ADORÁCIA – CIRKEV IV.

Kňaz: Spasiteľ, Ty nás najlepšie poznáš a vieš o všetkom, čo k Tebe cítime. Ty vieš, že naša láska k tebe je ozajstná – živá i keď nestála. I napriek tomu, alebo práve preto, tu pred Tebou kľačíme s úprimným srdcom, a s odprosením na perách za všetko zlé, čo sme spáchali a aj za to, čo dobré sme zanedbali.

1. Večný Otec z úplne slobodného a tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril si celý svet, stanovil si pozdvihnúť ľudí na účasť na Božom živote a neopustil si ich ani keď v Adamovi padli, poskytujúc im vždy spásonosné prostriedky so zreteľom na Krista, Vykupiteľa, ktorý je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. A všetkých vyvolených si Otče pred vekmi predpoznal a predurčil, aby sa stali podobnými obrazu Tvojho Syna. Tých však, čo veria v Krista, rozhodol si sa zhromaždiť vo svojej svätej Cirkvi, naznačenej v predobrazoch už od počiatku sveta. Ona sa stala zjavnou po zoslaní Ducha a slávne sa zavŕši na konci časov. A vtedy všetci spravodliví od Adama až do posledného vyvoleného zhromaždia sa u Teba Otče vo všeobecnej Cirkvi.

2. Kto neprijíma Teba, Kriste ako Bohočloveka nemôže byť členom Cirkvi. Nie sú členmi Cirkvi pohania, ale ani tí, čo neveria v teba, Pane. Preto Ty Pane hovoríš: „Mám však aj iné ovce, ktoré nepatria do tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počúvať na môj hlas. A bude jeden ovčinec a jeden pastier.“ Na inom mieste je povedané:“ Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec.“ A zase:“ Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka, Kristus a tí, ktorých Otec skrze Ducha Svätého pritiahol k sebe a spojil do mystického tela, Cirkvi. Teda mimo Cirkvi niet spásy. Do neba sa môže dostať iba ten, kto sa nechá pritiahnuť do Cirkvi Otcovým Duchom.

3. Pane, Ty Syn Boží v ľudskej prirodzenosti, ktorú si na seba vzal, svojou smrťou a svojím vzkriesením si prekonal smrť, vykúpil človeka a pretvoril si ho na nové stvorenie. Tým totiž, že si udelil svojho Ducha bratom, povolaným zo všetkých národov, tajomne si akoby stvoril svoje mystické telo, Cirkev. Hlavou tohto tela si ty Pane. Ty si obraz neviditeľného Boha, a v Tebe bolo všetko stvorené. Ty si pred všetkým a všetko má v Tebe svoje jestvovanie. Ty si hlavou tela, to jest Cirkvi. Ty si počiatok všetkého, prvorodený medzi tými, čo vstali z mŕtvych a vo všetkom máš prvenstvo. Veľkosťou svojej moci vládneš nad tými, čo sú v nebi a čo sú na zemi a svojou všetko prevyšujúcou dokonalosťou a účinnosťou naplňuješ celé telo bohatstvom svojej slávy.

4. Pane, tvoja Cirkev je svätá pretože svätá je jej Hlava, sväté je jej učenie a má prostriedky na posväcovanie duší. Krstom sme boli vštepení do Teba Kriste a milosťou posväcujúcou, ktorá ako božská miazga roznáša život do každého údu, sa stávame svätými, čiže sme spojení s Bohom. Svätý je teda každý živý úd Cirkvi. Svätosť je takým charakteristickým znakom Cirkvi, že kto by bol bez nej, patrí do Cirkvi asi tak, ako patrí suchý konár na rozkvitnutý strom. Do tvojej Cirkvi Pane patria aj hriešnici. Obrátením nevstupujú znova do Cirkvi, ale suchá ratolesť ožíva. Ak sa však neobrátia, budú vyťatí a hodení na oheň.

5. Cirkev predstavuje tajomné spojenie ľudí s Bohom Otcom a medzi sebou, a to Kriste tvojim prostredníctvom v Duchu Svätom. Cirkev je Boží ľud, ktorý Večný Otec zhromažďuje z každého národa, z každého miesta na zemi a každého dejinného obdobia. Pene, Ty si vykúpil tento Boží ľud svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a Duch Svätý ho poučuje vnútorným svetlom, posväcuje ho milosťou, zjednocuje ho vierou, nádejou a láskou a vedie ho prostredníctvom viditeľnej služby tých, ktorí sú ustanovení pásť stádo zmierené Tvojou krvou.

6. Pane, možno sa čudujeme, že i dnes je Cirkev prenasledovaná. Nie je dôvod byť malomyseľným. Veď si to predpovedal. A je to znak toho, že Cirkev je stále živou silou až do našich čias. Dospeli sme k dobe, že ľudia sa posmievajú v novinách a rozhlase na účet nás a Cirkvi. No potom neraz prosia alebo budú prosiť Cirkev o pomoc. Prenasledujú rehoľné sestry, ale potom prosia, aby ich doopatrovali. Pred tými, ktorí sa z nás smejú nemusíme povedať ani slovo. Veď Ty, Pane si pred Herodesom tiež mlčal.

7.

Zleť na nás, Duchu tvoriaci,
a navštív svoj ľud veriaci,
duša Ťa vzýva s vrúcnosťou,
naplň nás svojou milosťou.

Toľkými Ťa ctíme menami,
dar Boží, svetlo nad nami,
zdroj bytia, oheň, dobrota
a rajský balzam života.

Príď Božia moc, príď čoskoro,
dones nám darov sedmoro,
Ty Otcov prísľub veliký,
pravdou nám obdar jazyky.

V mysli nám svetlo rozsvieť,
čine čnosť, v srdci lásku vznieť,
pomôž nám v dennej krehkosti
obchádzať tmu a nízkosti.

Uchráň nás od striel zbojníka,
nech v nás Tvoj pokoj preniká,
a v Tvojom svetle nebeskom,
vyhneme tmám a pokleskom.

Len v Tebe náš um začína,
poznávať Otca i Syna,
nuž odkry nám zdroj posily,
by sme vždy v Teba verili. AMEN.

Záver: Kňaz:

Láskavý Bože, kľačíme pred Tebou a prosíme, nech v nás prebýva Tvoj Duch Svätý, nech v nás žije láska Syna a Otca, aby sme Ťa milovali. Láskavý Bože, nech sú naše srdcia verné, nech sú naše úmysly úprimné, nech sú naše myšlienky čisté. Láskavý Bože, nech nikto od nás netrpí, nech nás napĺňa Tvoja Láska, nech sa v našich životoch uskutočňuje Tvoja vôľa. AMEN.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *