VIERA – Radostný ruženec

1. desiatok – Život z viery

Do Nazaretu k Panne Márii prišiel nebeský posol, archaniel Gabriel. Jeho posolstvo obsahuje to, čo ľudský rozum nechápe. Od Panny Márie vyžaduje úplnú dokonalosť viery, nepochybovať o zvestovaní, ale prijať to všetko ako Božiu pravdu. Viera Panny Márie je skutočne veľká. Verí, že bude panenskou Matkou, Matkou Božieho Syna. Svoju vieru vyjadrila jedinečným spôsobom: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. “ (Lk 1,38)
A aký bol život Panny Márie po zvestovaní? Práca, všedné denné povinnosti a starosti. Všetko však prežívala s myšlienkou na Boha. Žila akoby pred svätostánkom a svätostánkom bola sama.
Kľakám teraz pred tento živý svätostánok s prosbou, aby moja viera bola podobná viere Panny Márie, aby prenikala celý môj deň, všetky udalosti, práce, starosti a aby som všetko prežíval s myšlienkou na Boha.

2. desiatok – Viera vo veľkosť Panny Márie

Po trojdňovej ceste prišla Panna Mária k sv. Alžbete. Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, velebila Máriu: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. “ (Lk 1,42-45)
Panna Mária uverila. Svoju vieru vyspievala v chválospeve Magnificat. To je jej Krédo. Boha v ňom nazýva Spasiteľom, mocným, svätým, milosrdným a večným. Vo svojej viere je Panna Mária požehnaním i pre nás. Svojou vierou nám priniesla spásu, ako Eva svojou neverou záhubu. Pre jej vieru ju budú blahoslaviť všetky pokolenia.
Modlitbou ju síce chválime, ale mám veľkosť jej viery? Prejavujem Panne Márii úctu, ktorá jej patrí, a tiež verím, že je i pre mňa požehnaná, a že všetko Božie požehnanie prichádza prostredníctvom nej?
Tieto milosti si chcem teraz vyprosiť, aby som každý krok a všetko robil s Pannou Máriou.

3. desiatok – Pevná a čistá viera

Panna Mária so sv. Jozefom sú v betlehemskej maštali. Je to vôbec možné, že maštaľ má byť príbytkom Božím a že sa tu narodí Boží Syn? Prečo sa nepostaral Boh o dôstojnejšie prístrešie?
Viera Panny Márie a sv. Jozefa je taká pevná, že vôbec nepochybujú. Ježiš sa narodil a vyzerá ako obyčajné dieťa, ale oni veria, že je Stvoriteľom všetkého a všetkých, a že je večný. Vidia jeho malosť na sene, ale veria v jeho veľkosť v nebi. Síce pokrm si berie od svojej matky, ale oni veria, že je Pán a živiteľ všetkého. Rozprávať nevie, ale oni veria, že je večnou múdrosťou. Do plienok je zavinutý, ale oni veria, že je radosťou neba i zeme a celého sveta. Áno, v Betleheme pri jasliach sa klaňala pevná a čistá viera Panny Márie a sv. Jozefa.
Panna Mária a sv. Jozef, prosím o vzrast mojej viery nech je pevná, bez pochybnosti. Nech je taká, aká bola aj vaša.

4. desiatok – Úcta k náboženským predpisom a poklady skryté v Ježišovi

Panna Mária spolu so sv. Jozefom ide obetovať Pána Ježiša do chrámu.
Predpisy zákona plní z úcty k náboženským obradom, nariadené Bohom v Starom zákone. Dáva tým krásny príklad úcty k predpisom svätej Cirkvi, ktoré máme zachovávať. Zvlášť však pri sv. omši, pri náboženských obradoch a pri prijímaní sviatostí. Požiadavkou živej viery je táto úcta. Po obetovaní Ježiša sa s Pannou Máriou stretáva Simeon. V náručí drží Božie dieťa ako poklad, chváli a velebí Boha: „lebo moje oči uvideli tvoju spásu,… svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. „(Lk 2,30. 32) Radostne vyznáva, že dosiahol pokoj a so spevom sa chystá na smrť.
Ústami Simeona nás Duch Svätý učí, čo všetko nám dáva Ježiš: pokoj, spásu, svetlo. Žiť s vierou znamená: žiť v pokoji, ísť ku spáse, neblúdiť – mať svetlo večné.
Panna Mária, v tomto desiatku ťa prosím o to, aby som si viac uvedomoval, aký veľký dar je viera..

5. desiatok – Viera v Božiu lásku vo chvíľach utrpenia

Tri dni pre Pannu Máriu a sv. Jozefa sú dňami neistoty, žiaľu, úzkostí a telesných trápení pri hľadaní strateného Ježiša.
Táto udalosť bola pre Pannu Máriu skúškou viery. S takou obetavou láskou sa venovala Ježišovi, žila len pre neho a on jej bol všetkým a predsa ju opustil. Panna Mária v tejto bolesti nemyslela na to, že Boh ju snáď nemá rád. To by nebola ona, keby na také niečo myslela. Síce nerozumela tejto skúške, ale ani v tejto situácii nestrácala vieru v Božiu lásku.
Aká je slabá moja viera v lásku a v dobrotu Božiu, keď na mňa dopustí nejaké utrpenie. Veľmi málo som týmto podobný Panne Márii, a preto ju teraz prosím, aby som v dobe skúšky bol pevný vo viere v nekonečnú Božiu lásku a dobrotu.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *