Novéna k Matke Tereze

Milosti získané modlitbou novény

Skúsenosti ľudí, ktorí sa už túto novénu modlili, nám poskytujú príklady mnohých plodov novény a sú nám povzbudením, aby sme sa k Bohu obracali prostredníctvom modlitieb Matky Terezy v našich každodenných potrebách. „Jedna moja priateľka niesla kríž, keď ju manžel bez slova opustil. Začala sa modliť novénu k Matke Tereze. Na deviaty deň sa vrátil domov. Všetko sa vysvetlilo a uskutočnilo sa krásne uzdravenie.“ Mnohí, ktorí sa túto novénu modlili, podali správu o obdržaných milostiach. Z nich sa najčastejšie objavuje jedna – zakúsenie väčšej blízkosti k Bohu. Matka Tereza, ktorá je teraz v nebi, je stále verná svojmu poslaniu prinášať Bohu duše a dušiam Boha.

 

Boh sa prihovára v tichu

Skôr ako začnete, nájdite si tiché miesto, ktoré vám pomôže k dobrej modlitbe, najlepšie v kostole alebo kaplnke pred Najsvätejšou sviatosťou. Stíšte sa vo svojom vnútri, lebo „Boh je priateľom ticha.“ Vždy na nás čaká v tichu, aby k nám rozprával, aby nás počúval. „V tichu našich sŕdc Boh rozpráva o svojej láske. Vo svojom tichu dovoľujeme Ježišovi, aby nás miloval“ (Matka Tereza). Prečítajte si niektoré alebo všetky citáty ponúkané na každý jednotlivý deň a nechajte nimi preniknúť vaše srdce. Zostaňte chvíľu so slovami Matky Terezy a dovoľte jednej z myšlienok, aby vo vás rástla a celý deň vás sprevádzala. Zjednoťte sa so všetkými bratmi a sestrami vo svete, ktorí trpia v temnote a bolesti, a potom sa zbožne pomodlite modlitbu k svätej Tereze z Kalkaty. Môžete tiež vykonať nejaký konkrétny skutok lásky pre niekoho zo svojej rodiny, komunity alebo zo susedstva, a tým v priebehu novény hlbšie prežívať ducha a posolstvo Matky Terezy.

 

Prvý deň novény je venovaný poznávaniu Ježiša, ktorý je zdrojom života a poslania Matky Terezy. 

Druhý deň sme pozvaní, aby sme uverili v bezpodmienečnú lásku, ktorou Ježiš miluje každého z nás. Práve viera v jeho lásku priviedla svätú Terezu k tomu, aby opustila rodinu a vlasť a vydala sa na misie.

Tretí deň nás Ježiš skrze svätú Terezu pozýva, aby sme v duchu vyšli na Kalváriu a počuli, ako nám z kríža hovorí: „Žíznim.“ To bol vnútorný oheň, ktorý stravoval srdce svätej Terezy. 

Štvrtý deň je venovaný Našej Panej, ktorá nám pomôže lepšie chápať Ježišovu neutíchajúcu lásku a odpovedať na ňu tak, ako to robila ona: s milujúcou dôverou, úplným odovzdaním sa a radosťou.

Preto sú piaty, šiesty a siedmy deň postupne venované týmto trom postojom srdca. 

Ôsmy deň sme pozvaní, aby sme vstúpili do tajomstva Ježišovej prítomnosti v Eucharistii a v chudobných. Aj my sme povolaní, aby sme prijímali Ježiša v Chlebe života, aby sme sa v ňom postupne 
premieňali a slúžili mu v najchudobnejších z chudobných. Ako Matka Tereza často vysvetľovala, „slúžime mu tým, že pre chudobných robíme to, čo by sme radi robili preňho. V tom je naša skrytá svätosť že Ježiša poznávame, milujeme a slúžime mu.“ 

Deviaty deň je venovaný povolaniu ku svätosti prostredníctvom toho, že Ježiša poznávame a slúžime mu v najchudobnejších z chudobných. 

 

Modlitba k svätej Tereze z Kalkaty (Modlíme sa každý deň novény.) 

Svätá Tereza z Kalkaty, ty si dovolila neutíchajúcej láske Ježiša na kríži, aby v tebe horela ako živý plameň, a tak si sa stala svetlom jeho lásky ku všetkým. Vypros mi od Ježišovho Srdca (tu Vložte svoju prosbu). Nauč ma, aby som dovolil(a) Ježišovi preniknúť a vlastniť celú moju bytosť tak naplno, aby aj môj život vyžaroval jeho svetlo a lásku k druhým ľuďom. Amen. 

Nepoškvrnené srdce Panny Márie, Príčina našej radostí, oroduj za mňa. Svätá Tereza z Kalkaty, oroduj za mňa. 

 

Prvý deň

Poznať živého Ježiša 

„V hĺbke každého ľudského srdca je poznanie Boha. A v hĺbke každého ľudského srdca je túžba komunikovať s ním.“ „Čím viac Boha poznáme, tým viac mu budeme dôverovať.“
„Musíme poznať Boha a to, že Boh je láska, že nás miluje a že nás stvoril každého z nás pre niečo väčšie. Stvoril nás, aby sme milovali a boli milovaní.“ „Skutočne poznáte živého Ježiša nie z kníh, ale keď ste s ním vo svojom srdci?“ „Sme presvedčení o Kristovej láske k nám a našej k nemu? Čo musíme robiť, aby sme získali toto presvedčenie? Musíme poznať Ježiša, milovať Ježiša, slúžiť Ježišovi. Poznanie vás urobí silnými ako smrť. Poznáme Ježiša skrze vieru: z rozjímania o jeho slove v Písme, z načúvania tomu, ako hovorí cez Cirkev, a skrze dôverné spojenie v modlitbe.“

Myšlienka na deň 

Nehľadaj Ježiša v ďalekých krajinách; nie je tam. Je ti nablízku, je v tebe. Poproste o milosť dôverného poznania Ježiša. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Druhý deň 

Ježiš ťa miluje

„Osobná láska, ktorú k vám Ježiš má, je nekonečná.“ „Pre Boha ste vzácni. Čaká, kým k nemu v modlitbe prídete. Chce vás vyznamenať tým, že vás naplní svojou prítomnosťou.“ „Čo to znamená: byť sám s Ježišom? Neznamená to, že budete sedieť osamote, ponorení do svojich myšlienok. Znamená to, že viete, že je Vám nablízku, že Vás miluje, že ste pre neho drahocenní, že je do Vás zamilovaný. Povolal Vás a vy mu patríte. Pokiaľ to viete,  budete schopní čeliť akémukoľvek zlyhaniu, pokoreniu, utrpeniu keď si uvedomíte Ježišovu osobnú lásku k Vám a vašu k nemu.“ „Diabol sa môže pokúšať zneužívať životné zranenia a niekedy aj naše chyby, aby Vám dal pocit, že nie je možné, že Vás Ježiš skutočne miluje, že skutočne po Vás túži. Toto nebezpečenstvo hrozí každému z nás. Je to také smutné; veď je to úplný opak toho, čo Ježiš skutočne chce, na čo čaká, aby ti povedal. On ťa stále miluje, aj keď pociťuješ svoju nehodnosť.“ „Ježiš ťa miluje nežne, si mu drahý. Obráť sa na Ježiša s veľkou dôverou a dovoľ, aby ťa miloval.“ 

Myšlienka na deň 

Neboj sa, pre Ježiša si drahý. Miluje ťa. Poproste o milosti, aby ste boli presvedčení o Ježišovej bezpodmienečnej a osobnej láske k Vám. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Tretí deň 

Začuť, ako nám hovorí: „Žíznim!“ 

„Vo svojej agónii, vo svojej bolestí, vo svojej opustenosti povedal úplne jasne: ,Prečo si ma opustil?“ Bol tak strašne opustený a sám, trpel na kríži. V tejto najťažšej chvíli zvolal: ,Žíznim!“ Ľudia si mysleli, že má obyčajný smäd, a hneď mu podali ocot. No on túžil po niečom inom, po našej láske, našom cite, po dôvernom spojení s ním a po tom, aby sme sa podieľali na jeho utrpení. Je zvláštne, že použil toto slovo. Povedal: ,Žíznim‘ namiesto ,Darujte mi svoju lásku.“ Ježišov smäd na kríži nie je výplodom fantázie. Bolo to slovo: Žíznim. Počúvajme, ako to hovorí mne aj vám. Je to skutočne Boží dar.“ „Ak budete počúvať srdcom, začujete, porozumiete. Pokiaľ nebudete hlboko vo svojom vnútri vedieť, že po vás Ježiš túži, nemôžete začať chápať, kým chce pre Vás byť alebo kým chce, aby ste vy boli pre neho.“ „Keď hľadáte duše, choďte v jeho šľapajach. Neste Ježiša a jeho svetlo do domovov chudobných, najmä tým najnúdznejším dušiam. Rozširujte lásku jeho Srdca, kamkoľvek idete, a tak tíšte jeho smäd po dušiach.“

Myšlienka na deň

Len si pomyslite! Boh túži po Vás a po mne, aby sme sa mu ponúkli a tíšili jeho smäd. Poproste o milosť porozumieť Ježišovmu výkriku túžby. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereza

 

Štvrtý deň

Naša Pani Vám pomôže 

„Ako veľmi potrebujeme Máriu, aby nás učila, čo znamená tíšiť túžiacu lásku Boha k nám, ktorú nám Ježiš prišiel zjaviť. Robila to tak krásne. Áno, Mária dovolila Bohu, aby si privlastnil jej život svojou čistotou, pokorou a vernou láskou. Snažme sa pod vedením svojej nebeskej Matky rásť v týchto troch dôležitých vnútorných postojoch duše, ktoré tešia Božské Srdce a umožňujú mu zjednotiť sa s nami v Ježišovi a skrze Ježiša, v moci Ducha Svätého. Keď’ to budeme robiť, dovolíme Bohu, tak ako naša Matka Mária, aby si plne privlastnil celé naše bytie. Skrze nás tak Boh bude môcť dosiahnuť svoju neutíchajúcu lásku ku Všetkým, s ktorými prichádzame do styku, najmä k chudobným.“ „Keď budeme Našej Panej nablízku, dá nám svojho ducha milujúcej dôvery, úplnej odovzdanosti a radosti.“

Myšlienka na deň 

Ako blízko musíme byť našej Panej, ktorá chápala, aká hĺbka božskej Lásky sa zjavuje, keď stála pod krížom a počula Ježišov výkrik: „ Žíznim! “ Poproste o milosť učiť sa od Našej Panej tíšiť Ježišov smäd tak, ako to robila ona. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Piaty deň 

Slepo dôverovať Ježišovi 

„Dôverujte dobrému Bohu, ktorý nás miluje, ktorý sa o nás stará, ktorý všetko vidí, všetko vie, môže urobiť všetko pre moje dobro a pre dobro duší.“ „Kristus prijal smrť, pretože dôveroval svojmu Otcovi. Vedel, že z tejto zdanlivej porážky Boh urobí svoj plán spásy. Aj my musíme mať hlbokú vieru a dôveru, že ak konáme Božiu vôľu, on v nás a skrze nás uskutoční svoj plán spásy, aj napriek všetkým zlyhaniam, ktoré možno zažijeme.“ „Ježiš sa nikdy nemení. Dôverujte mu s láskou, dôverujte mu s veľkým úsmevom, vždy verte, že on je cesta k Otcovi, on je svetlo v tomto svete temnoty.“ „Urobme teda všetky pevné rozhodnutia, že budeme vo svete Ježišovou láskou, že mu budeme k dispozícii, aby nás používal bez toho, že sa nás vopred spýta. A myslím si, že práve to je najlepší spôsob, ako ukázať svoju lásku k nemu, prijímať ho, ako prichádza. Ak chce do nášho života vstúpiť v ponížení, v utrpení, dobre. Ak si praje verejnú pozornosť, dobre. Nech je to čokoľvek, úspech, zlyhanie, on v tom nerobí rozdiel, a ani my by sme ho robiť nemali.“
„Aj Mária preukázala úplnú dôveru Bohu tým, že súhlasila, aby ju použil pre svoj plán spásy, napriek jej malosti. Vedela totiž, že on, ktorý je mocný, môže V nej a skrze ňu urobiť veľké veci. Dôverovala. Povedala mu ,áno, a to stačilo. Nikdy nepochybovala.“ „Nebojte sa Ježiša nežne milovať. Keď mu budete dôverovať, urobí pre Vás veľké veci.“

Myšlienka na deň

Dôvera v Boha dokáže urobiť všetko. Poproste o milosť neotrasiteľnej dôvery v Božiu moc a v lásku k Vám a ku všetkým. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Šiesty deň 

Skutočná láska je odovzdanie sa 

„Žíznim“ nemá zmysel, pokiaľ cez úplné odovzdanie nedávam všetko Ježišovi. “ „Dnes budem robiť čokoľvek, čo chce Ježiš. A uvidíte tú zhodu. To odovzdanie Bohu, aby nás mohol používať bez toho, aby sa nás spýtal. Toto prijatie je veľkým znamením zjednotenia s Bohom. Svätosť‘ je úplné odovzdanie sa Bohu. Totus tuus. Celý tvoj. Totus tuus. Úplne odovzdaný. Veľmi jasné! Úplné. To prijatie všetkého, čo dáva. To dávanie všetkého, čo berie. Potrebujeme mnoho lásky, aby sme dokázali vidieť Božiu ruku.“ „Chcem robiť len to, čo chce Boh. Majme odvahu robiť to, čo chce Boh, aj keď je to ťažké.“ „Často vídavame vedľa seba podobné drôty -tenké aj silné, nové i staré, lacné i drahé. Pokiaľ a dokiaľ nimi neprechádza prúd, svetlo nesvieti. Ten drôt, to ste Vy a ja. Prúd je Boh. Je v našej moci nechať cez nás prúd prechádzať, používať nás a vydávať Svetlo sveta Ježiša; alebo odmietnuť a dovoliť tme, aby sa šírila. Najúžasnejším drôtom bola Naša Pani. Súhlasila, aby ju Boh naplnil až po okraj, takže sa svojím odovzdaním ,Nech sa mi stane podľa tvojho slova‘ stala plnou milosti. A prirodzene sa hneď v okamihu, keď ju naplnil tento prúd, rýchlo vydala do Alžbetinho domu, aby pripojila drôt, Jána, k prúdu, k Ježišovi.“

Myšlienka na deň 

Dovoľte Bohu, aby Vás používal, bez toho, aby sa Vás spýtal. Poproste o milosť odovzdať Bohu celý svoj život. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Siedmy deň 

Boh miluje radostného darcu.

„Aby bola láska plodná, musíme ju rozdávať.“ „Touto radosťou myslím tú hĺbku radosti vo vás, vo vašich očiach, pohľade, tvári, pohyboch, skutkoch, bezprostrednosti atď. „Nech je moja radosť vo Vás,“ hovorí Ježiš. Čo je Ježišova radosť? Je to dôsledok jeho neustáleho spojenia s Bohom, konania Otcovej vôle. Prišiel som, ,aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“ Táto radosť je plodom spojenia s Bohom, prebývania v Božej prítomnosti. Život V Božej prítomnosti nás napĺňa radosťou. Boh je radosť.“ „Radosť žiari z očí, prejavuje sa v reči a v chôdzi… Keď ľudia každý deň uvidia vo vašich očiach šťastie, uvedomia si, že sú milovanými Božími deťmi.“ „Bez radosti neexistuje láska, a láska bez radosti nie je skutočná. A tak musíme prinášať túto lásku a túto radosť do dnešného sveta.“ „Láska bola silou Našej Panej. Naša Pani bola prvou Misionárkou lásky. Bola prvá, čo Ježiša fyzicky prijala a niesla ho druhým a kráčala v chvate. Len radosť jej mohla dodať silu a pružnosť, aby šla a vykonávala prácu slúžky.“

Myšlienka na deň 

Možno nie sme schopní dávať mnoho, no vždy môžeme dávať radosť, ktorá prýšti zo srdca zamilovaného do Boha. Poproste o milosť nachádzať radosť v láske a deliť sa s ňou so všetkými, ktorých stretávate.
Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Ôsmy deň 

Ježiš sa stal Chlebom života aj hladujúcim 

„Svoju lásku k nám dokázal tým, že dal svoj život, svoje bytie. ,On, bohatý, sa stal chudobným‘ pre vás a pre mňa. Úplne sa vydal. Zomrel na kríži. No skôr ako zomrel, urobil sám seba Chlebom života, aby utíšil náš hlad po láske, po ňom. Povedal: ,Keď nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život! A veľkosťou svojej lásky sa stal hladným: ,Bol som hladný, a nasýtili ste ma, a keď mňa nebudete sýtiť, nemôžete vstúpiť do večného života. To je Kristovo dávanie. Boh stále miluje svet. Stále posiela vás a mňa, aby sme dokazovali, že miluje svet, že má stále so svetom súcit. Sme to my, kto musíme byť jeho láskou, jeho súcitom v dnešnom svete. No aby sme mohli milovať, musíme mať vieru, lebo viera v skutkoch je láska a láska v skutkoch je služba. Preto sa Ježiš urobil Chlebom života, aby sme mohli jesť a žiť a aby sme ho dokázali vidieť v znepokojujúcom preoblečení chudobných.“ „Náš život musí byt‘ pretkaný Eucharistiou. Od Ježiša v Eucharistii sa dozvedáme, ako veľmi nás Boh túži milovať a ako na odplatu túži po našej láske a láske duší. Od Ježiša V Eucharistii prijímame svetlo a silu, aby sme mohli hasiť jeho smäd.“

Myšlienka na deň 

Verte, že v podobe chleba je On, Ježiš, a že v hladnom, nahom, chorom, opustenom, nemilovanom, bezprizornom, bezmocnom a zúfalom je On, Ježiš. Poproste o milosť Vidieť Pána Ježiša V Chlebe života a slúžiť mu v biednom preoblečení chudobných. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

 

Deviaty deň 

Svätosť je Ježiš, ktorý žije a koná vo mne. 

„Naše skutky lásky nie sú. ničím iným ako pretekaním lásky k Bohu z nášho vnútra. Preto ti, ktorí sú s ním najviac spojení, najviac milujú svojich blížnych.“ „Musíme sa stať svätými nie preto, že sa chceme cítiť svätí, ale preto, že musíme umožniť Kristovi, aby V nás naplno žil svoj život.“ „Svätosť je prijímanie Božej vôle s veľkým úsmevom, to je všetko. Len takéto prijímanie: prijímať ho tak, ako do nášho života vstupuje, prijímať, aby si od nás bral, čokoľvek chce, aby nás využíval, ako chce, aby nás staval, kam chce, aby nás použil, ako chce… bez toho, aby sa nás pýtal.“ „Svätosť nie je v pocitoch alebo predstavivosti, je to skutočnosť. Jedna vec, ktorá mi v tom pomáha a pomôže aj vám: skutky lásky sú skutky svätosti.“ „Spaľujte sa s ním a preňho. Nechajte ho, aby sa pozeral vašimi očami, rozprával vaším jazykom, pracoval vašimi rukami, kráčal vašimi nohami, myslel vašou hlavou a miloval vašim srdcom. Nie je toto dokonalé zjednotenie, neustála láskyplná modlitba? Boh je náš milujúci Otec. Nechajte svoje svetlo lásky svietiť pred ľuďmi tak, že uvidia vaše dobré skutky (umývanie, zametanie, varenie, lásku k manželovi a k deťom) a budú velebiť‘ Otca.“ „Buďte svätí. Svätosť‘ je najjednoduchší spôsob, ako tíšiť‘ Ježišov smäd, jeho smäd po vás a Váš smäd po ňom.“

Myšlienka na deň 

Vzájomná láska je tou najistejšou cestou k veľkej svätosti. Poproste o milosť stať sa svätým. Pomodlite sa modlitbu k svätej Tereze.

Keď mala Matka Tereza verejne hovoriť, často s pevným presvedčením opakovala: „Svätosť nie je prepych pre niekoľkých ľudí, ale vaša aj moja prostá povinnosť.“ Svätosť je dôverná láska k Ježišovi a spojenie s ním: „Čím nežnejšie milujeme, tým svätejšími sa stávame. Nebojte sa milovať Ježiša celým svojím srdcom, celou dušou, celou silou. Jeho láska je nežná, nezmerateľná, stačí ho len milovať a dôverovať mu. Ježiš vás miluje neobyčajnou láskou.“ Tým, ako žila v tomto dôvernom spojení s Ježišom v Eucharistii a v chudobných „dvadsaťštyri hodín denne“, ako hovorievala, sa Matka Tereza stala skutočne kontemplatívnym človekom v samom srdci sveta. „Keď svoju prácu konáme spolu s ním, zároveň sa modlíme -lebo ak ju robíme s ním, preňho, jemu, práve tým ho milujeme. A keď ho milujeme, blížime sa čoraz viac k zjednoteniu s ním a umožňujeme mu, aby v nás žil svoj život. Kristov život v nás, to je svätosť.“
Vyžarovať Krista

Jednou z obľúbených modlitieb Matky Terezy bola modlitba „Vyžarovať Krista“, ktorá sa nachádza v Meditáciách a modlitbách (Meditations and Prayers) Johna Henryho, kardinála Newmana. Pretože nádherne vyjadruje jej túžbu byť dôverne spojená s Ježišom a „dávať len Ježiša“ druhým, vybrala ju, aby sa ju Misionárky lásky každodenne modlili ako prvú modlitbu po svätom prijímaní.

Drahý Ježišu, pomôž mi, aby som šírila tvoju vôňu, kamkoľvek pôjdem. Zaplav moju dušu svojím Duchom a Životom. Prenikni a privlastni si celú moju bytosť tak úplne, aby môj život bol len odrazom tvojho života. Žiar skrze mňa a buď vo mne tak, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Nech vzhliadne a nevidí už mňa, ale iba Ježiša! Zostaň so mnou, a ja začnem žiariť, ako žiariš ty, aby som tak bola svetlom pre druhých, To svetlo, Ježišu, bude celé od teba, moje nebude ani trochu. To ty budeš cezo mňa žiariť ostatným. Nech ťa chválim tak, ako to máš najradšej, tým, že budem žiariť ľuďom okolo seba. Nech ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom, nákazlivou silou, priaznivým účinkom svojho konania, zjavnou plnosťou lásky k tebe, ktorú nosím v srdci. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *