Deviatnik k svätým Snúbencom

PRVÝ DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu

Príď, ó, Duchu Stvoriteľu, navštív naše mysle,

naplň svojou milosťou srdcia, ktoré si stvoril.

Ó, sladký Tešiteľ, dar Otca Najvyššieho,

živá voda, oheň, láska, sväté pomazanie duše.

Prst Boží, prísľub Spasiteľa,

vyžaruj svojich sedem darov, vzbudzuj v nás slovo.

Buď svetlom rozumu, horiacim plameňom v srdci;

uzdrav naše rany balzamom svojej lásky.

Chráň nás pred nepriateľom, vnes dar mieru,

tvoje neporaziteľné vedenie nás chráni od zlého.

Svetlo večnej múdrosti, zjav nám veľké tajomstvo

Boha Otca a Syna, spojených v jednej láske. Amen.

 

Vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme; i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým; tretieho dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho: odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Modlitba k svätým Snúbencom

Ó, Nepoškvrnená Matka Božia Mária, ó, slávny patriarcha svätý Jozef, prichádzajte nám na pomoc vo všetkých našich duchovných, fyzických a časných potrebách; vzdiaľte od nás nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia, pomáhajte nám s láskou v ťažkostiach, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Vezmite si pod svoju materskú a otcovskú ochranu životy naše a našich rodín. Ukážte svoju láskavosť k tým, ktorí plní nádeje vás vzývajú a chcú navždy zostať vašimi oddanými deťmi.

Ó, Najsvätejšia Mária, ó, slávny patriarcha svätý Jozef, pomáhajte nám oslavovať Boha svätým životom, verným zásadám Evanjelia.

 

Vzývanie
Ó, Mária, Matka všetkého milosrdenstva, ó, slávny patriarcha svätý Jozef, naši ochrancovia a zástancovia, obraciame sa na vás pre obdržanie milosti, ktorej sa dovolávame touto novénou. Pamätajúc na nás nehodných božskej láskavosti, prečo by sme sa mali vzdať nádeje, žeby nám nepomohol Pán? Nikdy nedovoľte, aby to tak bolo! Poznajúc vašu veľkú dobrotu a ako je váš Syn Ježiš vždy ochotný
vyhovieť vašim žiadostiam, sa nachádzame pri nohách vášho slávneho trónu, aby sme prosili o vašu pomoc. Nahraďte naše nedostatky vašimi vzácnymi zásluhami, a dobre prijatí, akými ste pred Bohom, získajte od svojho Božského Syna milosti, o ktoré úpenlivo prosíme prostredníctvom tejto novény. Dôverujúc v milosrdenstvo vášho Božieho Syna a vašej dobroty, prijmite teraz poctu našej najhlbšej
vďačnosti.

 

Litánie k svätým Snúbencom

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Svätý Jozef, muž spravodlivý, oroduj za nás

Svätá Mária, plná milosti, oroduj za nás

Svätý Jozef, preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás

Svätá Mária, kráľovná neba, oroduj za nás

Svätý Jozef, nádhera patriarchov, oroduj za nás

Svätá Mária, kráľovná anjelov, oroduj za nás

Svätý Jozef, manžel Matky Božej, oroduj za nás

Svätá Mária, Božie schody, oroduj za nás

Svätý Jozef, prečistý strážca Márie, oroduj za nás

Svätá Mária, brána do raja, oroduj za nás

Svätý Jozef, anjelská čistota, oroduj za nás

Svätá Mária, zdroj sladkosti, oroduj za nás

Svätý Jozef, opatrný strážca Svätej Rodiny, oroduj za nás

Svätá Mária, matka milosrdenstva, oroduj za nás

Svätý Jozef, najsilnejší v cnosti, oroduj za nás

Svätá Mária, matka pravej viery, oroduj za nás

Svätý Jozef, najposlušnejší Božej vôli, oroduj za nás

Svätá Mária, depozitár nebeského pokladu, oroduj za nás

Svätý Jozef, najvernejší manžel Márie, oroduj za nás

Svätá Mária, naša skutočná spása, oroduj za nás

Svätý Jozef, zrkadlo neporaziteľnej trpezlivosti, oroduj za nás

Svätá Mária, poklad veriacich, oroduj za nás

Svätý Jozef, milovník chudoby, oroduj za nás

Svätá Mária, naša cesta k Pánovi, oroduj za nás

Svätý Jozef, príklad robotníkov, oroduj za nás

Svätá Mária, naša mocná orodovnica, oroduj za nás

Svätý Jozef, ozdoba domáceho života, oroduj za nás

Svätá Mária, zdroj pravej múdrosti, oroduj za nás

Svätý Jozef, ochranca panien, oroduj za nás

Svätá Mária, naše nezaplatiteľná radosť, oroduj za nás

Svätý Jozef, opora rodín, oroduj za nás

Svätá Mária, plná nehy, oroduj za nás

Svätý Jozef, útecha trpiacich, oroduj za nás

Svätá Mária, najláskavejšia Pani, oroduj za nás

Svätý Jozef, nádej chorých, oroduj za nás

Svätá Mária, kráľovná nášho života, oroduj za nás

Svätý Jozef, patrón zomierajúcich, oroduj za nás

Svätá Mária, potecha trpiacich, oroduj za nás

Svätý Jozef, postrach démonov, oroduj za nás

Svätá Mária, naša Božia suverenita, oroduj za nás

Svätý Jozef, ochranca Cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta. Odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta. Vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami, Pane.

 

Modlime sa:

Pane Ježišu, vyznávali sme v týchto litániách veľké veci, ktoré si dosiahol v Márii, v tvojej Najsvätejšej Matke a v jej slávnom manželovi svätom Jozefovi. Daj nám na ich orodovanie žiť s väčšou vernosťou naše kresťanské povolanie v súlade s učením Cirkvi a evanjelia a mať dennú účasť s nimi v tvojej večnej sláve. Amen.

 

Zasvätenie sa svätým Snúbencom

Ako Boh Otec, vo svojej nekonečnej múdrosti a nesmiernej láske, zveril tu na zemi svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, tebe, najsvätejšej Márii, a tebe, svätý Jozef, snúbenci Svätej rodiny z Nazareta, tak aj my, stanúc sa krstom deťmi Božími, s pokornou dôverou sa vám zverujeme a zasväcujeme. Majte pre nás rovnakú láskavosť a nehu, akú ste mali pre Ježiša. Pomôžte nám poznať, milovať a slúžiť Ježišovi, ako ste ho vy poznali, milovali a slúžili mu. Vyproste nám, aby sme vás milovali s rovnakou láskou, s akou Ježiš miloval vás tu na zemi. Ochraňujte naše rodiny. Ochraňujte nás od všetkých nebezpečenstiev a od každého zla. Zväčšujte našu vieru. Udržujte nás vo vernosti nášmu povolaniu a nášmu poslaniu: urobte
nás svätými. Na konci tohto života, prijmite nás k sebe do Neba, kde už vládnete s Kristom vo večnej sláve. Amen.
Otče náš, Zdrava`s Mária, Sláva Otcu

 

DRUHÝ DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Nezabudnite, ó, najsvätejší snúbenci, Mária a Jozef, že žiadny človek, čo sa niekedy utiekal k vám, nebol sklamaný vo svojej nádeji. Koľko milostí a láskavosti ste poskytli postihnutým! Koľkí chorí, utláčaní, ohováraní, opustení, utiekajúc sa k vášmu milujúcemu príhovoru, boli vypočutí vo svojich modlitbách a našli pomoc a útechu vo svojich ťažkostiach. Nedovoľte, ó, milovaní snúbenci, aby sme museli byť jediní, medzi mnohými zachránenými, čo by zostali bez vašej pomoci a útechy. Ukážte sa láskavými a štedrými aj pre nás, a naše srdcia, hlboko vďačné, zvelebia vašu dobrotu a milosrdenstvo Božie. Ó, Mária a Jozef, nikdy neodvracajte svoj láskavý zrak od nás.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

TRETÍ DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, najsvätejšia Mária a slávny svätý Jozef, hlboko si vás ctíme. Ráčte utešiť naše duše, dajte nám milosť, pre ktorú sa prostredníctvom tejto novény obraciame na Vás plní dôvery. Ty, ó, Matka Božia a Matka naša, a ty, ó, anjelský svätý Jozef, náš požehnaný patriarcha, vidíte v Bohu všetky naše potreby; viete, koľko potrebujeme láskavosti, ktorej si pýtame. Od vás, preto, dúfame, že budeme vypočutí a potešení. Otvorte svoje oči s láskavosťou pre potreby nás, svojich detí, ktoré stále kráčajú v púšti života plnej nebezpečenstiev. Dajte nám poznať, aká veľká je vaša dobrota a váš mocný príhovor. Ó, svätí Manželia z Nazareta, rodičia vteleného Slova, prijmite naše láskavé prosby, ktoré s takou dôveru a nádejou povznášame k vám.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

ŠTVRTÝ DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, slávni snúbenci, najsvätejšia Mária a svätý Jozef, priznajte nám Vašu ochranu: vložte si nás prosím do srdca Vášho Božského Syna Ježiša, ktorý svojím životom, svojím umučením a smrťou zaslúžil pre nás všetky milosti a každé dobro. Pretože váš Božský Syn urobil vás správcami nad celým svojím majetkom, ktorý mu zaslúžil Otec, váš príhovor sa vzťahuje na všetky naše potreby a umožňuje nám
všetky milosti, ktoré potrebujeme pre náš duchovný, telesný a časný život. V ťažkostiach a bolestiach, ktoré nás utláčajú, sa utiekame k vám, ó, svätí Manželia z Nazareta, plní nádeje; milostivo prijmite pod svoju dobrosrdečnú ochranu tých, ktorých vám s istotou odporúčame touto novénou. Pre váš príhovor, ó, Mária a Jozef, dajte nám to, o čo žiadame, a budeme vám hlboko vďační.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

PIATY DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, blažený pár z Nazareta, Mária a Jozef, rodičia vteleného Slova, predstavte naše žiadosti svojmu Synovi Ježišovi, aby, ako náš prostredník a veľkňaz pred trónom Božím, podporoval našu vec vám zverenú. Viete, ako je nám drahá milosť, ktorú si žiadame touto novénou. Je pravda, že sme chudobní hriešnici, nehodní vášho príbytku, ale pamätajte, že sme synovia Najvyššieho a príslušníci Tajomného Tela vášho Božského Syna, Ježiša Krista, o ktorého ste sa starali s toľkou láskou. Okrem osobitnej milosti, ktorú žiadame prostredníctvom tejto novény, získajte pre nás aj milosť posvätenia, aby bol Boh oslávený v našich životoch. Vždy hľaďte na nás, ó, milovaní Mária a Jozef. Vám zverujeme svoje životy a životy našich milovaných. Pomôžte nám žiť podľa Božej vôle, plniac si usilovne povinnosti nášho stavu k jeho sláve.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

ŠIESTY DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, najdrahší Mária a Jozef, predstavujeme vám naše deti, naše vnúčatá, chráňte ich s veľkou láskou aj v ich tele, darujúc im zdravie; obhajujte ich duše, ochráňte ich od všetkého zlého. A ak chýba sám Boh, nasledujte ich s láskou a priveďte ich k Ježišovi vášmu Synovi. Dajte nám vaše svetlo a vašu pomoc v náročnej úlohe rodičov. Nech naše deti a naše vnúčatá otvoria svoje srdce všetkému, čo j e dobré
a čisté v živote; ich duch nech je otvorený na všetko, čo je pravdivé, sväté a hodné lásky. Naučte nás im porozumieť a pomáhať im, aby si vybrali cestu, ktorá bude v súlade s Božou vôľou a nech ich sprevádzajú naše modlitby. A keď ich už nebudeme viac obklopovať našou láskou, buďte vy, Mária a Jozef, tí, čo s nimi zostanú, aby ich viedli na ich pozemskej ceste až do dňa, kedy sa stretneme s vami
zjednotení v dome Otca.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

SIEDMY DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, slávni Mária a Jozef, vyvolení Bohom pre vznešenú úlohu byť rodičmi Božieho Slova, upriamte váš vľúdny pohľad smerom k nám, ktorí sme vám boli Bohom zverení. Vám nie sú skryté naše duchovné potreby, fyzické ani časné. Zverujeme sa vám ako deti, ktoré sa spoliehajú s plnou dôverou na svojich rodičov, aby boli zachované, chránené a podporované. Pevne veríme, že chcete naše dobro
väčšie než to, ktoré si sami želáme. Potrebujeme vás tak veľmi, vašu materinskú a otcovskú pomoc. Nedovoľte, aby sme boli obťažení našimi problémami a starosťami nad naše sily. Pomôžte nám zachovať si pokoj. Prijmite naše utrpenie, posväťte ho v kalichu utrpenia vášho Božského Syna. A s mocným príhovorom nám získajte všetky milosti, ktoré naliehavo potrebujeme.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

ÔSMY DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, najprívetivejší snúbenci Nazareta, Mária a Jozef, ktorí ste toľko oslávili Boha dokonalou vernosťou jeho volaniu, pomáhajte nám, úbohým hriešnikom, aby sme odpovedali svätým vnuknutiam Ducha Svätého, ktorý nás chce urobiť svätými. Vy veľmi dobre viete, aké ťažké je pre nás opustiť veci na zemi a hľadať veci nebeské a dať Boha na prvé miesto v našich životoch. Stále máme veľa zbytočností v našich srdciach, ktoré bránia Božej milosti, aby nás posvätila. Nie sme ešte mŕtvi sami sebe, našim túžbam; ešte nie sme schopní
uskutočňovať Božiu vôľu, ako nám odporúča Evanjelium. Prosíme vás z celého srdca, aby ste nám pomohli vzdať sa samých seba a všetkého, čo bráni vášmu božskému Synovi prebývať a žiť v nás.

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

DEVIATY DEŇ

Príď, Duchu Stvoriteľu (ako v prvý deň) Vyznanie viery (ako v prvý deň) Modlitba k svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

Vzývanie
Ó, najsvätejšia Mária, Kráľovná neba a zeme; ó, náš patriarcha, svätý Jozef, knieža nebeského kráľovstva, sklonení pred trónom vašej slávy prosíme, aby sa vaše milujúce srdce obrátilo smerom k nám, čo sme vaše deti. Nezabudnite na všetky naše žiadosti, ktoré sme povznášali k vám touto posvätnou novénou. Pevne veríme, že všetko, o čo sme vás žiadali, nám dosiahnete vaším mocným príhovorom. Vám, slávni snúbenci z Nazareta, vyjadrujeme našu najhlbšiu vďačnosť a sľub oddanosti a lásky. Naďalej hľaďte na nás a naše rodiny. Orodujte za Cirkev, aby bola svätá a bola svetlom sveta na preukázanie obdivuhodného diela vášho božského Syna Ježiša, až kým nebude prijatý ako Spasiteľ a Pán celého ľudstva. Ó, Mária a Jozef, naše mocní orodovníci pomáhajte nám prispieť naším životom a našimi modlitbami k príchodu Božieho kráľovstva na zemi .

Litánie k svätým Snúbencom (ako v prvý deň) Zasvätenie sa svätým Snúbencom (ako v prvý deň)

 

Zdroj: www.preghiereperlafamiglia.it – UNITI per le FAMIGLIE e i GIOVANI

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *