Novéna lásky k sv. Jánovi apoštolovi

Vyprosujme si milosť stať sa Ježišovým učeníkom lásky, ako bol sv. Ján apoštol

Prvý deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, ty si sa zjavil ako brána, ktorou musíme prejsť, aby sme našli večný život. Pomôž nám kráčať v stopách Tvojho apoštola Jána a odpovedať na Tvoje volanie s úprimnou vierou.

Svätý Ján, Rybár ľudí, pri samotnom zvuku hlasu nášho Pána si zložil sieť a nasledoval si Ježiša. Prijali si Božiu vôľu pre svoj život a vykročil si s radikálnou dôverou; kráčaj so mnou na mojej ceste za Kristom. Nauč ma otvárať svoje srdce Bohu ako ty, aby som rozpoznal Jeho prítomnosť vo svojich každodenných úlohách. Pomôž mi spoznať zvuk Ježišovho hlasu a prijať Jeho volanie. Oroduj za mňa, aby som mohol odvážne vystúpiť zo svojej lode, ochotný zanechať všetko ostatné a stať sa verným a pokorným Kristovým učeníkom.

 (Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Druhý deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, Božie Slovo, Ty si jestvoval od počiatku a uviedol si všetko k bytiu. Ty si si však dobrovoľne urobil príbytok medzi nami. Pomôž nám skutočne stretnúť Ťa ako Tvoj apoštol Ján.

Svätý Ján, tri roky si bol svedkom neuveriteľnej Kristovej moci tým, že si žil vedľa Neho. Videl si chorých uzdraviť sa, chromých chodiť a mŕtvych vzkriesených. Videl si Krista, ako premenil vodu na víno a nakŕmil tisíce ľudí len trochou rýb a chleba. Ježiš sa ti zjavil ako naplnenie Božieho zasľúbenia. Pomôž a vypros mi väčšiu vieru. Odhaľ mi Božiu prítomnosť v Písme a v mojom každodennom živote. Vštep mi hlbokú lásku k Božiemu Slovu. Ukáž mi, ako urobiť zo svojho srdca vhodný domov pre Neho. Oroduj za mňa, aby som vždy rozpoznal dary, ktoré mi Ježiš chcel dať, a aby som Ho mohol vždy chváliť. Prosím, prejav v mojom mene úprimnú vďačnosť nášmu Nebeskému Otcovi.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Tretí deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, Svetlo sveta, Ty si prisľúbil svojim nasledovníkom svetlo života. Zjav mi svoju slávu skrze svojho apoštola Jána.

Milovaný Ján – apoštol a priateľ Ježiša – bolo ti dovolené byť svedkom žiary Božej nádhery počas Premenenia nášho Pána. Pomôž mi povzniesť sa z temnoty môjho hriechu a hanby do Božej prítomnosti. Popri Petrovi a tvojom bratovi Jakubovi ti Kristus zjavil svoje božstvo a ty si počul hlas Otca, aby to potvrdil. Ukáž mi, ako mám žiť ako blízky Ježišov priateľ, aby som Ho poznal ako ty. Pomôž mi žiť ako dieťa Svetla, nikdy neprestať nasledovať Jeho prikázania. Oroduj, aby Kristovo svetlo ožiarilo moju myseľ a srdce, aby som jedného dňa mohol mať účasť na Jeho sláve.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Štvrtý deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, Chlieb života, sľúbil si tým, ktorí prídu k Tebe, že nikdy nebudú hladovať ani smädiť. Vštep do môjho srdca eucharistickú lásku sv. Jána.

Ó, milovaný apoštol Krista, počul si biť Božské Srdce, keď si položil hlavu na hruď nášho Pána. Tebe boli odhalené tajomstvá neba. Približuj ma stále bližšie ku Kristovmu srdcu. Tvoj Učiteľ a Pán ti umyl nohy predtým, ako nakŕmil tvoju dušu svojím vlastným telom. Dal ti prikázanie „vezmi a jedz“ a pozýval ťa, aby si mal účasť na Jeho večnom živote. Pomôž mi rozpoznať skutočnú Ježišovu prítomnosť v Eucharistii a zapáľ vo mne horúcu lásku k Najsvätejšej sviatosti. Zvýšte moju túžbu spojiť sa s Kristom, najmä pri slávení svätej omše.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Piaty deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, pravý vinič, ty si žiadal, aby sme zostali stále s tebou, lebo nemôžeme prinášať ovocie vlastnou zásluhou. Na príhovor svätého Jána apoštola daj nám milosť zostať v Tvojej láske.

Svätý Ján, ty si išiel s Ježišom a dvoma ďalšími apoštolmi na Olivovú horu, aby si sa modlil s naším Pánom, keď sa trápil nad Jeho blížiacim sa utrpením. Trikrát počas tejto prvej svätej hodiny sa Kristus zarmútil, pretože ťa našiel spať. Duch bol ochotný, ale telo bolo slabé. Buď so mnou počas mojich vlastných skúšok. Pomôž mi prijať moje utrpenie a z celého srdca sa utiekať k Pánovi, najmä v časoch núdze. Drž ma blízko Krista. Oroduj za mňa, aby som bol pripravený a bdelý, keď príde môj čas. Modlite sa aj za vedúcich našej Cirkvi, aby boli vždy bdelí a pripravení chrániť svoje stádo pred všetkým, čo mu mohlo ublížiť.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Šiesty deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, dobrý pastier, ty si pokorne položil svoj život za nás, svoje ovečky. Pomôž nám naučiť sa od svätého Jána apoštola, ako sa obetovať na oplátku Tebe.

Svätý Ján, apoštol lásky, stál si pri päte kríža, jediný z dvanástich, ktorý zostal po Ježišovom boku počas Jeho najtemnejšej hodiny a prinášal si útechu nášmu trpiacemu Spasiteľovi. Stál si dosť blízko na to, aby na teba padla drahocenná Krv Nášho Pána, keď sa vyliala z Jeho rúk a nôh, si jedným z prvých príjemcov tohto neoceniteľného daru. Priblíž ma natoľko, aby som pobozkal rany môjho Spasiteľa. Pomôž mi zhlboka piť z prúdov milosrdenstva a lásky, ktoré vytekali z prebodnutého boku Krista. Ukáž mi, ako sa môžem pridŕžať Ježiša najmä v časoch veľkých ťažkostí a pomôž mi utešiť Jeho Najsvätejšie Srdce tým, že spojím svoje utrpenie s Jeho. Vypros mi, aby som vždy mohol zostať v Jeho láske.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Siedmy deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, Ty si Vzkriesenie a Život. Sľúbil si, že tí, ktorí Ťa budú nasledovať, nikdy nezomrú. Tak ako tvoj apoštol Ján, priveď ma do svojho večného života.

Blažený Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval, pri správe o Kristovom zmŕtvychvstaní si sa ponáhľal k prázdnemu hrobu. Na vlastné oči si bol svedkom Jeho víťazstva nad hriechom a smrťou. Pomôž mi vstúpiť do radosti a prísľubu vzkriesenia. Nauč ma nasledovať Krista, aj keď sa zdá, že je všetko stratené. Ukáž mi, ako mám dôverovať v Božiu nekonečnú dobrotu a moc napriek môjmu hriechu a zlyhaniu. Povzbudzuj ma, aby som vždy bežal k Spasiteľovi. Oroduj, aby všetky duše, najmä tie, ktoré sú mi najbližšie, mohli prísť ku Kristovi. Modli sa aj za mňa, aby som zostal pevný v nádeji, že budem môcť prebývať s Bohom naveky.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Ôsmy deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, Slovo ktoré sa stalo telom, Otcova láska ktorá sa vtelila cez Tvoju Nepoškvrnenú Matku. Pomôž nám, ako Ján, žiť ako jedno z jej detí.

Ó, milovaný učeník, náš Pán ťa z kríža nežne zveril do starostlivosti svojej Presvätej Matky a Ju tebe. Od tej chvíle si vzal Máriu do svojho domu. Chránil si ju a staral sa o ňu, kým nedosiahla koniec svojho pozemského života. Nauč ma milovať a ctiť si Matku Božiu tak ako ty. Pomôž mi prehĺbiť moju oddanosť našej Presvätej Matke. Pomôž mi priblížiť sa k nej, aby ma mohla priviesť bližšie k svojmu Synovi. Vypros mi, aby bola so mnou vo chvíli mojej smrti, aby ma priviedla do neba.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Deviaty deň novény ku sv. Jánovi apoštolovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ježišu, ty si Cesta, Pravda a Život. Len cez teba môžeme prísť k nášmu Nebeskému Otcovi. Inšpiruj nás, aby sme žili ako tvoj apoštol Ján a hlásali pravdu s misionárskou horlivosťou.

Svätý Ján, oddaný misionár Krista, tvoja láska k Ježišovi prenikala každé tvoje slovo a čin. Tvoj život sa stal hlbokým svedectvom Božej slávy. Pomôž mi prijať Kristovu výzvu ísť a robiť učeníkov. Pred Kristom si žil ako pokorný rybár, no tvoje slová a príklad k Nemu priviedli nespočetné množstvo duší a tvoje svedectvo stále preniká časom. Stále k nám hovoríš prostredníctvom svojho Evanjelia, Listov i Zjavenia a pokračuješ v zdieľaní Božej dobroty s Jeho Cirkvou. Ukáž mi, ako otvoriť svoju myseľ a srdce Duchu Svätému a naučiť sa nasledovať Jeho vnuknutia. Daj mi odvahu, aby som mohol byť odvážny, ako ty, pri ohlasovaní dobrej zvesti každému, koho stretnem.

(Tu uveďte svoj úmysel…) Sv. apoštol Ján, oroduj za mňa!

Pomodlite sa ešte Litánie Lásky (nižšie).

Litánie lásky od pápeža Pia VI.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš ma.

Kriste, vyslyš ma.

Otče z Nebies, Bože, zmiluj sa nado mnou.

Syn, Vykupiteľ sveta,  Bože, zmiluj sa nado mnou.

Duch Svätý, Bože; zmiluj sa nado mnou.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nado mnou.

Ty, ktorý si nekonečná láska, zmiluj sa nado mnou.

Ty, ktorý si ma predvídal svojou láskou, zmiluj sa nado mnou.

Ty, ktorý mi prikazuješ milovať ťa, zmiluj sa nado mnou.

Ty, ktorý si z lásky ku mne dal svojho jediného Syna, zmiluj sa nado mnou.

Z celého srdca, milujem ťa, ó môj Bože

Celou mojou dušou, celou mojou mysľou, celou mojou silou, milujem ťa, ó môj Bože

Nad všetkým dobrom a poctami, nad všetkými radosťami a potešením, milujem ťa, ó môj Bože

Viac ako seba a všetko, čo je moje, viac ako príbuzných a priateľov, viac ako všetkých ľudí a anjelov, milujem ťa, ó môj Bože

Ponad stvorenými vecami neba a zeme, len pre seba; pretože Ty si zvrchované dobro; pretože si nekonečne hodný byť milovaný, pretože si nekonečne dokonalý, milujem ťa, ó môj Bože

Ani keby si mi nesľúbil nebo, milujem ťa, ó môj Bože

Aj keby si sa mi nevyhrážal peklom, milujem ťa, ó môj Bože

Aj keby si ma pokúšal biedou a nepriazňou osudu, milujem ťa, ó môj Bože

V hojnosti a nedostatku, v blahobyte i nešťastí, v cti a hanbe, v rozkoši a utrpení, milujem ťa, ó môj Bože

V zdraví i v chorobe, v živote i v smrti, v čase i vo večnosti, milujem ťa, ó môj Bože

V spojení s tou láskou, ktorou Ťa milujú všetci svätí a anjeli v nebi; v spojení s tou láskou, ktorou Ťa Najsvätejšia Panna milovala; v spojení s tou nekonečnou láskou, ktorou sa miluješ a budeš sa milovať naveky, milujem ťa, ó môj Bože

Otče náš… Zdravas, Mária… Sláva…

Modlime sa:

Bože, ktorý vlastníš v nepochopiteľnej hojnosti všetko, čo môže byť dokonalé a hodné lásky, uhas vo mne všetku previnilú, zmyselnú a nezriadenú lásku k tvorom a zapáľ v mojom srdci najčistejší oheň Tvojej úprimnej, mocnej a ustavičnej lásky, aby som nemohol milovať už nič okrem Teba samotného alebo kvôli Tebe, kým ma nestrávi Tvoja najsvätejšia láska tak, že môžem začať žiť tam, kde Ťa budem dokonale vlastniť, so všetkými Tvojimi vyvolenými a milovať Ťa bez konca. Amen.

Zdieľať