Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi

Svätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, ktorú sa modlia ľudia v zúfalom rozpoložení bola však dlho neznáma.

Tí, ktorí k nemu prichádzajú vo viere vo svojich potrebách, dostali vždy nejaké znamenie, milosť, odpoveď alebo útechu, že ich modlitby boli počuté. V skutočnosti, meno „Júda“ znamená „darca radosti“, zatiaľ čo „Tadeáš“ znamená „veľkorysý“, „láskavý.“

Národná svätyňa svätého Júdu v Manile na Filipínach má svoju internetovú stránku venovanú tomuto svätcovi, kde tisíce ľudí vyslovili svoju vďaku ako ocenenie príhovoru sv. Júdu za ich ťažkosti.

Tradícia príhovoru svätého Júdu, ktorú obnovujú beznádejní ľudia, ktorým sa dostalo cez jeho príhovor nádeje sa spopularizovala vďaka spisom sv. Brigity Švédskej.

Pán Ježiš povedal sv. Brigite vo vízii:

„Podľa významu svojho meno „Tadeáš,“ (veľkorysý, milujúci), ukáže sa, že je ochotný vždy poskytnúť pomoc.“ (bližšie pozri v https://www.catholiccompany.com/getfed/st-bridget-sweden-devotion-jesus-wounds/ )

Svätý Júda má spoločný deň svojho sviatku so sv. Šimonom – apoštolom 28. októbra. Hoci sa jeho novénu (deväť po sebe idúcich dní modlitieb na určitý úmysel) môžeme modliť kedykoľvek, najlepšie je pripraviť sa ňou na slávenie jeho sviatku.

Svätý Júda Tadeáš je tiež patrónom nemocníc a nemocničných pracovníkov.

 

Krátka novéna k sv. Júdovi Tadeášovi

Ó, najsvätejší apoštol, sv. Júda Tadeáš, verný služobník a priateľ Pána Ježiša,

cirkev ťa vyznamenáva a všeobecne vzýva ako patróna nádeje.

Prosím ťa, prihováraj sa v mojom mene.

Daj, aby moja prosba bola vypočutá a priniesla

nádej, pokoj a pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Príď mi na pomoc v mojich potrebách,

aby som dostal útechu a pomoc neba,

keď bojujem s mojimi životnými výzvami, najmä  (tu povedz svoj úmysel).

Chválim nášho Boha, s tebou i so všetkými svätými.

Sľubujem, požehnaný svätý Júda Tadeáš, vzhľadom na tvoju veľkú láskavosť,

že si ťa budem vždy uctievať ako svojho osobitného a mocného patróna

a s vďakou ti budem vždy oddaný. Amen.

Otče náš … Zdravas´Mária … Sláva Otcu…

 

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi

1. deň 

Duchovné čítanie

Čím dôvernejšie a vytrvalejšie sa modlíš, tým skôr môžeš úfať, že ťa dobrotivý Boh na láskavé orodovanie svätého Júdu vypočuje. Preto sa tak veľmi odporúča deväťdňová pobožnosť, ktorú možno aj viac ráz opakovať, keby hneď nenasledovalo vyslyšanie.

Deväťdňová pobožnosť, čiže deviatnik je v tom, že sa za deväť dní modlíme nejaké modlitby a odbavujeme nejaké skutky pobožnosti, pokánia a lásky podľa svojej horlivosti. Napríklad môžeme si odbaviť tú modlitbu s litániami, ktorá je tu udaná na prvý deň, alebo iné modlitby.

Podľa potreby pristúpime v deviatniku k svätým sviatostiam, chodíme na svätú omšu, dáme nejaký milodar chudobnému, alebo na iný dobrý cieľ, konáme sebazaprenie / keď sa napríklad zriekneme niečoho nám milého atd. / a to s tým úmyslom, aby sme tak uctili svätého Tadeáša a naklonili Pána Boha, aby sa zmiloval nad nami.

Pravda, keď prosíme o nejaké časné dobro, alebo o odvrátenie nejakého časného zla, vždy treba dodať aspoň v duchu podmienku: ak nám to bude na spasenie duše. Lebo my nevidíme do budúcnosti a často si myslíme, že niečo bude pre nás dobré, o čom Pán Boh predvída, že nám bude na škodu. V takom prípade nás Pán Boh ani na orodovanie Júdu nevypočuje, pretože nás miluje. Veď ani my nedáme britvu dieťaťu, čo ako veľmi by nás o ňu prosilo, lebo ho radi máme a nechceme, aby si ňou ublížilo. Zato sa naše modlitby nestratia, lebo Pán Boh dá nám namiesto toho čo sme prosili niečo lepšieho a vo večnosti budeme mu za to ďakovať.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

2. deň 

Duchovné čítanie

Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Božia bola totiž jeho tetka a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na Turíce naplnila ho veľká horlivosť za učenie Ježišovo a za spásu duší.

Mnoho prenasledovania a utrpenia vystál, keď hlásal evenjelium v Judei, Samarii, Idumei a v Mezopotámii. Konečne zašiel spolu so sv. apoštolom Šimonom až do Perzie. Na svojich apoštolských cestách obrátili mnohých na pravú vieru a robili veľa zázrakov. Tým vzbudili proti sebe hnev zaslepených pohanov. Tadeáša kyjakom zabili a Šimona prepílili. Telo svätého Tadeáša dostalo sa neskôr do Ríma a podnes sa uctieva v chráme svätého Petra.

Pápež Pavol III. r. 1549 povolil plno mocné odpustky všetkým, čo v deň jeho sviatku navštívia jeho hrob. Jeho sviatok svätí svätá Cirkev 28. októbra, spolu so svätým apoštolom Šimonom.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

3. deň 

Duchovné čítanie

Svätého Júdu Tadeáša pokladali veriaci už od najstarších čias za výborného pomocníka vo veľmi chúlostivých a zúfalých prípadoch. Tisícnásobná skúsenosť tiež dosvedčuje, že tento Svätý celkom neobyčajne a zázračne vypočul modlitby v takých trápeniach, kde sa už všetka nádej zdala podľa ľudského chápania vytvorená. Ba svätá Brigita píše, že jej sám Božský Spasiteľ radil, aby sa s veľkou dôverou utiekala k svätému Tadeášovi. Zdá sa, že Pán Ježiš chce takto nahradiť svojmu milému apoštolovi škodu, ktorú utrpel na dobrom mene tým, že aj zradca Pánov mal podobné meno.

Istý vysokoučený cirkevný spisovateľ dosvedčuje – a to ti zaiste bude na veľké potešenie – že medzi ctiteľmi svätého Tadeáša sotva sa nájde, kto by nebol navidomoči skúsil pomoc tohoto svätého apoštola v chorobe, vo veľkých pokušeniach, v boji so zakorenenými zlými náklonnosťami, áno aj v zúfalstve, v trápnych úzkostiach a zármutkoch, pri nespravodlivom udaní, ublížení na dobrom mene, v biede a vôbec v takých veciach, v ktorých už nebolo nijakej nádeje na pomoc.

Medzi slávnymi svätými stredoveku, ktorí si uctievali svätého Júdu Tadeáša osobitne vyniká svätý Bernard. U neho našiel – ako píše – mocného ochrancu svätej čistoty a veľkého pomocníka vo všetkých svojich potrebách.

Vo svätyniach a pri oltároch svätého Tadeáša často nachádzame celú kopu sľubných tabúľ a pamätných tabuliek ako toľko výrečných svedkov účinnej pomoci nášho svätého.

Veľmi rozširoval úctu svätého Tadeáša aj svätý Klement Hofbauer, horlivý apoštol Viedne na začiatku 19. storočia. Ako jezuiti už od dávna šírili túto pobožnosť u ľudu. Kaplnka svätého Tadeáša v ich kostoloch vo Viedni “Am Hof” stala sa časom ozajstným pútnickým miestom beznádejných ľudí.

Ctihodná Katarína Emmerichová hovorí, že práve dôvera je to, čo robí zázraky, keď sa modlíme. Obráťme sa teda aj my s veľkou dôverou na tohto výborného pomocníka v každom trápení.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

4. deň 

Duchovné čítanie

Keď v nejakej ťažkosti prosíme svätého Júdu Tadeáša, aby za nás orodoval, veľmi pomáha, keď dáme almužnu, alebo robíme iné skutky duševného alebo telesného milosrdenstva. Veď práve tieto skutky zaistia nám pomoc Božiu a ochranu Svätého.

“Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” /Mt 5,7/. “Ako mierou budete iným merať, takou i vám namerajú” /Mt 7,2/. Už aj svätý Lev, pápež hovorí, že modlitba, keď ju podporujú skutky milosrdenstva, je veľmi účinný prostriedok, aby sme si od Pána Boha vyprosili hocičo spasiteľné.

Lefré, bohabojný kňaz píše: “Prišli ku mne všelijakí ľudia vo veľmi ťažkých a zúfalých veciach. Často nepodarilo sa mi potešiť ich a pozdvihnúť ich zronenú myseľ, čo ako som sa namáhal. Keď som im však radil: robte skutky milosrdenstva a oni poslúchli, spomohlo sa im.”

Sväté Písmo medzi skutkami lásky k blížnemu veľmi často chváli a odporúča dávať almužnu. Rafael archanjel povedal Tobiášovi, že almužna oslobodí nás od smrti, očisťuje od hriechov a pôsobí, že nájdeme milosrdenstvo u Boha a dosiahneme večný život. /Tob. 12,9/ Boh Duch Svätý potvrdzuje tieto slová, keď hovorí: “Voda hasí oheň a almužna odporuje hriechu”. /Sir. 3, 33/

Keď prorok Daniel vyhlásil bezbožnému kráľovi babylonskému trest Boží, radil mu, aby si zmieril Pána Boha almužnou a inými skutkami milosrdenstva.

Nasledujme túto dobrú radu a Boh na orodovanie svätého Tadeáša odvráti aj od nás ťažké kríže, ktoré nás tlačia a pomôže nám.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

5. deň 

Duchovné čítanie

Mnohí by neboli zúfalí, keby boli bývali milosrdní k blížnemu. Spomenutý kňaz Lefré raz večer v kázni povzbudzoval poslucháčov, aby ten, kto sa medzi nimi cíti najnešťastnejší robil skutky milosrdenstva a uvidí, že mu Pán Boh pomôže. Na druhý deň príde k nemu istý predný pán a hovorí: “Včera večer ja som bol medzi vašimi poslucháčmi najnešťastlivejší. /Tu ukázal na povraz, ktorým si už chcel život skončiť./ Na vašu radu však hodil som značnejšiu sumu do pokladničky pre chudobných. V tej chvíli ako by ma boli vymenili. Teraz prosím ešte o svätú spoveď a potom už nič nebude chybovať, aby som bol celkom šťastlivý.”

Veľmi sa odporúča ako Bohu milá vec aj almužna na pohanské misie, lebo táto sa dáva na zachránenie duší. Pápež Pius XI. vo svojom obežníku o podporovaní misií dôrazne nám prízvukuje povinnosť dávať almužnu misiám. Podporujme aj kláštory, ktoré vychovávajú misionárov. Kardinál Manning hovorí: “Medzi všetkými dobrými skutkami Bohu najmilší je vychovať kňaza, ktorý sa potom stane v Božej ruke nástrojom na zachránenie duší.”

Skúsenosť dokazuje aj to, že Pán Boh dáva hojné milosti tým, čo pomáhajú dušiam v očistci. Panna Mária sama odporúčala pátrovi Alfonzovi de Corteste, aby v ťažkých pokušeniach pomáhal trpiacim dušiam a zachráni sa.

Teda v našich rukách je naše časné a večné šťastie, len buďme milosrdní.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

6. deň 

Duchovné čítanie

Slovenský študent nám píše: “Podivne dostala sa mi do ruky knižočka Svätý Júda Tadeáš. Prozreteľnosť sama poslala mi ju na pomoc. Vo veľmi chúlostivej veci povolania a štúdií obrátil som sa s celou dôverou na svätého Tadeáša a sľúbil som mu, že keď ma vypočuje, dám to uverejniť v novom vydaní knižočky. A skvele ma vypočul. Školský referát dovolil mi zložiť doplňovacie skúšky a šťastlivo som ich aj zložil.” /8.dec.1937/

Istému žiakovi hrozilo, že načisto ohluchne. Tak by sa bol stal nemožným v škole. Vo veľkom súžení utiekal sa k svätému apoštolovi. A svätý Júda vypočul jeho dôvernú prosbu.

Ktorýsi kňaz nerozvážne sa vyslovil z kazateľne. Preto ho ostro napádali. Na orodovanie svätého Tadeáša prosil Božské Srdce o pomoc. Žalobník neočakávane odvolal žalobu. /Sendbote 1893, 317. str./

Chorú matku traja lekári uznali za nevyliečiteľnú. Ale ona sa s dôverou obrátila na svätého Tadeáša. Jemu na česť odbavila deviatnik a zakrátko mohla sa vrátiť k dietkam. /Tiež tam, 318. str./

V prvej svetovej vojne istý otec každodenne sa modlil k svätému Tadeášovi a jeho orodovaniu ďakuje, že sa mu syn šťastlivo navrátil z hrozných bojov na ruskom fronte.

Istý spolok v kritickom položení obrátil sa na svätého Tadeáša. A neočakávane dostal od akéhosi dobrodincu takú sumu, že si mohol všetky dlhy vyplatiť.

Svätý Tadeáš má oltár aj v jezuitskom kostole v Bratislave. Pri oltári na stene pripevnené votívne dosky dokazujú, že orodovanie svätého nejednému pomohlo vo veľkých ťažkostiach. Aj v trnavskom jezuitskom kostole je na oltári svätého Jozefa socha svätého Tadeáša. I tu mnohí ďakujú za osobitnú pomoc v najrozličnejších duševných a telesných trápeniach.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

7. deň 

Duchovné čítanie

Naša svätá viera nás učí, a skúsenosť potvrdzuje, že Pánu Bohu je milé, keď uctievame svätých a prosíme ich aby orodovali za nás u neho. Mohol by nám síce aj sám pomôcť bez svätých, ale predsa chce, aby sme v hlbokom precítení svojej hriešnosti a nehodnosti volali si na pomoc svätých, ako jeho milých priateľov. Takto potom pre ich zásluhy a na ich prosby nás skôr vypočuje. Aj svätý tridenský snem vraví: “Dobré a veľmi užitočné je vzývať svätých o pomoc.”

Úcta k svätým musí nás však priviesť k Bohu. Keď teda na orodovanie svätých dosiahneme nejakú milosť, nezabúdajme sa poďakovať Pánu Bohu, od ktorého pochádzajú všetky dobré dary. A keď ideme navštíviť oltár alebo obraz svätého Tadeáša /alebo iného svätého/, preukážme najprv svoju úctu a poklonu Pánovi kostola, Pánu Ježišovi vo Sviatosti oltárnej medzi nami prebývajúcemu. Až potom iďme prosiť svätého, aby za nás orodoval.

Ani na to nezabúdajme, že najlepšia podmienka a najistejšia príprava, aby Pán vypočul naše modlitby je, aby sme sa odvrátili od hriechu a skrúšenou svätou spoveďou zmierili sa s Pánom Bohom. Lebo veľmi často za naše hriechy nás Boh navštevuje trápeniami a skúškami. Preto najlepšie si podporujeme modlitbu, keď hodne pristupujeme k svätým sviatostiam.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

8. deň 

Duchovné čítanie

Svätí majú veľkú radosť, keď dáme slúžiť svätú omšu im na česť. Vo veľmi ťažkej úzkosti môžeme dať slúžiť deväť svätých omší na česť svätému Tadeášovi, alebo za deviatnika chodievať každý deň na svätú omšu. Tridentský svätý snem učí, že katolík nemôže spraviť nijaké iné tak sväté a božské dielo, ako keď je so živou vierou a pobožnosťou na svätej omši. Vrele odporúčame toto obetovanie, ktoré tu podávame pri každej svätej omši horlivo sa pomodliť.

Obetovanie svätej omše

Nebeský Otče, obetujem ti túto svätú omšu na tvoju najväčšiu oslavu a s takou láskou a poníženosťou a na tie úmysly, na ktoré ti ju obetuje teraz rukami kňaza tvoj milovaný Syn Ježiš Kristus, náš večný veľkňaz. Obetujem ti ju aj na česť svätému Júdovi Tadeášovi, na poďakovanie za všetky milosti a nebeské radosti, ktorými si ho oslávil, ako aj za všetky svoje časné a večné potreby. Amen.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

9. deň 

Duchovné čítanie

Keď ťa dobrotivý Boh na orodovanie tvojho svätého ochrancu Tadeáša v tvojom trápení láskavo vypočul, buď mu za to aj povďačný /á/ za celého života. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na toto. Lepšie však nemôžeš dokázať Pánu Bohu svoju povďačnosť ako príkladným katolíckym životom. A preto:

 1. Chodievať na svätú omšu, keď nie každý deň, tak aspoň tak často, ako ti je len možné. Tam môžeš ako z hlbokej studne hojné milosti čerpať pre svoj časný a večný blahobyt. Zapamätaj si to na celý život.
 2. Chodievaj aspoň každý mesiac /najlepšie na prvé piatky/ na sväté prijímanie. Keď to častejšie spravíš s dobrým úmyslom, tým lepšie. S drahým Spasiteľom v srdci možno zniesť aj najbolestnejšie trápenie života.
 3. Pri prácach svojho povolania pamätaj na prítomného Boha a s času na čas pozdvihni si srdce vrúcnym vzdychom k nebu.
 4. Buď vždy dobrý a láskavý k blížnemu. Nehovor nikdy zlé o ňom. Naopak, radšej sa vždy usiluj chyby iných vysvetľovať na dobré, nakoľko môžeš. Veď keby si bol plný zlosti a nenávisti oproti iným, čo by ti osožili tvoje modlitby?

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

Litánie na česť sv. Júdu Tadeáša: TU

 

 

 

54 thoughts on “Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi

 • 12. septembra 2023 at 5:15
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma v mojej biede a finančných ťažkostiach, oroduj za mňa a moju rodinu u našej nebeskej Matky a u jej Syna nášho Pána Ježiša Krista, nech Božia milosť nás sprevádza každým dňom. Prosím o pomoc neopúšťaj ma, prosím o zdravie a silu zvládnuť všetko a ochranu pred zlými ľuďmi.

  Reply
 • 12. septembra 2023 at 0:15
  Permalink

  Sv. Juda Tadeasko prosím som v neriešiteľnej situácii prosím zmiluj sa a vypros u naseho Pána zázrak. Ďakujem

  Reply
 • 21. augusta 2023 at 5:17
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma v mojej biede a úzkosti, prosím o pomoc a ochranu v práci a v rodine buď pri mne a zachráň svojou mocnou prímluvou u našej Nebeskej Matky a u jej Syna Ježiša Krista pomôž mi splatiť dlhy ❤️

  Reply
 • 12. augusta 2023 at 16:42
  Permalink

  Svätý Juda Tadeáš, vrúcne prosím o Tvoj mocný príhovor.Vypros mi milosť aby mi prišla dobrá práca,v ktorej by som bola spokojná. Vdaka.PBZ.

  Reply
 • 24. júla 2023 at 5:17
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma v mojej biede pomôž mi nájsť niekoho kto mi pomôže splatiť dlhy pomôž v mojej práci a ochráň od každého nebezpečenstva.

  Reply
 • 11. júna 2023 at 6:11
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma v mojej práci ochráň ma od zla vypros milosť Ducha svätého pomôž mi splatiť dlhy

  Reply
 • 10. apríla 2023 at 6:40
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma ďakujem za všetky doterajšie milosti a pomoc, prosím ochráň má v práci a pomôž mi splatiť dlhy, ktoré má ťažia, som v zúfalej situácii, bojím sa dní, ktoré prídu.

  Reply
 • 17. decembra 2022 at 7:26
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj má v týchto dňoch pomôż musím na dne so svojimi silami,moju myseľ opantáva strach a zúfalstvo prosím pomôž mi svojou mocnou prímluvou

  Reply
  • 16. apríla 2023 at 6:51
   Permalink

   Prosím drahý Júda Tadeáš neopúšťaj ma v mojej práci ochráň má od zla vypros milosť Ducha svätého a pomôž mi splatiť dlhy.

   Reply
 • 28. októbra 2022 at 5:19
  Permalink

  Svätý Júda Tadeáš k Tebe sa utiekam o pomoc a orodovanie u našej drahej nebeskej Matky a u jej Syna nášho Pána Ježiša Krista v mojej núdzi, prosím pomôž mi v mojej práci, daj aby som mohla v pokoji pracovať a slúžiť ĺuďom, prosím za moju rodinu,pomôž nám splatiť dlhy.

  Reply
 • 18. októbra 2022 at 12:50
  Permalink

  Sväty Juda Tadeáš prosím o vyslyšanie mojich prosieb za uzdravenie môjho syna Patrika, o orodovanie u nášho nebeského Otca. Amen

  Reply
 • 7. júna 2022 at 15:53
  Permalink

  Ten wpis robi wielkie wrażenie, swooją lekkością wprawia w osłupienie, Chciałbym tak Jak ty frazować piękne zdania przyjmij najszczersze gesty wielkiego uznania.

  Reply
  • 20. októbra 2022 at 11:59
   Permalink

   Za dar vieri pre mojich najbliššich a zdravie pre mňa a moju sestru pokoj na Ukrajine.Aby sme zvladli situacie v našom živote.

   Reply
   • 25. októbra 2022 at 17:02
    Permalink

    Sväty Júda Tadeáš prosím prihováraj sa za moju vnucku Emku a vypros jej to co najviac potrebuje. Ty to vieš. Dakujem ❤

    Reply
 • 15. marca 2022 at 20:51
  Permalink

  Svätý Juda Tadeas prosím ťa o moje uzdraveniie ďakujem pekne.

  Reply
 • 17. novembra 2021 at 7:23
  Permalink

  Drahý Júda Tadeáš som v neriešiteľnej situácii prosím zľutuj sa a vypros mi milosť pomoci.

  Reply
 • 3. novembra 2021 at 9:52
  Permalink

  Prosím o modlidby pre mojho manžela Štefana ktorí je vo veľmi

  Reply
 • 15. septembra 2021 at 6:55
  Permalink

  Drahý Júda Tadeáš prosím o pomoc, zázrak v mojej biede, prosím o pomoc , pomôž mi splatiť moje dlhy.

  Reply
 • 1. augusta 2021 at 19:04
  Permalink

  Svatý Judo Tadeáši, prosím Tě za přímluvu , aby moje aktuální zdravotní problémy se pořešily, aby se nejednalo o závažné autoimunitní onemocnění, jehož příznaky tomu nasvědčují, aby testy dopadly v pořádku a mohla se věnovat svému dítěti, aby se veškerý ten stres v dobré obrátil. Moc Tě prosím. Amen

  Reply
 • 18. novembra 2020 at 5:19
  Permalink

  Drahý Júda Taeeáš prosím o pomoc v mojom zúfalstve nedaj mi zahynúť ďakujem za milosti ktoré si mi doteraz vyprosil, za to , že som doteraz nejako prežila, ale nemám už silu žiť ďalej pozdvihni ma z prachu zeme a pomôž mi.

  Reply
 • 20. októbra 2020 at 17:52
  Permalink

  Sv juda Tadeas prosím ťa s celého srdca o pomoc a odpustenie že toľko som ublížila všetkým zmiluj sa a daruj mi prosím ťa pokoj a lásku porozumenie a radosť Ďakujem ti

  Reply
 • 15. septembra 2020 at 5:49
  Permalink

  Drahý Júda Tadeáš ďakujem za Tvoje doterajšie milosti a prosím za seba a celú moju rodinu neopúšťaj nás buď nám na pomoci svojou mocnou prímluvou u Panny Márie a jej Synovi Ježišovi Kristovi nech nezahynieme v biede a dlžobách pomôž prosím.

  Reply
 • 18. júla 2020 at 23:13
  Permalink

  Pane Ježišu, na prihovor sv. Judu Tadeaša ta prosim, aby saojej dcere vratili domov deti od jej manzela, ktory jej ich vzal . Budem sa stale modlit na tento umysel. Vdaka Bože

  Reply
 • 3. apríla 2020 at 17:00
  Permalink

  Sv.Juda Tadeas.poprosim Ta o laskave vsetko pre moju kolegynu v praci.Presun prosim jej starosti na moje plecia.A este,ak mozem este prosit za mojho Macka,ktoreho som opustil pre svoju tvrdohlavost.prosil by som,nech najde svoj strateny pokoj.a ked ma starosti,aj tie hod na moje plecia.Tak velmi som jej ublizil………som tak rad ,ze Ti mozem zverit svoje prosby.

  Reply
 • 18. februára 2020 at 5:17
  Permalink

  Drahý Júda Tadeáš doteraz si ma sprevádzal a pomohol v mnohých ťažkostiach . Som Ti vďačná za všetky doterajšie milosti a pomoc a prosím o pomoc v zúfalej finančnej situácii bojím sa o moju rodinu,aby sme nestratili strechu nad hlavou.

  Reply
 • 12. februára 2020 at 9:17
  Permalink

  Svaty Juda, ty vies aku neopartnost som vykonala a ako ma to teraz kvari. Nehnevaj sa na K

  Reply
 • 2. februára 2020 at 21:36
  Permalink

  Svätý Júda Tadeáš prosím ťa o pomoc vyriešenia mojej zložitej situácie v ktorej sa momentálne nachádzam,prosím o správne rozhodnutie,aby som nikomu neublížila,ale aby to prospelo každému koho sa to týka.Vždy si mi pomohol a preto verím,že ma ani tento krát neopustíš a vypočuješ moju prosbu za ktorú ti budem do smrti vďačná.

  Reply
 • 21. januára 2020 at 14:14
  Permalink

  Svätý Júda Tadeáš pokorne zo❤prosím za uzdravenie tela i duse môjho vážne choréh manžela,otca mojich deti.Ty vieš,príď s uzdravenim prosíme❤

  Reply
  • 24. januára 2020 at 21:44
   Permalink

   Sv. Júda Tadeaš, prosím o orodovanie v situácii, keď si lekári nevedia rady s chorobou našej dcérky. Lieky nepomáhajú, prežíva denno denne ťažké stavy. Prosím o uzdravenie jej tela aj duše. Ďakujem za vypočutie modlitby.

   Reply
 • 29. októbra 2019 at 20:59
  Permalink

  Sv. Júda Tadeáš, s dôverou som sa utiekala k tebe vo svojom trápení a ty si ma opäť vypočul. Ďakujem Ti za zdravú dcérku, ktorú nadovšetko milujem. Každý deň si nám dodával silu a trpezlivosť aby sme všetko zvládli. Stal si sa naším patrónom. Tvoju úctu budem šíriť ďalej.

  Reply
 • 5. októbra 2019 at 10:00
  Permalink

  Sv.Juda Tadeas prosím ťa viem .že si veľkým orodovnikom v neriešiteľných situáciách a ja ťa prosím oroduj za našu rodinu pomôž nám vyplatiť sestru a brata z rodičovského domu,ktorý sme zdedi na koľko je finančná situácia zlá a čas termínu sa blíži ..viem že si už mnohým pomohol sv.Juda a preto ťa veľmi mocne prosím pomôž aj nám sľubujem ,že nezabudnem na tvoju pomoc a budem rozširovať tvoju účtu ďalej amen

  Reply
 • 20. septembra 2019 at 19:22
  Permalink

  Svaty Tadeas, dakujem ze si pri mne stál, ked som Ta potrebovala a doslova urobil zazrak v mojom zufalstve. Dakujem Bohu za Teba a doteraz nemozem uverit, ako to Boh na Tvoj prihovor uzasne zariadil. Boli ste skveli aj ked ja som nebola. Stoj pri mne nadalej prosim a pomoz aj ostatnym ludom ktori to potrebuju. Tvoja kamaratka Veronika.

  Reply
 • 21. apríla 2019 at 13:50
  Permalink

  Svaty Juda Tadeas. Som nelahkej a beznadejnej situacii. Prosim o vypocutie mojej modlitby.

  Reply
 • 16. februára 2019 at 10:50
  Permalink

  Sv. Juda, prosim oroduj spolu s drahou Nasou Matkou Pannou Mariou za nasu zomierajucu mamicku, pomozte je svojim orodovanim v tomto poslednom boji. Aby ju Nas Pan Jezis Kristus potesil a prijal medzi svoj lud. Vdaka za pomoc a potechu, Nech je zvelebeny Boh na veky vekov Amen!

  Reply
 • 28. januára 2019 at 14:46
  Permalink

  Svatý Júda Tadeáš prosím vypočuj moju modlitbu a prosbu za
  telesné a duševné uzdravenie môjho syna Jozefa. Som Tvojou
  ctiteľkou Tvoju pomoc som už zažila v mojich ťažkých finančných
  časoch a preto s dôverou prosím o Tvoju pomoc môjmu synovi.

  Reply
  • 1. júna 2019 at 20:32
   Permalink

   Prosíme ťa Sv. Tadeas zbav ma tej choroby

   Reply
 • 28. decembra 2018 at 6:06
  Permalink

  Sv. Judas Tadeas, z celého srdca sa obraciam k Tebe s modlitbou za môjho syna, prosím Ťa,zachráň ho! Prosím Ťa o príhovor,aby môj syn našiel zmysel života,obrátil sa zo starého spôsobu života,vzdal sa toho či ho ničí a našiel správny smer,hodnoty a vrátil sa k Bohu. Prosím Ťa vypočujte moju modlitbu. Amen

  Reply
 • 26. septembra 2018 at 14:21
  Permalink

  Svätý Tadeáš, môj veľký orodovník – prosím Ťa, aby som v pohode zvládla zajtrajší chirurgický zákrok v narkóze. Prosím Ťa aj za lekárku, ktorá bude tento zákrok robiť aj za sestričky
  ďakujem

  Reply
 • 21. júna 2018 at 14:33
  Permalink

  Mám 67 rokov a od svojich 15 rokov som ctiteľkou Sv. Júdu Tadeáša. Keď som ho prosila o pomoc, vždy mi pomohol , také skúsenosti mala aj moja kolegyňa,ktorej som deviatnik k Sv. podarovala. Len netreba ho zaťažovať malichernosťami.
  Vyslyšal ma, i keď sa mi niekedy zdalo, že nie úplne, ale až po mnohých, mnohých rokoch som pochopila, že tak ako sa veci udiali bolo v konečnom dôsledku lepšie pre mňa. Pomáhajme si v modlitbe navzájom, v určitú hodinu a deň. Nezabúdajme prosiť o pomoc aj Matku Božiu Pannu Máriu. Ó sv. Júda Tadeáš pros za naše kresťanské Slovensko, už toľkokrát bol jeho ľud podrobení ťažkým skúškam aby si naše pokolenia zachovali vieru svojich prapraprarodičov. Viera

  Reply
 • 19. júna 2018 at 7:08
  Permalink

  Svätý Juda Tadeas prosím ťa za svojho kamaráta osviet jeho myslenie zbav ho hnevu a nenávisti voci mne,ty poznáš toto moje trápenie,vrelo ťa prosím pomôž mi,Amen,dakujem ti za všetko čo si doteraz pre mňa urobil budem ťa ctiť na veky.Pan Boh zaplať

  Reply
 • 18. júna 2018 at 11:56
  Permalink

  Svätý Júda Tadeáš veľmi ťa prosím o pomoc pomôž nám nech sa pohne svedomie u pána Ramšaka a nech nás nešali ale nech nám príde dokončiť už konečne oplotenie nášho pozemku.Svätý Júda Tadeáš svoj tvojim veľkým ctiteľom a verím,že ty si mojim veľkým patrónom ktorý mi pomáha v tomto živote preto verím,že nám pomôžeš aj v tomto veľkom probléme ktorý máme.S celého srdca ti ďakujem svätý Júda Tadeáš za vypočutie mojej prosby.

  Reply
 • 16. júna 2018 at 21:58
  Permalink

  Svätý Juda Tadeas prosím ťa pomôž mi v mojom trápení a suzeni. Ty vieš čo prežívam a ako sa trapim. Dôverujem ti

  Reply
 • 3. júna 2018 at 11:48
  Permalink

  Svätý Juda Tadeáš idem k tebe s veľkou prosbou pomôž nám aj našej právničky i geodetovi zajtra aby už konečne porazili zlo ktoré je v našich susedoch Farkašovej a jej druhovi v Džudžovi ktorý nám vedome a úmyselne brania oplotiť náš pozemok.Pomôž nám dovolať sa spravodlivostí aby sme aj my mohli konečne mať oplotení pozemok ako ľudia a nech v našich susedoch sa pohne svedomie a nech si uvedomia,že my im nijako neškodíme ani neubližujeme ako oni nám.Pomôž nám sv. Juda Tadeáš v tomto ták dlho trvajúcom probléme ktorý nám robia títo zlý susedia.

  Reply
 • 26. mája 2018 at 10:31
  Permalink

  Svätý Juda Tadeáš veľmi ťa prosím pomôž nám dovolať sa pravdy za pomoci našej právničky a geodeta nech sa skoro stretnú a dajú veci do poriadku kde nám zlý susedia brania oplotiť náš pozemok. Pomôž aj nám aj našej právničke i geodetovi aby nám dali dobru správu,že už môžme oplotiť náš pozemok,že zlo bolo porazené ktoré nám vedome a úmyselne robili naši zlý susedia.Ďakujem Ti za vypočutie mojej prosby a všetku nádej vkladám do Tvojich rúk.

  Reply
 • 23. mája 2018 at 9:50
  Permalink

  Svätý Juda Tadeáš veľmi a vrúcne Ťa prosím pomôž nám s manželkou s problémom ktorý nám úmyselne robia naši susedia Farkašová a jej druh Džudža kde nám brania oplotiť náš pozemok veľmi Ťa prosím tiež pomôž našej právničky aj geodetovi aby s nami viacej komunikovali a tento prípad dali čim skôr do úspešného konca v prospech poškodených ďakujem Ti svätý Juda Tadeáš za vypočutie mojej prosby a verím v Božiu aj Tvoju spravodlivosť a pomoc.

  Reply
 • 14. mája 2018 at 15:29
  Permalink

  Svätý Juda Tadeáš veľmi Ťa prosím patrón náš prosím vypočuj moju prosbu a pomôž nám zo susedmi ktorý nám robia zlé v živote a brania nám dokončiť oplotenie nášho pozemku.Osvieť im rozum nech nám dajú boží pokoj nič od nich nechceme len nám zo života nerobia peklo a dajú nám svätý pokoj.Pomôž našej právničke aby s Tvojou pomocou uzavrela tento spor aby sme aj my mohli konečne si oplotiť náš pozemok ďakujem Ti za vypočutie mojej prosby a všetko v kladám do Tvojich aj Ježišovich rúk Ježišu zober všetko do svojich rúk.

  Reply
 • 21. marca 2018 at 14:34
  Permalink

  Svätý Tadeáš- náš mocný orodovník, prosím Ťa prihovor sa u nebeského Otca za záchranu manželstva Petra a Anny

  Reply
 • 18. februára 2018 at 20:36
  Permalink

  Ptosim o orodovanie sv. Tadeasa za mna za mojho syna aby nas chranil pred mojim muzom tyranom a zaroven prosim o obratenie mojho muza aby nasiel spravnu cestu k nasmu Bohu a zbavil sa zlych zavislosti . Svaty Tadeas vypros obratenie mojho muza a nam vypros silu niest nase krize o to Ta ptosim z celeho srdca , dobry a laskavy Tadeas. Verim ze sa prihovoris za moju rodinu u nasho draheho Pana Jezisa Krista. Dakujem a verim

  Reply
 • 4. februára 2018 at 16:39
  Permalink

  Sv. Juda Tadeáš prosím o moje vyslýšanie prosieb a o orodovanie u Pána Boha za moju dcéru Zuzanu, ktorá je hlavne svojími životnými chybami v tomto ťazkom životnom období. Pomóž mi zachrániť mi moje dieťa pred pádom na dno na tele a na duši a vlej jej silu na prekonanie pokušeni a nástrah diabla a pomož jej uvedomit si v plnej miere co urobila. Pomóž jej nájst silu a chcenie začat si liečit telo a dušu a zacat novy správny zivot. Amen

  Reply
 • 27. januára 2018 at 16:47
  Permalink

  sv.Júda Tadeáš príhovor sa u nášho Pána aj za väzňov a hlavne za tých, ktorých nemôžeme navštíviť.
  Môj orodovník, nezabudni na mňa.

  Reply
 • 21. januára 2018 at 6:47
  Permalink

  Sv.Juda Tadeas, prosim o vyriešenie finančnej situacie,ktora nastala v našej rodine,prosim o pokoj, lasku a vzajomne odpustenie v rodine, vyliečenie syna na tele aj na duši a pomoc pre mna v praci.
  Prosim pomož,moja viera a sila su slabe,nechcem stratit aj to malo čo mi zostalo.

  Reply
 • 20. januára 2018 at 6:59
  Permalink

  Sv.Juda Tadeas prosim o pomoc pri riešeni problemov v mojej rodine,problemy mojho syna,financnu situaciu a upokojenie manzela,pomoc v mojej praci.PBZ

  Reply
 • 14. januára 2018 at 12:39
  Permalink

  Svätý Júda Tadeáš skutočne si ťa ctím ako môjho veľkého patróna a prosím ťa o pomoc pomôž mi nech táto choroba ktorá sa zobudila v mojom tele leukemia krvi nech mi dá pokoj aby som mohol žiť zo svojou rodinou veľa dlhých a šťastných rokou.Veľmi ťa prosím sv. Júda Tadeáš vypočuj moju prosbu a pomôž mi.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *