Kde nájdem modlitby na vyháňanie zlých duchov?

Modlitby na vyslobodenie z diablových pokušení, protivenstiev a moci rozdeľujeme do troch skupín:
Jednoduché modlitby , napr. niektoré žalmy, modlitba k Svätému Michalovi, archanjelovi, k anjelovi strážcovi, Pod tvoju ochranu, ruženec, litánie k menu Ježiš a mnohé iné kresťanské modlitby. Okrem nich tu môžeme zaradiť aj používanie svätenín ako je pokropenie a prežehnanie svätenou vodou, požehnanie osôb, vecí, príbytkov, jedál, nábožné prežehnanie a tiež modlitby vlastnými slovami s prosbou o ochranu pred Zlým.
Modlitby za oslobodenie – Ide o modlitby zamerané na konkrétny problém, oblasť života alebo na človeka, u ktorého sa vo výraznej miere prejavilo alebo prejavuje duchovné, morálne a spoločenské zlo. Modlitby sa obracajú k Ježišovi, aby zbavil človeka útlaku, pokušení a moci zlého ducha. Pritom sa priamo nevyzýva a neoslovuje zlého ducha.
Dôležitou súčasťou takýchto modlitieb je rozhovor, ktorý pomôže spoznať dotyčnému človeku pravdu o sebe, o tom, čo v jeho živote bolo zlé a v rozpore s Božou vôľou, a povzbudenie, aby sa toho dokázal zrieknuť. Takisto musí odstrániť všetko, čo ho viaže k hriechu – príležitosti, predmety, knihy, vzťahy a pod. Nesmie tu chýbať ani zvesť o Božej láske, o tom čo mu ponúka Boh a k čomu ho pozýva.
Zavŕšením modlitieb za oslobodenie je odovzdanie života Ježišovi, prijatie ho za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach a rozhodnutie hľadať a plniť jeho vôľu. Tieto modlitby sa môže modliť každý kresťan. Ale je lepšie, keď sa konajú pod vedením kňaza, alebo najlepšie, keď ich vedie sám kňaz, pretože sa z nevedomosti môžu urobiť niektoré chybné kroky alebo na druhej strane sa môže zanedbať niečo dôležité. Účinky modlitieb by sa tak nemuseli prejaviť, čo by mohlo vplývať na oslabenie dôvery v Boha a v jeho pomoc.
Do tejto skupiny modlitieb patria aj tzv. malé exorcizmy, ktoré sú súčasťou krstu alebo stretnutí katechumenov a tých, ktorí neboli po krste patrične katechizovaní. Môžete ich nájsť v liturgickej kniheObrad uvedenia dospelých do kresťanského života , ktorý možno dostať v katolíckych kníhkupectvách a tiež by mal byť na každej fare. Niektoré z nich sa môžu modliť aj bežní veriaci.
Do tretej skupiny sa zaraďuje tzv. slávnostný exorcizmus , čiže výslovné vyháňanie zlého ducha. Jeho súčasť tvoria jednak modlitby, ktoré poznáme, ako Otče náš, litánie ku všetkým svätým, Magnifikat, žalmy, čítanie Božieho slova, a tiež špeciálne modlitby, v ktorých sa prikazuje, aby diabol opustil telo posadnutého človeka. Jestvuje aj obrad exorcizovania miesta, napr. domu, v ktorom sa zjavným spôsobom prejavuje činnosť zlého ducha. Tento druh modlitieb ráta aj s priamym oslovovaním zlého ducha.
Keďže ide o otvorenú a nebezpečnú konfrontáciu so zlým duchom, tento rituál môže v našej cirkvi vykonávať alebo presnejšie povedané viesť iba exorcista – kňaz špeciálne poverený na túto úlohu biskupom. Vystupuje tak na vyššej úrovni autority a ochrany. Kňazi sú na túto úlohu starostlivo vybraní podľa určitých kritérií – bezúhonnosti, nábožnosti, vzdelania, psychologických i ľudských predpokladov. Pri tejto službe spolupracujú s odborníkmi v psychiatrii, ktorí pomáhajú rozlíšiť, či sa nejedná o psychickú chorobu a tiež kontrolujú zdravotný stav a reakcie posadnutých.
Počas slávnostného exorcizmu môžu byť prítomní aj veriaci, ktorých viaže s posadnutým človekom osobitné puto – rodinné alebo duchovné. Odporúča sa im modliť sa potichu, a tiež sa môžu zapájať do modlitieb, ako sú litánie, Otče náš, prosby, Magnifikat a pod. Nezapájajú sa do dialógu s diablom a do exorcizmov. V konečnom dôsledku tak slávia obrad exorcizmu spolu s kňazom, ktorý ho vedie, podobne, ako počas svätej omše slávi liturgiu celé spoločenstvo veriacich na čele s kňazom.
Rituál slávnostného exorcizmu sa nachádza v osobitnej liturgickej knihe. Zatiaľ ešte nebol oficiálne preložený do slovenčiny. Nie je to až tak na škodu, pretože použitie latinských modlitieb pomáha ľahšie overiť, či ide o skutočnú posadnutosť, lebo diabol rozumie a reaguje na latinské texty podľa ich obsahu. Psychicky chorý človek nereaguje na slová, ktorým nerozumie alebo reaguje chaoticky.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *