Je dobré zisťovať meno svojho anjela strážcu?

Medzi kresťanmi začala čoraz viac prevládať „móda“ na objavovanie mena alebo identity ich anjela strážcu. Ako je táto otázka zodpovedaná pre učenie Cirkvi? A čo keď démon použije túto zvedavosť?

Anjel strážca a jeho meno

Každý z nás (podľa učenia Cirkvi) by mal vedieť o prítomnosti strážneho anjela, ktorého poslal Boh, aby nás chránil a viedol do neba. Nemali by sme sa báť modliť sa k anjelovi strážnemu a adresovať mu prosby, aby sme rozpoznali Božiu vôľu alebo konkrétne požiadavky, ktoré vznikajú v našom každodennom živote. Existujú však určité nebezpečenstvá v uctievaní anjelov strážcov, ktorým by sme sa mali vyhnúť.

Medzi niektorými kresťanmi existuje už niekoľko rokov „móda“, ktorá sa snaží objaviť meno alebo akúsi totožnosť vlastného anjela strážcu. Dokonca sa stáva, že niektorí z nich, ktorí akosi nedostanú odpoveď na túto otázku, keď sa pýtajú na skutočné meno svojho vlastného anjela, vymyslia mu meno sami.

V medziľudských vzťahoch sa zdá zrejmé a vhodné poznať menom niekoho iného. Z toho začína každý vzťah. Existuje však rozdiel, pokiaľ ide o prehĺbenie väzby s vaším strážnym anjelom.

Existuje ontologická (rovnosť) rovnosť medzi ľuďmi. Na druhej strane, nie je medzi človekom a duchovnou bytosťou, ktorá je anjelom. Pokúšať sa zistiť, ako sa môj anjel nazýva, môže mať vážne duchovné následky.

Božia kompetencia, nie naša

V Biblii to bol Boh, ktorý nám ukázal mená konkrétnych anjelov a zvyčajne ide o to, aby nám ukázal špeciálny typ úlohy, s ktorou bolo toto meno spojené. Týmto spôsobom sme spoznali mená svätého Michala, Rafaela a Gabriela. V tomto prípade niet pochýb o tom, že význam ich mien výslovne odkazuje na úlohy alebo udalosti, ktoré im Boh zveril.

Preto poznanie poslania a mena anjela závisí od Boha a nie od nás. Je to Boh, ktorý ich označuje a pozná ich skutočnú podstatu. Pomenovanie anjelov je nad rámec našich kognitívnych schopností a môže naznačovať nezdravé pokušenie zvedavosti a podriadenie si vlastného strážneho anjela.

Dokonca aj samotná Biblia pozná prípad, v ktorom človek dostal pokarhanie, keď sa začne pýtať na meno anjela, s ktorým sa stretol.

Máme na mysli scénu popísanú v knihe Genezis, kde patriarcha Jakub bojuje s anjelom a v určitom okamihu sa pýta: Aké je tvoje meno? 

Potom onen povedal: „Pusť ma, lebo vychodí zora!“ On však odpovedal: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“ Onen mu povedal: „Ako sa voláš?“ On mu odpovedal: „Jakub.“ Vtedy onen povedal: „Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si.“ Jakub povedal: „Prezraď mi svoje meno!“ Onen odpovedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno?“ A požehnal ho tam. Nato Jakub nazval to miesto Fanuel (Božia tvár), lebo (tak povedal) „videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive!“ Gn 32, 27-31

Podobne Samsonova matka i jeho otec.

Vtedy žil istý muž zo Saray, z kmeňa Danovcov. Menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil Pánov anjel a povedal jej: „Hľa, si neplodná a ešte si neporodila! Ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor! Nepi ani víno, ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne; chlapec bude zasvätený Bohu od materského lona. A on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov.“ Žena šla a zvestovala svojmu manželovi: „Boží muž prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel a veľmi dôstojne. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, ani svoje meno mi neoznámil. Povedal mi: »Hľa, počneš a porodíš syna. Preto teraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo chlapec bude zasvätený Bohu od materského lona až do dňa svojej smrti.«“ Manue sa modlil k Pánovi a vravel: „Prepáč, Pane! Nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal, a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť!“ Boh vyslyšal Manuovu modlitbu a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manue, jej manžel, nebol s ňou. Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu: „Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý vtedy prišiel ku mne!“ Manue vstal a vybral sa za svojou ženou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho: „Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou?“ On odvetil: „Ja.“ Manue sa opýtal: „Ak sa teraz vyplnia tvoje slová, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný? A k akým prácam ho bude treba priúčať?“ Pánov anjel odpovedal Manuovi: „Manželka nech sa zdržiava všetkého, ako som jej povedal. Nech nepožíva nič, čo pochádza z vínneho kmeňa! Nech nepije víno ani iný opojný nápoj! Tiež nech nepožíva nič nečisté! Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová!“ Manue povedal Pánovmu anjelovi: „Mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozľa?“ Ale Pánov anjel odpovedal Manuovi: „Keby si ma aj nútil, nebudem jesť z tvojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prines Pánovi!“ Manue nevedel, že je to Pánov anjel. A Manue sa ešte opýtal Pánovho anjela: „Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slová.“Pánov anjel mu na to povedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je obdivuhodné.“ Tu vzal Manue kozľa a suchú obetu a obetoval to na skale Pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Manue a jeho manželka sa prizerali. Keď totiž vystupoval plameň z oltára k nebu, Pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Keď to videli Manue a jeho manželka, padli tvárou na zem. Potom sa už viac Pánov anjel nezjavil Manuovi ani jeho manželke. Teraz Manue spoznal, že to bol Pánov anjel. A Manue povedal svojej manželke: „Určite zomrieme, lebo sme videli Boha.“ Ale jeho manželka mu povedala: „Keby nás bol chcel Pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápalnú, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo také oznámil.“ Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. Sudcov 13, 2-24 

Cirkevné učenie

Meno každého anjela hovorí o tom, že je oveľa viac ako naše mená, ktoré nám boli dané počas krstu. V prípade anjelov ide o  úlohy, ktoré anjel vykonáva. Takéto vedomosti sú k dispozícii iba Bohu, ktorý je Stvoriteľom duchovných bytostí.

Cirkev varuje pred nezdravým vyhľadávaním vo svete anjelov. Problémom je, že dosiahnutie vedomostí, ktoré nám nie sú určené, často končí konfrontáciou s démonickými silami .

Prišiel pod rúškom anjela svetla.. démon môže manipulovať s našimi zmyslami, predstavami a myšlienkami. Nie je to náhoda, že veštice, rôzni liečitelia, tarotisty a ezoterici často používajú mená anjelov vo svojej praxi, pre ktoré máme veľmi slabé zakotvenie v tradícii a skutočnej oddanosti.

Direktórium o ľudovej zbožnosti vydané Svätou stolicou hovorí, že prax uvádzania mien anjelom musí byť opustená s výnimkou mien anjelov, ktoré nám Boh zjavil v Písme. To sú Michal, Rafael a Gabriel. Tajomstvo mena nášho anjela nám prináša intelektuálnu pokoru, ktorá nás chráni proti ezoterike a spadá do nezdravých zbožností.

Určite náš anjel strážca má meno, ale je tajomné a malo by takým zostať. Boh musí mať dôvody, aby nám ho neposkytol v nadprirodzenej vízii. Pochopenie tohto tajomstva má rozvíjať človeka a utvrdiť v presvedčení, že Všemohúci a Vševediaci by mal zostať len ten, ktorému táto dôstojnosť patrí. Našou úlohou je zveriť sa ochrane nášho anjela a dôverovať Božím rozhodnutiam.

Zdroj: Aleteia.pl, obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *