Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi

Svätý Júda Tadeáš bol bratranec Pána Ježiša a jeden z jeho dvanástich apoštolov. Je patrónom v beznádejných, zúfalých a stratených situáciách. Vzývaný ako ochotný pomocník v ťažkých životných bojoch. Jeho novéna, ktorú sa modlia ľudia v zúfalom rozpoložení bola však dlho neznáma.

Tí, ktorí k nemu prichádzajú vo viere vo svojich potrebách, dostali vždy nejaké znamenie, milosť, odpoveď alebo útechu, že ich modlitby boli počuté. V skutočnosti, meno „Júda“ znamená „darca radosti“, zatiaľ čo „Tadeáš“ znamená „veľkorysý“, „láskavý.“

Národná svätyňa svätého Júdu v Manile na Filipínach má svoju internetovú stránku venovanú tomuto svätcovi, kde tisíce ľudí vyslovili svoju vďaku ako ocenenie príhovoru sv. Júdu za ich ťažkosti.

Tradícia príhovoru svätého Júdu, ktorú obnovujú beznádejní ľudia, ktorým sa dostalo cez jeho príhovor nádeje sa spopularizovala vďaka spisom sv. Brigity Švédskej.

Pán Ježiš povedal sv. Brigite vo vízii:

„Podľa významu svojho meno „Tadeáš,“ (veľkorysý, milujúci), ukáže sa, že je ochotný vždy poskytnúť pomoc.“ (bližšie pozri v https://www.catholiccompany.com/getfed/st-bridget-sweden-devotion-jesus-wounds/ )

Svätý Júda má spoločný deň svojho sviatku so sv. Šimonom – apoštolom 28. októbra. Hoci sa jeho novénu (deväť po sebe idúcich dní modlitieb na určitý úmysel) môžeme modliť kedykoľvek, najlepšie je pripraviť sa ňou na slávenie jeho sviatku.

Svätý Júda Tadeáš je tiež patrónom nemocníc a nemocničných pracovníkov.

 

Krátka novéna k sv. Júdovi Tadeášovi

Ó, najsvätejší apoštol, sv. Júda Tadeáš, verný služobník a priateľ Pána Ježiša,

cirkev ťa vyznamenáva a všeobecne vzýva ako patróna nádeje.

Prosím ťa, prihováraj sa v mojom mene.

Daj, aby moja prosba bola vypočutá a priniesla

nádej, pokoj a pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

Príď mi na pomoc v mojich potrebách,

aby som dostal útechu a pomoc neba,

keď bojujem s mojimi životnými výzvami, najmä  (tu povedz svoj úmysel).

Chválim nášho Boha, s tebou i so všetkými svätými.

Sľubujem, požehnaný svätý Júda Tadeáš, vzhľadom na tvoju veľkú láskavosť,

že si ťa budem vždy uctievať ako svojho osobitného a mocného patróna

a s vďakou ti budem vždy oddaný. Amen.

Otče náš … Zdravas´Mária … Sláva Otcu…

 

Deviatnik k sv. Júdovi Tadeášovi

1. deň 

Duchovné čítanie

Čím dôvernejšie a vytrvalejšie sa modlíš, tým skôr môžeš úfať, že ťa dobrotivý Boh na láskavé orodovanie svätého Júdu vypočuje. Preto sa tak veľmi odporúča deväťdňová pobožnosť, ktorú možno aj viac ráz opakovať, keby hneď nenasledovalo vyslyšanie.

Deväťdňová pobožnosť, čiže deviatnik je v tom, že sa za deväť dní modlíme nejaké modlitby a odbavujeme nejaké skutky pobožnosti, pokánia a lásky podľa svojej horlivosti. Napríklad môžeme si odbaviť tú modlitbu s litániami, ktorá je tu udaná na prvý deň, alebo iné modlitby.

Podľa potreby pristúpime v deviatniku k svätým sviatostiam, chodíme na svätú omšu, dáme nejaký milodar chudobnému, alebo na iný dobrý cieľ, konáme sebazaprenie / keď sa napríklad zriekneme niečoho nám milého atd. / a to s tým úmyslom, aby sme tak uctili svätého Tadeáša a naklonili Pána Boha, aby sa zmiloval nad nami.

Pravda, keď prosíme o nejaké časné dobro, alebo o odvrátenie nejakého časného zla, vždy treba dodať aspoň v duchu podmienku: ak nám to bude na spasenie duše. Lebo my nevidíme do budúcnosti a často si myslíme, že niečo bude pre nás dobré, o čom Pán Boh predvída, že nám bude na škodu. V takom prípade nás Pán Boh ani na orodovanie Júdu nevypočuje, pretože nás miluje. Veď ani my nedáme britvu dieťaťu, čo ako veľmi by nás o ňu prosilo, lebo ho radi máme a nechceme, aby si ňou ublížilo. Zato sa naše modlitby nestratia, lebo Pán Boh dá nám namiesto toho čo sme prosili niečo lepšieho a vo večnosti budeme mu za to ďakovať.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

2. deň 

Duchovné čítanie

Svätý Júda Tadeáš bol apoštol Pánov. Vo svätom Písme sa spomína ako brat Pána Ježiša. Ale to sa nemôže brať doslovne. To znamená len toľko, že bol jeho príbuzný. So svätou Rodinou v Nazarete bol podľa ústneho podania v dvojakom príbuzenstve. Božia bola totiž jeho tetka a sv. Jozef, jej panenský manžel, jeho strýko. Po prijatí Ducha Svätého na Turíce naplnila ho veľká horlivosť za učenie Ježišovo a za spásu duší.

Mnoho prenasledovania a utrpenia vystál, keď hlásal evenjelium v Judei, Samarii, Idumei a v Mezopotámii. Konečne zašiel spolu so sv. apoštolom Šimonom až do Perzie. Na svojich apoštolských cestách obrátili mnohých na pravú vieru a robili veľa zázrakov. Tým vzbudili proti sebe hnev zaslepených pohanov. Tadeáša kyjakom zabili a Šimona prepílili. Telo svätého Tadeáša dostalo sa neskôr do Ríma a podnes sa uctieva v chráme svätého Petra.

Pápež Pavol III. r. 1549 povolil plno mocné odpustky všetkým, čo v deň jeho sviatku navštívia jeho hrob. Jeho sviatok svätí svätá Cirkev 28. októbra, spolu so svätým apoštolom Šimonom.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

3. deň 

Duchovné čítanie

Svätého Júdu Tadeáša pokladali veriaci už od najstarších čias za výborného pomocníka vo veľmi chúlostivých a zúfalých prípadoch. Tisícnásobná skúsenosť tiež dosvedčuje, že tento Svätý celkom neobyčajne a zázračne vypočul modlitby v takých trápeniach, kde sa už všetka nádej zdala podľa ľudského chápania vytvorená. Ba svätá Brigita píše, že jej sám Božský Spasiteľ radil, aby sa s veľkou dôverou utiekala k svätému Tadeášovi. Zdá sa, že Pán Ježiš chce takto nahradiť svojmu milému apoštolovi škodu, ktorú utrpel na dobrom mene tým, že aj zradca Pánov mal podobné meno.

Istý vysokoučený cirkevný spisovateľ dosvedčuje – a to ti zaiste bude na veľké potešenie – že medzi ctiteľmi svätého Tadeáša sotva sa nájde, kto by nebol navidomoči skúsil pomoc tohoto svätého apoštola v chorobe, vo veľkých pokušeniach, v boji so zakorenenými zlými náklonnosťami, áno aj v zúfalstve, v trápnych úzkostiach a zármutkoch, pri nespravodlivom udaní, ublížení na dobrom mene, v biede a vôbec v takých veciach, v ktorých už nebolo nijakej nádeje na pomoc.

Medzi slávnymi svätými stredoveku, ktorí si uctievali svätého Júdu Tadeáša osobitne vyniká svätý Bernard. U neho našiel – ako píše – mocného ochrancu svätej čistoty a veľkého pomocníka vo všetkých svojich potrebách.

Vo svätyniach a pri oltároch svätého Tadeáša často nachádzame celú kopu sľubných tabúľ a pamätných tabuliek ako toľko výrečných svedkov účinnej pomoci nášho svätého.

Veľmi rozširoval úctu svätého Tadeáša aj svätý Klement Hofbauer, horlivý apoštol Viedne na začiatku 19. storočia. Ako jezuiti už od dávna šírili túto pobožnosť u ľudu. Kaplnka svätého Tadeáša v ich kostoloch vo Viedni “Am Hof” stala sa časom ozajstným pútnickým miestom beznádejných ľudí.

Ctihodná Katarína Emmerichová hovorí, že práve dôvera je to, čo robí zázraky, keď sa modlíme. Obráťme sa teda aj my s veľkou dôverou na tohto výborného pomocníka v každom trápení.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

4. deň 

Duchovné čítanie

Keď v nejakej ťažkosti prosíme svätého Júdu Tadeáša, aby za nás orodoval, veľmi pomáha, keď dáme almužnu, alebo robíme iné skutky duševného alebo telesného milosrdenstva. Veď práve tieto skutky zaistia nám pomoc Božiu a ochranu Svätého.

“Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” /Mt 5,7/. “Ako mierou budete iným merať, takou i vám namerajú” /Mt 7,2/. Už aj svätý Lev, pápež hovorí, že modlitba, keď ju podporujú skutky milosrdenstva, je veľmi účinný prostriedok, aby sme si od Pána Boha vyprosili hocičo spasiteľné.

Lefré, bohabojný kňaz píše: “Prišli ku mne všelijakí ľudia vo veľmi ťažkých a zúfalých veciach. Často nepodarilo sa mi potešiť ich a pozdvihnúť ich zronenú myseľ, čo ako som sa namáhal. Keď som im však radil: robte skutky milosrdenstva a oni poslúchli, spomohlo sa im.”

Sväté Písmo medzi skutkami lásky k blížnemu veľmi často chváli a odporúča dávať almužnu. Rafael archanjel povedal Tobiášovi, že almužna oslobodí nás od smrti, očisťuje od hriechov a pôsobí, že nájdeme milosrdenstvo u Boha a dosiahneme večný život. /Tob. 12,9/ Boh Duch Svätý potvrdzuje tieto slová, keď hovorí: “Voda hasí oheň a almužna odporuje hriechu”. /Sir. 3, 33/

Keď prorok Daniel vyhlásil bezbožnému kráľovi babylonskému trest Boží, radil mu, aby si zmieril Pána Boha almužnou a inými skutkami milosrdenstva.

Nasledujme túto dobrú radu a Boh na orodovanie svätého Tadeáša odvráti aj od nás ťažké kríže, ktoré nás tlačia a pomôže nám.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

5. deň 

Duchovné čítanie

Mnohí by neboli zúfalí, keby boli bývali milosrdní k blížnemu. Spomenutý kňaz Lefré raz večer v kázni povzbudzoval poslucháčov, aby ten, kto sa medzi nimi cíti najnešťastnejší robil skutky milosrdenstva a uvidí, že mu Pán Boh pomôže. Na druhý deň príde k nemu istý predný pán a hovorí: “Včera večer ja som bol medzi vašimi poslucháčmi najnešťastlivejší. /Tu ukázal na povraz, ktorým si už chcel život skončiť./ Na vašu radu však hodil som značnejšiu sumu do pokladničky pre chudobných. V tej chvíli ako by ma boli vymenili. Teraz prosím ešte o svätú spoveď a potom už nič nebude chybovať, aby som bol celkom šťastlivý.”

Veľmi sa odporúča ako Bohu milá vec aj almužna na pohanské misie, lebo táto sa dáva na zachránenie duší. Pápež Pius XI. vo svojom obežníku o podporovaní misií dôrazne nám prízvukuje povinnosť dávať almužnu misiám. Podporujme aj kláštory, ktoré vychovávajú misionárov. Kardinál Manning hovorí: “Medzi všetkými dobrými skutkami Bohu najmilší je vychovať kňaza, ktorý sa potom stane v Božej ruke nástrojom na zachránenie duší.”

Skúsenosť dokazuje aj to, že Pán Boh dáva hojné milosti tým, čo pomáhajú dušiam v očistci. Panna Mária sama odporúčala pátrovi Alfonzovi de Corteste, aby v ťažkých pokušeniach pomáhal trpiacim dušiam a zachráni sa.

Teda v našich rukách je naše časné a večné šťastie, len buďme milosrdní.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

6. deň 

Duchovné čítanie

Slovenský študent nám píše: “Podivne dostala sa mi do ruky knižočka Svätý Júda Tadeáš. Prozreteľnosť sama poslala mi ju na pomoc. Vo veľmi chúlostivej veci povolania a štúdií obrátil som sa s celou dôverou na svätého Tadeáša a sľúbil som mu, že keď ma vypočuje, dám to uverejniť v novom vydaní knižočky. A skvele ma vypočul. Školský referát dovolil mi zložiť doplňovacie skúšky a šťastlivo som ich aj zložil.” /8.dec.1937/

Istému žiakovi hrozilo, že načisto ohluchne. Tak by sa bol stal nemožným v škole. Vo veľkom súžení utiekal sa k svätému apoštolovi. A svätý Júda vypočul jeho dôvernú prosbu.

Ktorýsi kňaz nerozvážne sa vyslovil z kazateľne. Preto ho ostro napádali. Na orodovanie svätého Tadeáša prosil Božské Srdce o pomoc. Žalobník neočakávane odvolal žalobu. /Sendbote 1893, 317. str./

Chorú matku traja lekári uznali za nevyliečiteľnú. Ale ona sa s dôverou obrátila na svätého Tadeáša. Jemu na česť odbavila deviatnik a zakrátko mohla sa vrátiť k dietkam. /Tiež tam, 318. str./

V prvej svetovej vojne istý otec každodenne sa modlil k svätému Tadeášovi a jeho orodovaniu ďakuje, že sa mu syn šťastlivo navrátil z hrozných bojov na ruskom fronte.

Istý spolok v kritickom položení obrátil sa na svätého Tadeáša. A neočakávane dostal od akéhosi dobrodincu takú sumu, že si mohol všetky dlhy vyplatiť.

Svätý Tadeáš má oltár aj v jezuitskom kostole v Bratislave. Pri oltári na stene pripevnené votívne dosky dokazujú, že orodovanie svätého nejednému pomohlo vo veľkých ťažkostiach. Aj v trnavskom jezuitskom kostole je na oltári svätého Jozefa socha svätého Tadeáša. I tu mnohí ďakujú za osobitnú pomoc v najrozličnejších duševných a telesných trápeniach.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

7. deň 

Duchovné čítanie

Naša svätá viera nás učí, a skúsenosť potvrdzuje, že Pánu Bohu je milé, keď uctievame svätých a prosíme ich aby orodovali za nás u neho. Mohol by nám síce aj sám pomôcť bez svätých, ale predsa chce, aby sme v hlbokom precítení svojej hriešnosti a nehodnosti volali si na pomoc svätých, ako jeho milých priateľov. Takto potom pre ich zásluhy a na ich prosby nás skôr vypočuje. Aj svätý tridenský snem vraví: “Dobré a veľmi užitočné je vzývať svätých o pomoc.”

Úcta k svätým musí nás však priviesť k Bohu. Keď teda na orodovanie svätých dosiahneme nejakú milosť, nezabúdajme sa poďakovať Pánu Bohu, od ktorého pochádzajú všetky dobré dary. A keď ideme navštíviť oltár alebo obraz svätého Tadeáša /alebo iného svätého/, preukážme najprv svoju úctu a poklonu Pánovi kostola, Pánu Ježišovi vo Sviatosti oltárnej medzi nami prebývajúcemu. Až potom iďme prosiť svätého, aby za nás orodoval.

Ani na to nezabúdajme, že najlepšia podmienka a najistejšia príprava, aby Pán vypočul naše modlitby je, aby sme sa odvrátili od hriechu a skrúšenou svätou spoveďou zmierili sa s Pánom Bohom. Lebo veľmi často za naše hriechy nás Boh navštevuje trápeniami a skúškami. Preto najlepšie si podporujeme modlitbu, keď hodne pristupujeme k svätým sviatostiam.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

8. deň 

Duchovné čítanie

Svätí majú veľkú radosť, keď dáme slúžiť svätú omšu im na česť. Vo veľmi ťažkej úzkosti môžeme dať slúžiť deväť svätých omší na česť svätému Tadeášovi, alebo za deviatnika chodievať každý deň na svätú omšu. Tridentský svätý snem učí, že katolík nemôže spraviť nijaké iné tak sväté a božské dielo, ako keď je so živou vierou a pobožnosťou na svätej omši. Vrele odporúčame toto obetovanie, ktoré tu podávame pri každej svätej omši horlivo sa pomodliť.

Obetovanie svätej omše

Nebeský Otče, obetujem ti túto svätú omšu na tvoju najväčšiu oslavu a s takou láskou a poníženosťou a na tie úmysly, na ktoré ti ju obetuje teraz rukami kňaza tvoj milovaný Syn Ježiš Kristus, náš večný veľkňaz. Obetujem ti ju aj na česť svätému Júdovi Tadeášovi, na poďakovanie za všetky milosti a nebeské radosti, ktorými si ho oslávil, ako aj za všetky svoje časné a večné potreby. Amen.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

 

9. deň 

Duchovné čítanie

Keď ťa dobrotivý Boh na orodovanie tvojho svätého ochrancu Tadeáša v tvojom trápení láskavo vypočul, buď mu za to aj povďačný /á/ za celého života. Bohužiaľ, mnohí zabúdajú na toto. Lepšie však nemôžeš dokázať Pánu Bohu svoju povďačnosť ako príkladným katolíckym životom. A preto:

 1. Chodievať na svätú omšu, keď nie každý deň, tak aspoň tak často, ako ti je len možné. Tam môžeš ako z hlbokej studne hojné milosti čerpať pre svoj časný a večný blahobyt. Zapamätaj si to na celý život.
 2. Chodievaj aspoň každý mesiac /najlepšie na prvé piatky/ na sväté prijímanie. Keď to častejšie spravíš s dobrým úmyslom, tým lepšie. S drahým Spasiteľom v srdci možno zniesť aj najbolestnejšie trápenie života.
 3. Pri prácach svojho povolania pamätaj na prítomného Boha a s času na čas pozdvihni si srdce vrúcnym vzdychom k nebu.
 4. Buď vždy dobrý a láskavý k blížnemu. Nehovor nikdy zlé o ňom. Naopak, radšej sa vždy usiluj chyby iných vysvetľovať na dobré, nakoľko môžeš. Veď keby si bol plný zlosti a nenávisti oproti iným, čo by ti osožili tvoje modlitby?

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil – prosila – o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: “Proste a dá sa vám.” Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím. Amen.

Litánie na česť sv. Júdu Tadeáša: TU

 

 

 

Zdieľať

5 thoughts on “Novéna k svätému Júdovi Tadeášovi

 • 12. mája 2024 at 7:13
  Permalink

  Prosím drahý Júda Tadeáš zachráň ma v mojej práci, pomôž mi v mojich dlžobách,som v zúfalej situácii a neviem ako ďalej žiť,bojím sa o svoju rodinu a budúcnosť, Zúfalo prosím o pomoc.

  Reply
 • 3. marca 2024 at 12:05
  Permalink

  Sv. Júda Tadeáš, s celého srdca Ťa prosím o pomoc za Miroslavu, nech jej Duch Svätý osvieti rozum aj myseľ, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo. Ďakujem PBZ

  Reply
 • 25. februára 2024 at 9:22
  Permalink

  Vrúcne prosím o modlidby za Miroslavu, nech jej Duch Svätý osvieti rozum aj myseľ, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, Sv. Júda Tadeáš s celého srdca Ťa prosím pomôž a zachráň všetko.

  Reply
 • 16. februára 2024 at 10:16
  Permalink

  Vrúcne prosím o modlidby za Miroslavu, nech jej Duch Svätý osvieti rozum aj myseľ, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, Svätý Júda Tadeáš, prosím s celého srdca pomôž mi a zachráň všetko. Ďakujem

  Reply
 • 10. februára 2024 at 10:22
  Permalink

  Sv. Júda Tadeáš s celého srdca Ťa prosím, pomôž mi v mojich prosbách, pros za moje prosby, aby sa to všetko na dobré obrátilo a aby sa to všetko zachránilo, S celého srdca ďakujem za Tvoju pomoc

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *