13 utorkov sv. Antona

Brat kapucín – laik mal ruženec, ktorý si veľmi cenil. Jedného dňa sa náhodou pretrhlo vlákno, na ktorom boli navlečené korálky z ruženca, a všetky sa rozkotúľali po zemi. Okamžite ich začal zbierať, ale jedna chýbala. Nedokázal ju však nikde nájsť. V tom momente sa začal modliť k svätému Antonovi. Na jeho veľký údiv a prekvapenie zbadal malého mravca, ktorý sa s veľkými ťažkosťami približoval k nemu nesúc mu poslednú, stratenú korálku. Naplnený vďačnosťou, sa dobrý brat rozplakal radosťou pri pohľade na láskavosť jeho milého svätca.

 

13 utorkov sv. Antona

UTOROK #1

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, ktorý si obdaroval svätého Antona výsadou,Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt st anthony aby prostredníctvom príhovoru jeho ctitelia nachádzali veci, ktoré sa im stratili, obetujem ti moju bezhraničnú vďaku za obrovskú láskavosť, ktorou nás zahŕňaš skrze tvojho svätého.

Na jeho príhovor Ťa prosím, obdaruj moju dušu svojím svetlom, aby som prekonával nezriadené túžby a nasledoval tak tvoje vnuknutia. Daj, aby som nestratil drahocenný klenot tvojej milosti. A ak by som ho niekedy stratil, dovoľ mi ho hneď získať späť. Amen.

Meditácia

Ty hľadáš zázraky

Jedným z najznámejších divotvorcov katolíckej cirkvi je bezpochyby svätý Anton Paduánsky. Je nemožné vymenovať zázraky, ktoré Boh vykonal prostredníctvom príhovorov a modlitieb nášho svätého. Veriaci to vedia a z tohto dôvodu sa naňho neustále obracajú. Preto sa im darí a je žiaduce, aby oddanosť k svätému Antonovi rástla každým dňom.

Je nevyhnutné, aby sme správnym spôsobom – prostredníctvom viery a dôvery, pokory a odovzdávania sa vyhľadávali útočisko u svätých. A aby tieto dary neboli zmenšované našimi problémami či osobnými prekážkami, ktoré by nám boli príťažou pri našom duchovnom rozvoji. Svätí nám svojou priazňou a dobrami pomáhajú.

Mnohí sa obracajú na svätého Antona s prosbou o priazeň a milosti, zatiaľ čo niektorí ho prosia o duchovnú priazeň a požehnanie pre dušu, ako napríklad obrátenie duše, rast cností a úplnú vytrvalosť v milostiach. Človek ho môže požiadať o časný zázrak, no nie všetci ho žiadajú o nadprirodzené zázraky. Tak by nemalo byť, pretože duša a jej potreby by mali byť pred telesnými, večné pred dočasnými, či nebeské pred pozemskými.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorý sa nádherne prejavuješ vo svojich svätých a obzvlášť v mojom ochrancovi a obhajcovi svätom Antonovi, daj mi skrze jeho zásluhy a príhovor milosť, za ktorú sa tu modlím. Obráť hriešnikov, daj nám vytrvalosť v spravodlivosti, udeľ spásu zomierajúcim a oslobodenie duší v očistci. Poskytni ochranu novorodencom a deťom, pomôž slabým, ochraňuj svoju cirkev a našu krajinu, aby všetky tvoje verné deti nasledujúce tvoje sväté prikázania mohli získať večný život. Amen.

 

UTOROK #2

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

 

Smrť uteká

Boh niekoľkokrát udelil svätému Antonovi moc nad samotnou smrťou. Svedkovia sami videli, že vzlietol, keď položil ruku na umierajúceho. Boli však prípady, keď ľudia, ktorí odišli z tohto života, boli vzkriesení späť k životu počas modlitby svätého Antona.

Ale oveľa častejšie boli prípady, kedy nešlo o telesnú smrť, ale smrť duše, teda prípad hriechu, ktorý doslova akoby utekal pred svätcom. Tí, ktorí boli mŕtvi v milosti, sa skrze kázne sv. Antona vrátili sa k duchovnému životu. Nespočetní hriešnici, ktorí dlho zostali v stave smrteľného hriechu, boli prinavrátení do nadprirodzeného života milosti.

Nenechajme našu dušu dôjsť do stavu, že zomrieme milostiam, ale neustále žiadajme svätého Antona, aby sme skrze jeho príhovor a patronát mohli vyletieť z hriechu a radšej sa rozhodnúť pre prirodzenú smrť ako smrť našej duše.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #3

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Omyly zmiznú

Pravda je život duše a človek by nemal milovať nič viac, len pravdu a dobro. Nešťastný je ten, kto sa živí omylmi a falošnosťou.

Svätý Anton sa nikdy neunavil kázaním pravdy a rozptýlením omylov doby, v ktorej žil. Nikdy nezradil svoje svedomie, ani nezlyhal v šírení pravej náuky, či už veľkým alebo pokorným, bohatým alebo chudobným, mocným alebo núdznym. Jeho jediným úsilím bolo páčiť sa Bohu, pričom potlesk sveta považoval za nič. Niektorí sa dobrovoľne klamú, takže voľne žijú v omyle. Obávajú sa svetla, ktoré by im odhalilo, čo je zakázané. Ich nevedomosť v náboženských záležitostiach je teda dobrovoľná a o to viac bude ich vina väčšia. Aké ospravedlnenie môžu ponúknuť Bohu? Hľadajte pravdu a zachráňte svet.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #4

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Bieda pominie

Svet je údolie sĺz. A ako to bolo v minulosti, tak to bude aj v budúcnosti. Nemôžeme dúfať, že tento svet zmeníme na raj. Napriek tomu sa môžu napraviť v mnohých prípadoch nešťastia a pohromy, ktoré nás utláčajú. Nemožno pochybovať o tom, že svätý Anton získava tieto výhody pre svojich ctiteľov: najprv oroduje za časné potreby a v druhom prípade za to, čo je ešte dôležitejšie, pokoj a odovzdanosť, ktoré slúžia na zmiernenie vplyvu časných nešťastí a robia ich ľahšie. Takto sa môžeme pripodobniť nášmu ukrižovanému Pánovi. Naučme sa uvedomovať, že naše bolesti a nešťastia sú čoraz viac ťažšie, čím viac sme netrpezliví, a na druhej strane sa s istotou stávajú ľahšími, keď sa ich snažíme znášať v súlade s Božou vôľou. Niekoľko našich krížov má svoj pôvod v našom vlastnom hriechu a zneužívaní schopností, ktoré nám Boh dal na dosiahnutie našej spásy. Hriešny človek nemôže vychutnať skutočné šťastie. Všetka skutočná radosť a šťastie, ktoré môžeme prežívať v tomto živote, je dôsledkom pokory a skutočnej spravodlivosti. Takýmto dušiam svätý Anton veľmi rád pomáha a utešuje ich.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #5

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Diabol musí ujsť

Svätí nazývajú diabla nepriateľom ľudskej prirodzenosti. Nenávisť a závisť, ktorými nás zasypáva, ho podnecujú k tomu, aby voči nám viedol vojnu. Niekedy bojuje otvoreným spôsobom, no u iných bojuje podvodom. Niekedy on sám bojuje proti nám, u iných môže používať svojich spiklencov. Sú to ľudia, ktorí sa odovzdali do jeho služieb podobným spôsobom, akým sa svätí sa zasvätili službe Bohu. Diabol nám však nedokáže ublížiť, ak nepočúvame jeho zlé návrhy. Nikto nehreší, ak nechce. Je však nevyhnutné, aby sme si zachovali pevnú vôľu a aby sme boli obozretní. Nedajme sa zviesť klamstvami diabla. Musíme byť vyzbrojení odvahou a vytrvalosťou, aby sme sa v každodennom boji odolávali. Prvý spomedzi tých, ktorí nám budú môcť pomôcť, ak k nim budeme volať vrúcnym hlasom, je slávny svätý Anton. Už počas života bol postrachom démonov. On nám teraz ukáže spôsob, ako získať palmu víťazstva v našom boji proti diablovi a jeho spoločníkom. Volajme k sv. Antonovi s nadšením a diabol utečie od vás.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

UTOROK #6

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Malomocenstvo utečie

Len málo chorôb je tak odporných ako malomocenstvo. Prirodzený inštinkt nám hovorí utiecť. V Starom zákone boli malomocní vyhnaní z miest a boli nútení žiť od ľudí. Nemali tak možnosť komunikovať so svojich blížnymi. Ale oveľa odpornejšie ako malomocenstvo tela je malomocenstvo duše, a tým je hriech. Ale duchovne malomocné duše nie sú vyhnané medzi odpad sveta. Žijú uprostred ľudí a v mnohých prípadoch sú zdrojom vážneho duchovného zla pre tých, s ktorými žijú. Svätý Anton bol vzorom súcitu nielen pre tých, ktorí boli malomocní v tele, ale aj pre tých, ktorí boli duchovne malomocní. Jeho horlivosť vyliečila obidva druhy malomocenstva a tým, že im prinavrátil zdravie, opäť ich urobil príjemným v očiach Boha ako aj u ľudí. Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #7

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Chorí sa uzdravujú

Je nemožné vyčísliť množstvo chorých, ktorých svätý Anton uzdravil, alebo ktorí boli uzdravení na jeho príhovor. Neexistuje žiadna choroba, ktorá by odolala sile nášho svätého. Práve z tohto dôvodu mali veriaci a stále majú k nemu dôveru. Ľudia rôzneho spoločenského postavenia sa pred jeho obrazom modlia,  aby ich oslobodil od chorôb. Nezriadené vášne našich duší, najmä keď dosiahnu určitý stupeň nezriadenosti, sú skutočnou duchovnou chorobou, ktorá má občas vplyv aj na naše telo. Každá nezriadená vášeň má tendenciu stať sa skutočnou slabosťou duše. Ak by ľudia viedli len pokojnejší a miernejší život nadprirodzenej cnosti a v súlade s Božími zákonmi, existovalo by menej slabostí nielen duše, ale aj tela. Znamená to však, že ctižiadosti musia byť obmedzené a horúčkový zhon moderného života zostať v úzadí. Takisto aj nepretržité sťažovanie si a vzrušovanie sa nad životom súčasného sveta, najmä v mestách, kde ľudia prežívajú zo dňa na deň a trávia svoj čas v hýrivých potešeniach, rozptýleniach, horúčkovitých vzrušeniach, ktoré vyčerpávajú energiu a usmrcujú duše a nechávajú ich vyčerpané do ďalšieho dňa, kedy by mali byť v opäť v strehu uvedomujúc si povinnosti svojho života.

Prosme svätého Antona, aby nám dal zdravie tela bez poškvrny našej duše, a prosme zároveň o vhodné prostriedky na jeho udržanie tým, že žijeme striedmo a spravodlivo všetky naše dni. Udržiavajme pevnú kontrolu nad impulzmi vzdoru, ktoré vybuchujú, aby mám zničili telo i dušu.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #8

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

More ho poslúcha

Námorníci a tí, ktorí žijú na pobreží, sú častejšie vystavení zúrivosti búrky a víchrici, ktoré môžu ich a ich lode uvrhnúť do priepasti, alebo zničiť domy, ktoré stoja na pobreží. Je teda prirodzené, že ak sa cítia byť ohrození, prosia o ochranu mocných, ktorí sú v nebi, na zemi a v lone hlbiny. Ďakovné dary námorníkov a ich stroskotané lode ukazujú, ako úspešné bolo ich vzývanie svätého Antona v ich trápení spôsobenom búrkou. Ľudský život je akýmsi morom podliehajúcim búrkam a víchriciam, skrytým útesom a nebezpečnou plytčinou, korzárom i pirátom. Loď vystupuje z jeho prístavu a nevie, či sa mladý muž vráti do otcovského domu alebo nie. Ešte predtým, než zakotví do prístavu večnosti, hľadá vo svete šťastie. No nikto nevie o nepredvídaných katastrofách, ktoré by ho mohli zasiahnuť. Ponáhľajme sa s prosbou o pomoc u sv. Antona, rozjímajme a uvažujme nad príkladom jeho života. Vnímajme ho ako maják alebo severku, ktorá nás nasmeruje do prístavu nášho večného domu v nebi.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #9

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Okovy sú rozlámané

Veľký bol súcit Svätého Antona k tým, ktorí boli vo väzení. Nielenže sa ich snažil utešovať tisícorakými spôsobmi, ale on sám bol často dôvodom ich oslobodenia zo zajatia a prepustenia z okov. Viackrát vykonal úžasné zázraky, aby získal prepustenie nevinných. Mnohé z nich sú väzby a reťaze, ktoré nás spútavajú na našej ceste životom. Takým je napríklad ohľad nad tým, čo si iní o nás myslia, a to nás tyranizuje. Sme viazaní reťazami neusporiadaných vášní, ktoré bránia našej slobode a ceste cnosti. Sú to reťaze zlých ľudí okolo nás, ktorí nás odťahujú od dobra a viažu nás na veci, ktoré sú zlé. Existujú reťaze hriechov a zlé návyky, ktoré nás zmenia na skutočných otrokov zla. Aj napriek tomu si hovoríme, že sme milovníci slobody, ale dovoľujeme, aby sme sa dobrovoľne zdržiavali v otroctve týmito krutými tyranmi. Nech svätý Anton prelomí ponižujúce putá našich duší a aj väzby tých, ktorí boli uväznení. Akí šťastní by sme mali byť! Urobme náš diel úlohy a víťazstvo získame pomocou sv. Antona. Kde je duch Boží, tam existuje aj skutočná sloboda.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #10

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Bezvládne končatiny, ktoré sa uzdravili

Medzi najslávnejšie zázraky, ktoré svätý Anton vykonal sú tie, kedy sa postihnutým ľudom zotavili končatiny – ruky, nohy, ale i oči atď. Počas apoštolskej služby nášho svätého videli ľudia také isté zázraky ako v dobách nášho Pána a jeho apoštolov, kedy slepí videli, chromí mohli kráčať, nemí rozprávali, hluchí počuli a chudobným bolo ohlasované evanjelium. Obráťme sa na svätého Antona, keď potrebujeme takéto zázraky. Ale nezabúdajme, že existujú aj iné končatiny, ktoré by sa mali uzdraviť. Sme členmi spoločenstva, a najmä členovia mystického tela Kristovho, a musíme sa tak správať. Nikto z nás nemôže byť chorým členom. Sme, ako nám hovorí sv. Pavol, údmi Krista, a musíme vynaložiť všetko úsilie, aby sme sa od neho neoddelili. Ak by to tak bolo, stali by sme sa mŕtvymi členmi bez duchovného života. Ale tí, ktorí by mali byť najdôležitejšími pri zachovaní plnosti života týchto členov, pochádzajú z ich vlastných istých rodín, sú otcami a matkami, manželmi a manželkami, bratmi a sestrami, synmi a dcérami. Tí, ktorí sa nestarajú o svojich služobníkov, sú vinní pred Bohom, dopustili sa vážneho priestupku. Beda tomu, keby sa niekto stratil vlastným pričinením!

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #11

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

 

Meditácia

Znovunájdené stratené poklady

Existuje ďalší druh lásky a milosti, ktorý bol veľmi často vyprosený cez príhovor slávneho svätého Antona, a ktorý ešte viac prispel k jeho svätému menu, a to nájdenie vecí, ktoré boli stratené. Množstvo týchto zázrakov sa nedá spočítať. Ako často stratíme alebo zanedbávame veci, ktoré neustále používame, ako sú papiere, dokumenty, cenné predmety, drahokamy, peniaze atď. S oddanosťou, jednoduchosťou a dôverou vzývame svätého Antona pri všetkých týchto stratách. V detskej dôvere v nášho svätého sa nenechajte však zlákať myšlienkou, že sme poverčiví. Ale predovšetkým sa obráťme na svoju pomoc a buďme ešte viac oddaní, pokiaľ ide o stratu pre nás dôležitých vecí, najmä tých, ktoré sa týkajú duše. Prečo by sme mali zabudnúť na veci, ktoré sú transcendentálne, alebo uvažovať s ľahostajnosťou o tom, čo je duchovné a večné?

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #12

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Všetky nebezpečenstvá zmiznú, keď sa budete modliť

Život, najmä v týchto dňoch, je naplnený nebezpečnými situáciami. Samozrejme v týchto moderných časoch s ešte väčším významom môžeme povedať s naším svätým, že sme obklopení nebezpečenstvom či už na mori, na zemi, vo vzduchu, doma aj vonku, od falošných bratov a od služobníkov alebo príbuzných. Sú to však aj nebezpečenstvá plynúce z nás samých a niekedy i nebezpečenstvá, ktoré sme dobrovoľne vyhľadávali. Kto môže uniknúť toľkým nebezpečenstvám a byť spasený? Iba ten, ktorý bude bdieť a modliť sa. Ten, kto nedôveruje samému sebe, ale bude mať dôveru v Boha a svätých. Vo všetkých týchto nebezpečenstvách môžeme a mali by sme využiť príhovor nášho Pána, našej nebeskej Matky a svätých. Ale Boh si želal, aby ctitelia svätého Antona našli v ňom najsilnejšieho ochrancu, anjela dobrej rady a v určitej miere aj spasiteľa, ktorý ich počas života a v smrti ochráni vo všetkých nebezpečenstvách, ktoré plynú z tela i duše.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

 

UTOROK #13

Úvodná modlitba

Ó, všemohúci a milosrdný Bože, …

Meditácia

Potreba je uspokojená

Je to Boh, ktorý posúva srdce ľudí, aby sa obrátili na svätých, nalieha, aby sme tak neustál robili. Takto na nás vylieva cez ich ruky skutočný prúd milostí. Cez nich vykonáva aj tie najväčšie zázraky. Preto možno vidieť, že povolanie ľudí z každého národa do svätého diela má svoje korene v samotnom Bohu, ktorý si želá byť oslávený v jeho svätých, niektorí v zjavnejším spôsobom, iní v tichšom a skrytejšom spôsobe.

Svätému Antonovi dal náš Pán vonkajšiu slávu, ktorá zaznievala po celom svete, a preto je bezpochyby jedným z najpopulárnejších svätých. Z tohto dôvodu ho Boh urobil jedným z najobdivuhodnejších divotvorcov a pomocníka v každej potrebe. Predovšetkým svätý Anton je svätý núdznych a chudobných a prostredníctvom neho sa k nim dostáva chlieb a jedlo. Nechajme sa inšpirovať nebom a využime toto riadenie neba, ktoré Boh tak veľkoryso udelil nášmu svätému. Vzývajme ho však nielen pre naše časné potreby, ale aj kvôli tým večným, duchovným potrebám našich duší. Pýtajme si od neho nielen chlieb pre naše telo, ale aj pre našu dušu.

Strávte chvíľku v meditácii o týchto slovách a potom sa pomodlite Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva.

Tu proste o milosti, ktoré chcete.

Záverečná modlitba

Ó Bože, ktorí sa nádherne prejavuješ …

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *