Život Cirkvi vo svete 8/2020

Obsah

Ekumenizmus a Pravda kontra „jednota“

Pápež ďakuje kardinálovi Müllerovi za komentár

Biskup Schneider analyzuje ‘Querida Amazonia’

Teológovia o Querida Amazonia: Čo chce pápež?

Vatikán: Pôstne kázne prednesie páter Cantalamessa

„Ospravedlňujem sa arcibiskupovi Gänsweinovi“

Poľský arcibiskup: Dohovor o genderi ohrozuje práva rodičov

Pravá viera a liturgia – najlepší nástroj obnovy Európy

Teológ: „Synodálna cesta“ v podstate bezpredmetná

„Vzbura“ biskupa Kräutlera proti pápežovi

Čína: Biskup vo veku 98 rokov vyzdravel z koronavírusu

Vladimír Putin: „My budeme mať ocka a mamu“

Pro-potratový premiér Trudeau ‘nie je priateľ Afriky“

Vatikán: Ďalšia razia pre pochybné transakcie

„Bývalý kardinál McCarrick bol požierač duší“

Vo Vatikáne opäť zasadá Rada kardinálov

Kardinál: Nemecká „synodálna cesta“ podkopáva Cirkev

Praha: Rozpory aj po štarte stavby Mariánskeho stĺpa

Praha: Začala stavba repliky mariánského sloupu

Kardinál: Plán ženatých kňazov rozvinúť a dokončiť

Sekretár Repamu: Uvoľnenie celibátu príde!

Biskup: Pápež zarazený z reakcií na dokument

Nemeckí biskupi dostali napomenutie z Ukrajiny

Ekumenizmus a Pravda kontra „jednota“ 026 056

Pán je veľmi verným Synom svojej Matky a preto nedovolí, aby česť jeho Matky bola verejne vysmievaná a potupovaná. Zaslepení a pomýlení falošným ekumenizmom posledných desaťročí, máme tendenciu v Cirkvi úplne zabúdať na zrejmé pravdy, ktoré pripomenulo Fatimské posolstvo: Tí, ktorí tvrdošijne a s plným vedomím otvorene popierajú výsady Najsvätejšej Panny Márie, sa dopúšťajú veľkých rúhaní voči Nej. Sám Pán, keď hovoril sestre Lucii v noci z 29. na 30. mája 1930 o piatich rúhaniach voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nepodčiarkuje tie body, ktoré spájajú katolíkov s rôznymi skupinami iných kresťanov, či spoločné body s inými náboženstvami, ale podčiarkol to, čo nás od nich oddeľuje. Akoby nám chcel náš Pán povedať, že tieto body sú oveľa dôležitejšie ako akákoľvek domnelá povrchná ekumenická jednota, dosiahnutá ľudskou diplomaciou a kompromismi. V konečnom dôsledku teda tieto rúhania proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie nemožno zľahčovať, pretože sú to nakoniec hriechy proti viere.
Vo Fatime Panna Mária potvrdila základné Pravdy katolíckej viery a podčiarkla tie pravdy katolíckej náuky, ktoré nás delia od iných kresťanov. Tým zdôraznila, že otázka Pravdy nemôže byť odsunutá do úzadia na úkor jednoty. Jednota nie je vyššia hodnota ako Pravda. Každá jednota, vystavaná bez obrátenia a bez uznania plnej zjavenej Pravdy, je odsúdená skôr či neskôr na neúspech.
Už v roku 1918, rok po fatimských zjaveniach, belgický kardinál Mercier povedal:
„Prvá svetová vojna bola trestom za to, že ľudia položili jediné pravé náboženstvo na rovnakú úroveň s inými náboženskými vyznaniami.“
V jednom liste napísal:
„V mene Evanjelia a vo svetle encyklík posledných štyroch pápežov, Gregora XVI., Pia IX., Leva XIII. a Pia X., nebojím sa tvrdiť, že táto indiferentnosť voči náboženstvám, ktorá kladie na tú istú úroveň náboženstvo, ktoré má pôvod v Bohu s náboženstvami vymyslenými ľuďmi s cieľom zahrnúť ich do toho istého skepticizmu, je rúhaním, ktoré priťahuje trest nad spoločnosťou oveľa viac, ako sú hriechy jednotlivcov a rodín“.

ThLic. Peter Mášik, dogmatický teológ na Rímskokatolíckej CMBF ÚK a správca farnosti v Malackách

LifeSiteNews 15. 02. 2020

Stovky Slovákov naliehajú na vládu modlitbovým zhromaždením neratifikovať európsku dohodu s „manželstvom“ pre LGBT

Vláda odoláva pokusom oslabiť konštitúciu tradičných hodnôt rodiny

* * * * *

Pápež ďakuje kardinálovi Müllerovi za komentár

Rím, 20.20.2020 (LifeSiteNews) 026 055 – Pápež František povedal, že sa mu páčil komentár kardinála Gerharda Müllera k apoštolskej exhortácii Querida Amazonia. Svätý Otec poslal rukou písaný list bývalému prefektovi Kongregácie pre náuku viery a poďakoval sa mu za „komentár k posynodálnej exhortácii Querida Amazonia“, ktorý sa mu páčil, ako informoval taliansky denník Corriere della Sera.
V komentári ( commentary ) kardinál Müller vyjadril nádej, že Querida Amazonia môže mať uzmierujúci účinok, lebo redukuje vnútorné cirkevné frakcie, ideologickú fixáciu a nebezpečie vnútornej emigrácie, či otvoreného odporu“.
„V tejto súvislosti možno dúfať, že vykladači tohto dokumentu sa zdržia nepotrebnej tvrdosti a prijmú podnety Svätého Otca ako verní synovia a dcéry Cirkvi v duchu dohody a spolupráce,“ uviedol kardinál.
Kardinál Müller zvlášť ocenil aj časť exhortácie, kde pápež hovorí o Ježišovi Kristovi ako o „Ženíchovi komunity, ktorá slávi Eucharistiu skrze postavu muža, ktorý jej predsedá, ako znamenie jedného Veľkňaza a píše:
„Tento dialóg medzi Ženíchom a jeho Nevestou, ktorý vzniká pri adorácii a posväcuje spoločenstvo, by nás nemalo lapať do pasce parciálnych koncepcií moci v Cirkvi. Pán si zvolil odhaliť svoju moc a svoju lásku skrze dve ľudské tváre – tvár svojho božského Syna, ktorý sa stal človekom a tvár stvorenia – ženy Márie.“
Pre Müllera toto jasne ukazuje v zmysle definovanej náuky viery, že:
„Kňaz je sviatostne prispôsobený Kristovi, hlave Cirkvi, z moci vysviacky. Preto iba muž môže symbolicky a sviatostne reprezentovať Krista ako Ženícha Cirkvi.“

Toto nové vzájomné ocenenie sa Františka a Müllera prichádza po vzájomnej kritike v minulosti. Nemeckého kardinála zasiahol spôsob, akým ho pápež František v r. 2017 zbavil funkcie prefekta Kongregácie pre náuku viery.
V interview pre noviny „Passauer Neue Presse“ kardinál povedal, že v jeho posledný pracovný deň po 5 rokoch ho pápež informoval ‘za minútu’ o svojom rozhodnutí nepredĺžiť jeho mandát a dodal:
„Pápež neuviedol nijaký dôvod. A neodôvodnil ani prepustenie mojich troch veľmi kompetentných kňazov – členov kongregácie niekoľko mesiacov predtým. Nemôžem prijať takýto spôsob konania. Ako biskup sa nemôžete správať k ľuďom takýmto spôsobom. Sociálna náuka Cirkvi sa musí aplikovať aj v spôsobe prístupu k ľuďom vo Vatikáne.“
Kardinál Müller tiež kritizoval použitie pachamamy na obradoch vo Vatikáne ako súčasti Synody o Amazónii:
„Celý tento smutný príbeh podporí mnohé agresívne proti-katolícke sekty v Južnej Amerike a všade inde v ich tvrdení, že katolíci uctievajú modly a že pápež, ktorého počúvajú, je antikrist,“ povedal vtedy Müller a dodal:
„Stovky tisícov katolíkov Amazónie a všade, kde sa videá tohto rímskeho divadla dostanú, budú proti tomu v cirkvi protestovať. Pomyslel niekto na tieto dôsledky, či sa len predpokladalo, že to je zanedbateľná škoda?“

Kardinál Müller však teraz ocenil jasnú čiaru, ktorú apoštolská exhortácia Querida Amazonia urobila medzi „uctievaním Stvoriteľa a uctievaním stvorení akoby boli Bohom“.

V r. 2019 na ceste do Mozambiku, sa Františka pýtali na Müllera a „jeho pohľad, ktorý sa zdá byť kritický voči súčasnému pontifikátu“.
„On má dobré úmysly, je to dobrý muž. Pápež ho má rád. Ale on je ako dieťa,“ odpovedal pápež.

„Teraz to vyzerá, akoby si vymenili olivové vetvičky“, komentoval páter John Zuhlsdorf v blogu súčasnú situáciu.
Článok „Corriere della Sera“ cituje kardinála Müllera slovami, že „progresívne časti nemeckej cirkvi vydali milióny na propagandu na ukončenie kňazského celibátu“.
„Ich cieľom nebolo len mať ženatých kňazov v Amazónii, ale presadiť aj koniec celibátu v Európe. Našťastie pápež tento manéver zablokoval. Tých asi 40 Indiánov s perami na hlavách a pomaľovanými tvárami s modlami matky Zeme, ktorých pápež prijal, ako sa zdá, ani nepochádzali z Amazonských pralesov! Mám dojem, že ich priviezli z Brazílie, zo São Paula a hostili v Ríme v 5-hviezdičkových hotelov, čo platili nemeckí biskupi!“ povedal kardinál Müller.

Iní členovia kléru sú však menej optimistickí vzhľadom na Querida Amazonia ako kardinál Müller.
Biskup Atanáz Schneider, síce ocenil rozhodnutie pápeža neoslabiť celibát a nepovoliť diakonky, no kritizoval „poľutovaniahodné doktrinálne nejednoznačnosti a omyly“ exhortácie. (Pozri správu nižšie)

Taliansky teológ Mons. Nicola Bux pre Life Site News vysvetlil, že v novej exhortácii vidí „nedostatok sústredenia sa na samotného Boha a na spásu duší“. Namiesto toho identifikoval v dokumente „nebezpečie, že sa umožní, aby Cirkev vkĺzla do panteizmu bez toho, že by to zbadala“!

Biskup Schneider analyzuje ‘Querida Amazonia’

Rím, 19.2.2020 (LifeSiteNews) 026 054 – V novej hĺbkovej analýze apoštolskej exhortácie Querida Amazonia, biskup Atanáz Schneider ocenil „rozhodnutie pápeža Františka neoslabiť celibát a neotvoriť dvere diakonátu žien.“ No kritizuje tiež „poľutovaniahodné doktrinálne nejednoznačnosti a omyly“ v dokumente.
Pomocný biskup Diecézy Svätej Márie z Kazachstanu uvádza, že postoj v dokumente Querida Amazonia ku kňazskému celibátu a diakonkám predstavuje „záblesk nádeje v súčasnom zmätení“ napriek „teologickým obmedzeniam a omylom“.
Biskup Schneider začína analýzu opisom „duchovného zemetrasenia“, ktoré Querida Amazonia spôsobil „v protikresťanských mainstreamových médiách“ a „mocných sieťach“ prelátov a laických byrokratov najmä v nemeckej oblasti, ktorí rátali s reálnou zmenou v Cirkvi. Biskup uvádza, že reakcie týchto „sekularizovaných a protestantizujúcich sietí“ odhaľujú nielen ich sebaistotu, že celibát bude zrušený a vysviacka žien schválená, ale aj to, že použili amazonské národy „ako prostriedok na bezohľadné dosiahnutie svojich politických cirkevných cieľov“.
Biskup Schneider prirovnal tieto reakcie k rozruchu okolo promulgovania encykliky Humanae vitae Pavlom VI. v r. 1968. Je presvedčený, že postoj pápeža Františka „týkajúci sa pravidla kňazského celibátu a vysviacky žien“ by mal byť úľavou pre všetkých verných pravých katolíkov“.

„Petrova skala, ktorá je v priebehu tohto pontifikátu takmer neustále zahaľovaná hmlou, sa stala aspoň načas útesom v príboji odporujúcim tlaku dorážajúcich vĺn a bola ožiarená lúčom božského prisľúbenia Krista,“.

Biskup Schneider vyjadruje presvedčenie, že tento lúč sa stane „žiarivým svetlom“, v ktorom pápež František vyhlási ex cathedra, že „sviatosť kňazstva v troch stupňoch diakonátu, presbyteriátu a episkopátu, je božskou inštitúciou vyhradenou mužom“.
V analýze exhortácie biskup zdôrazňuje, že človek musí tiež férovo vyzdvihnúť, že Querida Amazonia ako celok predstavuje zlepšenie v porovnaní so záverečným dokumentom Synody biskupov o Amazónii a uvádza príklady.
No biskup Schneider jasne uvádza, že „nemožno mlčať ani pri poľutovaniahodných doktrinálnych nejednoznačnostiach a omyloch, ktoré obsahuje, ako aj jej nebezpečných ideologických tendenciách.“
Špecificky identifikuje ako „veľmi problematické“, že Querida Amazonia’ „bezvýhradne schvaľuje panteistickú a pohanskú spiritualitu.“ Nebezpečné je ubezpečenie, že „kresťania môžu nejakým spôsobom prijať domorodý symbol bez toho, že by to nutne považovali za modloslužbu“ (79), ale aj označovanie Preblahoslavenej Panny Márie ako „matky všetkých stvorení“ (111) .
Biskup tiež identifikuje, že jednou z „hlavných mylných tendencií“ je „napomáhanie naturalizmu“ a toho, čo nazýva „jemnou odozvou panteizmu a skrytého pelagianizmu“.
„Také tendencie možno odhaliť v prehnanom dôraze a oceňovaní, ktoré Querida Amazonia pripisuje prirodzeným, pozemským a pominuteľným realitám a podstatne oslabuje mandát Cirkvi kázať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom (Lk 24, 47)“, píše biskup Schneider a ďalej uvádza:

„Ježiš Kristus nepovedal: ‘Boh dal svojho jediného Syna, aby táto planéta a mnohé jej časti ako amazonský ekosystém by nemali zaniknúť, ale mať život v hojnosti.’ A Ježiš ani nepovedal: ‘Choďte a hlásajte, že sa priblížilo kráľovstvo matky Zeme. Materiálne stvorenstvo trpí práve pre nedostatok nadprirodzeného života v Kristovej milosti v dušiach ľudí!“

Biskup pozýva potom „maličkých“ v Cirkvi modliť sa, aby „záblesk nádeje“ v Querida Amazonia – mlčanie o ženatých kňazoch – „sa rozvinul do žiarivého svetla“! Pripomína aj Pánove slová svojmu zástupcovi na zemi, skrze mystičku 14. storočia sv. Brigitu Švédsku: „Začni reformovať Cirkev, ktorú som vykúpil vlastnou krvou, aby bola premenená a duchovne uvedená naspäť do jej pôvodného stavu svätosti (Kniha zjavení).
„Súčasná Rímska kúria prechádza veľkou krízou nového prílišného zapojenia sa do pominuteľných a pozemských záležitostí do takého rozsahu, že sa Svätý stolec stal … istým druhom dcérskej pobočky OSN. Pán určite zasiahne a očistí Rím a pápežstvo tak, ako to urobil veľa ráz v minulosti,“ píše biskup Schneider.

Plné znenie komentára biskupa Schneidera v anglickom jazyku na:

https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-analyzes-popes-amazon-text-a-glimmer-of-hope-despite-deficiencies

Teológovia o Querida Amazonia: Čo chce pápež?

Viedeň-Hamburg, 20.02.2020 (KAP) 026 053 – Teológ z rakúskej univerzity v Salzburgu Gregor Maria Hoff pozoruje aj týždeň po vydaní pápežovej exhortácie Querida Amazonia „rastúcu bezradnosť“.
„Natíska sa otázka ´Čo chce pápež?´“ napísal tento odborník na fundamentálnu teológiu pre katolícky týždenník Die Furche (20.2.) Vyjadril prekvapenie z tejto exhortácie, ktorá „Synodu o Amazónii iba komentuje, no formálne nepotvrdzuje ale ani o ničom nerozhoduje“. „František sa nedrží hlasovania za viri probati na synode a tým zatlačil svoje vlastné úvahy k ekologickým, sociálnym a nábožensko-kultúrnym otázkam do úzadia.“
Ani pre cirkevné úrady pre ženy nevidí František nijaké perspektívy, ale: „Pravdaže ani to nepovie priamo,“ píše teológ.
„Je jasné, že pápež chcel posilniť kompetencie miestnych cirkví a objasniť otvorené otázky na ceste synodálnych procesov. Aj núdza a obavy Amazónie sa majú riešiť v duchu Evanjelia,“ vysvetľuje Hoff „ekleziologické myšlienky“ pápeža. „Tým by však bolo stanovené: Predtým, než Cirkvi upraví podmienky pripustenia k cirkevnému úradu, žiada od nej František, aby nanovo určila miesto úradu v spoločenstve.“
Hoff potom kritizoval „neznesiteľný paternalizmus“ dokumentu, ktorý „sviatostné kňazstvo rezervuje iba mužom, aby ženy chránil pred klerikalizmom“.
„Stanovenie úlohy žien ako silu a nežnosť Matky Márie vyháňa ženy z Cirkvi,“ vyhlásil teológ. „Okrem toho klišé zo včerajška neprispejú k riešeniu problémov zložitej svetovej spoločnosti. Je tu argumentácia v tom, čo predstavuje pápež a síce – vnútorné protirečenie pred-modernej Cirkvi v po-modernom svete.“ A Hoff vyhlasuje:
„Colnica je zatvorená! Väčšina žien nebude čakať na koniec klerikálneho karnevalu.“

Teológ morálky: „Pápež nerozhoduje a nekoná“

Mimoriadne kriticky vidí aj linecký teológ morálky Rosenberger otázku chýbania viri probati v dokumente:
„Biskupi pápeža povzbudili, aby myslel týmto smerom a otvorili mu jedny dvere. No on zostáva proste pred nimi stáť. Pápež sa zrejme nechal zastrašiť konzervatívnou menšinou v starosti o jednotu Cirkvi a v strachu z rozkolu. Dokument jasne ukazuje: Pápež nerozhoduje a nekoná,“ povedal Rosenberger pre „Kathpress“ vo štvrtok. A dodáva:
„Dokument jasne ukázal, že od tohto pápeža v tomto ohľade už nemožno nič očakávať. Veľkým prekvapením to však pre mňa nie je. On od počiatku neurobil nijaké podstatné rozhodnutia.“ A teológ poukázal pritom na znovu zosobášených rozvedených.
„Pápež zahasproval v dokumente aj otázku vysviacky žien,“ uvádza Rosenberg ďalej. Argumenty v tomto však považuje za „úplne zlé a pod úrovňou“:
„Jednoducho povedať, že Ježiš je muž a preto musia byť aj kňazi muži, nestačí. Problematická je aj výpoveď, že v Ježišovi sa zjavuje mužská a v Márii ženská tvár Boha. Veď Ježiš je jediný Vykupiteľ, ktorý má v sebe mužský ako aj ženský podiel.“

Cirkevný historik Wolf: František už nie je reformný pápež

Po exhortácii Querida Amazonia už pre cirkevného historika Huberta Wolfa František už nie je reformným pápežom:
„Čo máme očakávať od pápeža, ktorý hovorí, robte mi odvážne návrhy – potom robia biskupi a laici s veľkou väčšinou odvážne návrhy a čo sa stane? Nič,“ vyhlásil Wolf v interview pre prílohu novín „Zeit“ – „Christ & Welt“ zo štvrtka.
Wolf tiež kritizoval, že „na reformy orientovaní katolíci nehľadia najprv na svojich biskupov, alebo povedomie viery veriacich – ale stále iba na pápeža“.
Exhortácia ho dosť sklamala, ako povedal Wolf:
„Vcelku má však dokument dve stránky. Sú tam nádherné vízie k ekológii a kultúrnej identite v Amazónii, ktoré sa však akosi neprijímajú. A sú tam celkom tradičné koncepcie riešenia: Zatvoriť oči a modliť sa a tým prisunúť zodpovednosť Bohu!“

Rozhodnutie 3/4 biskupov svätiť viri probati zostáva platné

„Najdôležitejšie však je, že František neruší Záverečný dokument synody. Tým zostáva rozhodnutie troch štvrtín biskupov svätiť viri probati platné! František prihráva loptu naspäť biskupom v Amazónii,“ povedal Wolf a pokračoval:
„Pre ženy je dokument úderom do tváre. Načrtnutý obraz nezodpovedá ženám, ktoré v Amazónii už 50 rokov vedú farnosti. A týmto ženám, bez angažovanosti ktorých by amazonská cirkev dávno skončila, podsúvať klerikalizmus a chtivosť po úrade je viac ako cynické a znie to ako klerikálny machizmus.“
Vzhľadom na reformný dialóg – „synodálnu cestu“ katolíckej cirkvi v Nemecku je historik skeptický. A kladie si otázku:
„Čo môže ešte vyjsť v témach ženy a cirkevné úrady po tom, čo František dvere takto zabuchol?“

Vatikán: Pôstne kázne prednesie páter Cantalamessa

Vatikán, 19.2.2020 (RV) 026 052 – Už sú známe témy piatkových pôstnych kázní pápežského kazateľa pátra Raniera Cantalamessu. Kapucínsky páter ich bude Svätému Otcovi a členom Rímskej kúrie prednášať tentokrát v Klementínskej sále Apoštolského paláca.
Témy cyklu štyroch pôstnych kázní sú nasledovné: 6. marca – „Priložiť sekeru ku koreňom“; 20. marca – „Mária počas Ježišovho verejného života“; 27. marca – „Mária pod krížom, vzor nádeje“; 3. apríl – „Mária, Matka Cirkvi z pohľadu milosti“.
Po minulé roky sa Svätý Otec, členovia Rímskej kúrie a zástupcovia niektorých ďalších pápežských inštitúcií schádzavali na pôstne kázne v Pápežskej kaplnke Redemptoris Mater.
-zk-

„Ospravedlňujem sa arcibiskupovi Gänsweinovi“

„Údajný ´svätý zvyšok Cirkvi´ stojí proti ´koncilovej Cirkvi´“

Vatikán, 19.2.2020 (kath.net) 026 051 – „Rád pripúšťam, že som urobil závažnú chybu, nechcel som na pána arcibiskupa Gänsweina osobne zaútočiť. No keď som si uvedomil, akú lavínu som spustil, bolo už neskoro.“ Napísal to v Peru pôsobiaci nemecký biskup Reinhold Nann na blogu.

„Prosím arcibiskupa Gänsweina a všetkých, ktorých som zranil o ospravedlnenie a beriem svoje slová z môjho ‚Nekrológu‘ naspäť.“

Biskup Nann spôsobil veľa rozruchu, keď nedávno kritizoval prefekta Pápežského domu a súkromného sekretára Benedikta XVI. v jednom blogu a tvrdil, že arcibiskup „je predráždený“ a František mu „pristrihol krídla“.
Arcibiskup Gänswein už dlhšie nevystupuje na verejnosti s pápežom Františkom.
No biskup Nann sa ospravedlnil iba za ostrý spôsob vyjadrovania a označenie Gänsweina menovite a uviedol:
„To bola moja chyba no žiaľ prispela k tomu, že tlač konflikt obrazov Cirkvi zredukovala na osobný konflikt.“
Ďalej však biskup Nann vyhlásil, že sú tu v konflikte dva obrazy Cirkvi, ktoré opisuje nasledovne:
„V Cirkvi doby kultúrneho boja sa vysokými múrmi ohradzuje údajný svätý zvyšok proti zlému svetu a jeho duchu doby.
Proti tomu stojí koncilová Cirkev, ktorá stavia mosty k tomuto svetu, nie že by ho chcela znova ovládať, ale aby v ňom objavovala semienka svetla a aby mu v dialógu prinášala radostné posolstvo Ježiša Krista.“

Nuž skutočné uznanlivé priznanie viny v tomto príspevku blogu naozaj nenájdeme!

Poľský arcibiskup: Dohovor o genderi ohrozuje práva rodičov

Arcibiskup Gądecki: „Dohovor o rodovej rovnosti závažne zasahuje do práv rodičov vychovať deti podľa svojho presvedčenia.“

Poznaň, 18.2.2020 (LifeSiteNews) 026 050 – Poľský arcibiskup Stanisław Gądecki z Poznane zalarmoval ľudí kvôli kapitole o „rodovej rovnosti“, ktorú prijala mestská rada Poznane. Arcibiskup, ktorý je aj predseda Biskupskej konferencie Poľska, vydal vyhlásenie a katolíkov varoval.

„Európsky dohovor o rovnosti mužov a žien v lokálnom živote, prijatá 11. februára mestskou radou v Poznani, ohrozuje rodiny! V duchu zodpovednosti za bezpečnosť rodín, detí a mládeže, ako aj starosti o dobro budúcich generácií a rozkvetu nášho regiónu vyjadrujem hlbokú starosť z prijatia Európskej charty o rovnosti mestskou radou.
Podľa názoru mnohých poznaňských rodín, mimovládok a expertov to vážnym spôsobom zasahuje do ústavných práv rodičov vychovávať svoje deti v súlade s ich vierou. Slovám ako rodina, rovnosť a tolerancia sa dodávajú nové ideologické významy, spochybňuje sa základná úloha rodiny v živote spoločnosti a zlovoľným spôsobom sa zasahuje do oblasti ľudskej sexuality a jej vývoja.“

Metropolita Gądecki dodal, že to by mohla byť aj hrozba pre ekonomickú slobodu, pretože obhajuje podporu ľudí v profesionálnom postupe z dôvodov iných ako je kvalifikácia, čo nie je účinnou praxou manažmentu.
„Tento dokument vytvára príležitosť napomáhania ideológie gender a pápež túto ideológiu označil ako hlavný prejav zla v dnešnom svete.“
Arcibiskup Gądecki dodal, že starosti vyvoláva aj to, že dokument, ktorý bude regulovať obchod celého mesta, bol prijatý s nedostatočnou verejnou konzultáciou a bez uznania, že tisíce občanov boli proti nej a napísal:
„Žiadam celú arcidiecézu o modlitby za mesto Poznaň a za jeho vedenie, aby ich konanie neviedlo k spochybňovaniu Božej pravdy.“

Poľský študent Bartosz Skrzypczak (19) z Poznane pre LifeSite povedal:
„Zdieľam pocity a obavy arcibiskupa o Európskom dohovore o rovnosti – výrazu, ktorý mi vždy pripomína Francúzsku revolúciu, ktorá chcela zničiť Cirkev. Keď to čítam, považujem to za veľmi nebezpečné! Primátor mesta Jaśkowiak, známy ako dúhový Jacek, ktorý ignoruje aj výročné sväté omše, reagoval na kritikov dohovoru známou vetou sv. Jána Pavla II. ‘Nie lękajcie się’ ― ‘Nebojte sa’! A hovoril o dôležitosti tolerancie a rovnosti rodov. No očividne zabudol, že svätý pápež ďalej povedal: ‘Otvorte brány Kristovi.’ Otvorenie brán nášho mesta tomuto dokumentu je skôr otvorením brán otcovi lží, ktorý sa cez neho usiluje zničiť rodinu.“ …

Pravá viera a liturgia – najlepší nástroj obnovy Európy

Írsko, 18, 2020 (LifeSiteNews) 026 049 – „Skutočný katolicizmus“ a tradičná liturgia sú najlepšie nástroje ako prinavrátiť Európu naspäť ku kresťanstvu, povedal páter William Slattery na katolíckej konferencii v Írsku. Páter William je autor úspešnej knihy ako kňazi budujú západnú civilizáciu.
„To, čo drží toľkých mužov a žien ´v zajatí´ katolíckej viery už 2000 rokov je to, čo teraz voláme tradičná latinská omša a liturgia.“
Téma januárovej konferencie združenia „Roundtower Association“ v írskom Galway City znela:
„Obnova Európy – liturgiou a svätcami“.
Cieľom združenia založeného v r. 2018 je napomáhať štúdium trvalej náuky Cirkvi so zameraním sa na nové pokresťančenie Írska.
Od 9. storočia sa v katolíckom Írsku budovali okrúhle veže. Experti vysvetľujú, že okrúhle veže dovoľovali mníchom z komunity načas žiť ako pustovníci pre rozvíjanie duchovného života.
Na konferencii prednášal aj Alan Fimister, docent z Teologického seminára sv. Jána Vianneya v Denveri, USA a Alexander O’Hara, vedec z Národnej univerzity Írska.

„Za 2000 rokov histórie bolo to, čo teraz nazývame tradičnou latinskou omšou a liturgiou miestom, kde sa rodil katolícky predvoj. Muži a ženy s jasným zmyslom identity. Obrovské hlboké a trvalé účinky omše na západnú civilizáciu až do kultúrnej revolúcie od r. 1960 dokazujú, že to, čo sa dialo kedysi sa môže dokázať znova,“ zdôraznil páter Slattery.
Vyzval k obnove Európy skutočným katolicizmom odlišujúcim sa od falošného katolicizmu. …
Zdôraznil, že architekti, sochári, maliari, skladatelia a iní boli inšpirovaní touto svätou omšou. „Boli to jednoduchí ľudia, ktorí budovali vieru v Európe vrátane dodnes obdivovaných monumentov.“ … Katolíci sa dnes musia učiť viere od predkov. Tak ako budovali západnú civilizáciu v období ´relatívneho temna´, tak sú povolaní robiť to aj dnes. Temná doba však mala veľa výnimočných biskupov – asi na 9000 miestach vo Francúzsku, 4500 v Španielsku, 2500 v Taliansku a to svedčí o ich vplyve.“
„Iba civilizácia založená na pravej viere dokáže čeliť rôznym ideológiám a novým trendom umlčovania katolíkov. Nikdy, nikdy, nikdy nezabúdajte, že iba pravý katolík mení seba, spoločnosť a civilizáciu.“

Docent Fimister sa sústredil na katolícke korene Európskej únie a otcov zakladateľov ako bol francúzsky politik Robert Schuman, ktorého podporovali kresťanskí demokrati v rôznych iných európskych krajinách a Konrád Adenauer v Nemecku a Alcide De Gasperi v Taliansku.
V politickej filozofii však Schumana veľmi ovplyvnil francúzsky mysliteľ Jacques Maritain – čo bol koreň problémov EÚ:
„Falošné predstavy v jadre Maritainovho „integrálneho humanizmu“ ktorým chcel budovať anonymné kresťanstvo, uvrhla kontinent pod vládu a moc Zlého,“ povedal docent. Jednoducho dovolením všetkým mužom a ženám hlasovať o neodňateľných ľudských právach sa vznikol anonymne kresťanský občiansky poriadok bez potreby formálneho hlásania Evanjelia verejným právom,“ vysvetlil Fimister Maritainov postoj „integrálneho humanizmu“.
Pretože Evanjelium by bolo implikované inštitúciami tohto sekulárneho kresťanstva, ľudia všetkých vyznaní a presvedčení ani iní, by neboli schopní spolupracovať a byť zjednotení pod jeho vlajkou bez vzdania sa vlastného presvedčenia. No pretože kresťanstvo si mohlo dovoliť byť dôvodom založenia týchto inštitúcií, Cirkev by rozkvitala v tomto novom režime.“
Fimister vyzdvihol logické omyly v argumentovaní Maritaina. Len preto, že idey univerzálneho volebného práva a neodňateľných ľudských práv vyplývajú z kresťanského zjavenia, neznamená to, že kresťanské zjavenie je implikované týmito politickými ideálmi.“
Docent ilustroval tento omyl poukazom na históriu „Európskej konvencie ľudských práv“:
„Štáty, ktoré konvenciu v 50. rokoch podpísali, praktizovali trest smrti a považovali potrat a homosexualitu za ilegálne. Počas pol storočia boli tieto postoje nielen zvrátené, ale úspešne sa argumentuje, že ich zrušenie bolo požiadavkou ich zosúladenia so samotnou konvenciou!“

Alexander O’Hara rozvinul spojenie írskeho misionára menom Columbanus, ktorý zomrel v r. 615 so Schumanom, ktorý vyvinul projekt EÚ v 20. storočí a uviedol:
„Napriek časovej vzdialenosti oboch mužov spája ich idea Európy: Columbanus ako prvý hlásal ideu Európy ako jednoznačnej komunity, kým Schuman chcel budovať nové nadnárodné spoločenstvo v Európe po druhej svetovej vojne, ktoré bolo inšpirované rovnakým dedičstvom a ideou, ktorá motivovala Columbana.“
V r. 1950 predtým, než sa pustil do európskeho projektu, Schuman pozval politikov a členov kléru na konferenciu o tomto írskom svätcovi. Ocenil Columbana ako „patróna všetkých, ktorí sa usilujú vybudovať zjednotenú Európu.“ O’Hara vysvetlil význam Columbana pre správne chápanie Európy, dokonca aj dnes a povedal:
„Columbanus presiahol malicherné frakcionárstvo a etnickú krátkozrakosť svojho prostredia vyzývaním k nadnárodnému zmyslu jednoty založenej na autorite Písma – posolstva najplnšie vyjadreného sv. Pavlom, že všetci sme jednom v Kristovi.“

Teológ: „Synodálna cesta“ v podstate bezpredmetná

Kolín, 19.2.2020 (kath.net) 026 048 – Nemecký teológ – dogmatik Prof. Michael Seewald z Münsteru považuje „synodálnu cestu“ – reformný proces nemeckej katolíckej cirkvi – v podstatných častiach za bezpredmetnú:
„Pápežská exhortácia Querida Amazonia už odbavila dve zo štyroch fór ´synodálnej cesty´ ešte predtým, než sa ich práce začali!“ Profesor to povedal pre noviny „Kölner Stadt-Anzeiger“.
K dokumentu pápeža Františka Prof. Seewald hovorí:
„Pre ženy sa v Cirkvi nič nezmení k lepšiemu a zmeny v celibáte kňazov v dohľadnom čase taktiež nenastanú.“
Profesor považuje za nepravdepodobné, že „Nemecko dostane v roku 2022 niečo, čo sa Amazónii v roku 2020 odoprelo“. „Všetko zostane pri starom. Sú pokusy dať ľudom pracovať na víziách budúcnosti, aby nadobudli pocit, že dokážu nejako zaúčinkovať. Kým si všimnú, že to bola ilúzia a že sa nestalo nič, znova prejdú roky. Niekedy však bude táto hra ohlasovania zmien, nádeje, sklamania a nového ohlasovania zmien dohraná.“
Nový predseda Biskupskej konferencie Nemecka by sa mohol stať podľa neho „tragickým hrdinom ´synodálnej cesty´, ak sa angažuje za jej závery a v Ríme stroskotá,“ vyhlásil Prof. Seewald.

„Vzbura“ biskupa Kräutlera proti pápežovi

Viedeň, 19.2.2020 (kath.net) 026 047 – Brazílsky biskup rakúskeho pôvodu Ervín Kräutler s pápežovým dokumentom „Querida Amazonia“ spokojný vôbec nie je. Emeritný biskup Diecézy Xingu cíti „nejaký zlom“. V Cirkvi sporný hodnostár pre „kath.ch“ povedal:
„Nehovoril by som o sklamaní. Povedzme to takto: Mnohí ľudia a aj ja sme zmätení a nechápeme, prečo pápež opatrenie o viri probati do dokumentu nezahrnul.“
Potom biskup bez dôkazu tvrdil, že boli vraj mnohé intervencie s cieľom dosiahnuť, aby sa téma „viri probati“ neoslovila.
Ani s ideou pápeža Františka vysielať viac misionárov do odľahlých regiónov Amazónie, aby sa tam zabezpečilo slávenie Eucharistie, Kräutler nesúhlasí. Dokonca tvrdil:
„Myslím si totiž, že Amazóniu možno zachrániť iba ľuďmi, ktorí tam žijú a ktorí sú odtiaľ.“
Ani odmietnutie vysviacky žien pápežom Františkom Kräutler nechce akceptovať a vyhlásil: „To je strategická chyba.“

Čína: Biskup vo veku 98 rokov vyzdravel z koronavírusu

Bangkok, 18.02.2020 (KAP/KNA) 026 046 – Vyzdravel vo veku 98 rokov! Čínsky biskup Joseph Zhu Baoyu z Nanyangu je podľa údajov ázijskej tlačovej služby „Ucanews“ doteraz najstarším pacientom, ktorý sa zotavil po nakazení koronavírusom. Počiatkom februára ho priviezli do nemocnice. Teraz mohol nemocnicu opustiť, lebo jeho pľúca boli bez nálezu vírusov.
Biskup Zhu bol v rokoch 2002 až 2010 Vatikánom uznaný biskup Diecézy Nanyang v provincii Henan. Ako člen štátom neuznanej podzemnej cirkvi bol viaceré roky vo väzniciach a internovaný v pracovných táboroch. Biskupskú vysviacku prijal tajne v roku 1995.

Vladimír Putin: „My budeme mať ocka a mamu“

Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že definícia manželstva ako zväzku muža a ženy sa pridá do ruskej ústavy

Rusko, 17.2.2020 (LifeSiteNews) 026 045 – Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že tradičná definícia manželstva ako zväzku muža a ženy by sa mala pridať do ruskej ústavy. Dodal, že pod jeho vedením Rusko neprijme termíny ako „rodič 1“ a „rodič 2“.
Putin komentoval svoj zámer 13. februára na stretnutí, kde sa diskutovalo o reforme ruskej ústavy. Počas diskusie o hodnotách rodiny konzervatívna zákonodarkyňa Oľga Batalina sa vyjadrila, že niektorí ľudia by chceli slovo „rodina“ definovať v ústave ako „zväzok muža a ženy“.
„Potrebujeme objasniť niektoré veci. Manželstvo je zväzok muža a ženy,“ odpovedal Putin. „Rodina je odlišná vec, ale myšlienka je správna a mala by sa podporiť. Musíme iba premýšľať, ako to formulovať a kde.“
Batalina tiež povedala, že na rodinu sa útočí pokusmi zavádzať nové termíny ako „rodič č. 1“ a „rodič č. 2“. „Toto nie je fantázia – je to realita v niektorých krajinách.“
Putin odvetil: „Čo sa týka „rodiča 1“ a „rodiča 2“ už som verejne vyhlásil a zopakujem to ešte raz: Dokiaľ som ja prezident, my nebudeme mať rodičov 1 a 2, my budeme mať „ocka“ a „mamu“.
Minulý rok Francúzsko schválilo zákon požadujúci, aby školy nahradili slová „otec“ a „matka“ v dokumentoch slovami „rodič 1“ a „rodič 2“.
V Taliansku v r. 2018 premiér Matteo Salvini zasa nariadil vyškrtnutie termínov „rodič 1“ a „rodič 2“ a nahradiť ich slovami „otec“ a „matka“.
V r. 2013 Putin podpísal zákon zakazujúci podporovanie homosexuality, „manželstva rovnakých pohlaví“ a pochody gejov v celom Rusku. Zákon stanovuje pokuty a väzenie za šírenie tejto propagandy. Tiež podporil opatrenia na zastavenie adopcií ruských detí „zosobášenými“ homosexuálmi v zámorí.

Pro-potratový premiér Trudeau ‘nie je priateľ Afriky“

Obianuju Ekeocha kritizuje kanadského premiéra Trudeaua pre úsilie zabíjať africké detičky zámorským financovaním potratov.

Afrika, 17.2.2020 (LifeSiteNews) 026 044 – Popredná africká aktivistka v oblasti ochrany života hovorí, že kanadskému premiérovi by sa nemalo dovoliť prehovoriť na jej kontinente pre jeho úsilie financovať zabíjanie afrických predčasne narodených detí.
„Jednoducho vyjadrené Justin Trudeau nie je priateľom Afriky,“ hovorí zakladateľka a prezidentka organizácie „Kultúra života Afriky“ Obianuju Ekeocha z Nigérie. Je aj autorkou dokumentu Strings Attached a autorkou kniha Target Africa: Ideological Neo-colonialism of the Twenty-First Century (Terč Afrika. Ideologický neokolonializmus 21. storočia).
Trudeau sa vydal na 8-dňovú cestu zameranú na získanie africkej podpory pre kanadskú žiadosť o kreslo v Rade bezpečnosti národov OSN na jeden rok od r. 2021. Jeho cesta prichádza po rokoch implementovania politiky proti životu a proti rodine liberálnej kanadskej vlády,“ ako uviedla Ekeocha pre „LifeSiteNews“ v maile. …
Vo svojej knihe opisuje „podvádzanie a kriminalitu západného sveta, ktorý exportuje potraty a antikoncepciu do Afriky“.
V r. 2017 Trudeau oznámil, že Kanada poskytne 650 miliónov dolárov na financovanie potratov v rozvojových krajinách ako súčasť medzinárodnej pomoci, vrátane rušenia zákonov chrániacich dieťa v tele matky. Táto suma činí za desať rokov už 7,1 miliardy dolárov!
Kanadskí ochrancovia života na Tweete oznámili, že premiér je priamo agresívne zapojený do presadzovania „západnej potratovej kultúry“ v Afrike a jej financovania z daní Kanaďanov. …

Vatikán: Ďalšia razia pre pochybné transakcie

Vatikán, 18.2.2020 (kath.net/KAP) 026 043 – Vatikán rozšíril vyšetrovanie pochybných finančných transakcií vo vlastných radoch. V utorok vatikánska štátna prokuratúra dala prehľadať kanceláriu a byt Alberta Perlascu (59). Zabavili dokumenty a počítač bývalého vedúceho správy prvého oddelenia v Štátnom sekretariáte.
Perlasca roky spravoval o. i. aj financie Štátneho sekretariátu. Nová razia je súčasťou predošlých vyšetrovaní finančných investícií, ako aj sektora nehnuteľností. Zatiaľ však platí prezumpcia neviny, ako oznámil Vatikán.
Počiatkom októbra vatikánski žandári prehľadali viaceré kancelárie prvej sekcie Štátneho sekretariátu aj finančného dohľadu AIF. Päť osôb suspendovali. Išlo o nezdarené investície Vatikánu do nehnuteľností v Londýne, ktoré sa začali v r. 2014.
Za Angela Becciua, vtedajšieho šéfa rezortu vnútra, ktorý je už povýšený na kardinála, zveril Štátny sekretariát talianskemu finančnému „žonglérovi“ Raffaelovi Mincionemu vysokú sumu peňazí. Keď sa ukázalo, že obchod neprinesie úspech, pokúsil sa Becciuov nástupca Egdar Pena Parra vec zachrániť a nakoniec vatikánska banka IOR do toho zapojila justíciu.
Škandálom sa tento prípad stal aj preto, že sa to v podstatnej miere týkalo peňazí sponzorov a darcov – išlo zrejme až o trojmiestnu miliónovú sumu!

„Bývalý kardinál McCarrick bol požierač duší“

Washington D.C. 18.2.2020 (kath.net/pl) 026 042 – Laicizovaný bývalý kardinál Theodore McCarrick odoberal darcom, ktorí sponzorovali jeho fondy „viac ako len ich peniaze, pretože on bol zúrivý manipulátor ľudskej náklonnosti a požierač duší“. Napísal to práve kňaz, ktorý bol osobným sekretárom McCarricka. Mons. K. Bartholomew Smith bol tiež zamestnaný získavaním fondov. V blogu napísal:
„McCarrick bol majster umenia zháňať fondy a poznal každú techniku a taktiku do najmenších detailov. Mal mimoriadny dokonca nadprirodzený cit pre ľudí a pre to, čo chceli a čo potrebovali. Žalúdok sa mi obracia už len pri tejto spomienke a to nielen preto, že bol pri tom vždy úspešný, ale aj kvôli tomu, čo tým dosiahol a dostal! Prijímal vďačnosť, náklonnosť a emocionálnu naviazanosť nespočetných ľudí vysoko postavených aj obyčajných, bohatých aj chudobných, pretože sa robil darcom toho, po čom túžili a hovoril im, že sú dobrí a že sám je Bohu za všetko vďačný a že ich oslobodzuje od autentických požiadaviek Ježiša a jeho Evanjelia! Ťažko by ste našli osobu v našej arcidiecéze, či už katolícku alebo nie, ktorá by nenaletela až do istého stupňa alebo v istom čase na jeho zvádzanie.“

Kardinál McCarrick bol v r. 2018 laicizovaný a škandál okolo jeho vážnych obvinení americkými katolíkmi hlboko otriasol. Ešte stále márne požadujú, aby Vatikán zverejnil správu z vyšetrovania McCarricka.

Vo Vatikáne opäť zasadá Rada kardinálov

Vatikán, 17.2.2020 (RV) 026 041 – Od pondelka 17. februára už po 33. krát zasadá Rada kardinálov – poradná skupina Svätého Otca pre otázky reformy Rímskej kúrie a iné záležitosti celo-cirkevného charakteru.

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-02/vo-vatikane-po-33-raz-zasada-rada-kardinalov.html

Kardinál: Nemecká „synodálna cesta“ podkopáva Cirkev

Kardinál Walter Brandmüller o „synodálnej ceste“ (krátené)

Rím, 17.2.2020 (kath.net/wb/as/Die Tagespost) 026 040 – Kardinál Walter Brandmüller podal dôkladnú analýzu
prípravného dokumentu nemeckej „synodálnej cesty“ – „Pracovného dokumentu prípravného fóra“ zo septembra 2019 – ktorý sa zaoberá otázkou moci. Tento dokument je preniknutý argumentami, ako ich predniesol v 16. storočí Martin Luther a podkopáva hierarchickú štruktúru Cirkvi – tej, ktorú založil sám Ježiš Kristus.
O ústredných pravdách viery a ich presvedčivého hlásania svetu 21. storočia tam niet ani slova – a aké by to bolo potrebné!
Ako píše kardinál Brandmüller diskutovať a rozhodovať sa má o „moci v Cirkvi, o úlohe žien v Cirkvi, o celibáte a sexuálnej morálke“ – ako sa to v Nemecku neprestajne a neúnavne deje už od Synody vo Würzburgu v r. 1971! Je otrasné vidieť, ako sa touto voľbou tém a vylúčením naozaj ústredných otázok ukazuje choroba oficiálneho nemeckého katolicizmu: krúženie okolo seba, ktoré nahrádza „vychádzanie do celého sveta a hlásanie Evanjelia“. S úžasom badáme, ako často sa tu vyskytuje slovo „moc“. Veď v Cirkvi nejde o nijakú „moc“ ale o „plnú moc“. To znamená, že je vykonávaná z poverenia, prepožičaná a treba sa za ňu zodpovedať. Keď sa potom hovorí o „štandardoch pluralistickej spoločnosti v demokratickom právnom štáte“, ktorých rešpektovanie mnohí katolíci očakávajú „aj vo svojej cirkvi“, tak sa pýtame, čo v očiach autorov ešte odlišuje Cirkev od sekulárnej organizácie? …
„Moc je jednostranne viazaná na vysviacku“ čítame tam. Hovorí sa o „jednostrannosti úradu vysviacky“. Tak vzniká otázka spoločnej účasti všetkých veriacich na preberaní, vykonávaní, zodpovednosti a kontrole moci.
Pýtame sa: „Ako súvisí úrad a vysviacka?“ Z tejto perspektívy sa potom dokonca kladie otázka: „Ako rozdeliť vedúcu moc (!) v liturgii, náuke a diakonii tak, aby …“. Nakoniec ide teda zásadne o „moc, účasť a delenie vlády“. Nakoniec dokument stavia na „bystrý postreh Božieho ľudu“ a na „možnosti teológie v Cirkvi inak myslieť, pričom treba prihliadať na znamenia doby“.
„Tak možno Cirkev viesť do šírav, ktoré jej Boh otvára. Nechceme novú Cirkev, ale obnovenú Cirkev. Chceme vieru inak žiť a inak myslieť ako pred prerušením, ktoré nastalo spracovávaním zneužívania.“ …
Za zvlášť urážlivé považujú autori dokumentu „spojenie sviatostnej, legislatívnej, výkonnej, administratívnej a právnej plnej moci“, čo pochádza až z 19. storočia. …
„Univerzálny nárok na uplatnenie slobody a rovnosti, o ktorý Cirkev usiluje (!?), sa nemôže bez odporu uplatňovať, keď sa rozbíja na inštitucionálnych múroch Cirkvi.“
Mysleli autori pritom na Lutherov list „Kresťanskej šľachte …“ kde sa tiež hovorí o týchto múroch? Okrem toho medzi „rovnocenným“ a „rovnakého druhu“ treba rozlišovať!
A ešte tvrdia, že Cirkev sa od 19. storočia „silne organizovala podľa vzoru monarchie“. Naozaj? A to ako? …
Smer akým sa má Cirkev uberať, je teda jasný.
Potom sa však formulujú „zásady“ … Cirkev vraj potrebuje „si znova uvedomiť povolanie a poverenie celej Cirkvi (!) na hlásanie Evanjelia.“ … A tu ide jasne o zrušenie celibátu a o prístup žien ku kňazskej a biskupskej vysviacke, o čom sa má „otvorene diskutovať“! …
Teologický základ spočíva vo fundamentálnej rovnosti všetkých členov Cirkvi spečatenej krstom a birmovkou a „vyjadruje sa v spoločnom kňazstve všetkých veriacich“.
Načo potom ešte treba vysviacku kňazov – to sa nespomína … Uvedomujú si autori, že s výnimkou spomenutia birmovky opakujú slová Lutherových bojovných spisov z roku 1520? …

Ďalšou témou je voľba biskupov „s potrebnou účasťou dotyčných“. … „Postavenie biskupov neodôvodňuje absolutizmus vo výkone vedúcej cirkevnej moci“, ako sa uvádza. Prirodzene, ale popieralo sa to niekedy? A ešte sa dodáva: „No sú potrebné aj spoločné a zdieľané kompetencie rozhodovania.“ „Práva spolurozhodovať“ – očividne laikov – tu už máme a dokonca niekde už aj písomne schválené. …

Vcelku je dokument písaný v jazyku politického prostredia. Slovo „moc“ sa na 109 stranách objavuje 79 ráz. Teda autorom ide jasne o moc. … „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ (Mt 26, 73)
Je tu aj jednostranný dôraz na spolurozhodovanie laikov v Cirkvi. Tu sa však vráža do otvorených dverí – CIC 224-231.
No požiadavky v našom texte to ďaleko presahujú – podľa modelu protestantov! Taký model cirkvi zodpovedá naozaj skôr mimovládnej organizácii ako Cirkvi Ježiša Krista. …
Mysleli by ste, že pre „synodálnu cestu“ je smerodajná koncilová konštitúcia Lumen gentium. No text sa na ňu vôbec nevzťahuje! …
Ako naliehavo ba zaprisahávajúco tu znie napomenutie apoštola sv. Pavla : „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé (Rim 12,2).
Táto výzva platí dnes zvlášť pre biskupov a katolíkov Nemecka.

Praha: Rozpory aj po štarte stavby Mariánskeho stĺpa

Praha, 18.02.2020 (KAP) 026 039 – O opätovné verejné rozpory sa postaral začiatok stavby Mariánskeho stĺpa na Staromestskom námestí v Prahe. Okrem iného vyvolal protichodné reakcie tweet pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku, v ktorom ubezpečil, že stavbu stĺpa bude sprevádzať modlitbou. Názory siahali od „kroku vpred z histórie“ až po úžas z obnovy stĺpa v „najateistickejšej krajine“ Európy. A diskusia pokračuje aj politicky. Komunistická strana v Prahe dokonca zbiera podpisy na referendum o Mariánskom stĺpe.
Na Staromestskom námestí sa hneď objavili viacerí politici. Bol medzi nimi aj hovorca prezidenta Miloša Zemana, Jiří Ovčáček, či Patrik Nacher zo strany ANO premiéra Andreja Babiša, ako aj mestský rada Jan Wolf z kresťanskodemokratickej strany KDU-ČSL. Ten inicioval úspešné hlasovanie o opätovnom postavení Mariánskeho stĺpa v parlamente. Na námestie prišiel aj Jiří Pospíšil, šéf „Top 09“, ktorý tvorí spolu s „pirátmi“ a dvomi ďalšími stranami mestskú koalíciu. Pospíšil sľúbil sochárovi Petrovi Váňovi, ktorý rekonštrukciu vedie, že sa zasadí za vydanie niektorých originálnych súčastí sochy z Národného múzea.

Cirkvi: „Symbol zmierenia“

Práce sa začali hľadaním základov Mariánskeho stĺpa. Na stanovenie presného miesta sochy pribrali aj astronóma, lebo podľa tieňa sochy sa pôvodne meral aj „pražský čas“.
Na novej replike sochy bude nápis, na ktorom sa zhodla Česká biskupská konferencia s Ekumenickou radou cirkví:

„Tento Mariánsky stĺp sa postavil ako symbol zmierenia a ekumenickej spolupráce kresťanských cirkví v Českej republike. Je to aj výraz úcty k Matke Ježiša Krista.“

Mariánsky stĺp barokového sochára Johanna Georga Bendla z roku 1648 postavili v r. 1650 ako vďaku za víťazstvo nad Švédmi v 30-ročnej vojne na ústredné námestie pražského starého mesta. V r. 1918 sochu s výškou 15 metrov zničili občania ako symbol vlády Habsburgovcov. Bolo to päť dní po tom, čo sa Československo oslobodilo spod Habsburgovcov a už nehrozila protiakcia z Viedne.
Po „zamatovej revolúcii“ 1989 vznikla iniciatíva na opätovné postavenie sochy. Pražská mestská rada však opakovane odmietala dať na to súhlas. Až koncom januára tohto roku sa pre to konečne našla väčšina v mestskej rade.

Praha: Začala stavba repliky mariánského sloupu

Domácí zpravodajství / kir / ČTK / 17. února 2020 15:43

Sochu Panny Marie a další části mariánského sloupu dovezla do Prahy loď ze Staré Boleslavi

Autor: www.facebook.com/socharpetrvana

Praha, 17. 2. 2020 (TS ČBK) 026 038 – V centru Prahy na Staroměstském náměstí začala stavba repliky mariánského sloupu. Její autor Petr Váňa novinářům na místě řekl, že staveniště o rozměrech 7,5 krát 7,5 metru bylo ohrazeno a předáno stavební firmě. Ihned začala s odstraňováním dlažby a desky připomínající původní sloup. Před zahájením stavby místo také obhlédli archeologové. Nyní budou pracovníci pokračovat v odkrývání původních základů, které sahají do zhruba dvoumetrové hloubky. Sloup má být hotov v polovině září.
„Je zajímavé, že tam pravděpodobně někde bude původní zakládací kámen z roku 1650, pod kterým by měla být zakládací listina,“ uvedl sochař. Dodal, že historicky cenný artefakt by se měl nacházet zhruba v hloubce půl metru mezi původními základovými kameny. Budou celé odkryty, očištěny a prozkoumají je archeologové, načež na ně bude umístěna základová deska nového sloupu.
„Na ní teprve budeme moci dát kameny nového sloupu,“ doplnil sochař.
Umístění základní desky by se mělo stihnout do konce března, kdy začnou na náměstí velikonoční trhy. V době jejich konání budou práce přerušeny a staveniště vyklizeno. Stavba podstavce repliky, sloupu se sochou Panny Marie a balustrády, která ji bude obklopovat, by měla podle sochaře začít 24. dubna a podle harmonogramu prací má být do poloviny září hotovo.
Všichni, kdo se na navrácení sloupu podílejí, tak podle Váni činí zadarmo, což se týká firem i jednotlivců. Přispěla i Praha, která za běžných okolností vybírá v podobných případech poplatek za zábor staveniště. Vzhledem k umístění by poplatek podle Váni vyšel asi na milion korun, město se však rozhodlo ho odpustit. Sloup po dokončení připadne Praze.
Váňa se svým týmem na replice pracuje 23 let. „Každý rok jsme tomu věnovali zhruba dva měsíce práce,“ řekl sochař. Dodal, že vytvoření repliky v zásadě dotoval z jiných zakázek, například kopie sousoší pro pražskou Loretu nebo sousoší Géniů v Národním muzeu. „Tyto kopie, co jsem dělal, jsou vlastně takoví donátoři sochy pro Staroměstské náměstí,“ zakončil sochař.
Pražští zastupitelé dříve opakovaně odmítli vyjádřit s umístěním repliky původního sloupu souhlas. Situace se změnila koncem letošního ledna, kdy se v zastupitelstvu našla většina k revokaci původního nesouhlasného stanoviska města. V návaznosti na to městská Technická správa komunikací udělila stavbě zábor. Podle Váni se nyní všechny organizace včetně například radnice Prahy 1 k projektu staví vstřícně.
Sochař loni repliku sloupu v asi 250 dílech přivezl do Prahy na lodi a následně se pokusil zahájit na náměstí stavbu, čemuž kvůli chybějícímu záboru zabránili policisté. Poté sochař dílo nechal na lodi na Vltavě a s týmem kamenosochařů dál pracoval na jeho dokončení.
Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Kardinál: Plán ženatých kňazov rozvinúť a dokončiť

Hummes: Pápež jasne hovorí, že celá Cirkev sa bude usilovať uviesť záverečný dokument zo synody do praxe!
Arcibiskup Fernández z Argentíny napísal, že každý, koho sklamalo, že pápež nespomenul ženatých kňazov, by si mal vziať k srdcu to, čo pápež nepovedal: „Je jasné, že ak pápež niečo nespomenie, nie je to pre to, že je to vyradené, ale preto, že si neželá opakovať to, čo synoda vyhlásila!“ …

Brasilia, February 14, 2020 (LifeSiteNews) 026 037 – Brazílsky kardinál Cláudio Hummes vyhlásil:
„Ordinovanie ženatých mužov na kňazstvo treba rozvinúť a dokončiť.“ Povedal to po vydaní apoštolskej exhortácie pápeža Querida Amazonia, ktorá zastavila liberálny tlak na vysviacku ženatých mužov v Katolíckej cirkvi.
Známy spojenec pápeža Františka kardinál Hummes (85) bol prominentným prednášateľom na Synode o Amazónii v októbri. Na nej sa diskutovalo o evanjelizácii, „ekologickom hriechu“, zápasoch izolovaných komunít v regióne, aj kontroverzne o „nových službách“ v Cirkvi pre ženy a možnosti vysvätiť „viri probati“. Hummes tiež predsedal Repamu. …
Hummes presadzuje ženatých kňazov už vyše desaťročia. Predtým ako sa stal prefektom Kongregácie pre klérus, v r. 2006 napr. povedal, že kňazský celibát nie je dogma Cirkvi a treba ho preformovať. To mu vynieslo napomenutie vtedajšieho pápeža Benedikta XVI., ktorý povedal, že o celibáte sa nediskutuje.
Kapitola 111 záverečného dokumentu Synody o Amazónii navrhla, aby sa niektoré služby v cirkvi zverili ženám a že treba zvážiť kňazstvo ženatých mužov.
Tento záverečný dokument by sa podľa Hummesa nemal odmietať, či odložiť do zásuvky a dodal: „Synoda nie je koniec tohto procesu!“ …
V sídle Biskupskej konferencie Brazílie hovoril kardinál Hummes o exhortácii. Vyhlásil, že je presvedčený, že pápež „nemal v úmysle nahradiť závery záverečného dokumentu o kňazskej vysviacke. Povedal, že táto otázka ako všetko ostatné by sa malo ďalej rozpracovať s pápežom a dikastériami Svätého stolca. „Túto vec bude treba rozvinúť a dokončiť.“ …
Niektorí pozorovatelia hovoria, že dokument zavrel dvere ženatým kňazom, no iní vyhlasujú, že nejednoznačné vyjadrenia tomu otvorili zadné vrátka. …
V interview s Vatican News Hummes povedal:
„Pápež vyhlásil, že Cirkev prijme záverečný dokument synody a uvedie ho do praxe! To je pokračovanie tohto procesu. Jasne hovorí, že celá Cirkev sa bude usilovať uviesť tento záverečný dokument zo synody do praxe! Synoda je cesta, ktorou musíme ďalej kráčať, ako to Cirkev už vždy robila v histórii.“

Ďalší pápežov spojenec argentínsky arcibiskup Fernández z La Plata, pre noviny napísal, že každý, koho sklamalo, že pápež nespomenul ženatých kňazov, by si mal vziať k srdcu to, čo pápež nepovedal: „Je jasné, že ak pápež niečo nespomenie, nie je to pre to, že je to vyradené, ale preto, že si neželá opakovať to, čo synoda vyhlásila!“ …

Sekretár Repamu: Uvoľnenie celibátu príde!

Rím, 16.02.2020 (KAP) 026 036 – Generálny sekretár juhoamerickej siete Repam (Red Eclesial Panamazonica – Červená cirkevná Panamazónia) vidí v exhortácii pápeža k Synode biskupov o Amazónii potvrdenie doterajšej cesty. Mauricio Lopez (43) v interview pre rakúsky „Kathpress“ vyhlásil:
„On záverečný dokument synodálnych otcov v úvode exhortácie výslovne predstavil a zapojil. To umožňuje držať sa naďalej všetkého, čo sa na synode v októbri schválilo! Hoci pápež na rozdiel od záverečného dokumentu nepodnikol konkrétne kroky k uvoľneniu kňazského celibátu v Amazónii, nie som sklamaný. Vidím tu skôr pozvanie naďalej pripravovať príslušné cesty a kanály, ktoré by k takému kroku viedli. Nemám najmenšie pochybnosti, že k tomu dôjde! Vo východných cirkvách je kňazský úrad ženatým mužom už teraz otvorený. Hovoríme teda o niečom, čo už existuje,“ zdôraznil tento Mexičan.
V záverečnom dokumente synody sa jej členovia vyslovili, aby biskupi v Amazónii vytvorili predpoklady k tomu, žeby sa vo farnostiach bez kňazov mohlo svätiť príslušne vzdelaných otcov rodín – diakonov – za kňazov. Tieto návrhy však pápež v „Querida Amazonia“ neoslovuje.
„Úlohou Repamu je, proces synody sprevádzať s rozhľadeným pohľadom na celú cestu,“ povedal Lopez. „V tomto zmysle nevidíme vo vyjadreniach Františka rozpor voči tomu, čo sa už stalo. On spomína všetky zásadné postoje, ktoré sme pri načúvaní hlasu Amazónie počuli. Pápež sa rozhodne zastáva práv domorodcov a medzináboženského dialógu. A jeho úvaha o cirkevných úradoch otvára krok za krokom nové progresívne cesty.“
„Pre amazonskú cirkev je synoda povzbudením, naďalej stáť pri núdznych a bojovať za zachovanie stvorenstva. Ak nebudeme úspešní, bude ohrozená celá planéta. … Sme presvedčení, že v tejto podceňovanej okrajovej oblasti “
je potenciál na osvietenie centra Cirkvi!“ vyhlásil sekretár. …
Repam založili v r. 2014 biskupi kňazi, rehoľníci a laici z Amazónie ako reakciu na ničenie regiónu. Cieľom je ochrana života, Zeme a kultúr. Táto sieť sa podstatne podieľala na príprave Synody biskupov o Amazónii.

Biskup: Pápež zarazený z reakcií na dokument

Rím-Washington, 15.2.2020 (kath.net/KAP) 026 035 – Pápež je podľa amerického biskupa Williama Wacka konšternovaný z reakcií na svoj nový dokument „Querida Amazonia“. Keď povedal, že niektorým ľuďom išlo iba o celibát a nie o Amazóniu, bolo na Františkovi vidieť, že je zarazený, ako informoval biskup Wack z Diecézy Pensacola-Tallahassee pre americkú službu „Catholic News Service“ (CNS). Biskup Wack bol 13. februára členom ďalšej skupiny biskupov USA na návšteve ad limina.
Na stretnutí pomocný biskup Joel Konzen z Atlanty požiadal pápeža o uvedenie troch dôležitých bodov dokumentu „Querida Amazonia“. Pre CNS potom povedal, že František uviedol ako najdôležitejšie posolstvo dokumentu starosť o planétu ako „vážnu záležitosť“.
Pápež tiež kriticky poznamenal, že na takých dokumentoch sa pracuje mesiace alebo aj roky a médiá z toho urobia iba jeden riadok alebo iba informujú, že „pápež nemal odvahu zmeniť pravidlá Cirkvi“.

„Celibát nebol témou“
Pápež biskupom povedal, že synoda sa zišla, aby hovorila o otázkach Cirkvi v Amazónii. Iní ľudia chceli, aby hovoril o celibáte. „Ale to nebolo témou tejto synody,“ citoval biskup pápeža.
František nakoniec biskupov USA vyzval, aby učili a kázali starosť o životné prostredie. „Povedal, že aj vtedy, keď to ľudia nechcú počuť. Ako môžeme popierať, že sa veci menia? Ako môžeme popierať, že škodíme našej budúcnosti? Biskupi musia hlásať Evanjelium a tieto témy sú súčasťou Evanjelia,“ citoval biskup pápeža. …

Nemeckí biskupi dostali napomenutie z Ukrajiny

Ľvov, 13.2.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 034 – Katolícki biskupi Ukrajiny vyzvali nemeckých spolubratov, aby hlásali katolícku sexuálnu morálku tak, ako je vo Svätom písme. Sexuálna morálka je jednou z tém „synodálnej cesty“ v Nemecku.
Ako informuje poľský spravodajský magazín wPolityce.pl , Komisia pre rodinu ukrajinských biskupov napísala 6. februára list Komisii pre manželstvo a rodinu Biskupskej konferencie Nemecka. Ukrajinskí biskupi o. i. obviňujú nemeckých biskupov, že sa podriadili ideológii LGBT. Odvolávajú sa na návrhy na prípravnom stretnutí „synodálnej cesty“. Okrem iného sa v nich praktizovaná homosexualita označuje ako „normálna“ a sexuálne vzťahy po rozvode v novom civilnom manželstve sa nepovažujú za ťažký hriech.
„Tento postoj presahuje Nemecko a prispieva k zmäteniu a pochybnostiam v Cirkvi,“ píšu ukrajinskí biskupi. „Veriaci na Ukrajine, ktorí sami majú do činenia s homosexuálnymi sklonmi, boli tým odradení žiť cnostný život. Manželské páry, ktoré odmietajú mentalitu antikoncepcie, sú zneistené po prečítaní postojov nemeckej komisie. Je pre nás bolestné musieť hľadieť na to, ako hnutie LGBT svoje aktivity a názory ospravedlňuje o. i. aj novým postojom nemeckých biskupov! Hnutie LGBT používa tento postoj na boj proti kresťanstvu a proti všetkým, ktorí sa zastávajú pravej antropológie Svätého písma a prirodzeného zákona.“ …
V interview pre ukrajinský portál Rodyna pomocný biskup Radoslav Zmitrovicz, jeden z predsedov Komisie pre rodinu, povedal, že spor je v prvom rade duchovnej povahy. Vyjadril obavy, že mnohí katolíci v Nemecku a iných krajinách sú príliš ovplyvnení sekularizáciou. Kresťanské postoje sa im zdajú nerealistické a v našom svete nerealizovateľné. Preto sa chcú prispôsobiť spoločnosti.
„Na Ukrajine je podobný vývoj a veriaci sú vystavení rovnakým pokušeniam. Ako biskupi chceme byť verní Božiemu zjaveniu, ktoré sa nesmie meniť, zjednodušovať, ani zľahčovať. Cirkev ľudskú sexualitu veľmi dobre chápe,“ povedal biskup Zmitrovicz a spomenul teológiu tela sv. Jána Pavla II. Vyjadril nádej, že biskupské konferencie iných krajín sa k napomenutiu pridajú. „Mnohí biskupi iných krajín už kritizovali dianie v Nemecku, ale iba v súkromných kruhoch, verejne sa nevyjadrili,“ dodal s poľutovaním biskup Zmitrovicz.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *