TICHOSŤ A POKORA SRDCA – Radostný ruženec

1. desiatok
Pravá veľkosť

Ako vyvyšovalo Pannu Máriu zvestovanie a kto ju pozdravil? Svätý archanjel – vyslanec od trónu velebného Boha. A to pozdravením: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. “ (Lk 1,28)
A aký je slávny obsah posolstva pre Pannu Máriu. Má byť Mesiášovou Matkou. Ona nad ním žasne z pokory a ľaká sa jeho reči. Ale ona nemyslí na svoju veľkosť, ktorou je vyznamenaná, ale na pokoru, na povinnosť, byť stále k službám Bohu, a preto pokorne odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. “ (Lk 1,38)
A nekonečný Boží Syn v jej lone ponížil seba a prijal podobu služobníka. Pravá veľkosť a pokora stoja vedľa seba práve tak ako duchovná strnulosť a pýcha.

2. desiatok
Podmienka milosti

Panna Mária sa ponáhľa k sv. Alžbete. Ide k svojej tete pomáhať asi na dobu troch mesiacov.
Na velebenie sv. Alžbety odpovedá chválospevom Magnificat, v ktorom vyvyšuje Boha a seba ponižuje. „Velebí moja duša Pána a môj Duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno… “ (Lk 1,46-49). V tomto chválospeve odporúča Panna Mária pokoru slovami: „… a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. “ (Lk 1,50-53)
Pokora je podmienkou Božej milosti. Keď nechcem byť duševne chudobný, musím byť pokorný.

3. desiatok
Najslávnejšia udalosť v najhlbšej pokore

Najslávnejšia udalosť dejín je zahalená pokorou. Vtelená pokora leží v jasliach na slame. Miesto, ktoré bolo určené pre narodenia Božieho Syna je maštaľ za mestom. Pokorná Panna – Matka, kľačí s pokorným Jozefom v maštale. Sú z rodu kráľovského a v takejto poníženosti.
V noci v skrytosti sa narodil Boží Syn. Ľudia pokojne spia, nevedia o ničom. Život v Betleheme ide všedne ďalej ako predtým. Akoby sa nič pozoruhodného nestalo. Boží Syn je zvestovaný anjelom, ale len chudobným, nevzdelaným pastierom a vydedencom z náboženského života, ktorými pohŕdali takzvaní „nábožní“ z národa.
U mnohých má prvenstvo postavenie a sláva, ale u Boha je to pokora. Preto o ňu pros a snaž sa byť pokorným.

4. desiatok
Malicherná pýcha

Panna Mária sa podrobuje pokorujúcemu zákonu o očisťovaní, hoci narodením Ježiška neutrpela žiadnu úhonu. Dobrovoľne chce byť v očiach ľudí, obyčajnou Matkou.
Ježiško sa pokorne podrobuje budúcnosti, prorokovanej Simeonom: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. “ (Lk 2,34) Bude to samé pokorovanie. Bude mu odoprené právo na česť a dobré meno, bude obsypaný nadávkami, ako ruháč, zvodca a spojenec zlého ducha. Taktiež mu bude odoprené i právo na život. A tak bezprávnym a vyobcovaným sa stáva Ježiš a zdieľa najväčšiu potupu.
Nasledujme Pána Ježiša a Pannu Máriu i napriek nedorozumeniam a každodenným ťažkostiam.

5. desiatok
Skvelosť pokory svätej rodiny

Panna Mária dosvedčuje pokoru tichosťou pri žalostnej strate Ježiška. Ona nemohla povedať, že Ježiško ju opustil pre jej chyby. Mohla sa však pokoriť domnienkou, že nebola hodná, aby žila v dôvernom spolužití s Božím Synom. Týmto spôsobom nám odporúča pokoru pri strate Božej útechy.
Ježiškovu pokoru opisuje evanjelista: Bol im poddaný. Touto vetou označil najdlhšiu časť Ježišovho života – asi 20 rokov. Toto je výzva i pre nás. Aj ty buď pokorne poddaný svojím predstaveným. Sv. Jozef pri tejto príležitosti je tu spomínaný naposledy vo sv. evanjeliu. Hoci mal plnú účasť na žiali Panny Márie a bol pre ňu tešiteľom v jej bolestiach, oporou a pomocníkom, stojí pokorne v pozadí, Keby ho nebola do popredia postavila Panna Mária slovami: „Hľa, tvoj otec a ja s bolesťou sme ťa hľadali“, ani by sme nevedeli, že v tejto dobe ešte žil.
To je pokyn: Nechci zbytočne vzbudzovať pozornosť na seba.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *