Účasť rodiny na živote a poslaní Cirkvi

Kňaz: Sláva Tebe, Ježišu Kriste, ktorý si prítomný tu v Najsv. Sviatosti Oltárnej. Takú istú slávu vzdávame Tvojmu Otcovi, ktorý je našim Stvoriteľom i Duchu Svätému, ktorý je našim Posvätiteľom. Pane, my pokrstení v Tvojom mene, žijeme v Cirkvi, ktorá je akoby prameňom v púšti súčasného sveta. Rodina, ako domáca cirkev, má v tomto živote nezastupiteľné miesto a priamo je povolaná k tomu, aby sama vo svojom živote čo najlepšie žila z tých darov, ktoré nám sprostredkúvaš cez Cirkev.

Muž: Pýtame sa: Aký je podiel našich rodín v Tvojom pláne?

Pane, doprial si nám slobodu. Môžeme sa zapojiť do verejného života, môžeme podnikať, alebo zápasiť o prežitie. Môžeme stráviť množstvo času s programami televíznych staníc. Sme v rozpakoch čo skôr robiť, čomu sa venovať, čo uprednostniť a čo si nevšímať.

Dnes sa stretávame, aby sme pred Tebou uvažovali o našich skutkoch a rozhodnutiach z hľadiska kresťanskej zodpovednosti. Prosíme Ťa, daj aby sme pochopili, že v rebríčku hodnôt kresťana musí byť na prvom mieste záujem o Teba, o všetko to, čo nám láskavo dávaš cez tvoju Cirkev. Tu je naša zodpovednosť v rámci rodinného života najväčšia.

Báseň

Rodina kvitne – farnosť prekvitá,
rodinné spoločenstvo, Boží hlas.
Kto miluje, sa na nič nepýta.
Otec a matka deťom sú jak kňaz.
Domáca cirkev, láskou ovitá,
žiari jak plný požehnaný klas.
Rodina kvitne – farnosť prekvitá,
vo svojich dietkach chráni Boží hlas.

Žena: Boží plán s rodinou.

Podľa Tvojho Božského plánu má byť rodina prvou životodarnou bunkou spoločnosti.

Pane, Ty, od ktorého všetko pochádza, si určil manželstvo za počiatok a základ ľudskej spoločnosti a urobil si z neho veľkú sviatosť… Kresťanské rodinné spoločenstvo obnovuješ vierou a sviatosťami.

Prosím Ťa, dožič nám kresťanským rodinám, aspoň štipkou prispieť k Tvojmu plánu. Daj nám dosť svojej pomáhajúcej milosti, aby sme žili tak, žeby sme celá rodina boli vo viere jedno srdce a jedna duša.

Pieseň

Muž: Spoločná modlitba v rodine .

Pane vieme, že jedným z dôležitých prejavov účasti rodiny na živote Cirkvi je aj spoločná modlitba v rodine. Najmä teraz v mesiaci októbri sa celá Cirkev stretáva pri modlitbe ruženca. Ak sa má v rodine odzrkadľovať život Cirkvi, bolo by správne, aby sa i členovia našich rodín stretávali pri spoločnej modlitbe ruženca.

Pane pomôž najmä nám mužom, aby sme sa dokázali tak , ako naši predkovia modlievať ruženec. Veď táto mariánska pobožnosť, prejavovaná úprimnou prítulnosťou k najsvätejšej Panne, stáva sa veľmi vhodným prostriedkom na posilnenie rodinného spoločenstva lásky.

Žena: Služba hlásať evanjelium svojim deťom je povinnosťou kresťanských rodičov .

Pane, som žena, matka. Dal si mi veľký dar – deti. Modlievala som sa keď som ich nosila vo svojom lone. Verím, že už tu začala moja evanjelizácia. Beriem ich do Tvojho domu, do kostola. Tu počúvajú akoby radostné Aleluja pri hre organov. Doma im pomáham keď čítajú svoj prvý katechizmus. Mám ich rada – Ty, Pane, to dobre vieš. Chcem im dať všetko na svete, no najmä vieru, nádej, lásku .

Pane, daj, aby sa to , čo im s láskou vštepujem od malička nikdy nestratilo z ich duší. Aby neodpadli od viery v Teba. Bola by to moja najväčšia bolesť. Bol by to dôsledok nejakého chybného kroku v mojej evanjelizácii. Viem, že Ty dokážeš napraviť aj to, čo my slabí ľudia pokazíme. S dôverou sa k Tebe obraciam a prosím o nápravu všetkého čo je nedokonalé, alebo chybné v mojej výchove detí vzhľadom k Tebe, ale i k blížnym.

Dieťa je predsa malým kráľom
čerešňa sladká, dozretá
čo nebesia nam dali darom.
Rodina ako cirkev v malom
žiari jak malá kométa.

Muž: Výchova pre duchovné povolanie .

Pane, pre svoje deti sme prvými vierozvestcami a prvými vychovávateľmi. Formujeme v nich slovom a príkladom kresťanský, apoštolský život a múdro im chceme pomáhať pri voľbe povolania.
Ak sa u nich objaví povolanie pre duchovný stav, pomôž nám, prosíme, aby sme ho starostlivo v nich pestovali.
Pane, prosíme Ťa o silu, aby sme dokázali svoje deti múdro usmerňovať a aby sme svojim životom a živou vierou skutočne svedčili o Tebe a neboli prekážkou na ceste za ich duchovným povolaním.

Pieseň

Žena: Rodina žije s Cirkvou .

Pane vieme, že je potrebná v našich rodinách spoločná modlitba, spoločné čítanie Písma, sledovanie náboženských programov, skrátka žiť s Cirkvou. Sú rodiny kde sa tzv. „život s Cirkvou“ prejavuje negatívne – časté kritické postoje a výhrady voči kňazom, biskupom a cirkevnej hierarchii vôbec. Takéto názory vedú k vnútorným rozporom u detí, ktoré vyúsťujú nezriedka až k odklonu od Cirkvi. Preto je dôležité, aký obraz o Cirkvi a dianí v nej deti v rodine dostanú. Chceme aj v tomto naše deti viesť, ale aj tu cítime slabosť. Preto ťa opäť prosíme, posilni nás. Pomôž nám žiť podľa tvojho plánu s nami, veď nám hovoríš: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec na nebesiach!“ Chceme teda premáhať lenivosť k spoločnej modlitbe a k celkovému snaženiu sa v rodine!

Muž: Rodina sa má zapojiť do života farnosti.

Pane vieme, že máme slúžiť iným rodinám. Stretávame sa s inými manželmi, hovoríme spolu, pomáhame si riešiť problémy, hľadáme to čo nám pomáha rásť. Teda vzájomná pomoc medzi rodinami, vytváranie zázemia v rodinnom spoločenstve, to je spôsob, ktorým rodina slúži farnosti. Pane daj, aby sme si neustále pripomínali, že Ty si Hlavou v našom spoločenstve i v manželstve.

Kňaz: Pane, pomôž nám čím skôr spoznať všetky naše slabosti, ktoré by mohli tvoju Cirkev priviesť do nepríjemnej, ba aj hriešnej uzavretosti. Nech sa aj našim pričinením stáva stále viac takou rodinou, akou si ju Ty naplánoval a akou si ju chcel vždy mať. Amen.

Pieseň, požehnanie, piseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *