Korunka k sv. Michalovi

Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého archanjela a deväť anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády anjelov. Písmo rozlišuje deväť rádov. Sú to serafi, cherubi, tróny, panstvá, sily, mocnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef 1,21, Rim 8,38). Možno ich je viac, ale iba tieto nám boli zjavené. Serafi sa považujú za najvyšších, ktorí sú najdôvernejšie spojení s Bohom, kým anjelské chóry sú najnižšie.
Pôvod Korunky k sv. Michalovi siaha k Božej služobníčke Antónii d´ Astonac, ktorej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctievala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť túto Korunku, bude pomáhať sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.
Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu…
(Po modlitbe ku každému z deviatich chórov nasleduje Otče náš a trikrát Zdravas´ Mária).

  1. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru serafov nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen.
  2. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru cherubov nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen.
  3. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru trónov nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej a úprimnej pokory. Amen.
  4. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru panstiev nech nám Pán udelí milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen.
  5. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru síl nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen.
  6. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru mocností nech nás Pán chráni pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen.
  7. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru kniežatstiev nech Pán naplní naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen.
  8. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru archanjelov nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu. Amen.
  9. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru anjelov nech nás Pán svojimi svätými anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen.

Nasleduje Otče náš na počesť anjelov: sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a anjelov strážcov.

Záverečná modlitba
Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami, obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby nás chránil od každého zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

V. Oroduj za nás, slávny sv. Michal, knieža Kristovej Cirkvi.
R. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *