MODLITBA – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Neplodné kvety predsavzatí

Majster je živý. Vstal z hrobu. Táto vzrušujúca udalosť vniesla do skleslosti učeníkov radosť a nový život.
Aj do našej duše nám prináša radosť a nový život opravdivé prijatie Ježišovej sviatosti – svätej spovede. Po každej úprimnej svätej spovedi je duša občerstvená. Tak ako príroda je na jar plná sľubných kvetov, tak aj my sme plní dobrých predsavzatí. Avšak mnoho týchto nádejných kvetov býva neplodných, bez úžitku. Prečo sa nesplnia úprimné predsavzatia urobené pri svätej spovedi, prečo sa na ne zabúda? Pre
dsavzatie je vôľa už nehrešiť. To predsavzatie je však len ľudské a čo je ľudské, je slabé. Preto potrebujeme Božiu pomoc, aby sme tieto sľuby mohli plniť. A tú si musíme vyprosovať. Sv. František Saleský hovorí: Nikdy nemožno dúfať, že bez modlitby dozrie ovocie dobrých skutkov.
Preto denne prosme o pomoc, aby sme predsavzatia zo svätej spovede plnili.

2. desiatok
Radosť našich modlitieb

Kristus sa rozlúčil s učeníkmi a vstúpil na nebesia.
Učeníci sa vracajú z Olivovej hory do Jeruzalema sami, a predsa s radosťou. Majú na to mnoho dôvodov. Jeden z nich uvádza sv. Pavol: “ Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?“ (Rim 8,34) Ako oslávennému človekovi, nášmu bratovi podľa tela, je daná všetka moc. Taktiež sa za nás v nebi modlí. Sv. Pavol ďalej hovorí: „Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. “ (Hebr 7,25) Jeho nanebovstúpenie je nám povzbudením k modlitbe.
Nech nie je v nebi naším prosebníkom, ktorého sme opustili. Pripojme svoje modlitby k Ježišovej modlitbe. Toto povzbudenie je tým mocnejšie, že máme slávny Ježišov sľub: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. “ (Jn 16,23)

3. desiatok
Obnova sveta

Príchod Ducha Svätého, Boha svetla, sily, lásky a pokoja zmenil tvár pohanského sveta.
Táto udalosť v dejinách spásy má podobný význam ako zostúpenie Ducha Svätého na Pannu Máriu pri vtelení Božieho Syna. Zoslanie Ducha Svätého záviselo aj od modlitby. Pri poslednej večeri povedal Pán Ježiš: „A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy… “ (Jn 14,16-17) Sv. Lukáš popisuje očakávanie Ducha Svätého slovami: „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu zo ženami… “ (Sk 1,14)
Toto platí stále. Každá dôležitá a radostná udalosť ako v živote človeka, tak aj v živote národov je pripravovaná modlitbou. Osudy sveta sú v rukách tých, ktorí sa modlia. Prví kresťania sa vedeli modliť a zmenili pohanský svet.
Príď Duchu Svätý, daj ľuďom dar zbožnosti a zase obnovíš tvárnosť zeme.

4. desiatok
Záruka spasenia

Blahoslavená Panna Mária prekročila hrob, hranicu času a večnosti, ako duša zvrchovane svätá, plná milosti, vzor všetkých svätých. Je v nebi s telom i dušou.
My sme doteraz vo vyhnanstve, a taktiež v nebezpečenstve zatratenia, bludu, v nebezpečenstve, že nás zvedie zlý duch a že zlé sklony nás uvrhnú do záhuby. Sme v nebezpečenstve, že nikdy neuvidíme Boha a svoju nebeskú Matku Pannu Máriu. Proti týmto nebezpečenstvám máme veľkú útechu v modlitbe. Modlitbami čelíme nebezpečenstvám, ktoré trvalo ohrozujú našu spásu. Preto nám Pán Ježiš povedal: „Treba sa stále modliť a neochabovať. “ (Lk 18,1) Život modlitby je istou cestou do neba. Sv. Alfonz hovorí: „Kto sa modlí, ten sa spasí. “
Ako sa telo udržuje pri živote pokrmom, tak sa udržuje duša modlitbou pre večný život. Preto sa budem modliť v pokušeniach, v strastiach i v radostiach. Sv. Pavol hovorí: „Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. “ (Rim 10,13)

5. desiatok
Všemohúcnosť na kolenách

Panna Mária so žiariacou korunou, okolo nej zbory nebešťanov v obdive a úcte, oddanosti a láske. Kráľovná spína ruky k Najsvätejšej Trojici – modlí sa.
Tu sa prejavuje jej veľká moc. Jej zopnuté ruky dostanú všetko, o čo prosia. Panna Mária je prosiacou všemohúcnosťou. Je najväčšou dobroditeľkou ľudstva, pretože na rukách nosila Spasiteľa. Je najväčšou dobroditeľkou v nebi, pretože svoje ruky spína k Bohu. Kráľovná s plnými rukami pre každého, pretože je Kráľovnou so zopnutými rukami.
Táto Kráľovná je tvojou Matkou. Jej zopnuté ruky sú zopnuté i za teba. Dokážeš sa z toho tešiť? Využívaš jej zopnuté ruky tak, že do nich všetko vkladáš s dôverou? Svätci hovoria: Keď zopne k prosbe ruky Panna Mária, zopnú ich s ňou všetci svätí.
Spínaj ich s nimi aj ty.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *