RODINA – Slávnostný ruženec

1. desiatok

Ženy sa cestou k hrobu pýtali: „Kto nám odvalí kameň z hrobu?“
Omnoho ťažší balvan leží na hrobe rodinného šťastia. Čo má teda robiť rodina, aby sa stala šťastnejšou? Najprv si musia kresťania osvojiť správny názor na rodinu. Musia byť pevne presvedčení, že manželstvo je sviatosť. Manželstvo je jednotné a nerozlučiteľné. Keď je svätá krstiteľnica, tak je svätý aj oltár, pred ktorým manželia prisahajú. Keď je sväté požehnanie biskupovo pri birmovaní, tak je sväté aj požehnanie kňazovo pri uzatváraní manželského zväzku. Keď je sväté slovo kňaza rozhrešujúceho v spovednici, tak je sväté aj slovo prísahy: „Ja ťa nikdy neopustím… “ Keď je sväté pomazanie chorých pred smrteľným bojom, tak je svätý aj manželský zväzok, posilňujúci na cestu životného boja. Sv. Pavol hovorí: „Manželstvo je veľká sviatosť. “ Manželstvo je len svetská záležitosť, hovorí svet. Slovo apoštolovo je požehnaním pre národy, slovo sveta je počiatkom jeho úpadku.
Modlime sa v tomto desiatku, aby sme si vysoko cenili manželstvo.

2. desiatok

Ježiš odišiel do neba, aby nám pripravil miesto.
Na ceste do neba nám pomáhajú kňazi, ale ich pomocníkmi sú manželia. Manželia sú kňazmi v rodine. To poznať už aj z toho, že sviatosť manželstva už neudeľuje kňaz, ale si ju udeľujú manželia sami svojim vzájomným súhlasom a kňaz je pri tom len svedok Cirkvi, ktorý nový zväzok požehnáva. Keď sa jeden člen rodiny zúčastní na svätej omši, tak sa na nej nezúčastní len ako súkromná osoba, ale ako zástupca rodiny. Preto pri obetovaní už neobetuje sám, ale v mene celej rodiny: – Obetujem ti Otče svoje deti, aby ti dobre slúžili… Pri premenení nesľubuje len premenu seba, ale premenu celej rodiny v Krista. Pri sv. prijímaní hovorí toto: „Prijímam preto, aby som priniesol Krista deťom, aby ich skrze mňa posväcoval, aby skrze mňa k nim hovoril a ich vychovával. “ Rodičia sú teda kňazmi v rodine.
Modlime sa v tomto desiatku, aby túto svoju vznešenú úlohu rodičia svedomito plnili.

3. desiatok

Na desiaty deň po svojom nanebovstúpení nám poslal Ježiš Ducha Svätého. Základným učením kresťanstva je, že v jednom Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Boh Otec miluje večnou láskou Boha Syna. Boh Syn miluje večnou láskou Boha Otca. A táto ich vzájomná láska je Duch Svätý. Duch Svätý je zosobnením lásky Otca i Syna. Je spojivom Otca i Syna. Takýto je život Najsvätejšej Trojice. Táto Najsvätejšia Trojica má svoju podobu v rodine – v trojici pozemskej, ktorú tvorí otec, matka a dieťa. Otec a matka sa milujú a plodom ich vzájomnej lásky je dieťa. Dieťa je stelesnením lásky otca a matky, je vtelením ich lásky. Dieťa je pomníkom ich vzájomnej lásky. Je spojivom otca a matky. Duch Svätý je darom Božím ľudstvu. Podobne aj dieťa je darom Božím. Ale nie takým darom, s ktorým by si rodičia mohli robiť, čo sa im zachce. Dieťa je darom zvereným, z ktorého rodičia budú skladať prísne účty.
V tomto desiatku sa modlime za to, aby láska Ducha Svätého prenikala našich rodičov a ich deti.

4. desiatok

Keď Panna Mária zomrela, jej telo i dušu vzal Pán Ježiš do neba.
Aj my sa raz budeme lúčiť s týmto svetom, keď budeme umierať. Aby naše lúčenie so svetom bolo ľahšie, Pán Ježiš ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu a pomazanie nemocných. Svätým prijímaním sa umierajúci posilní na cestu do večnosti a pozostalí sa potešia blaženej myšlienke, že ich zomrelý bude spasený. Aká pôsobivá je návšteva Pána Ježiša v rodine. Keď niekto v rodine vážne onemocnie a už nemôže navštíviť svojho najlepšieho Priateľa v bohostánku, prichádza tento sám navštíviť svojho ctiteľa. Posvätný okamih Božskej návštevy je veľkou rodinnou slávnosťou. Svätým pomazaním sa nemocný posilní v poslednom boji, zbaví sa zbytkov hriechov, vlieva sa mu nádej na večnú odmenu a oddá sa do vôle Božej. Zavolať kňaza k nemocnému je najvážnejšia povinnosť zdravého z manželov. Tak mu preukáže najväčšie dobrodenie, lebo mu zaistí večné šťastie. Nechať zomrieť manžela, manželku bez zaopatrenia je prejavom najväčšej bezohľadnosti.. Márny je potom plač nad hrobom.
Prejavom pravej lásky je priať druhému dobro a tým viac večné dobro.

5. desiatok

Panna Mária bola v nebi korunovaná. To znamená, že dostala svoju nebeskú odmenu, akú si zaslúžila.
Aj naše rodiny majú byť odmenené večným spasením. K tomu je však potrebné, aby v nich panoval duch Kristov. Bohužiaľ nad mnohými rodinami sa stmieva, čierne mrákavy zakrývajú teplé rodinné šťastie. Zo všetkých strán sa dvíhajú vlny, aby naše rodiny ponorili do priepasti záhuby. Čo máme robiť? Modliť sa ako apoštoli počas búrky na Genezaretskom jazere. „Pane zachráň nás, lebo zahynieme. “ Ale predtým treba všetko vynaložiť preto, aby sa rodičia svedomito starali o náboženskú výchovu svojich detí. Ak rodičia dali svojim deťom dobrú výchovu, môžu spokojne zomrieť a s nádejou očakávať odmenu po zmŕtvychvstaní.
Modlime sa, aby Kristus bol kormidelníkom našich rodín, ktorý ich bude ochraňovať. Keď je s nami Kristus, tak nikdy nezahynieme.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *