Liturgické požehnania

Všemohúci a milosrdný Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, nech vás osvieti svetlom svojej priazne a nech vás obdarí svojim požehnaním!“

„Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiaril túto presvätú noc (tento presvätý deň), nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti.“

„Boh, prameň a pôvodca všetkého požehnania, nech vás naplní hojným požehnaním a nech vás svojou milosťou po celý rok ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev.“

„Boh, ktorý vás povolal z temnôt do svojho predivného svetla, nech vás požehná a nech vám dá silnú vieru, nádej a lásku.“

„Milosrdný Boh Otec, ktorý obetoval svojho Syna a v ňom vám dal príklad nesmiernej lásky, nech vás požehná, aby ste veľkodušne slúžili Bohu i blížnemu.“

„Boh Otec, ktorý vás zmŕtvychvstaním svojho Syna vykúpil a prijal za svojich, nech vás požehná a naplní duchovnou radosťou.“

„Nebeský Oheň, ktorý sa v podobe jazykov zjavil nad učeníkmi, nech očistí vaše srdcia od každého zla a roznieti v nich lásku k Bohu.“

„Nech všemohúci Boh odvráti od vás každé zlo a zahrnie vás svojím požehnaním.“

„Boh, od ktorého pochádza pravá útecha, nech vás sprevádza po všetky dni vášho života svojím pokojom a požehnaním.“

„Pokoj, ktorý vychádza z Boha, pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech chráni vaše srdcia a myšlienky, aby ste vžiy lepšie poznali a väčšmi milovali Boha Otca i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.“

„Nech vás všemohúci a dobrotivý Boh požehná a nech vám dá pravú múdrosť, ktorá vedie k spáse.“

„Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života, Ježiša Krista.“

„Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a zmŕtvychvstaním svojho milovaného Syna dal veriacim nádej na vzkriesenie.“

„Všemohúci a večný Bože, ty si chcel, aby nám voda bola zdrojom života a očisty, kúpeľom duše a prameňom večného života. Chceme k tebe prichádzať s čistým srdcom a v tebe nájsť svoju spásu. Posväť teda + túto vodu, aby nás dnes posilnila, obnovila v nás milosť svätého krstu a chránila nás pred každým zlom duše i tela. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

„Prosíme ťa, všemohúci Bože, posväť + túto soľ. Svojmu prorokovi Elizejovi si ju kázal nasypať do prameňa, aby vode vrátil blahodárnu silu. Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa, daj, aby pokropenie touto vodou oslobodilo nás od nepriateľských útokov a pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

„Bože, zošli svoje požehnanie na túto rodinu a dom a naplň srdcia jeho obyvateľov svojou láskou a radosťou. Amen.“

„Nech Kristov pokoj zavládne vo vašich srdciach a nech Duch Svätý vyleje na vás svoje dary!“

„Jednorodený Syn Boží nech je s vami v šťastí i v nešťastí. Nech vám všemohúci Boh udelí svoju radosť.“
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *