POSLUŠNOSŤ – Radostný ruženec

1. desiatok
Náprava nešťastia z raja

Archaniel Gabriel čaká v Nazarete na rozhodujúce slovo o našom osude. Tou, ktorá má o tom rozhodnúť je chudobná panna.
Opakuje sa dejinná chvíľa ľudstva. V raji hovoril s Evou padlý anjel a následkom bola neposlušnosť Adama a Evy a skaza ľudstva. V Nazarete hovorí anjel Boží s Pannou Máriou. Tu je výsledkom Máriina poslušnosť: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. “ (Lk 1,38) A poslušné vtelenie Božieho Syna, druhého Adama, a spása ľudstva. Nešťastie zavinené Adamovou neposlušnosťou napravila poslušnosť Ježiša Krista a Panny Márie.
Avšak to, čo poslušnosť Ježiša Krista a Panny Márie napravila, môže zase v jednej chvíli zmeniť naša neposlušnosť. Buďme preto oddane poslušní Božím zákonom a Jeho svätej vôli. Bez našej poslušnosti nám neprospeje k spáse ani poslušnosť Panny Márie a jej Božieho Syna.

2. desiatok
Boží hlas v duši

Pohnútka cesty Panny Márie k sv. Alžbete nebola prirodzená. To nebola chladná svetská zdvorilosť, ani poklonkovanie, ani zvedavosť.
Panna Mária sa vydala na túto dlhú nepohodlnú cestu z poslušnosti k vnútornému Božiemu vnuknutiu. Preto na jej návšteve spočinulo Božie zaľúbenie a požehnanie. Je to ukážka, ako sa máme i my správať k vnútornému Božiemu hlasu v našej duši.
Sú to vnuknutia, vyzývajúce nás k niečomu dobrému alebo varujúce nás pred niečím, čo nie je dobré pred Bohom. Mnoho milostí, a to často milostí rozhodujúcich o našej spáse, závisí práve na poslušnosti Božím vnuknutiam.

3. desiatok
Skryté prejavy Božej vôle

Nariadenie cisára Augusta o súpise obyvateľov spôsobilo v Palestíne veľa rozruchu, kritiky, nespokojnosti a nepokojov.
Rozkaz platil i pre sv. Jozefa a Pannu Máriu a volal ich do ďalekého Betlehema. Nikto neposlúchol tento rozkaz s takou ochotou ako oni. Čo je tajomstvom ich pokoja? Za rozkazom pyšného pohana videli pokyn Boží – Mesiáš sa mal podľa proroka Micheáša narodiť v Betleheme. Už čakali jeho narodenie a boli ešte stále v Nazarete. Všemohúci Boh použil cisárovo nariadenie, aby Pannu Máriu pokorne a skromne skrytú v Nazarete, priviedol do Betlehema. Nariadenie jej prinieslo mnoho útrap. Ale Panna Mária a Jozef sú šťastní a spokojní, lebo Boh chce, aby sa tak stalo a bolo to ako nutný následok rozkazu pohanského vládcu.
Boh na splnenie svojich plánov používa často i nepríjemné rozkazy všelijakých ľudí, ale pracuje vždy pre teba, keď ty sa Bohu podrobuješ.

4. desiatok
Úprimnosť poslušnosti

Svätá rodina ide do chrámu splniť Boží príkaz o očisťovaní matky a vykúpení prvorodeného.
Panna Mária mohla zákonite uvažovať, že ona je oslobodená od pokorujúceho zákona o očisťovaní, keď Ježišovo počatie i narodenie bolo nadprirodzené. Tiež Sv. Jozef mohol právom usúdiť, že tento zákon sa nemôže vzťahovať na Božieho Syna. Ale oni nepovažujú za čestné, aby sa vymanili z poslušnosti zákonu.
Potlač svoju malichernosť v poslušnosti. Koľkokrát vyhľadávaš dôvody pochybnej platnosti, aby si sa mohol vymaniť z poslušnosti niektorému Božiemu zákonu, len aby si nemusel poslúchnuť.

5. desiatok
Jedine správna pohnútka

Dvanásťročný Ježiš vedie v chráme rozhovory so zborom zákonníkov. Vie dobre, čo to znamená pre Pannu Máriu a sv. Jozefa a vie ako ťažko to na nich zapôsobí. Miluje ich celým srdcom.
Dôvod tohto činu im povedal, keď ho našli: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49) Tým zdôraznil, že vôľa jeho Otca má v jeho živote prednostné právo, že musí byť smernicou a pohnútkou jeho konania. Panna Mária to uznala a „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. “ (Lk 2,51)
Toto je i pre mňa jedine správne pravidlo konania: Poslúchať Boha. V mojom živote musí rozhodovať Božia vôľa a nie vôľa moja alebo iných ľudí.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *