Novéna k sv. Martinovi de Porres

Úvodná modlitba k svätému Martinovi de Porres

(Každý deň začíname novénu touto modlitbou.)

Najpokornejší Martin de Porres, tvoja horlivá dobročinnosť neobjíma len chudobných a biednych, ale aj zvieratá. Pre tvoj nádherný príklad dobročinnosti ťa uctievame a prosíme o pomoc. Zo svojho miesta v nebi oroduj za svojich biednych bratov, aby sme napodobňujúc tvoje cnosti mohli spokojne žiť v tej situácii, do ktorej nás postavil Boh. Idúc po stopách nášho Vykupiteľa, nesieme svoje kríže so silou a odvahou, aby sme skrze zásluhy nášho Pána Ježiša Krista dosiahli nebeské kráľovstvo. Amen.

 

Prvý deň:

Pokora

Svätý Martin napodobňoval Pána, ktorý bol tichý a pokorný srdcom. Vo svätom Martinovi nebola žiadna pýcha ani márnivosť. Uvedomoval si, že Boh je náš Stvoriteľ a my sme jeho stvorenie. Pochopil, že Boh nás miluje ako deti a chce, aby sme boli šťastní. Svätý Martin sa úplne podriadil Božej vôli. Napodobňujme aj my svätého Martina v plnení Božej vôle.

Modlitba: Svätý Martin, vypros nám od nášho Pána milosť skutočnej pokory, aby sme neboli pyšní, ale boli spokojní s darmi, ktoré nám Boh dáva. Vypros nám svetlo Ducha Svätého, aby sme ako ty pochopili, že pýcha je prekážka v zjednotení sa s Bohom a pravé šťastie pochádza z plnenia Božej vôle. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Druhý deň:

Láska k Bohu

 Svätý Martin bol úplne naplnený ohňom Božej lásky. Vedel, že Boh poslal svojho Syna na svet, aby trpel a zomrel na kríži za naše hriechy. Táto myšlienka naplnila Martinovo srdce hlbokou náklonnosťou a láskou k Spasiteľovi. Jeho život bol dôkazom úprimnej vďačnosti. Učme sa aj my čoraz viac milovať nášho Záchrancu a dokazujme to dobrými skutkami.

Modlitba: Svätý Martin, prečo sú naše srdcia studené a chýba v nich láska k Božiemu Synovi, ktorý sa pre našu spásu stal malým dieťaťom? Prečo tak zaostávame v láske k Ježišovi? Veď On nás tak miloval, že dal za nás svoj život. Pros Boha o milosť, aby sme si uvedomili, že jediná cesta ku šťastiu spočíva v milovaní a slúžení Bohu celým naším srdcom a dušou. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Tretí deň:

Láska k chudobným

 Svätého Martina volali aj „otec chudobných“. Chudobných, chorých a zomierajúcich videl ako Božie deti a všemožne im pomáhal. Študoval medicínu, aby im mohol pomáhať. Každý deň dával almužny a pre deti postavil sirotinec. Napodobňujme aj my milosrdenstvo svätého Martina, aby nás mohol Boh požehnať tak ako jeho.

Modlitba: Svätý Martin, nauč aj nás štedro rozdávať dary, ktoré nám Boh dal. Urob nás súcitnými s postihnutými a trpiacimi. Oroduj za nás u nášho Vykupiteľa, aby sme vždy boli voči našim susedom láskaví a nápomocní, pretože aj oni sú deti nášho nebeského Otca. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Štvrtý deň:

Viera

Svätý Martin mal živú vieru v učenie Katolíckej cirkvi. Vedel, že Cirkev založil Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý prišiel, aby nám ukázal cestu k Otcovi. Boh odmenil jeho vieru, osvietil mu myseľ a Martin tak pochopil tajomstvá nášho náboženstva. Nech i nám dá Boh milosť, aby sme vždy verili pravdám, ktoré nám boli odhalené.

Modlitba: Svätý Martin, v týchto dňoch, keď sa spoločenstvo Cirkvi považuje za zbytočné, potrebujeme silnú vieru v Boha a jeho svätú Cirkev. Oroduj za všetkých ľudí, aby prišli k poznaniu a láske k Cirkvi, aby tak našli cestu k spáse a šťastiu. Vypros u Ježiša, aby sme sa stali Jeho vernými učeníkmi v živote i v smrti. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Piaty deň:

Dôvera

Svätý Martin vložil celú svoju dôveru v Božiu dobrotu a prísľuby. Dúfal, že dosiahne večnú odmenu skrze Božiu milosť a zásluhy Ježiša Krista. My vieme, že dôvera svätého Martina nebola zbytočná. Veríme, že Boh nám odpustí naše hriechy vtedy, keď skutočne ľutujeme. Daruje nám večný život, ak mu budeme verne slúžiť a plniť jeho príkazy.

Modlitba: Svätý Martin, pomáhaj nám, aby sme mali dôveru vo všemohúceho Boha. Vypros nám milosť, aby sme pochopili, že on je náš priateľ, ktorý nás nikdy neopustí. Drž nás ďaleko od naivného domnievania sa, že budeme spasení bez nášho pričinenia. Drž nás ďaleko od zúfalstva, ktoré zabúda na Božie milosrdenstvo. Vypros nám u Ježiša, aby sa v našich srdciach rozmnožila viera, nádej a milosrdenstvo. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Šiesty deň:

Oddanosť v modlitbe

Svätý Martin mal svoju myseľ stále pozdvihnutú k Stvoriteľovi a jeho stvoreniu. Modlitby vychádzali z hĺbky jeho bytia. Úplne prirodzene velebil Boha, ďakoval mu a prosil ho o pomoc. Svätý Martin sa modlil s pokorou a vytrvalosťou a Boh zázračne vypočul jeho modlitby. Svätý Martin bude aj za nás orodovať v nebi pred Božím trónom.

Modlitba: Svätý Martin, pomáhaj nám, aby sme verili Ježišovým slovám: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám.“ (Mt 7, 7) Daj, aby sme sa s vierou zúčastňovali na svätej omši a každý deň sa venovali osobnej modlitbe –, aby sme tak získali Božie požehnanie. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Siedmy deň:

Duch pokánia

Svätý Martin bol odvážny muž; nebál sa práce a všetku energiu venoval službe druhým. Napriek tomu, že ťažko pracoval, neraz si uložil pokánie za vlastné hriechy a za spásu druhých. Ak si taký svätý človek uložil pokánie, o čo viac by sme to mali robiť my, ktorí sme skutočnými hriechmi urazili Boha!

Modlitba: Svätý Martin, ty nás učíš, ako sa nezištne darovať druhým. Učíš nás, ako sa vyhnúť lenivosti a sebectvu. Vypros nám ducha pokánia, aby sme vytrvali v boji s pokušením. Vypros nám od ukrižovaného Ježiša, aby sme bojovali dobrý boj. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Ôsmy deň:

Odmena

Svätý Martin zomrel pokojnou a svätou smrťou. Svoj život prežil konaním dobra ako pokorný brat dominikánov. Veď kto z pokorných by sa vyvyšoval? Čoskoro sa Martinov hrdinský život stal známy po celom svete a 6. mája 1962 ho pápež Ján XXIII. slávnostne vyhlásil za svätého. Tešme sa z toho, že máme medzi svätými v nebi takého silného ochrancu.

Modlitba: Svätý Martin, ty si bol vzkriesený Bohom, aby si nám ukázal cestu k nášmu skutočnému domovu. Dal si nám príklad odvahy. Takto si uvedomujeme, že všetko, čo musíme urobiť, aby sme si zaslúžili večnú odmenu, je milovať a slúžiť. Nech sme aj my pokorní, aby sme boli odmenení večným životom. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

 

Deviaty deň:

Zázraky

Svätý Martin urobil mnoho zázrakov v živote aj po smrti. Môžeme k nemu prichádzať s dôverou a on vypočuje naše prosby, ak sú pre naše blaho. Jeho srdce miluje pomáhať nám rôznymi spôsobmi. My mu len musíme zveriť naše ťažkosti a prosiť ho o pomoc. Ak my urobíme, čo treba, náš priateľ, svätý Martin, vyprosí ostatné.

Modlitba: Pane Ježišu Kriste! Ty si zapálil srdce svätého Martina horlivou láskou k chudobným. Ty si ho učil, aby sa vždy odovzdal do Božej vôle. Udeľ aj nám ozajstnú pokoru srdca a lásku k trpiacim. Amen.

1x Otče náš…, 10x Zdravas´, Mária…, 1x Sláva Otcu…

Svätý Martin de Porres, oroduj za nás!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *