Život Cirkvi vo svete 46/2021

Naši biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Pápež František na konferencii: „Nemôže byť návrat k normalite!“

Pápež k 40. výročiu centra pre utečencov: Ste znamením a tvárou nádeje

Benedikt XVI. prijal ocenených Ratzingerovou cenou

Mariazelský Advent otvára brány 18. novembra ???

Katolícke Taliansko má výrazne nižší počet kňazov

USA: Biskupi rozhodli o prehĺbení chápania Eucharistie

USA: Plenárne zasadnutie biskupov a demonštrácie

Arcibiskup Viganò volá po anti-globalistickej aliancii

Súd: Biden musí prestať nútiť milióny ľudí k očkovaniu

Mexiko: Svätá brána a bomba v Guadalupe pred 100 rokmi

Dublin: Búranie kostola symbolizuje kolaps modernistickej viery

Poľsko: Rehoľník zomrel násilnou smrťou

BILD: Rakúsko je odstrašujúci príklad pre celý svet!

Biskup Schneider podporuje prepustených neočkovaných katolíkov

Francúzsko: Hovorkyňu biskupov „vyrazili“

Nový Zéland: Biskupi vyzvali kňazov „sprevádzať“ ľudí pri eutanázii! Toxikológička odhaľuje schválenie vakcíny Pfizera

Riaditeľ: „WHO neodporúča covid-pasy, lockdowny, ani očkovanie detí“

Najnovšie posolstvá zo Sievernichu, Nemecko

Ježiš Kristus je Kráľ, pretože je večné Slovo, jednorodený Syn Otca

Je odraz jeho podstaty, žiara jeho slávy … Ježiš Kristus je Kráľ, tiež z dôvodu jeho víťazstva … Ježiš oslobodí stvorený vesmír z otroctva satana …
Ježiš Kristus je Kráľ, pretože prináleží jeho božskému poslaniu priviesť stvorený vesmír k dokonalej oslave Otca, očistí ho horiacim ohňom Ducha Svätého tak, že bude úplne oslobodený od každého ducha zla, tieňa hriechu a môže tak otvoriť nový, očarujúci zemský raj … Pán povedal: Na celom svete 2/3 ľudstva zahynú, 1/3 zostane zachovaná. Túto tretinu nechám prejsť ohňom, očistím ju ako sa čistí striebro a ako sa skúša zlato. (Don Gobbi 22.11.1992)
Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní predovšetkým v srdciach a dušiach. To je najvzácnejšia súčasť božskej Kristovej vlády.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví vo všeobecnom rozkvete svätosti a čistoty, lásky a spravodlivosti, radosti a pokoja. Ľudské srdcia budú pretvorené mocou Ducha Svätého, ktorý sa na ne vyleje v zázraku druhých Turíc. A duše budú osvietené prítomnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá v nich spôsobí mimoriadny rozvoj všetkých cností.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví aj v novom životnom štýle všetkých ľudí. Budete vedení k tomu, aby ste žili len pre slávu Pána. A Pán bude oslávený vtedy, keď vy všetci budete dokonale plniť jeho božskú vôľu.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa teda uskutoční súčasne s dokonalým plnením Božej vôle každým stvorením a to tak, že to, čo je na nebi, sa uskutoční aj na tejto zemi. Ale to nie je možné, kým nebude spútaný satan. Kristovo kráľovstvo sa upevní, až bude dokonaná porážka satana a všetkých duchov zla.
Kristovo kráľovstvo sa realizuje súčasne s triumfom eucharistického Ježiša …
Eucharistia uvoľní všetku Božiu moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach aj životoch … a vytvoria jediný učenlivý a pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš. Do toho nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská Matka … (21.11.1993).

… „Keď vás chcú spútať reťazami …

Medžugorie, 18.11.2021 (kath.net) – Najnovšie posolstvo Božej Matky v Medžugorí vyvoláva búrlivé diskusie u katolíkov. Vetu s reťazami si v mnohých krajinách viacerí katolíci vykladajú ako nahrávanie na covidové opatrenia!

Posolstvo z 25. októbra

„Milé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože ten, kto sa modlí, sa nebojí budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a rešpektuje život druhých. Kto sa modlí, moje milé deti, cíti slobodu Božích detí a slúži s radostným srdcom bratovi, človeku. Pretože Boh je láska a sloboda.
Preto milé deti, keď vás chcú spútať reťazami a poslúžiť si vami, nie je to od Boha, pretože Boh je láska a dáva každému stvoreniu svoj pokoj.
Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť na ceste svätosti. Ďakujem, že ste nasledovali moje volanie!

**************************

Obetovanie Panny Márie

Hoci som už od počatia bola pripravená na vznešené poslanie … aj pre mňa bolo nutné obdobie mlčania a veľmi intenzívnej modlitby. V chráme sa moja duša otvorila svetlu Ducha Svätého, ktorý ma viedol k láske a pochopeniu svojich slov. Tak som bola vnútorne privedená k účasti na najhlbších tajomstvách a zatiaľ mi zjavoval stále jasnejšie pravý zmysel Božieho písma.
V chráme bolo moje telo obetované k úkonu stále obety v Božej službe, ktorú som plnila v modlitbe a radosti, v dokonalom plnení drobných povinností. … V chráme sa moje srdce otváralo úkonu čistej a neustálej lásky k Pánovi, kým odpútanie od sveta a tvorov ma pripravovalo každý deň viac na moje dokonalé áno Božej vôli. (1979)

****************

V tých dňoch vystúpil kňaz Matatiáš,syn Jána,vnuk Simeona:
„Ja, moji synovia a moji bratia budeme kráčať podľa zmluvy našich otcov. Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a nariadenia! Kráľove rozkazy poslúchať nebudeme a od nášho náboženstva sa neodchýlime ani napravo,ani naľavo. Náš Boh prichádza a už nemlčí: pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná. On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“ A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť,veď sudcom je sám Boh. (1 Mach 2)

Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň. A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“
Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha, inak vás zahubím a nik vám nepomôže. Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ (Ž 50)

* * * * * * *

Naši biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Foto: Peter Zimen
Bratislava, 16. 11.2021 (TK KBS) 028 051 – Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.
Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

* * * * * * *

Pápež František na konferencii: „Nemôže byť návrat k normalite!“

Vatikán, 19.11.2021 (LifeSiteNews) 028 050 – V posolstve globalistickému 4. mierovému fóru v Paríži pápež František odmietol túžbu „návratu k normalite poznačenej nespravodlivosťou“ a volal po „novej ceste von“. Na konferencii zaznelo, že ľudstvo stojí pred „novým historickým momentom“ a „novou voľbou“.
„Nemôžeme sa vrátiť k normalite“
Pápež František sa postavil proti idey tzv. „návratu k normalite“, ktorá bola takou, že „bohatstvo a hospodársky rast boli rezervované menšine“ a v ktorej Zem bola „trýznená krátkozrakým vykorisťovaním zdrojov, znečisťovaním a konzumizmom s odhadzovaním“.
„Návrat k normalite by tiež znamenal návrat k starým sociálnym štruktúram inšpirovaným ‘sebestačnosťou, nacionalizmom, protekcionizmom, individualizmom, izoláciou a vyraďovaním našich najchudobnejších bratov a sestier. Je toto budúcnosť, ktorú si môžeme zvoliť?“ uviedol pápež František.
Svet potom opísal ako „globalizovaný, ale roztrieštený“, súčasné „rozhodnutia“ prezentoval ako „určujúce dráhy smerovania pre budúce generácie“ a uviedol:
„Preto potrebujeme novú cestu von – musíme spolupracovať, aby sme sa znova vynorili lepší ako predtým.“
Citujúc Pacem in Terris Jána XXIII. František uviedol, že „prvé kroky v tomto procese by sa mali sústrediť na konkrétny kolektívny záväzok o plnom odzbrojení“.
Éru covidu označil pápež ako „veľkú búrku, ktorá otriasla svet a tá odhalila obmedzenia a nedostatky našich spoločností a nášho životného štýlu“. Vyzval k ekumenickému hnutiu a „ku kresťanskej tradícii, zvlášť k šíreniu sociálnej náuky Cirkvi, ako aj iných náboženských tradícií, ktoré ukazujú, že nespravodlivosť a násilie nie sú nevyhnutné a že nie sú naším osudom“ a pokračoval:
„Nepremárnime túto príležitosť zlepšiť náš svet, rezolútne prijať viac spravodlivých ciest pokroku a budovania pokoja. S týmto presvedčením je možné generovať ekonomické modely, ktoré poslúžia potrebám všetkých so zachovaním darov prírody, ako aj prezieravé politiky, ktoré by napomáhali integrálny rozvoj ľudskej rodiny.“
Už štvrtý rok sa parížske Mierové fórum venuje „boju proti falošným správam fake news, dosiahnutiu rovnosti medzi mužmi a ženami, reaguje aj na pandémiu covidu a zaoberá sa „reformovaním kapitalizmu“.
Fórum sa označuje ako: „Zhromaždenie najdôležitejších hráčov globálnej kontroly na napomáhanie konkrétnych riešení enormných výziev pandémie a zlepšenie globálnej kontroly v ére covidu“.
Fóra sa zúčastnili mnohí ľudia podporujúci potraty aj hnutie LGBT a osobnosti ako americká viceprezidentka Kamala Harrisová, kanadský premiér Justin Trudeau, francúzsky prezident Emmanuel Macron, riaditelia Medzinárodného menového fondu, Svetovej zdravotníckej organizácie, predstavitelia OSN, Európskej rady, Európskej komisie a známy Jeffrey Sachs!
Oficiálni partneri fóra sú: Nadácie Billa Gatesa, Georga Sorosa, Rockefellera, ako aj rôzne banky a entity Big Tech ako YouTube a Twitter. …
Im adresoval pápež svoje posolstvo a žiadal ich, aby „prijali túto výzvu a považovali krízu za skutočnú príležitosť a na zmenu v myslení, čo do spôsobu nášho života a našich ekonomických a sociálnych systémov“. …

Pápež k 40. výročiu centra pre utečencov: Ste znamením a tvárou nádeje

Rím, 16.11.2021 (RV) 028 049 – Talianska pobočka medzinárodnej Jezuitskej služby pre utečencov Centrum Astalli pri 40. výročí svojej činnosti usporiadala v Ríme výstavu fotografií s názvom „Nasmerovaní k budúcnosti“ (Volti al futuro). Svätý Otec František zaslal pozdrav k jej otvoreniu v utorok 16. novembra so žičením, aby sa kultúra stretávania a budovanie mostov stalo spoločnou snahou a štýlom života.
„Toto bude zasľúbenou zemou pre všetkých“, píše pápež.
Výstava 20 fotografií zobrazujúcich utečencov v uliciach Ríma od fotografa Francesca Malavoltu potrvá do 28. novembra. Inštalovaná je v rímskom kostole Sant’Andrea al Quirinale v susedstve Prezidentského paláca. Kostol je známy aj hrobom sv. Stanislava Kostku. …
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-11/papez-k-40-vyrociu-centra-astalli-pre-utecencov-ste-znamenim.html

Benedikt XVI. prijal ocenených Ratzingerovou cenou

Vatikán, 14.11.2021 (KAP) 028 048 – Emeritný pápež Benedikt XVI. súkromne prijal nositeľov ceny J. Ratzingera. Štyria ocenení, medzi nimi známa religionistka a filozofka Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová, ktorá pôsobí na Filozoficko-teologickej vysokej škole Benedikta XVI. pri Kláštore Heiligenkreuz pri Viedni, aj viedenský biblista Ludger Schwienhorst -Schönberger, navštívili 94-ročného Benedikta XVI. s prezidentom vatikánskej Nadácie Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Federicom Lombardim v Kláštore Mater Ecclesiae.
Prítomní sa asi hodinu veľmi živo bavili o práci, spoločne sa pomodlili a na záver dostali od emeritného pápeža medailu a ruženec.

Pápež František odovzdal oceneným minulú sobotu každoročne udeľovanú cenu za roky 2020 a 2021. Cenu prijal aj francúzsky filozof Jean-Luc Marion (75) a austrálska teologička Tracey Rowlandová (58). František v príhovore ocenil nielen „hĺbku a myšlienok a spisov“ ale aj „prácu, ktorá bola mnohé roky vykonávaná veľkodušne a vášnivo“. Pápež využil aj príležitosť na zopár srdečných slov o svojom predchodcovi:
„Pontifikát Benedikta XVI. bol poznačený žiarivým učiteľským úradom a neotrasiteľnou láskou k pravde! Dnes mu zvlášť ďakujeme, lebo bol aj príkladom vášnivej oddanosti štúdiu, výskumu, písomnej aj ústnej komunikácii a svoj kultúrny výskum vždy spájal dokonale a harmonicky so svojou vierou a službou Cirkvi.“

* * * * * *

Mariazelský Advent otvára brány 18. novembra ???

Mariazell, 27.10.2021 (KAP) 028 047 – Mariazelský Advent otvára od 18. novembra do 19. decembra svoje brány. Sú to najväčšie a najúspešnejšie „Ježiškove trhy“ v Rakúsku, ako sa oznámilo. Majú sa otvoriť aj s kontrolou prevencie pred covidom OTP a zachytením kontaktov.
K vrcholným podujatiam patrí vianočný koncert viedenských speváčikov – Wiener Sängerknaben – v bazilike 19. novembra o 19. hod. Na hlavnom námestí pred bazilikou sa budú ponúkať tradičné umelecké výrobky a regionálne produkty. 70 stánkov ponúkne ručne vyrezávané betlehemy, postavičky a vianočné dekorácie. Obrovský šesť-tonový adventný veniec s priemerom 12 metrov – najväčší visiaci veniec na svete – má znova zdobiť námestie.
Slávnostné otvorenie Mariazelského adventu sa koná v piatok 26. novembra v bazilike. Návštevníci si môžu vypočuť koncert „Musical meets Christmas“ 10. decembra, aj koncert panových fláut nevidiaceho hudobníka Wolfganga Niegelhella 17. decembra.
Početné atrakcie pre deti sa tento rok postarajú o mimoriadne zážitky. Bude to živý betlehem s volom, oslom a ovečkami, jazdy na poníkoch, na kočoch s koňmi, adventná dielňa na modelovanie, perníková chalúpka s anjelmi na pošte Ježiškovi a „krajina zimnej rozprávky“ so snehom na zábavu na hore Bürgeralpe po ceste lanovkou.
Ako mimoriadny zážitok sa ponúka cesta „Nebeskými schodmi“ – vláčikom Mariazellerbahn – divou romantickou zimnou krajinou. (Infos: www.mariazeller-advent.at)

* * * * * * *

Katolícke Taliansko má výrazne nižší počet kňazov

Rím, 15.11.2021 (KAP) 028 046 – Nedostatok kňazov sa aj v katolíckom Taliansku stáva stále väčším problémom. Podľa vyhodnotenia Biskupskej konferencie Talianska je v krajine 31 800 kňazov. To je o 11 percent menej ako pred desiatimi rokmi. Bez silnej pomoci zahraničných kňazov by tento vývoj bol ešte oveľa horší, ako sa uvádza. Ich podiel tvorí v Taliansku už 8,3 percent.
Krajina má 25 600 katolíckych farností a v nich pôsobí asi 15 100 kňazov, viac ako polovica z nich preto nie sú farári. Priemerný vek kňazov je pritom 60,6 rokov!
Predseda komisie pre pastoráciu povolaní pri KBT, Michele Gianola, označil tieto čísla síce ako „nie alarmujúce“ a dodal: „No je potrebné ich seriózne zvažovať.“ Cirkvi, ktorá už nevychováva duchovných pastierov, hrozí, že „jej dôjde dych“, ako sa vyjadril Gianola. Vyzval všetkých katolíkov, aby sa zaangažovali a „odvážne kráčali s nami cestou obnovy cirkvi“.

USA: Biskupi rozhodli o prehĺbení chápania Eucharistie

Za očakávaný dokument o Eucharistii hlasovalo 222 amerických biskupov!

Petra Lorlebergová

Baltimore, 17.11.2021 (kath.net/pl) 028 045 – Takmer všetci americkí biskupi schválili na zasadnutí v stredu s napätím očakávaný dokument „O tajomstve Eucharistie vo viere Cirkvi“! Informoval o tom „Crux now“ a iné médiá v správach o jesennom zasadnutí biskupov v Baltimore. Ku sklamaniu niektorých a k radosti iných nemá 30-stránkový dokument nijaký poukaz na katolíckych politikov, ktorí podporujú potrat a chodia na sväté prijímanie. Aj keď sa dokument touto otázkou výslovne nezaoberá, vo všeobecnosti poukazuje na podstatný význam prijímania tejto sviatosti a varuje:
„V stave smrteľného hriechu sa nemá sláviť svätá omša a prijímať Eucharistia bez sviatosti zmierenia a prijatia rozhrešenia.“
Zatiaľ nie sú známe mená ôsmych biskupov, ktorí hlasovali proti tomuto dokumentu.
Rozhodnutie urobiť Eucharistiu ťažiskom strategického plánu 2021-2024 biskupskej konferencie bolo zreteľne určené už pred kandidatúrou Joe Bidena na prezidenta – a to v r. 2019. Biden sa definuje ako praktizujúci katolík zatiaľ čo sleduje agendu stále lepšieho prístupu k potratom, čo mnohí biskupi – najmä predseda KB USA – kritizujú.

Pápežský nuncius v USA arcibiskup Christophe Pierre na zasadnutí zvlášť poukázal na to, že biskupi sú povolaní navzájom sa počúvať a nehľadať rozkol. K sviatostiam nemajú pristupovať ako k niečomu, „čo možno udeliť iba niekoľkým privilegovaným“, ako povedal nuncius a pokračoval:
„Je rad naliehavých problémov, s ktorými je Cirkev dnes konfrontovaná a jedným je tematika pro-life. Cirkev sa musí bez ospravedlňovania zasadzovať za život, aby chránila nenarodených. Súčasne však spočíva synodálny impulz k potratu v tom, lepšie chápať, prečo sa ľudia pokúšajú tehotenstvo ukončiť. Je potrebné stretávať sa s tehotnými ženami, aby sme ich situáciu lepšie chápali, aj s organizáciami chrániacimi život a ich ľuďmi, aby sme pochopili duchovné, sociálne a materiálne potreby žien, ktoré vidia potrat ako možnosť.“
Predseda biskupskej konferencie arcibiskup José Gomez z Los Angeles sa sústredil naproti tomu na dokument o Eucharistii. Označil viacročný plán ako absolútne rozhodujúci pre plnenie poslania Cirkvi v pandémii a uprostred sociálnych nepokojov v USA. Biskupi reagovali veľkým potleskom na oba príhovory ibaže Goméz dostal aj standing ovations po stojačky, ale nuncius nie.
Arcibiskup José Gomez v príhovore ďalej povedal:
„Eucharistia je kľúčom k civilizácii lásky, ktorú chceme vytvoriť. Ježiš sľúbil, že v Oltárnej sviatosti bude skutočne prítomný – ale aj v tele a krvi našich blížnych, najmä chudobných a trpiacich. Ak dúfame, že niekedy ukončíme ľudskú ľahostajnosť a sociálnu nespravodlivosť, tak musíme toto sviatostné povedomie znova oživiť. V každom človeku – od dieťaťa v matkinom tele až po našich starých rodičov, ktorí umierajú lapajú po poslednom dychu – musíme vidieť obraz živého Boha.“
Trojročný plán „národného eucharistického prebudenia“, ktorý sa začne v júni 2022, označil arcibiskup ako „misionársky projekt, ktorý ma za cieľ vtiahnuť náš ľud hlbšie do srdca tajomstva viery, aby sa prebudilo to, čo pápež Ján Pavol II. označil ako ‚eucharistické žasnutie‘“.
Poukázal aj na to, že plnenie poslania Cirkvi uprostred „vysoko sekularizovanej“ Ameriky je pre biskupov výzvou. No zdôraznil, že ostatné dva roky svojím celonárodným „duchovným prebúdzaním“ poskytujú znamenie nádeje.
„Pri všetkých narušeniach kvôli pandémii a sociálnych nepokojoch, ľudia teraz jasne spoznali, že svet bez Boha im nemôže priniesť nijaké šťastie, ani dať zmysel. Naši bratia a sestry hľadajú Boha a sú ochotní dať sa od Boha nájsť. Myslím si, že sú ochotní ešte raz počúvať slová pravdy a slovo života. Myslím si, že sú ľudia v našej spoločnosti, ktorí vyrástli bez viery, ktorí sú ochotní počúvať slovo po prvý raz.
Nedávno aj biskup Cozzens z Diecézy Crookston vyhlásil:
„Plánovanie nového oživenia je vzrušujúce, keďže do toho vtiahneme rôznych ľudí. Nadšenie a dynamika rastú. Oživenie ráta s mladými ľuďmi a všetkými, ktorí už láskou k Eucharistii horia!“

USA: Plenárne zasadnutie biskupov a demonštrácie

Washington, 16.11.2021 (KNA) 028 044 – Dobu okolo plenárneho zasadnutia amerických biskupov sprevádzajú mnohé protesty.
V utorok na začiatok zasadnutia vyzvali konzervatívni katolíci k manifestácii pred hotelom v Baltimore, kde biskupi zasadajú.
Mesto Baltimore najprv manifestáciu zakázalo. No súd podujatie povolil a odôvodnil to slobodou prejavu a zhromažďovania.
V pondelok liberálne katolícke skupiny – asi 50 ľudí – protestovalo proti spolitizovaniu dôstojnosti podávania Eucharistie. Pod heslom „Chlieb namiesto kameňov“ kritizovali pokus konzervatívnych biskupov katolíkom vo verejných funkciách odchyľujúcich sa od náuky Cirkvi a podporujúcich potraty odmietnuť sväté prijímanie.
Spor o dôstojnosti Eucharistie stojí teda v centre jesenného zasadnutia biskupov, ktorá trvá do štvrtka. Biskupi budú hlasovať o „Vieroučnom dokumente“ o sviatosti prijímania. Návrh dokumentu je už oveľa menej politický ako ešte v júni.
Vtedy prezident Joe Biden a hovorkyňa Domu reprezentantov USA Nancy Pelosiová (obaja sa vyhlasujú za katolíkov) stáli v centre kritiky konzervatívnych biskupov, pretože podporujú zásadný rozsudok Najvyššieho súdu USA z r. 1973 „Roe verzus Wade“, ktorým súd vyhlásil potrat za súkromnú vec.

Arcibiskup Viganò volá po anti-globalistickej aliancii

Aliancia má zastaviť globálne zotročovanie ľudstva

USA, 19.11.2021 (LifeSiteNews) 028 044
Už roky sme svedkami globálneho útoku finančnej a ideologickej elity, ktorá uchvátila kontrolu národných vlád, verejných a súkromných inštitúcií, médií, súdnictva, politických aj náboženských vodcov. Všetci bez rozdielu sú už zotročení týmito novými pánmi, ktorí poskytujú moc, peniaze a sociálne výhody svojim komplicom. Základné práva ľudí, ktoré boli do včera prezentované ako neporušiteľné, sú dnes pošliapávané nohami v mene núdzovej situácie, zajtra zasa pre ekologickú krízu a neskôr aj pre núdzovú situáciu na internete. Tento globálny celosvetový zásah zbavuje obyvateľov každej možnosti obrany, keďže aj justícia je komplicom porušovania práv a zákonov s veľmi malými výnimkami. Je to svetová vojna, kde nepriateľmi sú všetci z nás, ktorí ešte nepochopili, čo sa deje. Je to vojna bojovaná bez zbraní s nelegitímnymi pravidlami, zvrátenou ekonomickou politikou a netolerovateľnými obmedzeniami prirodzených práv miliónov ľudí. … Robí sa to pre peniaze, ale aj kvôli centralizácii moci a ustanoveniu diktátorstva na celej planéte. Je to Veľký reštart – Great Reset Svetového ekonomického fóra, agenda OSN 2030. Je to plán nového svetového poriadku, v ktorom univerzálna republika zotročuje každého a náboženstvo humanity ničí a ruší vieru v Krista.
Je potrebné preto sformovať antiglobalistickú alianciu, ktorá spojí proti diktátorstvu všetkých, ktorí nie sú ochotní vzdať sa vlastnej identity a svojej náboženskej viery! Ak je útok globálny, musí byť aj obrana globálna.
Vyzývam vládcov aj náboženských vodcov, intelektuálov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa spojili do aliancie, ktorá vydá antiglobalistický manifest, ktorý bod za bodom uvedie omyly a odchýlky a abnormality nového svetového poriadku a navrhne konkrétne alternatívy politického programu inšpirovaného spoločným dobrom, morálnymi princípmi kresťanstva, tradičnými hodnotami, ochranou života a prirodzenej rodiny, ochranou podnikania a práce, vzdelávania a výskumu a rešpektovaním stvorenia.
Antiglobalistická aliancia má spojiť národy, ktoré chcú uniknúť tyranii a potvrdiť svoju suverenitu, uzavrieť dohody o spolupráci v slobode, spravodlivosti a dobre. Má odsúdiť zločiny elity, identifikovať zodpovedných a poslať ich pred medzinárodné tribunály, obmedziť ich moc a škodlivý vplyv. Má zabrániť konaniu lobistov najmä korupcii štátnych predstaviteľov a ľudí v informačnom priemysle a zmraziť kapitál používaný na destabilizáciu spoločenského poriadku. …

Súd: Biden musí prestať nútiť milióny ľudí k očkovaniu

Washington, D.C. (LifeSiteNews) 028 043 – Ministerstvo pre bezpečnosť práce a zdravie USA (OSHA) oznámilo, že sa podriadi nariadeniu federálneho sudcu, aby prezident Biden prestal nútiť desiatky miliónov Američanov k povinnému očkovaniu!
Biden 9. septembra oznámil, že nariaďuje OSHA, aby požadovalo od všetkých zamestnávateľov s vyše 100 zamestnancami zabezpečenie ich povinného zaočkovania, alebo aby sa raz týždenne testovali. O dva mesiace neskôr OSHA vydalo k tomu pravidlá, ktoré majú vstúpiť do platnosti 4. januára 2022. Má to zasiahnuť 84 miliónov zamestnancov z asi 1,9 milióna súkromných podnikov, čo by ešte viac zhoršilo nedostatok pracovníkov vo firmách a celý stav ekonomiky!
Už 26 štátov podalo žaloby na súd proti tomuto povinnému očkovaniu. Minulý týždeň odvolací súd nariadil dočasne zastaviť túto povinnosť pre závažné štatutórne a ústavné porušenia. Následne odmietol aj výzvu Bidenovej vlády, aby nariadenie znova zrušil!
Sudca Kurt Engelhardt uviedol, že táto povinnosť „hrozí zásadne obmedziť slobodu ľudí, ako aj podnikov“. A dodal: „Kongres nežiadal OSHA, aby vydávalo nariadenia v oblasti verejného zdravia veľmi závažne ovplyvňujúce každého člena spoločnosti!“ Nariadil OSHA, aby nepodnikalo „nijaké kroky v tejto oblasti až do ďalšieho výnosu súdu“. …
Medzitým sa množia pochybnosti o racionalite povinného očkovania pre rast počtu údajov ukazujúcich, že stratégia masovej vakcinácie v boji proti covidu zlyhala. Federálna vláda chce zaočkovať viac ako 194 miliónov Američanov. No agentúra ABC News 6. októbra informovala, že podľa údajov Univerzity Johna Hopkinsa tento rok zomrelo na covid viac ľudí (353 000) ako za celý rok 2020 – (352 000) ! … K 29. októbru zaregistrovali aj vyše 850 000 nežiadúcich následkov očkovania.

Mexiko: Svätá brána a bomba v Guadalupe pred 100 rokmi

Mexiko-City, 16.11.2021 (KAP) 028 042 – K 100. výročiu neúspešného bombového atentátu na svetoznámy obraz Guadalupskej Panny Márie katolícka cirkev v Mexiku vyhlásila jubilejný rok. Kardinál Carlos Aguiar Retes otvoril v nedeľu „Svätú bránu“ Guadalupskej baziliky s plnomocnými odpustkami do 20. novembra 2022. Mariánska svätyňa tiež oznámila, že púť vo sviatok Panny Márie 11. a 12. decembra sa tento rok bude po prestávke znova konať, lebo v Mexiku je málo infikovaných ľudí.
Jubilejný rok pripomenie 14. november 1921, keď pracovník kancelárie prezidenta položil pred milostivý obraz v kytici skrytú trhavinu. Výbuch poškodil oltár a mramorové sochy pri ňom, ohol 34 kilogramov ťažký bronzový kríž Krista a poškodil dokonca základy starej baziliky! Ako zázrakom však sklo chrániace obraz Guadalupskej Panny Márie nemalo ani len škrabanec! Atentát mal byť predohrou náboženského prenasledovania, ktoré Mexiko potom za vlády Plutarcia Eliasa Callesa zažívalo.
Púte do baziliky sa pred dvomi rokmi zúčastnilo viac ako 10 miliónov pútnikov – býva to najväčšia púť na svete. Minulý rok sa nekonala. Bezpečnostné opatrenia ešte oznámia, ako uviedol rektor baziliky Salvador Martinez. No zvyčajné nocovanie pútnikov v átriu Božieho domu a na námestí možné nebude. Vyzval tiež pútnikov, aby navštevovali baziliku už od novembra, aby sa predišlo návalu ľudí. Každý pútnik môže zanechať na papieri meno a fotografiu, alebo si doma urobiť guadalupský oltárik a fotografiu poslať do svätyne. …
Táto mariánska púť sa vzťahuje na obdobie 9. až 12. decembra 1531, kde sa domorodcovi Juanovi Diegovi Cuauhtlatoatzinovi zjavila Panna Mária ako mestička v požehnanom stave a zanechala mu tilmu so svojím obrazom. Juan Diego bol ako prvý domorodec Ameriky svätorečený v r. 2002.
Na mieste zjavenia na úpätí hory Tepeyac postavili na prosbu Božej Matky veľký barokový kostol, ktorý v r. 1975 ustúpil novému oveľa väčšiemu chrámu.
„Guadalupana“ ako ju domáci nazývajú, je patrónkou Mexika, Latinskej Ameriky a celej Ameriky, Filipín, domorodcov, ako aj nenarodených detí.

Dublin: Búranie kostola symbolizuje kolaps modernistickej viery

„Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa,“ Mt 7,19.

Írsko, 15.11.2021 (LifeSiteNews) 028 041 – Jeden z najväčších kostolov Írska sa v súčasnosti demoluje a s ním sa pochováva aj každý dôvod veriť, že „modernistická viera“ hlásaná vo väčšine írskych farností, dokáže prežiť v nasledujúcich desaťročiach!
Kostol Zvestovania Pána v severnom Dubline bol postavený v 60. rokoch minulého storočia. Jeho brutalistická architektúra bola typická pre tú dobu – nespočetné také kostoly aj svetské budovy ničia vzhľad írskej krajiny už celé generácie.
Inak pravoverný arcibiskup John Charles McQuaid objednal stavbu tohto kostola s 3500 miestami v r. 1962 a posvätený bol v r. 1967 – v čase, keď návštevnosť svätých omší bola v katolíckom Írsku vyše 90-percentná.
Niet pochýb, že jeho úmysly boli dobré, ale arcibiskup McQuaid a iní si zrejme neuvedomovali herézy, ktoré permanentne šírili laické ale aj cirkevné kruhy a nová budova sa tak ocitala na plytčine života viery a to už po dobu 50 rokov.
Dnes sa zdá byť jasné, že plazivá laxnosť konca 60. rokov v liturgickej, doktrinálnej a morálnej oblasti spojená s rodiacou sa sexuálnou revolúciou dala do pohybu samoničenie modernizmu a množstvo laikov pomaly ale iste ukázalo chrbát tomu, čo väčšina farností ponúka!
Mnohí z kléru doteraz propagujú veľmi modernistické idey a praktiky, ktoré urýchľujú koniec ich sterilnej vlády a ešte smutnejšiu realitu nespočetných stratených duší!
Mnoho sa hovorilo o zneužívaní detí kňazmi a zakrývaní týchto zločinov a autority sotva pripúšťali, že takéto neľudské zlá sa môžu diať iba v atmosfére morálnej laxnosti, kde slabí sentimentálni biskupi kryjú kňazov – predátorov a ignorujú zneužité trpiace deti bez hlasu odsúvané nabok.
Zneužívania boli príšerné, ale tieto škandály boli iba katalyzátorom pokračujúceho poklesu katolíckej viery v Írsku. Odpad od viery sa začal dlho predtým, ako vyšiel najavo rozsah zneužívania v správe Ferns Report v r. 2005.

V Írsku poklesla návštevnosť nedeľných svätých omší z 91% u dospelých katolíkov v r. 1972 na 81% v r. 1990 a až na 30% v r. 2011! Nové prieskumy ukazujú návštevnosť omší na neuveriteľne nízkej úrovni – iba 2% ! Obraz dnešnej doby je však ťažké presne konštatovať, pretože je na nedeľu už vyše roka udelený dišpenz.
Zbúraný Kostol Zvestovania Pána sa nahradí oveľa menšou kaplnkou. Väčšina cirkevných predstaviteľov sa málo poučila tým, čo sa urobilo zle. Nezáujem o budovu – chrám na oslavu Boha – kde by dôstojné liturgie pozdvihovali duše k nebu, hovorí veľa o tom, aký nedostatok horlivosti má dublinská farnosť a aj o jej ľahostajnosti voči Tradícii!
Z Božieho milosrdenstva sú našťastie stále mnohé plody viery vo farnostiach a reholiach, kde sa podporuje pravovernosť, kde sa odmieta sexuálna revolúcia, kde deti zapĺňajú kostolné lavice a kde sa veriaci modlia za kňazské a rehoľné povolania a aj ich dostávajú. Takých farností je možno v Írsku málo, ale oni znamenajú veľmi mnoho pre budúcnosť a raz budú chrbtovou kosťou katolicizmu na tomto ostrove.

Nadchádzajúca synoda, ako vo väčšine krajín, je odsúdená na záhubu, ak klérus nebude ochotný prijať plnokrvný katolicizmus a učiť pravú vieru!

Je to nakoniec situácia, ktorú ešte možno zachrániť – v Írsku, Európe, na Západe – ak noví svätci zohrajú svoju úlohu v Božom pláne prebudovať a obnoviť jeho Cirkev.
Takže zatiaľ čo v Írsku pokračuje rúcanie, ľudia s nadprirodzenou vierou vedia, že Boh prebudováva a tvorí niečo oveľa lepšie.

Poľsko: Rehoľník zomrel násilnou smrťou

Varšava, 16.11.2021 (KNA) 028 040 – V Poľsku bol podľa vyšetrovateľov neznámou osobou smrteľné zranený františkán (35). Pátrovi údermi päsťou, kopancami a nejakým predmetom spôsobili veľmi ťažké zranenia, ktorým podľahol. Oznámila to štátna prokuratúra podľa médií v pondelok a ukázal to výsledok autopsie.
Františkán sa vo štvrtok nevrátil do kláštora z večernej prechádzky. Našli ho v bezvedomí v parku a o niekoľko hodín zomrel v nemocnici. Štátny prokurátor Jaroslav Wardak vyzval možných svedkov, aby sa prihlásili na polícii. Vyhodnocovanie záberov z bezpečnostných kamier ešte nie ju ukončené.
Siedlce má 80 000 obyvateľov a leží asi 90 km východne od Varšavy.

BILD: Rakúsko je odstrašujúci príklad pre celý svet!

Nemecké noviny BILD kritizujú vyraďovanie nezaočkovaných ľudí zo spoločnosti lockdownom v Rakúsku!
„Maloletých vystavujú masívnemu tlaku, aby sa dali zaočkovať proti vírusu, ktoríý je pre nich sotva nebezpečný!“
Kritizujú to aj rakúske noviny KRONE a STANDARD.

Berlín, 15.11.2021 (kath.net) 028 039 – Najvýznamnejšie noviny v nemeckej oblasti – nemecké noviny BILD – v komentári v pondelok ostro kritizovali vyhraničovanie nezaočkovaných ľudí v Rakúsku. Hlavný mienkotvorca novín BILD Filipp Piatov varoval Nemecko, „aby to rozhodne neopakovalo“! A napísal:
„Rakúsko s lockdownom proti nezaočkovaným sa stalo odstrašujúcim príkladom!“
Hovorí o „brutálnom obmedzovaní slobody“ a pripomína, že je dávno známe, kto je okrem seniorov a vážne chorých skutočne ohrozený. To sú chudobnejší ľudia, ktorí s veľkými rodinami žijú v malých bytoch! Najhoršie však podľa Piatova je, že lockdown sa dotýka aj detí a mládeže:
„Maloletí sú vystavovaní masívnemu tlaku, aby sa dali zaočkovať proti vírusu, ktorý je pre nich sotva nebezpečný. Namiesto toho ohrozuje politika ich telesné aj duševné zdravie tým, že mladým zakazuje sa spolu stretávať, hrať, ísť do kina. Táto politika proti deťom a mládeži sa nesmie v Nemecku dopustiť!“
V Rakúsku samotnom najčítanejšie noviny v pondelok tento lockdown takisto jasne kritizovali. Dokonca aj vláde naklonené noviny Kronenzeitung kritizovali zaobchádzanie s nezaočkovanými a redaktor napísal:
„To predsa nie je fér všetkých vymknúť, pretože nie sú zaočkovaní! Sám mám imunitu, ale napriek tomu som tohto názoru. Človek by mal mať slobodnú voľbu. … Lockdown pre nezaočkovaných je porušením ľudských práv. My sme ľudia, my máme slobodnú voľbu!
Dokonca aj ľavicový Standard vyslovil ostrú kritiku:
„Vyhlásiť nekontrolovateľný lockdown pre nezaočkovaných dramatickú situáciu v nákaze zoslabí iba podmienene, ale s istotou ešte viac zostrí rozkol v spoločnosti! Obmedziť dva milióny ľudí v slobode pohybu môže v konečnom dôsledku iba odporovať zásade rovnosti. … Treba pripomenúť právne nezáväznú rezolúciu Rady Európy z januára 2021, ktorá stanovuje, že nikto nesmie byť zaočkovaný proti svojej vôli a pod nátlakom. Treba vylúčiť aj diskrimináciu ľudí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať.“
Aj vydavateľ Weltwoche k tomu vyslovuje ostrú kritiku:
„Vkĺzame do diktátorskej, pseudodemokratickej éry zdravotníckeho a klimatického despotizmu a proti tomu sa musíme brániť. V mene slobody, v mene právneho štátu, v mene demokracie.“

Biskup Schneider podporuje prepustených neočkovaných katolíkov

Vznikla nadácia na pomoc ľuďom, ktorí z vernosti Bohu a morálnemu zákonu odmietli akúkoľvek spoluprácu s fetálnym priemyslom.
USA, 15.11.2021(LifeSiteNews) 028 038 – Bratstvo Fatimskej Panny Márie – apoštolát pod patronátom biskupa Atanáza Schneidera – začalo finančne podporovať katolíkov prepustených z práce, lebo odmietli experimentálne vakcíny proti covidu. Podľa webovej stránky sa na to podujala Holy Faith Foundation (Nadácia svätej viery) pri tomto apoštoláte.
Zamestnávatelia z povzbudenia Bidenovej vlády začínajú vyžadovať od zamestnancov povinné očkovanie, ako podmienku na udržanie práce. Mnohí katolíci to však odmietajú z výhrady vo svedomí, keďže vakcíny sa spájajú s potratmi – čo biskup Schneider nazýva „fetálnym priemyslom“. Okrem etických výhrad však mnohí Američania majú výhrady aj k nedostatočne otestovaným vakcínam, ktoré majú mnohé negatívne vedľajšie účinky a spôsobujú aj mnohé úmrtia.
Z pohľadu Katolíckej cirkvi je potrat veľmi závažný morálny zločin a preto je Nadácia svätej viery presvedčená, že požiadavka zaočkovanosti u zamestnancov je „znásilnením ich svedomia“.
Niektorým zamestnancom pomáhajú potvrdenia o výnimke pre výhradu vo svedomí pre vieru, ktoré vydáva biskup Schneider. Môžu sa pripojiť k bratstvu a dostanú certifikát. Ten potvrdzuje ich členstvo pod vedením biskupa Atanáza Schneidera aj to, že člen má katolícku vieru, ktorá mu bráni prijať akúkoľvek súčasnú vakcínu, pretože všetky sa spájajú s bunkami potratených detí. Certifikát cituje aj dokument Kongregácie pre náuku viery: „Očkovanie nie je morálnou povinnosťou a preto musí byť dobrovoľné.“
Aj keď niektorí zamestnanci dosiahnu potom výnimku, mnohí dostávajú výpoveď. Ľudia to očakávali a preto biskup Schneider putoval po USA a hovoril o situácii s vydavateľom magazínu Crisis Magazine Ericom Sammonsom na konferencii „Katolícka identita“ v októbri. Biskup povzbudil veriacich, aby si založili nadáciu na podporu rodín, ktoré sú vo finančnej núdzi a povedal:
„Takáto nadácia by mohla ľuďom, ktorí z vernosti Bohu a morálnemu zákonu odmietajú akúkoľvek spoluprácu s fetálnym priemyslom.“
Eric Sammons pre LifeSiteNews povedal:
„Zamestnávatelia vyžadujú povinné zaočkovanie ako podmienku ďalšieho zamestnania a to vrhá katolíkov, ktorí odmietajú potratom poškvrnené vakcíny, do krízy vo svedomí. A preto strácajú prácu a mnohí z nich sú jedinými živiteľmi svojich rodín. Nadácia svätej viery ich finančne podporí, kým si nájdu inú prácu. Podporujeme tak bratov a sestry, ktorí pevne stoja za ochranou života. … Nadácia má dôkladný proces spracovania žiadostí o príspevok v komisii verných katolíkov. Všetky finančné dary si ľudia môžu odpísať z daní.“ …

Francúzsko: Hovorkyňu biskupov „vyrazili“

Paríž, 13.11.2021 (KNA) 028 037 – Karine Dalleová, od septembra riaditeľka komunikácií a zástupkyňa generálneho tajomníka Biskupskej konferencie Francúzska, sa musí pobaliť a ísť. Skúšobnú dobu jej biskupi nepredĺžili, ako citoval katolícky denník „La Croix“ z piatka generálneho sekretára Huguesa de Wollemonta. Sekretár neuviedol nijaké dôvody, ani neinformoval jej tím v komunikačnom oddelení. Dalleová oznámila svojím spolupracovníkom, že ju „vyrazili“.
Rozhodnutie nasledovalo po tom, čo bolo uverejnenie správy o zneužívaní a katalógu opatrení biskupov po zasadnutí v Lurdoch vo vyhlásení pre médiá označené ako „zemetrasenie“!
Dalleová, matka troch detí, bola predtým hovorkyňou Parížskej arcidiecézy. Je absolventkou Obchodnej školy Angers (Essca) a pracovala na svojej kariére u výrobcu produktov na holenie a kozmetiku Gillette. V r. 2016 ju vtedajší parížsky arcibiskup, kardinál André Vingt-Trois povolal za riaditeľku komunikácií.

Kolegovia žurnalisti ju opisovali ako plnú energie, veľmi slobodnú a priamu v reči. Na otázky odpovedala až neskoro do noci. A po uverejnení správy o zneužívaní na sociálnych sieťach diskutovala aj s ľuďmi, ktorí Cirkev spochybňujú.

Nový Zéland: Biskupi vyzvali kňazov „sprevádzať“ katolíkov pri eutanázii!

Nový Zéland, 13.11.2021 (LifeSiteNews) 028 036 – Biskupi Nového Zélandu vyzvali kňazov, aby zabezpečili „sprevádzanie“ ľudí, ktorí chcú ukončiť svoj život asistovanou samovraždou a vyhlásili:
„Je znamením dobrého úmyslu, keď takí pacienti hľadajú duchovné sprevádzanie“!
Dokument Služobníci útechy a nádeje Biskupskej konferencie Nového Zélandu prezentuje smernice pre klérus, ako „sprevádzať tých, čo uvažujú o eutanázii alebo asistovanej samovražde“.
Ďalší pastoračný dokument Nositelia útechy a nádeje vyjadruje nádej, že „smernice zmenia miesta eutanázie na predsunuté stanovištia Ducha Svätého“ !!!
Smernice vydali 28. októbra v súvislosti so zákonom Voľba konca života, ktorý vstúpil do platnosti 7. novembra. Zákon umožňuje eutanáziu každému človeku nad 18 rokov, ktorý má smrteľnú chorobu a pravdepodobne zomrie do pol roka.
Oba dokumenty sú očividne priamym porušením jasných vyhlásení Kongregácie pre náuku viery.
„Sviatosti Cirkvi – stretávanie s Bohom – sa poskytujú každej osobe, ktorá o ne požiada. V súlade s pastoračnou praxou v iných oblastiach sa sviatosti majú uprieť iba vo veľmi zriedkavých prípadoch ak o ne žiada osoba bez dobrej viery. Vysluhovatelia sa musia presvedčiť, že osoba žiada o sviatosti v dobrej viere,“ napísali biskupi. Kňazom nariadili, aby zabezpečili za seba náhradu, ak nedokážu sprevádzať eutanáziu.
„Nijaký kňaz, pastoračný asistent, zdravotník alebo opatrovateľ nesmie urobiť niečo proti svojmu svedomiu a spoluprácu na akte asistovanej smrti treba vylúčiť. Ak sa kňaz alebo niekto z ostatných rozhodne, že to nedokáže, treba to plne rešpektovať. Súčasne by mal zabezpečiť, že sprevádzať človeka pri eutanázii bude niekto iný,“ napísali biskupi.
No biskup Stephen Lowe, podpredseda BK NZ vyhlásil:
„Nemusíme popierať objektívne zlo na to, aby sme mohli sprevádzať útechou a nádejou tých, ktorí sa môžu cítiť hnaní k tomuto typu smrti.“
Smernice sa končia vzývaním Sedembolestnej Panny Márie a prosbou, aby sprevádzala všetkých, ktorí pokorne a veľkodušne zostávajú po boku tých, ktorí umierajú, počas poslednej etapy ich pozemského života. …

Toxikológička odhaľuje schválenie vakcíny Pfizera

USA, 16.11.2021 (LifeSiteNews) 028 035 – „Pfizer plánuje s tichým súhlasom liekovej agentúry USA použiť úplne novú vakcínu u detí po tom, čo sa pri klinických testoch použil starý typ vakcíny!“ hovorí americká internistka, toxikologička a odborníčka na účinky vakcín Dr. Meryl Nassová. Nová vakcína pritom dostala schválenie „pre naliehavú situáciu“ 26. októbra 2021 pre deti od 5 rokov!
Vakcína Pfizer/BioNTech proti covidu bola schválená Potravinovou a liekovou agentúrou USA Food and Drug Administration (FDA) koncom augusta 2021 avšak iba pre dospelých! Nijakú inú vakcínu proti covidu FDA neschválilo!
Boli podané už stovky sťažností na vedľajšie účinky, no zatiaľ nebola ani jediná odškodnená.
Vieme, že prirodzená imunita je oveľa silnejšia ako možno dosiahnuť vakcínou. … Centrum pre ochranu zdravia detí podalo žalobu na súd s argumentom, že nemožno mať vakcínu, ktorá je súčasne produktom na naliehavú potrebu aj produktom s licenciou. To je protizákonné, no vláda to aj tak urobila.
Ide tu však aj o konflikt záujmov v rámci FDA a o to, ako vám agentúra chce pri tom všetkom zastierať oči …

Riaditeľ: WHO neodporúča covid-pasy, lockdowny, ani očkovanie detí

Brazílsky prezident Bolsonaro sa pýtal generálneho riaditeľa WHO Adhanoma
na pôvod vírusu. Adhanom sa zasmial a vyhlásil: „Stále to ešte študujeme.“

Rím, 12.11.2021 (LifeSiteNews) 028 034 – Generálny riaditeľ a svetovej zdravotníckej organizácie WHO Etiópčan Tedros Adhanom (foto) povedal brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, že WHO nateraz neodporúča očkovacie pasy, ani lockdowny aj to, že „vakcíny nezabraňujú nákaze covidom.“
Na summite G20 v Ríme 30.-31. októbra, prezident Bolsonaro a Adhanom diskutovali o očkovaní, vakcínových pasoch, o ekonomických nákladoch na lockdowny a inom. Ich diskusiu zaznamenali. Bolsonaro povedal:
„Všade na svete sú ľudia, ktorí musia pracovať, aby sa uživili. Ak majú lockdowny pokračovať, ekonomika skolabuje!“
Adhanom neodpovedal priamo, ale povedal, že nevidí potrebu ďalších lockdownov pre Brazíliu pre vysokú zaočkovanosť. Dodal, že ak budú naďalej odporúčať rúška a hygienu rúk, nebude treba lockdown.
Brazílsky prezident potom griloval Adhanoma v otázke vakcinačných pasov a pýtal sa na oficiálny postoj WHO. Riaditeľ odpovedal:
„WHO ich neodporúča, pretože niekde – ako v Afrike – je prístup k vakcínam slabý, čo by urobilo ľudí obeťami diskriminácie, ak nie sú zaočkovaní.“
Bolsonaro sa otvorene spýtal aj na voľbu medzi potratmi poškvrnenou vakcínou a spoliehaním sa na prirodzenú imunitu.
„Rozhodol som sa nedať sa zaočkovať. Hľadím na nové štúdie a mám najvyššiu imunitu, prečo by som sa mal dať zaočkovať?“ povedal Bolsonaro v rozhlase minulý mesiac. „Existuje už vyše 100 vedeckých štúdií, ktoré ukazujú, že prirodzená imunita sa rovná účinkom vakcín, alebo je aj vyššia ako existujúce vakcíny! Bol by som posledným Brazílčanom, ktorého by zaočkovali.“
Adhanomovi prezident Bolsonaro ďalej povedal:
„Mnohí, ktorí dostali druhú dávku vakcíny sa nakazili covidom.“
Tedros Adhanom odpovedal:
„Vakcína nechráni pred covidom, ale pred vážnym ochorením a smrťou.
Bolsonaro rýchlo odvetil:
„Napriek tomu, čo hovoríte, v Brazílii mnohí po druhej dávke zomierajú!“
Adhanom odrazil: „Je možné, že zaočkovaní ľudia umierajú, ak mali iné vážne choroby.“
Bolsonaro: Minulý mesiac vo Švédsku a Anglicku väčšina úmrtí na covid bola u plne zaočkovaných! Prezident potom vyjadril starosť, že nie je schopný zastaviť povinné očkovanie detí! Adhanom odpovedal:
„WHO nepodporuje očkovanie detí.“
Prezident vyjadril starosť:
„Právne orgány by mali zastaviť povinné očkovanie v mojej krajine, ale moje ruky sú zviazané a životy detí sú ohrozené!“
Je hrozné dávať vakcínu malým deťom napriek tomu, že u nich je extrémne malé riziko nakazenia covidom. To v porovnaní so správami o tisícoch vážnych následkov očkovania a úmrtí viedlo expertov ku kritizovaniu očkovania detí.“
Potom sa opýtal Adhanoma na pôvod vírusu. Adhanom sa zasmial a vyhlásil:
„Stále to ešte študujeme.“

*************************************************

Najnovšie posolstvá zo Sievernichu, Nemecko

25. októbra 2021 028 033
Prichádza (pražské) Jezuliatko ako vždy vo veľkej zlatej guli a v ľavej ruke nesie zlatú knihu. Dvaja anjeli vystupujú z menších gúľ a rozprestierajú nad nami jeho plášť. Kľačia a spievajú: Misericordias Domini in aeternum cantabo (4x). Jezuliatko hovorí:
„Milí priatelia, k vám prichádzam so zlatým žezlom. Toto je žezlo môjho Božieho milosrdenstva. K zvráteným srdciam prídem so železným žezlom a ukážem im svoju vládu! Meč archanjela Michala sa dotkne Zeme a žeravé vetry sa rozprestrú nad Zemou.
Manuela: „Pán potom hovorí ku mne o napomenutiach, ktoré postihnú národy predtým, než sa žeravý vietor dotkne Zeme“:
„Národy bude napomínať archanjel Michal. Taliansko bude musieť veľa trpieť a potom aj Francúzsko.“
M.: „Ó Ježišu, zmiluj sa nad nami, ešte sú duše, ktoré sa modlia! Ja ťa prosím, zhliadni na nás. Pane, zmiluj sa nad nami. Buď nám milostivý, buď nám milostivý, zmiluj sa nad nami!“ Pán naliehavo hovorí:
„Modlite sa zvlášť za svätú Cirkev! Na Zemi som k vám hovoril: ‚Kto neverí, už je odsúdený‘. Zdá sa, že nepočúvate na moje slová. Sväté písmo je pravda, slovo môjho Večného Otca je aj mojím slovom.“
Jezuliatko prichádza bližšie a naliehavo vyzýva k dvom modlitbovým strážam.
Manuela opakuje: „Teda máme držať modlitbovú stráž. Ale to potom online. Dobre? Áno! Na slávnosť Krista Kráľa – a potom 28. decembra, áno? Dobre poviem im to.“
Pán potom hovorí o poslaní Manuely napísať novú knihu o zjaveniach.
M: Chceš ma tam poslať? Tvoja Matka povedala, že nemusím kvôli nej cestovať, ale Ty to chceš. Kvôli knihe? Dobre. Keď to Ty hovoríš, tak to prirodzene urobím. Veľa ti na tom záleží. Dobre, viem.“
Milostivé Jezuliatko:
„Nezastavujte sa. Modlite sa! Je dôležité. aby ste to robili a vrúcne prosili Večného Otca o zmilovanie.“
M: „To urobíme, Pane, to urobíme.
Jezuliatko si prikladá žezlo na srdce. Zo zlatého srdca vychádza jeho krv. A žezlo je napojené jeho krvou. Stáva sa kropeničkou najvzácnejšej krvi. Hovorí, že to je pre všetkých! Kropenie jeho krvou je pre tých, čo sú ďaleko, aj pre tých čo sú tu. A všetky naše prosby si vkladá do Srdca. Kropí nás a hovorí:
„V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého. Amen.“
M.: „Nech je pochválený Ježiš Kristus na veky. Amen.“
Pán hľadí na nás a hovorí:
„Zostaňte mi verní. Prevediem vás cez túto dobu.“
A Pán sa vracia do nádherného svetla, aj obaja anjeli, ktorí nesú jeho plášť. Tri gule sa zmenšujú a miznú. My sa modlíme:
„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše … “

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *