch sa presťahovala do Francúzska. Komik bol nominovaný na Cézarovu cenu – francúzsky ekvivalent Oskara. Je známy aj americkému publiku pre svoj sitcom „Huge in France“ uvedený v Los Angeles cez Netflix r. 2019.
Pre Le Figaro Elmaleh povedal:
„Panna Mária je moja najnádhernejšia láska!“
Príbeh jeho obrátenia je zobrazený v novom filme reality aj fikcie „Reste un peu“ (Zostaň chvíľu), ktorý bude mať premiéru 16. novembra.
V interview herec povedal:
„Som prekvapený, že obrovská väčšina katolíkov nežije svoju vieru otvorene! Keď som mal sedem rokov, vstúpil som v Maroku do kostola, hoci mi to otec zakázal. Tam som uvidel sochu Preblahoslavenej Panny a tá urobila na mňa trvalý hlboký dojem. Nebola to vízia, iba jednoduchá socha, ale ja som bol ako skamenený! Začal som plakať a skryl som sa zo strachu, aby ma rodina neobjavila z obavy pred nadávkami a dozorom. Toto tajomstvo som si zachoval po celé moje detstvo!“
Jeho rodičia nie sú šťastní z jeho rozhodnutia, no aj tak ho podporujú: „Ak sa ich spýtate, čo je to so mnou, zrejme odpovedia: ´Nuž momentálne niečím vážnym prechádza. No nie je si na 100% istý.´“
„Panna Mária ma zobrala pod svoje krídla. Obracal som sa k nej postupne a začal som ju prosiť, aby mi pomáhala, zvlášť keď som mal vystúpenie. Moja matka vidí moje obrátenie ako zradu. Povedala mi: ´Meníš Boha, mohol by si rovnako zmeniť aj rodičov.´ Tieto slová ma tvrdo zasiahli. Ale je tu vec, ktorú som jej vysvetlil: ´Ja nemením bohov. Ja stále verím v toho istého Boha!“
Pre médiá herec ďalej povedal:
„Vo Francúzsku s jeho nesmiernym sekularizmom … je tendencia vyhýbať sa reči o viere, vymazávať a maskovať spiritualitu. Ja pozývam ľudí o nej hovoriť, hovoriť o viere, hovoriť o náboženstve!“
Ateistom, ktorí odsudzujú jeho obrátenie, odkázal:
„Je to ako zaľúbiť sa, niečo ako trik psychológie. Je našou úlohou tým bez viery to takto opisovať.“
A Elmaleh sa ďalej vyznáva:
„Panna Mária urobila prvý krok smerom ku mne pri mojich otázkach o Bohu. Ja som otvoril dvere a tam bola ONA!“
Nový film nie je o viere ako takej, ale jeho príbeh obrátenia je namiesto toho hybnou silou na zváženie identity človeka, ktorú on našiel v katolíckej viere, ako hovorí Elmaleh. Film je zmesou fikcie a reality. Je to aj príbeh lásky k jeho rodine, ktorá bola šokovaná jeho konverziou. … Pre Elmaleha bolo vyvrcholením života spoznať, že Cirkev bola pre neho to pravé, odkedy vstúpil do kostola v Maroku. Povedal, že jeho obrátenie bolo pre neho profesionálnym aj spoločenským rizikom, ale duchovne to nebolo vôbec nijaké riziko!

Biden a Harrisová propagujú ‘moc žien’ a potrat

Washington, 11.11.2022 (LifeSiteNews) 028 942 – Prezident Joe Biden sa v prejave k demokratom sústredil na potraty a údajné „právo“ ukončiť nenarodený život – ako ústrednú tému volebného boja! A vyhlásil:
„Tí, ktorí podporujú odnímanie ženám právo na slobodnú voľbu, netušia o moci žien v Amerike, ale myslím si, že teraz to pochopili. Ďakujem tým, ktorí bojovali ako diabli v tomto volebnom boji. Volebné výsledky sú svedectvom, že ľavicoví voliči zapojili aj peklo proti opozícii voči potratom. Ja chcem znova kodifikovať rozsudok „Roe vs Wade“ umožňujúci potraty ako ústavný zákon celej krajiny a ak republikáni schvália celonárodný zákaz potratov, ja to budem vetovať!“
Viceprezidentka Kamala Harrisová zasa v úvodnom, prejave povedala:
„Demokrati vyslali posolstvo do celého sveta, že demokracia je u nás stále neporušená. Človek nemusí opustiť vieru, či hlboké presvedčenia, aby mohol súhlasiť s tým, že vláda by nemala hovoriť žene, čo má robiť so svojím telom. Ďakujem tým, čo hlasovali proti právam nenarodených detí.“

USA: Ešte aj gejovia zhrození dopadom transgenderu na deti!

USA, 11.11.2022 (LifeSiteNews) 028 941 – Chad Felix Greene je gej a na Twitteri má dúhovú aj transgenderovú vlajku. Chce, aby každý vedel, že je pro-LGBT. Ale ako mnohých iných aj jeho trápi, čo sa deje v amerických školách. Začiatkom novembra uverejnil na Twitteri hrozbu, ktorú si každý mal prečítať:
„Moja 12-ročná neter, ktorá sa zrazu stala transgenderovou, sa dorezala. Zosypala sa s plačom a kričala na matku, že nie je ´dosť transgenderová´ na to, aby ju priatelia prijímali. Všetci jej priatelia sú zrazu transgenderoví! Najhoršie však je, že pomýšľa na samovraždu! … Zrútila sa a matke povedala, že chce byť iba dievčatko. Je to na ňu proste priveľa, nedokáže to zvládať!“
Príbeh je o 12-ročnom dievčati, ktoré si myslí, že sa musí identifikovať ako LGBT, aby bola všetkými prijímaná! A toto sa deje všade! Aj v Kanade som od istých rodičov počul, že na strednej škole je „in“ , aby sa žiaci identifikovali ako nejakí zo stále sa rozširujúceho spektra LGBT – teda ako všetko možné len nie byť normálni! … Kto sa nepridá, toho šikanujú ako nudného a otravného.
Od materskej škôlky deťom hovoria, že si môžu konštruovať svoju identitu kus po kuse bez vzťahu k biológii či ku všeobecnej realite! Dávajú im myriady možností, povzbudzujú ich „genderovú identitu“ a „sexualitu“ a ak na to pristúpia, tak ich všetci oslavujú – učitelia, rovesníci, nasledovníci na sociálnych sieťach a hlavne aktivisti LGBT. Od vlády smerom dolu celá spoločnosť vám potvrdzuje túto vašu voľbu.
To je dosť ohavné. Ale čo je ešte ohavnejšie, je fakt, že mnohých deťom dávajú prostriedky na zablokovanie puberty, hormóny opačného pohlavia a podrobujú ich chirurgickým zákrokom. Mladému dievčaťu napríklad odstránili prsia vo veku 15 rokov a neskôr si uvedomila, aká to bola chyba. Bolo to nesmierne bolestivé. Teraz podala na lekárov žalobu. …

USA: Biskupská agentúra financuje marxistické skupiny

USA, 11.11.2022 (Lepanto Institute) 028 940 – V USA existuje 214 organizácií, ktoré prijímajú peniaze od Katolíckej kampane pre ľudský rozvoj (Catholic Campaign for Human Development – CCHD) a tieto granty pochádzajú od Biskupskej konferencie USA. Tieto organizácie zaujímajú postoje a presadzujú ideológie v priamom rozpore s katolíckou morálkou alebo sociálnou náukou. Ide o propagáciu potratov, hnutia LGBTQ, antikoncepcie, marxizmu a okultizmu! … Duchovným otcom CCHD je kardinál Joseph Bernardin, obžalovaný homosexuál a raper, ktorý aranžoval pre homosexuálny chór presne na pohreboch a po smrti dostal slobodomurársku cenu vyhradenú ich členom. V centre CCHD pôsobí jej filozofický otec Saul Alinsky, marxistický radikál, ktorý napísal knihu o triednom boji „Pravidlá pre radikálov.“ …


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *