RODINA – Bolestný ruženec

1. desiatok

Náš Spasiteľ prv, než začal trpieť na Olivovej hore ustanovil Sviatosť Oltárnu. Ustanovil ju pri najkrajšej rodinnej slávnosti – pri večeri veľkonočného baránka. Tým je povedané všetko. Rodina a svätá liturgia patria k sebe.
Kým neboli kostoly, sv. omša sa slúžila v rodinných domoch. I neskôr, keď vypuklo prenasledovanie kresťanov a kňazi sa museli skrývať, zase slúžili v súkromných domoch. Teda medzi rodinou a Eucharistiou je úzky vzťah. Preto snúbenci skladajú manželskú prísahu pred oltárom, kde v bohostánku je prítomný Ježiš. Aké požehnané bude dieťa, keď jeho matka v požehnanom stave prijíma Ježiša. Aké povznášajúce je, keď sa to dieťa pripravuje k prvému sv. prijímaniu. Je to sviatok celej rodiny.
Modlime sa v tomto desiatku, aby láska k Najsvätejšej Eucharistii prenikla naše rodiny.

2. desiatok

Pilát, prv než dal Ježiša bičovať, chcel ho zachrániť a pýtal sa ľudí: „Vášho kráľa mám dať ukrižovať?“ Vtedy zúrivo kričali: „Nemáme kráľa, ale cisára!“ Teda nechceli, aby Kristus panoval nad nimi.
A predsa, aká šťastná je rodina, v ktorej kraľuje Kristus! Kristus uviedol do poriadku základné stĺpy rodiny: jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva. Bežný ľudský zväzok povýšil na sviatosť. Podľa jeho náuky rodičia sú Božími zástupcami na zemi. Ich poslúchať, znamená vlastne poslúchať Boha. Ježiš sám ako dieťa v Nazarete dal príklad poslušnosti ostatným deťom. „Bol im poddaný… “ píše Evanjelium. Ešte aj pred samou smrťou sa postaral o svoju Matku, keď ju dal do opatery sv. Jánovi.
Rodina, v ktorej vládne Kristus, je zdravým základom národa. Veď národ je taký, akí sú ľudia, ktorých vychováva rodina.
Modlime sa, aby zákon Kristov vládol v našich rodinách.

3. desiatok

Pilátova manželka Claudia Prokula varovala svojho muža pred nespravodlivým rozsudkom.
Otec je hlava rodiny a matka je jej srdcom. Hlava myslí, ale srdce cíti. Matka vtláča celej rodine svojho ducha a preto aká je matka, taká je celá rodina. Srdce rozvádza krv tepnami do celého tela a s krvou i potravu do všetkých údov. Matka je srdcom rodiny – stará sa o prípravu pokrmov pre rodinu, ba v útlom veku ich kŕmi vlastným telom. Srdce je tiež zdrojom lásky. Od matky sa šíri láska po celej rodine. Nielenže sama všetkých miluje, ale sa tiež stará, aby sa všetci členovia rodiny milovali. A čím je niektoré dieťa úbohejšie, tým viac ho miluje. Srdce matky je zdrojom obetavosti. Jej najväčšou odmenou je vidieť celú rodinu šťastnou.
Modlime sa, aby obetavosť matky panovala v našich rodinách.

4. desiatok

Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž. Podľa podania jeho dvaja synovia sa s plačom dívajú na Ježiša, ako by mu niečo vyčítali. A čo sa stalo neskôr? Otec sa stal učeníkom Kristovým a obaja synovia kňazmi a mučeníkmi pre Krista. Túto veľkú milosť im vyslúžil ich otec.
Deti majú v dokonalosti nasledovať svojho otca. Predpokladom dobrej výchovy detí, hlavne dospievajúcich, je v prvom rade dokonalosť otca. Otec je tiež kňazom rodiny. Za pradávna otcovia v mene rodiny prinášali obety. Dnes sú na to povolaní kňazi, ale otcovi naďalej ostala dôstojnosť kňaza v rodine. Čo kňaz zasial do rodiny kázaním a vyučovaním náboženstva, to má otec doma rozvinúť. Tak, ako to bývalo kedysi, i dnes by sa mal v nedeľu pýtať otec svojich detí: „čo ste sa učili na náboženstve,“ a „vedel si odpovedať?“
Modlime sa za to, aby otcovia našich rodín boli pomocníkmi kňazov vo svojich domovoch.

5. desiatok

Stotník prebodol Ježišov bok a tým nás upozornil na Srdce Ježišovo.
Otec Mateo v roku 1905 bol zázračne uzdravený pred oltárom, na ktorom sa Božské srdce zjavilo s. Margite Alucoque. Z vďačnosti si nábožný kňaz zaumienil získať kresťanské rodiny Srdcu Ježišovmu. Zaiste to bol prejav Božieho riadenia.
V rodine zasvätenej Srdcu Ježišovmu panuje Kristus Kráľ. Preto celá rodina si koná prvé piatky, čiže pristupuje k sviatosti zmierenia a hlavne k sv. prijímaniu v každý prvý piatok v mesiaci. A aký je úžitok zasvätenia? Ježišov prísľub: „Požehnám tie domy, v ktorých bude vystavený a uctievaný obraz môjho Srdca. Tým rodinám prinesiem pokoj. “ V takomto dome musí prestať každá zvada a nenávisť. Božské Srdce sa stáva prameňom rodinného pokoja a príjemnej domácnosti. Tam zostúpil kus neba na zem.
Modlime sa za to, aby sa úcta k Božskému Srdcu rozšírila v našich rodinách.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *