POSLUŠNOSŤ – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Poslušnosť v svätej spovedi

Zmŕtvychvstanie Pána. Významný deň pre Ježiša i pre nás. Zanechal nám naň božskú pamiatku – sviatosť pokánia. Ona má stále kriesiť v duši Ježiša, keď tam bol zabitý hriechom – ako hovorí sv. Pavol.
Večer tohto dňa, keď vstal z mŕtvych, objavil sa medzi apoštolmi a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. “ (Jn 20,22-23)
Velebná chvíľa. Apoštoli so svojimi nástupcami dostávajú moc odpúšťať hriechy. Odpúšťanie je viazané na našu poslušnosť. Pri svätej spovedi musíme mať pevnú vôľu poslúchať prikázania. Bez tejto ochoty nemôže nám byť odpustený ani veľký, ani malý hriech.
K svätej spovedi budem chodiť vždy s pevným predsavzatím poslúchať Boha. Prosím o to tiež za tých, ktorí sa svätej spovedi vyhýbajú, alebo ju svätokrádežne zneužívajú.

2. desiatok
Toho poslúchajte

Ježiš žehná veriacich na Olivovej hore a vznáša sa vyššie a vyššie, až mizne v oblakoch.
Telesne odišiel, ale jeho slovo a náuka zostali s nami. S ňou poslal apoštolov k vykúpeným ľuďom s rozkazom: „… a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. “ (Mt 28,20)
O tejto tajomnej Ježišovej prítomnosti platí slovo jeho Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho. “ (Mt 17,5) K veriacim, ktorí hľadeli do neba za Ježišom, pristupujú dvaja anjeli a hovoria: „Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. “ (Sk 1,11)
Príde zase. To bude deň súdu. Súd bude o tom, kto ako plnil Otcov rozkaz: Počúvajte ho. Budem blažený v ten deň, keď budem poslušný.

3. desiatok
Buď Duch Svätý – alebo zlý duch

Apoštoli zhromaždení vo večeradle čakajú príchod Ducha Svätého. V zhromaždení je i vznešená Ježišova Matka. Je tu Ján, vyznamenaný Ježišovou dôvernosťou pri poslednej večeri i pod krížom. Ján, ktorý Krista neopustil počas jeho utrpenia. A predsa zhromaždeniu predsedá a všetko vedie Peter, ktorý Krista trikrát zaprel.
Peter bol ustanovený za predstaveného Cirkvi, on je zástupcom Ježiša Krista. To stačí všetkým, plne mu dôverujú a poslúchajú ho. Na nich zostúpil Duch Svätý.
Potrebujem Ducha Svätého. Mám smutnú skúsenosť, aký som bez jeho darov úbohý. Jeho príchod a obohatenie darmi však závisí od môjho vzťahu k zástupcom Krista na zemi.
Keď som zaujatý proti duchovnej autorite zásadami kritizujúceho sveta, je vo mne zlý duch, a pre Ducha Svätého by potom nebolo v mojej duši miesta.

4. desiatok
Zaslúžené nebo

Panna Mária si nebo zaslúžila.
Svoju dušu, rozum, úsudok i celú vôľu celkom podrobila Bohu poslušnosťou. I jej telo, lebo všetky jeho schopnosti používala iba ako nástroje poslušnosti k Bohu. Vyplýva to zo slov jej Syna.
Po jednom kázaní velebila jeho Matku jedna žena z ľudu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. “ Ale on odpovedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. “ (Lk 11,27-28)
To znamená – zaiste je moja Matka blahoslavená, ale to by jej nič neprospelo, že bola mojou Matkou, keby nebola Bohu celkom oddaná poslušnosťou. Keď teda ani pokrvné spojenie s vteleným Božím Synom by Panne Márii bez poslušnosti k Božím prikázaniam nestačilo na získanie neba, čo by teda mne mohlo zaistiť prístup do blaženosti, keby som Boha a jeho zákony nepočúval.

5. desiatok
Prosby, ktoré sú rozkazmi

Panna Mária, naša Matka, je v nebi Kráľovnou. Dostala do moci všetky poklady Božej dobroty. O čo ona prosí, neomylne dostane. To je naše veľké šťastie a výsada katolíkov.
V zdokonaľovaní sa v poslušnosti i ty si uvedom, že Panna Mária je taká mocná a veľká vo svojej sláve preto, že bola takou veľkou vo svojej poslušnosti, že bola takou veľkou v plnení životných povinností a vo svojej oddanosti Bohu. Práve jej hrdinskej poslušnosti na zemi vďačíme za to, že je nám taká prospešná v nebi.
Naše modlitby sú Panne Márii tým milšie a majú tým väčšiu nádej na vyslyšanie, čím sme my poslušnejší Bohu.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *