Novéna k Panne Márii Ružencovej

Drahí priatelia, začíname Novénu k Panne Márii Ružencovej v rámci prípravy na sviatok Panny Márie Najsvätejšieho ruženca. Sviatok svätého ruženca ustanovil pápež Pius V. ako poďakovanie za pomoc blahoslavenej Panny pre kresťanov. „Víťazstvo nad osmanskou armádou v bitke pri Lepante 7. októbra 1571, víťazstvo predpovedané pápežom ako odpoveď na modlitbu ruženca.
Od tej doby zostal ruženec silnou zbraňou v apoštoláte, pokiaľ sa modlí s oddanosťou a rozjímaním.
Pozývame Vás všetkých, aby ste sa počas nasledujúcich deviatich dní spojili s nami, Vašou rodinou a priateľmi a modlili sa k našej milovanej nebeskej matke Márii, aby za nás získala od svojho Božieho Syna Ježiša toľko potrebné milosti;
– možno pre tých, ktorí už žijú životom s Pánom, aby sa stali ešte horlivejšími;
– možno pre tých, ktorí sú vlažní, potrebujú sa prebudiť a dostať sa bližšie k nej a jej synovi;
– možno pre tých, ktorí žijú v otroctve diabla cez nejakú závislosť, aby mohli uniknúť z jeho zovretia a vrátiť sa do lona Cirkvi;

– pre každého jedného z nás a naše úmysly.

1. Na úvod

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

2. Modlitba

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien,k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.

Ó, Mária, vždy požehnaná Panna, Matka Božia, kráľovná anjelov a svätých, pozdravujem ťa s najhlbšou úctou a synovskou oddanosťou. Obnovujem zasvätenie seba samého a všetkého, čo mám tebe. Ďakujem ti za tvoju materskú ochranu a za mnohé požehnania, ktoré som dostal prostredníctvom tvojho úžasného milosrdenstva a najmocnejšieho príhovoru. Vo všetkých mojich potrebách sa na teba odvolávam s neobmedzenou dôverou. Ó, pomoc kresťanov, ó, matka milosrdenstva, prosím ťa teraz, aby si vypočula moju modlitbu a získala si pre mňa od svojho božského Syna láskavosť, ktorú v tejto novéne žiadam.

(Tu vyslovte svoj úmysel, za ktorý obetujete modlitbu novény)

Vypros pre mňa tiež, drahá Matka, milosť, ktorou sa ti môžem čo najviac pripodobniť pri praktizovaní cností pokory, poslušnosti, čistoty, chudoby, lásky a podriadenosti sa Božej vôli. Buď mojou ochrankyňou v živote, stráž ma a sprevádzaj ma v nebezpečenstvách, vyveď ma z problémov, veď ma k dokonalosti a pomáhaj mi v hodinu mojej smrti, aby som prišiel k Ježišovi a spolu s tebou Ho chválil, zveleboval a miloval naveky v nebi. Amen.

3. Záver

Nasleduje modlitba 3x Otče náš, 3x Zdravas Mária a 3x Sláva Otcu s úmyslom vďačnosti Najsvätejšej Trojici za výsady a milosti udelené požehnanej Panne Márii. Každý deň novény ukončite zvolaním:

Kráľovná moja, Matka moja, pamätaj na mňa, že som tvoj. Chráň ma, obháj ma, udržiavaj ma, ako svoje vlastníctvo.

Pomodlite sa na záver každého dňa modlitbu posvätného ruženca podľa vlastného výberu z lásky k Panne Márii.

Zdroj: sensusfidelium, tapinu-australia, EWTN, Obrázok: Pixabay

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *