Krátke rozjímania II.

1. Anjel Gabriel zvestoval Márii Ježišovo narodenie

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas; milosti plná, Pán s tebou… /Lk 1,28/

Mária nám pomáha prijať s vierou Božie slovo a odpovedať naň pohotovo, šľachetne a veľkodušne.

2. Mária sa poberá navštíviť Alžbetu

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav,dieťa v jej lona sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. /Lk 1,41/.

Matka Pána nám otvára srdce, aby sme s vnútornou pozornosťou slúžili bratom a spievali pieseň chvály.

3. Ježiš, Boží Syn, sa stal človekom a narodil sa z Panny Márie

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ. /Lk 2,6-7/

Panna Mária nám podáva Krista a žiada nás, aby sme ho prijali s radosťou a svedčili o ňom slovom i skutkami.

4. Mária obetuje Ježiša v jeruzalemskom chráme

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone. /Lk 2,22-23/

Panna, ktorá obetuje, nás povzbudzuje urobiť z nášho života duchovnú obetu, milú Bohu.

5. Mária a Jozef nachádzajú Ježiša v chráme po trojdňovom bolestnom hľadaní

Ježiš im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. (Lk 2,49-50)

Mária nás učí prijímať Božiu vôľu, aj keď nerozumieme Božím plánom.

1. Ježiš sa modlí a krvou potí v olivovej záhrade.

On sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. (Lk22,44) Bolestná Panna nás volá zjednotiť sa s Ježišom v jeho neprestajnej modlitbe, aby sme plnili ako on v každej chvíli Otcovu vôľu.

2. Vojaci Ježiša kruto bičujú.

Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. (Jn 19,1)

Najčistejšia Panna nám ukazuje, až nakoľko rania naše hriechy Nevinného.

3. Ježiša korunujú tŕním a hanobia.

Vojaci uplietli z tŕnia korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu… a posmievali sa mu: „buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuvali naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. (Mt 27,29-30)

Nepoškvrnená mysľou i srdcom nás vedie k Ježišovi, aby sme hľadeli na jeho tvár, znetvorenú našimi zločinmi.

4. Ježiš kráča cestou Kalvárie a nesie kríž.

Pilát im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Golgota (Jn 19,16-17) Mária, prvá učeníčka nás volá nasledovať Ježiša a niesť svoj vlastný kríž.

5. Ježiš je ukrižovaný a zomiera na kríži.

Keď keď prišli na Kalváriu, ukrižovali Ježiša… Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… keď Ježiš okúsil ocot povedal:“Dokonané je.“naklonil hlavu a odovzdal dušu. (Jn 19,18n) Bolestná Panna nás učí trpieť spolu s Kristom.

SLÁVNOSTNÉ TAJOMSTVÁ

1. Ježiš vstáva z mŕtvych a zjavuje sa apoštolom.

Anjel sa prihovoril ženám:“Vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. „(Mt 28,5-6)

Panna Veľkej noci nás uvádza do svetla, žiariaceho zo Zmŕtvychvstalého, prvorodeného medzi mnohými bratmi.

2. Zmŕtvychvstalý Ježiš vystupuje do neba a vracia sa k Otcovi.

Keď to Ježiš povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. (Sk 1,9)

Panna od Nanebovstúpenia nás povzbudzuje, aby sme mali oči i myseľ hore, tam, kde Kristus sedí po pravici otca.

3. Duch Svätý zostupuje na apoštolov vo večeradle.

Zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. všetkých naplnil Duch Svätý. (Sk 2,3-4) Ježišova matka v modlitbe s apoštolmi nás prosí, aby sme vytrvale s ňou vzývali Ducha Svätého, aby naplnil cirkev a celý svet.

4. Mária je vzatá s telom i dušou do neba.

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. (Lk1,49)

Nanebovzatá Panna sľubuje, že bude pri nás a že sa bude za nás modliť, aby sme všetci boli s ňou v blaženej vlasti.

5. Mária, naša Matka, je korunovaná za kráľovnú neba i zeme.

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (zjv 12,1)
Mária, Kráľovná, znamenie útechy a nádeje, je vzorom nášho zjednotenia s Kristom na ceste viery tu na svete, aby sme mohli mať raz účasť na jej nesmrteľnej sláve.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *