CHUDOBA – Radostný ruženec

1. desiatok
Majetok a spása

Je pozoruhodné, koho si vybrala Božia prozreteľnosť k splneniu svojich Vykupiteľských plánov. Spasiteľ sa mal narodiť z kráľovského rodu Dávida. Boh sa postaral, aby kráľovský rod Dávidov žil v chudobe.
Panna Mária je chudobná dievčina z Nazareta, ktorá ma za muža chudobného tesára z toho istého rodu. Obaja sa živia prácou svojich rúk. K nej zamieril nebeský posol s radostnou zvesťou. Nehľadel na núdzu nazaretského domu. V Božom zámere – v spáse – bohatstvo neznamená nič. Názory ľudí na majetok sú odlišné od názorov Božích. Z tohoto ľudského pohľadu na majetok pramení skaza pre mnohých.
Nesmiem preceňovať majetok, lebo on mi nepridá na cene u Boha. Ani nad nedostatkom nesmiem nariekať, lebo on nie je prekážkou Božej milosti a spásy.

2. desiatok
Pravá radosť

Unavená po trojdňovej ceste, prichádza Panna Mária k sv. Alžbete. Tu zaspieva svoj Magnificat. Hovorí: „… a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. “ (Lk 1,47)
Tieto slová hovoria mnoho. Božia Rodička je plná milosti a radosti. Nie je to len radosť zmyslov, ale radosť duchovná, čistá. Jej zdrojom radosti nie je svetské postavenie, ale Boh, o ktorom hovorí v tomto chválospeve, že sa ujíma hladných a ponížených, ale ponižuje mocných a pyšných.
A ja sa tak často radujem zo svojho postavenia, majetku, a pritom zabúdam na skutočné bohatstvo, ktoré je zdrojom pravej radosti – na Boha.
Panna Mária, pomôž mi napraviť tento môj omyl, aby sa mi nestal osudným.

3. desiatok
Bohatý sa stal chudobným

Úžas nás zaplavuje pri jasličkách. Aká je to len chudoba! Ježiško sa narodil v maštali, v cudzej maštali. Matka ho zavinula do chudobných plienok a položila do jasličiek na hŕstku slamy. A prví prichádzajú úbohí, chudobní pastieri, aby ho privítali na svete.
Všetko toto nepohodlie prijíma Boh, aby nás naučil nestarať sa toľko o veci časné, aby sme pre ne nezabudli na večnosť. On nás chce mať bohatých na milosť a na večné blaho. Sv. Pavol píše: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý; stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. “ (2 Kor 8,9)
Panna Mária pomôž mi, aby som sa odteraz staral viac o večné blaho, než o to pozemské.

4. desiatok
Nelipni na peniazoch

Za prvorodeného syna v jeruzalemskom chráme bola predpísaná obeta baránka a holuba. Chudobnejším rodinám bola povolená úľava a ako obetu mali dať pár hrdličiek alebo dva holúbky.
Sv. Lukáš nám to opisuje takto: „… priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone… , a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. “ (Lk 2,22-24) Keby bola Svätá rodina zámožná, svedomite by bola priniesla na obetu baránka. Sv. Jozef pri obetovaní Ježiška vypláca predpísanú daň za prvorodeného – päť šeklov. Dáva ich rád, hoci ich musel získať ťažkou prácou.
Panna Mária, pomôž mi nelipnúť na peniazoch.

5. desiatok
Základy spokojnosti

Tri dni hľadala Panna Mária spolu so sv. Jozefom strateného Ježiška. Po veľkom žiali si ho s veľkou útechou znovu nájdeného odprevádzajú domov.
V Nazarete ich čaká ich práca. Pracujú všetci traja. Žijú veľmi skromne, ale spokojne a šťastne. Ich spokojnosť a ich šťastie je veľké, pretože nie je založené na ničotných statkoch tohto sveta, ale na Bohu.
Tento pohľad do nazaretského domu odsudzuje zmýšľanie sveta, ktorý sa domnieva, že k spokojnosti je treba mnoho peňazí a veľký časný blahobyt. Takýmto ľuďom býva spravidla Boh vedľajší. A preto nemôžu byť naozaj spokojní.
Panna Mária, veď ma k tomu, aby som si osvojil tvoje zmýšľanie a našiel tak pravú radosť, spokojnosť a pokoj.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *