Prečo mám ko kresťan povedať „nie“ joge?

Prečo mám ko kresťan povedať „nie“ joge?

Dejinné pozadie jogy

Ak chceme poznať jogu, potrebujeme pochopiť kontext, v ktorom vznikla a rozvíjala sa, a tým je náboženstvo Indie – hinduizmus. Bez neho by nebola tým, čím je. Hinduizmus nie je ucelený náboženský celok, ale zmes duchovných prúdov, ktoré v priebehu dejín prešli mnohými zmenami. V období klasického hinduizmu (od 2. stor. pr. Kr. – 4. stor. po Kr.) ho tvorilo šesť náboženských systémov: mímansa, védanta, ateistická sánkhja, vaišešiká, njájá a joga. Joga sa ešte postupne rozvetvila na hatajogu, džňána jogu, karma jogu, radža jogu, kundalini jogu, bhakti jogu, igni jogu, kryia jogu, integrálnu jogu a ďalšie.

 

Čo je to joga?

Religionista a historik svetového formátu Mircea Eliade v doktorskej práci Joga, nesmrteľnosť a sloboda uvádza, že India sa v povédskom období snažila pochopiť:

•  karmický zákon

•  proces, umožňujúci „večný návrat“; tj máju, kozmickú ilúziu alebo nevedomosť (avidja)

•  absolútnu realitu, ktorá „je“ niekde mimo ľudskej skúsenosti podmienej karmickým zákonom; čisté bytie, absolútno, ktoré sa označuje: Ja (átman), brahma, transcendentno, nirvána atď.

•  prostriedky k dosiahnutiu tohto bytia a oslobodenia (mókši, mukti): a tieto prostriedky tvorí joga.

Český jogín Eduard Tomáš hovorí: „Joga je sanskrtské slovo, v preklade znamená spojenie niečoho s niečím. Od neho je odvodené aj naše slovo „jarmo“.“ Na otázku: „S čím?“, odpovedal: „Spojenie človeka s Bohom… V Indii mu hovoria brahma…“ A ďalej pokračuje: „Staré zastarané predstavy nie sú z hľadiska pravdy a hlavne skúseností integrálnej jogy udržateľné, preto táto joga trvá na tom, aby bola človeku odovzdaná absolútna o ňom samom, o svete a o Bohu“ (TOMÁŠ E., Úvod do integrální jogy , Avatar, Praha 1999, s. 9-10).

Bôžik Šiva, ktorého ináč nazývajú „Ničiteľ“ je jedným z najmocnejších a najstrašnejších božstiev hinduizmu. Volajú ho aj Yogešvara, čo znamená „Pán Jogy“. V knihe Hatajogi-Pradipika je Šiva nazývaný ako prvý z učiteľov hatajogy. Pripisujú mu také vlastnosti aké poznáme u zlého ducha.

Hinduisti veria, že na konci chrbtice je bod, v ktorom leží spiaci had, ktorý má vplyv na človeka cez energetické body v tele, tzv. čakry. Cieľom jogy je prebudenie tohto spiaceho hada, ktorý má vystúpiť k najvyššej čakre, ktorá sa údajne nachádza nad temenom hlavy. William Zorn v knihe „Yoga for the Mind“ píše: „Pomocou vyprázdnenia mysle a sústredenia pozornosti na tieto čakry, bude ich môcť učeň otvoriť“. Spiaci had, ktorý je vlastne bohyňa Šakti má vystúpiť k najvyššej čakre, kde má centrum duchovný manžel „Šiva“.

Kto sú bohovia pohanov? Kto je spiaci had? Sú to zlí duchovia, ktorí chcú, aby ich človek privolal do svojho života. Ale keďže mnohí by ich priamo nevzývali, zamaskovali sa do lákavého systému jogy. Ak poznáte obrady kresťanskej iniciácie, viete že ich súčasťou je obrad „effata“ – otvor sa, pri ktorom sa maže alebo žehná človeka na očiach, ušiach, perách, prípadne na hrudi. Keď sledujeme v joge proces otvárania čakier pre prúdenie kundalini, môžeme si všimnúť veľkú podobnosť s týmto obradom.

 

Hatajoga

V tantrickom budhizme dostalo ľudské telo najvýraznejšie postavenie v duchovnej histórii náboženstiev Orientu. Podľa neho k svätosti možno dospieť iba v „božskom tele“. Telo už nie je zdrojom utrpenia, ale najdokonalejším prostriedkom spásy. A pretože oslobodenie možno dosiahnuť už v tomto živote, musí sa telo udržiavať v čo najdokonalejšom stave. K tomuto cieľu má slúžiť hatajoga, ktorá umožní premeniť ľudské telo v „božské“. Pritom telo, ktoré jogíni postupne vytvárajú, podľa toho istým spôsobom zodpovedá telu „bohočloveka“, ktorým sa však nechápe pripodobnenie sa bohočlovekovi Ježišovi Kristovi.

Texty hovoria, že ak jogín praktizuje hatajogu, neexistuje hriech ani zločin, ktorý by nemohol byť zmazaný. K tomu napomáhajú okrem iného aj dychové cvičenia zvané pránájáma, ktoré odstraňujú hriechy. Podobnú hodnotu majú aj asány, ktorých je podľa Ghérandasamhita 32. Niektorým asánam sa pripisuje podporný význam pre zdravie, iným až magická moc a sila zvíťaziť nad smrťou.

V niektorých starých textoch o joge môžeme nájsť mnohé upozornenia o nebezpečiach jogy, konkrétne aj hatajogy. Predovšetkým to je riziko psychického narušenia pri vyprázdnení mysle. Človek, cvičiaci jogu sa môže cítiť pokojný. A to aj po skončení cvičenia. Ale pritom môže na ľudí reagovať podráždene, bez toho, aby si to uvedomoval, lebo jeho myseľ je akoby zastretá. A keď mu neskôr druhí povedia, aký bol, nechce im veriť.

 

Mantry

Súčasťou jogínskych cvičení bývajú už od prvých stretnutí mantry – formulky, ktoré má cvičiaci pravidelne opakovať. Mantru tvorí skupina hlások, slovo alebo veta, ktorá má údajne špecifický účinok na ľudský organizmus. Každá mantra má podľa jogínov svoj osobitný okruh pôsobenia. Jej neustálym opakovaním vznikajú špecifické odozvy v mysli, zmysloch a telesných funkciách človeka.

Mantry sú väčšinou nepochopiteľné a čudné hlásky alebo slová, ktoré boli objavené počas meditácií – akási obdoba nezrozumiteľných zvukov, ktoré vydávajú šamani počas tranzu a ktorým sa pripisuje nadprirodzená moc. Pripomínajú dar Ducha Svätého – glosoláliu – modlitbu v jazykoch. Mantry sú akousi tajnou zasväcovacou rečou, ktorá počas meditácie odhaľuje svoje tajomstvá.

Jeden z najväčších znalcov tibetského spôsobu života, T. Lobsang Rampa definuje mantru ako výraz, ktorý vedie človeka k očisteniu mysle a blahodárne vplýva na hĺbku myslenia. Podľa učenia jogínov, každá slabika mantry aktivizuje konkrétnu čakru alebo vyvoláva určitý stav vedomia. Niektorí autori prisudzujú každej čakre osobitnú mantru. Najčastejšou mantrou je „óm“. E. Tomáš napísal o nej rúhavé slová: „Zvuk óm je tzv. pranavou, ktorou vraj bol stvorený svet“ (TOMÁŠ E., Úvod do integrální jogy, Avatar, Praha 1999, s. 37). Nie menej známou je mantra: „Óm áh húm vadžra guru padma siddhi húm“, čo znamená: „Vyzývam Ťa, Vadžra Guru, Padmasambahva, daj nám cez svoje požehnanie obyčajné sidhi a aj to najvyšie“. Použitím tejto mantry by sme vraj mali získať múdru myseľ, ušľachtilé vlastnosti a súcit.

V komentári k Tibetskej knihe mŕtvych sa píše: „Mystická slabika ÓM, ktorú často nachádzame v záhlaví tibetských kníh, prípadne ich častí, predstavuje zvolanie prisviedčajúceho (áno, tak je) alebo žiadajúceho (nech je! kiež je! budiž! staň sa!) obsahu so širokým symbolickým a rituálnym uplatnením, ktorému je pripisovaná veľká magická moc. Je odvodená zo sanskrtu, kde má tiež podobu AUM. V hinduistickej interpretácii tieto tri písmená reprezentujú trojicu hinduistických božstiev Višnu, Šivu a Brahmu, zatiaľ čo v budhistickej symbolike zastupujú Budhu, jeho učenie (dharma) a jeho stúpencov (sangha)“. Alebo na inom mieste: „Mantry sú magické formulky, ktorých sila spočíva predovšetkým v okultnej moci špecifických zvukov.“

V tantrickom budhizme mantra získava neobmedzenú moc vo chvíli, keď ju žiak alebo učeník prijme z úst svojho učiteľa – guru. Ak ju potom používa v zhode so stanovenými pravidlami, získava schopnosť dosiahnuť stav buddhu. Vraj mantra lókanátha môže očistiť aj od najväčších hriechov, alebo mantra ékadžata už vo chvíli prednášania ochraňuje od nebezpečia a dosahuje buddhovstvo. Dokonca aj úspech v láske alebo dosiahnuť najvyššie poznanie bez štúdia možno údajne získať používaním takýchto výrazov. Žiak musí však pred tým uskutočniť duchovnú očistu a počas recitovania sa sústrediť na každé slovíčko.

Mircea Eliade napísal: „…každého boha a každý stupeň svätosti ovláda určitá bídžamantra, jeden „mystický zvuk“, ktorý je ich „semenom“, ich „oporou“, tj. ich samotným „životom“. Keď jogín túto bídžamantru opakuje podľa pravidiel, osvojuje si ich ontologickú podstatu a konkrétne a bezprostredne splýva s určitým bohom, stavom svätosti atď. Niekedy sa stáva, že sa celá metafyzika sústreďuje do jedinej mantry…, lebo celý vesmír so všetkými bohmi, úrovňami a spôsobmi bytia sa prejavuje v určitom počte mantier… Mantra je „symbolom“… je súčasne symbolizovanou „skutočnosťou“ aj symbolizujúcim znakom… Keď tantrik pracuje s nejakým „symbolom“, „prebúdza“ jemu zodpovedajúce sily na všetkých úrovniach bytia.“ (ELIADE M., Jóga, nesmrtelnost a svoboda , s. 167)

My vieme, že vzývanie a uctievanie pohanských božstiev je pre kresťana modloslužbou a prehrešením sa proti Prvému božiemu prikázaniu: „Nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal“. A práve toto je najväčším nebezpečenstvom ich používania vrámci hatajogy, tak veľmi propagovanej na Slovensku.

 

Postoj Cirkvi

Prvé upozornenie na nebezpečenstvá spoločností, šíriacich jogu a deštruktívne meditácie, vydali biskupi Slovenska v pastierskom liste v decembri 1990. Osobitný pastiersky list venovaný joge sa čítal začiatkom júla 2001. Uvádzam z neho: „Cvičenie jogy vedie k duchovnosti, ktorá je zameraná na samého seba. Základom kresťanstva je však duchovnosť, ktorá má smerovať k druhým ľuďom. Aby sme ešte lepšie pochopili, čo je joga a aké sú jej výsledky, pozrime sa do Indie, do jej kolísky. Ako je možné, že tam po uliciach ležia deti i starci pri smetných košoch a nikto si ich nevšíma?! Je to možné preto, lebo pod vplyvom hinduizmu žije každý sám pre seba. Ako je možné, že tam musí prísť Matka Terézia, aby zbierala tých, ktorí sú odkopnutí týmto štýlom života?! Je to možné preto, lebo hlavnou myšlienkou kresťanstva je žiť pre druhých, obetovať sa za druhých.“ 1

Na prvý pohľad sa zdá, že joga patrí do oblasti športu, telesnej výchovy, relaxácie, prípadne medicíny a psychológie. No žiaľ, nie je to tak. V knihe autora systému Joga v dennom živote Svámí Mahéšvaránandu pod názvom India plná farieb sa píše: „Joga neznamená len pohýbať plecom hore a dole, stáť na hlave, zatvárať nosnú dierku a nadychovať sa a vydychovať… Joga je nad náboženstvom, je otcom všetkých náboženstiev“. 2

Joga nevznikla preto, aby si ľudia oddýchli alebo sa uvoľnili, ale vznikla ako náboženský systém hinduistov, aby sa mohli spojiť so svojimi božstvami. Znie veľmi trápne, ak niekto tvrdí, že joga nemá s duchovnom nič spoločné.

Ukazuje sa, že cieľom šírenia jogy v západnom svete je okrem iného aj to, aby nahradila kresťanskú modlitbu a osobný vzťah k živému a Jedinému Bohu, a tak nenápadne infiltrovala nekresťanské náboženské myslenie Východu. Na začiatku sa síce predstavuje ako doplňujúci prvok kresťanstva, ktorý ho obohacuje, ale postupne jogínske cvičenia a meditácie zaberajú čoraz viac času, ktorý pôvodne patril Bohu a osobnej modlitbe. Namiesto toho sa na prvé miesto dostáva zbožštené ego, tajomné sily, ktoré v nás pôsobia a v neposlednej miere aj guru, či učiteľ, ktorý hrá úlohu proroka až boha.

 

Panteizmus v joge

V joge chýba pojem osobného Boha. Keď už, tak boh je tvoje vnútorné Ja, tvoja pravá podstata. Na ukážku uvediem jeden citát: „Vesmír je bytím a bytie je Bohom vo svojej podstate. Vedome sa s ním spojiť a zažiť tento stav znamená realizáciu pravdy… Bytie a vedomé Ja je univerzálne, pretože Boh, ktorý je práve týmto bytím všetkého, je univerzálny. Takže, keď sa zjednotíme s týmto univerzálnym bytím, zjednotíme sa aj s celým vesmírom, ktorý je vo svojej podstate čistým bytím.“ 3

Takéto a podobné tvrdenia sú jasným panteizmom, ktorý katolícka Cirkev jednoznačne zavrhla ako blud. Panteistické učenie vychádza z toho, že Boh a svet sú určitým spôsobom totožné. Panteizmus takto stiera rozdiel medzi stvoriteľom a človekom.

 

Joga a reinkarnácia

Joga by bez konceptu karmy a prevteľovania nemala zmysel, pretože je metódou, prostredníctvom ktorej sa chce človek vymaniť z domnelého nekonečne sa opakujúceho kolobehu prevteľovaní a zjednotiť sa s neosobným kozmickým božstvom. Je to náhrada cesty k spáse. M. Elidade napísal: „Konečným cieľom indického mudrca nie je dosiahnuť pravdu, ale oslobodiť sa, nadobudnúť absolútnu slobodu…“4 Guru Šankara povedal, že zavrhnutie objektívnej skutočnosti (svojho nepravého ja, ega – pozn. autora) „je cestou k vykúpeniu“. 5

My vieme, kto je jedinou cestou k vykúpeniu: Ježiš, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a zaplatil dlh za naše hriechy. Iba v ňom máme večný život, ako hovorí apoštol Pavol: Je určené, že „človek raz zomrie a potom bude súd“ (Heb 9, 27). V gréckom texte je pri slove raz použitý výraz nepripúšťajúci výnimku: „hapax“, čo doslovne znamená „iba jediný raz“.

Dokument o kresťanskej meditácii

V roku 1989 Kongregácia pre vieroučné otázky vydala List biskupom katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie . Píše sa v ňom: „Ľudská skúsenosť dokazuje, že poloha a postoj tela vplývajú aj na sústredenie a dispozície ducha“. 6 Myslím si, že je to dosť jasné vyjadrenie, ktoré môžeme aplikovať aj na hatajogu. Joga vznikla na náboženskom podklade a hoci by sme ju cvičili iba ako telesnú zostavu polôh a pozícií, stále bude mať vplyv na dispozíciu ducha. A ešte viac preto, že niektoré postoje jogy už samy osebe nesú náboženské posolstvo: vyjadrujú postoje odovzdanosti, otvorenosti, prijímania, úcty, poklony alebo dokonca symbolizujú božstvá hinduizmu.

Dokument vymenúva viacero rizík používania symboliky telesných postojov v kresťanskej modlitbe: „Keď sa symbolizmus chápe nevhodne a nesprávne, môže sa stať dokonca idolom, a tým aj prekážkou pre pozdvihnutie ducha k Bohu. V oblasti modlitby je ešte ťažšie prežívať celú skutočnosť vlastného tela ako symbolu: môže sa to zvrhnúť na kult tela a viesť k tomu, že sa všetky jeho pocity neprávom stotožňujú s duchovnými skúsenosťami. Niektoré fyzické cvičenia vytvárajú automaticky pocity pokoja a uvoľnenia, pocity uspokojenia, ba azda priam javy svetla a tepla, ktoré sa podobajú duchovnému stavu blaha. Považovať ich však za pravú útechu Ducha Svätého bolo by úplne mylným chápaním duchovného napredovania. Pripisovať im symbolický význam, typický pre mystickú skúsenosť, keď jej nezodpovedá morálny postoj dotyčného, by znamenalo určitý druh mentálnej schizofrénie, ktorý môže viesť dokonca k psychickým poruchám a niekedy i k morálnym úchylkám.“ 7

V joge ide o vyprázdnenie mysle, o odpútanie sa od vonkajšieho a zmyslového sveta a ponorenie sa do iného, vnútorného sveta. Sv. Terézia od Ježiša raz povedala, že „samotná snaha na nič nemyslieť, zobudí rozum, aby myslel veľa“ a že úsilie nechať stranou Kristovo tajomstvo je v kresťanskej meditácii vždy určitým druhom „zrady“. 8 V tejto súvislosti je v dokumente spomenutý výrok sv. Augustína: „Ak chceš nájsť Boha, zanechaj vonkajší svet. Avšak nezostávaj v sebe, ale prevýš seba, lebo ty nie si Boh; On je hlbší a väčší než ty.“ 9

Dokument ďalej pokračuje: „Pri dnešnom rozšírení orientálnych metód rozjímania v kresťanskom svete a v cirkevných spoločenstvách, znova sa nachádzame pred naliehavým obnoveným pokusom, nie bez rizika a omylov, spájať kresťanskú meditáciu s nekresťanskou. …niektoré sa pokúšajú sa vytvoriť rozličnými technikami duchovné zážitky podobné tým, o ktorých sa hovorí v spisoch určitých katolíckych mystikov, ďalšie sa zasa neboja klásť to absolútno bez obrazov a pojmov, ktoré je vlastné budhistickej teórii, na samú úroveň Božieho majestátu, zjaveného v Kristovi… popierajúc, že veci sveta môžu byť stopou, ktorá odkazuje na Božiu nekonečnosť. Preto navrhujú, aby sa upustilo nielen od rozjímania o spásonosných dielach, ktoré Boh Starej a Novej Zmluvy uskutočnil v priebehu dejín, ale aj od samej idey jedného a trojjediného Boha, ktorý je Láska, v prospech ponorenia sa do „neurčitej priepasti božstva.“ 10

Nám, ľuďom žijúcim v západnej kultúre je najbližšia naša vlastná skúsenosť a spôsoby modlitby, ktorú nám odovzdali svätci v priebehu dejín bez používania cudzích prvkov. Dokument zdôrazňuje, že priblíženie k Bohu sa „nezakladá na žiadnej technike v úzkom zmysle slova. To by odporovalo duchu detinstva, požadovanému evanjeliom. Pravá kresťanská mystika nemá nič spoločné s technikou: je vždy Božím darom, ktorého sa obdarený cíti nehodným“. 11 A preto nie je potrebné obzerať sa inde, keď vo vlastnej cirkvi máme všetko, čo potrebujeme k dosiahnutiu zjednotenia s Bohom. Mnohí poznajú takmer naspamäť učenie nekresťanských učiteľov a mudrcov, ale nepoznajú bezpečné chodníky, ktorými prešli tisíce kresťanských svätcov a mystikov a spôsoby modlitby, rozjímania a meditácie, ktoré sú už po stáročia kresťanstvu vlastné.

Sv. Otec pápež Ján Pavol II. v knihe Prekročiť prah nádeje napísal: „Karmelitánska mystika sa začína v bode, kde sa končia Budhove úvahy a jeho smernice pre duchovný život… Preto si myslím, že nie je zbytočné vystríhať tých kresťanov, ktorí sa s nadšením otvárajú niektorým ponukám vychádzajúcim z náboženských tradícií Ďalekého východu, týkajúcich sa napríklad techník a metód meditácie a askézy. V niektorých prostrediach sa to stalo akousi nekriticky prijímanou módou. Treba najprv dobre poznať vlastné duchovné dedičstvo a zamyslieť sa, či je správne ľahkomyseľne ho zahadzovať“. 12


1Pastiersky list biskupov Slovenska k otázke jogy na školách , cit. v Katolícke noviny 28 (2001), SSV, Trnava, s. 2-3.

2LOJDA M., Pozadie projektu jogy v Katolícke noviny 50 (2000), SSV, Trnava, s. 22.

3 TOMÁŠ E., Úvod do integrální jogy , Avatar, Praha 1999, s. 40-41.

4 E liade M., Joga, nesmrteľnosť a sloboda , Argo 1999, s. 20.

5 TOMÁŠ E., Úvod do integrální jogy , Avatar, Praha 1999, s.

6 KONGREGÁCIA PRE VIEROUČNÉ OTÁZKY, List biskupom katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, SÚSCM, Rím 1990, s. 24.

7 KONGREGÁCIA PRE VIEROUČNÉ OTÁZKY, List biskupom katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, SÚSCM, Rím 1990, s. 26-27.

8 Pozri: TERÉZIA OD JEŽIŠA, Vida, 12, 5 a 22, 1-5, Tamže, s. 12.

9 AUGUSTINUS, Ennarationes in Psalmos , XLI, 8, PL 36, s. 469, cit. v KONGREGÁCIA PRE VIEROUČNÉ OTÁZKY, s. 19.

10 Tamže, s. 13-14.

11 KONGREGÁCIA PRE VIEROUČNÉ OTÁZKY, List biskupom katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, čl. 23, s. 22.

12 JÁN PAVOL II., Prekročiť prah nádeje, Nové mesto, Bratislava 1995, s. 92-93.

32 thoughts on “Prečo mám ko kresťan povedať „nie“ joge?

 • 26. apríla 2020 at 0:51
  Permalink

  Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
  Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš.“ A mnohých zvedú. (Mt 24, 4-5)
  Ten, kto má dôverný vzťah s Ježišom, dokáže v svetle rozlišovať čo môže a čo nie. Necháva sa vyučovať a viesť Duchom Svätým, ktorý v ňom prebýva (Jn 14). A preto, ak ste boli pokrstení a ste kresťania, katolíci, v modlitbe rozlišujte, pýtajte sa Boha.
  Pravda, ak chcete počuť odpoveď:)

  Reply
 • 26. februára 2019 at 9:10
  Permalink

  V Rime som sa stretol s jednym chlapom ktory bol vo Vatikane -tusim na nejake duchovne cvicenia.Pytal som sa ho ako je mozne
  ze ked chlap pije pride na spoved a farar mu odpusti hriechy ako je mozne ze pije dalej, ako je mozne ze ked chlap bije zenu a farar mu
  odpust hriechy ze casom zas bije zenu.Naco je to dobre-v podstate absolutne neucinne.(liecenie,psycholog terapeut by dal vacsi vysledok nez roky spovedania sa a viery kde sa nic nedeje)Ako je to s odpustenim hriechov-pytal som sa ho,povedal mi ze katolicka cirkev odlisuje 4-5 sposobov -urovni vyspovedania sa a
  ak sa clovek zle vyspoveda (na nizsich urovniach)v skutocnosti mu nic odpustene nieje.Rozumej miliardy krestanov vlastne odpustene hriechy nemaju kedze sa podla nauky
  Vatikanu zle vyspovedali.Samozrejme je to cele nezmysel,knaz hriechy odpustit nemoze pretoze taku moc nema-ano mozete sa odvolavat ze to povedal Kristus-komu
  odpustite bude mu odpustene komu zadrzite bude mu zadrzane, ale treba si uvedomit ze tuto moc mali jeho ucenici-v Bibili sa pise ze Kristus prenasal svoju bozsku moc
  na svojich ucenikov“dal som vam moc chodit po jedovatych hadoch a skorpionoch a nic sa vam nestane, podobne mohli vyhanat zlych duchov ,liecit,vidiet buducnost a pod.Dnes tuto moc knazi nemaju
  darmo sa tvrdi ze vstupili do stavu knazstva -boli zasvateni -je to nezmysel.Podobe ako nedokazu uzdravovat chorych,konat denne xy zazrakov-takuto moc ma iba osoba ktora je v jednote s otcom.Osoba skutocne zasvatena s poznanim.
  Prislusnost k cirkvi sama o sebe nic neznamena.Tak ako Hinduisti bludne veria ze okupanim sa v gange sa uzavrie ich okruh znovuvteleni sa a oni dosiahnu koniec
  kolobehu znovuzrodeni-co je nezmysel, podobnym nezmyslom v cirkvi je odpustenie hriechov.Ziadny vecny zivot krestana po smrti necaka-pretoze tak ako ked kopnes do steny bude ta boliet
  noha tak existuju zakonitosti-ktore nemozu byt zmazane nejakym cirkevnym nariadenim.Zakony su dane a ziadne nariadenie cirkvi s tym nic urobit nemoze.
  Kazdemu odporucam precitat si dejiny katolickej cirkvi to su sialene veci co sa tam diali po skoro tisicrocia.Vrazdenia sa kardinalov medzi sebou,skutocne neuveritelne bludny vyklad biblie
  len na Husitov vyslali 4 kriziacke vypravy len koli tomu ze boli proti odpustkom,proti moci a blahobytu v cirkvi-ani spojenie sa vojsk celej krestanskej europy proti hrstke husitom nesposobila ich porazku
  pokial Zizka zil ostali neporazeny.Papez Jan Pavol II po 600 rokoch vyhlasil Husa za vizionara cirkvi.Dejny cirkvi su dokazom obrovskeho mnozstva omylov,bludov, na ktore doplatili miliony ludi a deje sa tak dodnes.Ze v Indii su ludia na ulici,isteze ved je to rozvojova
  krajina nemaju ani dostatok zachodov-ak nejake maju,podobne ako v Afrike ludia hladuju, nemaju ani zakladne vzdelanie,zabijaju sa macetami a tlkmi.Ze krestanska laska je cesta-aka krestanska laska ked po starocia
  bola krestanska europa vo vojnach jeden krestan proti druhemu,ked dobyli Jeruzalem stali kriziaci po clenky v krvi
  ,v skutocnosit nedobili nic.Pokial viem India je asi jediny stat vo svete ktory nenapadol inu krajinu(bez napadnutia zvonka) co sa neda povedat o krestanskej
  europe,kde dlhe starocia vojen ukazuju na nieco ine.Tak ako sa Ind nestava automaticky spasenym tym ze je hinduista, budhista sa nestava spaseny tym ze je budhista ani krestan zo zakona nemoze byt spaseny a uz vobec
  nie vierou ze spaseny je, to by musel mat taku vieru ze ak by povedal vrchu pohni sa o 10 km dalej stalo by sa.Verit mozes clovek comukolvek v dosledku nasilneho pokrestancenia(asi v dosledku krestanskej lasky) bolo kedysi v
  amerike okolo 100 milionov indianov-kolo ich tam je dnes? Podobne nasilne pokrestancenie slovanskych narodov-kde v skutocnosti krestanstvo prijal iba vladca-ostatnym na prikaz(Cyrila a Metoda) boli odrezavane usi,nosy,pripadne boli
  vyhanani do vyhnanstva a majetok im bol zhabany-ak odmietli prijat krestanstvo.Vid zakonnik dany ludem-z dob Cyrila a Metoda.Miliony ludi v
  Slovanskych krajinach zaplatili zivotom za sirenie lasky k blizenmu(v podani cirkvi) Kto tvrdil ze zem je gulata-mohol byt alebo bol upaleny, podobne ak niekto tvrdil ze svet nebol stvordeny za 7 dni,kedze sa nasli vykopavky dinosaurov
  a spol a veda zacinala tusit ze to bolo cele inak, cirkev odmietala operacie organov, pitvy-kedze boh si vraj nepraje skumat jeho zakony(nehloubej nebot hloubati je velkym hrichem-to bolo moto cirkvi)
  Ani dnes cirkev nepostupuje inak.Preto vidiet v inych naozenstvach zlo ale sami u seba nevidiet ten doslova hnoj vo vlastnych chlievoch je do neba volajuce.
  Nikto nebude a nebol spaseny tym ze je krestan,Hinduista ci budhista z jedineho dovodu pretoze to tak nefunguje.
  Reinarinacie su faktom ani Vatikan s tym nic urobit nemoze.Stejne tak ako su v v novom zakone 2 rodokmene Jezisa Krista a kazdy je uplne iny ma uplne inych predkov-akurat kazdy zacina Adamom a konci Jozefom.Ano dobre vidite jeho otec bol
  Jozef-podla biblie-podla ucenia cirkvi by vsak mala byt na konci rodokmena Maria.Este ani to nepochopili.A uz vobec nie tie nenormalne rozlisnosti v jeho rodokmeni. I prisli za Jezisom-pane Iny v tvojom mene kriesi mrtvych lieci-nechajte ho lebo kto nieje proti nam je s nami(asi bolo v tych casoch bezne ze kde kto kriesil mrtvych) Dnes tychto druhych co kriesili mrtvych nikto neoslavuje za synov bozich ?
  I prisli ze Jezisom a pytaju sa pane dieta je mrzak od narodenia kto zhresil on ci jeho rodicia(ako mohlo zhresit dieta ktore sa uz narodilo postihnute-od narodenia ?)Uz len na tejto otazke vidno nad cim rozmyslali ludia v tej dobe.

  Ani on ani jeho rodicia-ale prejavili sa bozie zakonitosti.
  Kazdemu sudemu cloveku musi byt po precitani dejin katolickej cirkvi jasne ze zili po dlhe starocia v blude nevedomosti a doplacali nato bezni ludia.Podobne v dalsich svetovych nabozenstvach.Uz xy krat sa ukazalo ze pravdu nemali-co budu dalsie ich omyly a akych bludnych tvrdeni sa cirkev bude musiet vzdat ukaze cas.
  Cirkev pravdu po starocia nemala a nema ju ani dnes-pretoze takto to nefunguje aby niekto mal narok na pravdu automaticky.Mozu sa odvolavat na kde aky text ale text z cloveka neurobi to ze clovek pochopi -ak by to tak bolo tie tisicrcia omylov cirkvi by neboli.Je jednoduche ukazovat prstom ze Kristus nieco povedal a preto je to tak, ale realny zivot po starocia ukazuje ze to tak nieje.A takto je to s kazdou cirkvou,vierou ktora si uzurpuje pravo tvrdit ze len ich viera je prava a to len preto ze ten a ten nieco povedal.

  Reply
 • 13. októbra 2018 at 17:15
  Permalink

  Existujú rôzne stretchingové a iné cvičenia, ktoré nie sú jógou a sú prospešné.

  Čo sa týka hľadania duchovnej a duševnej rovnováhy cez jógu… Jóga je produkt patologického náboženstva – hinduizmu a k nemu má mimo iné aj privádzať. Je to náboženstvo, ktoré do dnešných čias rozdeľuje ľudí na kasty, pričom indoktrinuje svojich stúpencov, že ľudí v tých najnižších kastách možno používať ako otrokov, zneužívať, znásilňovať atď. Z tohto náboženstva skutočne hodnotné veci nevychádzajú, len odpad, vrátane jógy.
  Jóga skutočné riešenie problémov neprináša, pretože jadrom problémov je hriech, ktorý človek musí zo svojho života odstrániť. Tým, že jóga je falošnou záplatou na problémy, spôsobuje, že riešenie sa odďaľuje a situácia daného človeka sa postupne môže zhoršovať…

  Reply
 • 25. septembra 2018 at 1:51
  Permalink

  Krestan ma povedat nie hriechu. Ziadna poloha tela pri joge nie je hriechom. Cvicenie a cloveku prospesny pohyb je dar. Nech svoje nie joge povie ten co zneuzil bohom stvoreny svet na nieco zle. Ziaden krestan by sa nemal bat ze ked bude cvicit jogu tak vlastne oslavuje toho zleho. Tym ze sa starame o chram ducha sv. vzdavame cest bohu.
  To iste plati naopak. Ak satanista nosi kriz, nerobi to z neho krestana. Joga z teba nespravi uctievaca coho nechces. Tvoja viera je v tvojom srdci. To z teba robi to kym si. Kolko ludi chodi do kostola a predsa to z nich nerobi spasenych ak iba naboznych. Este aj to chodenie do kostola moze byt hriech ak to robis pre nieco ine ako pre boha.
  Nie joga, ale viera je to co je to dolezite. Nech clovek povie nie hriechu a prijme obet Jezisa Krista, ktory zomrel za nase hriechy a prijme jeho obet za seba sameho a naslebuje ho. Potom moze cvicit aj jogu. Na oslavu toho, ktory nas stvoril.
  Sa mi zda ze oddelujeme plevy a trosku to prehaname. Co vsetko krestan nemoze… Krestan moze vsetko, len nechce vsetko. Nechce hresit. Moze sa hodit do pozy akej chce no neoslavuje slnko, ale toho kto to slnko stvoril. Ci sa len tak hybe, aby nezhrdzavel..

  Reply
  • 10. januára 2019 at 11:07
   Permalink

   Katarína toto bolo silné 😀 ja kašlem ako na jogu tak na bigotov , nebudem sa zaťažovať hlúposťami ,toto čítam náhodou a ten koment je dobrý ! Koľko ľudí blúdi a pritom je všetko tak jednoduché

   Reply
 • 29. augusta 2017 at 14:12
  Permalink

  Posledný klinec na záver dlhého monológu.
  Snáď niekomu pomôže nevstúpiť do mláky.
  Dá sa to povedať aj takto jednoducho a priamo: Jóga vedie rôznymi cestami človeka z ľudského vedomia / s ktorým sa narodil/ do zvieracieho. Je to vlastne opak evolúcie ide o duševný úpadok.
  Dostatočným dôkazom nekritickým obdivovačom nech je encefalogram – jógová meditácia dostane človeka do théta hladiny, to zodpovedá hlbokému bezvedomiu 0 – 3 herz, to je to vzduchoprázdno, alebo bezvedomie s otvorenými očami – pričom záblesky svetla v tomto stave signalizujú patologickú aktivitu v mozgu, bežne lekármi evidované pri haváriách a úrazoch, pri ktorých sa poraní hlava. Prípadne do hladiny delta 4 – 7 herz, to zodpovedá spánkovému rytmu a tranzu bez prítomnosti bdelého vedomia – vhodný stav na manipuláciu + ľahko sa dá v tomto stave vybudiť eufória /aj v sne prežívame všetko intenzívnejšie/. V delte sa nachádzajú malé deti do 5 rokov, preto tak ľahko všetkému uveria, a žijú akoby na hranici rozprávkového sveta.

  Reply
 • 29. augusta 2017 at 13:33
  Permalink

  Chcem trochu opraviť, ak môžem. Jóga skutočne vychádza z tantrizmu, ale indického, ktorý sa neskôr preniesol do Tibetu, keď ich moslimovia vyhnali zo severnej Indie. Prečo sa to nehovorí otvorene? No preto, lebo je to sexuálny kult, a to dosť zvrhlý: skupinový rituálny sex, obetovanie ľudí a zvierat, jedenie ľudského mäsa, uvádzanie do hypnotického tranzu. Pred vyhlásením indickej nezávislosti mala jóga v Indii veľmi zlú povesť. Slovo tantrik a mantrik /zariekavač/ mali rovnaký význam ako kedysi u nás na vidieku slová bosorka a čarodej. To preto, že vládcovia aj bežný ľudia tam s nimi mali dlhú skúsenosť. Potom sa z toho urobil veľký biznis, a veľa sa investovalo do pozitívneho obrazu o jóge.
  Typický príklad uvádzajú Zigmund a Hanzelka vo svojom cestopise: „Naprieč Hindustánom“, tuším je to kapitola púť do Haridváru, alebo tak nejak. Bežný cvičenec hathajogy o tom nevie, ale skúsenosť hovorí, že väčšina inštruktorov sa skôr, či neskôr dostane k sexuálnej tantre, tí ju potom akoby náhodou spomenú dlhoročným cvičencom, ktorí majú nejaké vzťahové problémy, alebo sú rozvedení. A hathajóga je len šikovný obchodný ťah vychytralých indických fakírov. Pred 100 rokmi by ich tu u nás ešte boli upálili na hranici, /podľa mňa oprávnene/, dnes sa im každý pchá do zadku a ešte dostávajú od vlád financie a ochranu, aby mohli beztrestne oblbovať a poškodzovať obyvateľstvo, asi sa s vládami delia o zisk.
  Zdravotný účinok je tiež diskutabilný – funguje to tu na Západe 80 rokov, od 60 – rokov 20. storočia. a výsledky hovoria sami za seba. Cviky na 90 percent okopírované zo západnej gymnastiky, ale pomalé vykonávanie vedie človeka do stavu, v ktorom je náchylnejší na sugescie. Vizualizácie dokonale duševne zmrzačia ľudí zo slabším nervovým systémom, tak asi 30 percent cvičencov + tí čo sa tomu venujú intenzívne. Rôzne skruty a výdrže v nich tlačia na žľazy z vnútorným vylučovaním – výsledok eufória, sviežosť a potom sa to preleje do sexu. Hospodárenie s rezervami organizmu je tým narušené,
  de facto sa tým nadmerne vyčerpáva telo pre okamžitý aj nezmyselný výdaj energie. Prečo asi tí 60 – 70 roční indickí guruovia tak obľubujú sex z neplnoletými chlapcami a dievčatami? Niekde to musia doplniť – hypnotizovať väčší počet ľudí je veľmi vyčerpávajúce . Prakticky parazitujú na svojich žiakoch, teda nielen finančne a sexuálne, ale zdá sa že ich oberajú aj o vitalitu. A takzvané dýchacie cvičenia vedú k nervovej labilite aj zdravého človeka – je to neprirodzený zásah do organizmu. Podľa stupňa poškodenia sa môžu objaviť poruchy sústredenia, priestorovej orientácie, alebo aj veľké a časté výkyvy nálad, v horších prípadoch duševná porucha. Recitácia mantier vedie do hypnotického stavu, rovnako ako všetky monotónne zvuky. Majstri udeľujú svojim žiakom osobné mantry, vraj na urýchlenie duchovného vývoja – v skutočnosti sú to psychické programy, ktorými si ich pripútavajú trvale k sebe.
  A rozdávanie posväteného jedla, to mi už pripomína kontaktnú mágiu, čo u nás praktizovali dedinské bosorky. Ďalším bodom je spiritualita. Na skupinových akciách je buď eufória, alebo stav vzduchoprázdna. Tak sa to vhodne kombinuje ako keď navykáte narkomana na drogu, v tomto prípade na nelátkovú, psychickú, alebo ako keď aportujete psa.
  Smutnou pravdou je aj to, že indická jóga vedie k duševnej a morálnej degradácii človeka. A to takým spôsobom, že človek postupne stráca zábrany urobiť čokoľvek. Nechcem byť moralista, dnes sa to vraj nenosí, ale každý kto s tým začal sa stal povahovo horším než bol predtým. Pravdepodobne by to mohlo byť dané tým, že pri meditácií ide o duševné sústredenie, čiže zosilňovanie vlastného duševného stavu, posilnia sa tak všetky, aj nevhodné povahové prvky. A náboženská skúsenosť, ktorú jóga poskytuje je s najväčšou pravdepodobnosťou fyziologická porucha miechy a mozgovomiešneho moku vyvolávaná metodicky. Kto má zdravú miechu, ten žiadne čakry nikdy cítiť nebude aj keby meditoval neviem ako dlho a intenzívne. Maximálne tak len posilní svoje pocity a myšlienky. Akonáhle je tam hoci len malá porucha, hneď bude cítiť nejaké vibrácie a vyžarovanie z toho konkrétneho miesta na chrbtici. Pri sústredení na to miesto bude mať vízie, ak je zo západu tak anjelov, ak je z východu tak dévov.
  Suma sumárum: Jóga je staroveký kult plodnosti, ktorý sa zachoval až do dnešných dní. Uctieva sa tam plodivá sila prírody. Také dačo sme tu mali kedysi aj my. Spomína to aj Platón vo svojich dielach, aj Slovania sa schádzali v brezových hájoch na skupinový sex ešte pomerne nedávno. V jóge sú k tomu pridané aj silné ovládacie prvky. Bez nich by nevznikli staroveké spoločnosti sústredené okolo vrstvy kňazov a panovníka /pôvodne najvyšší kňaz/.
  Teda jóga pracuje len s pudovou stránkou človeka, ale nekultivuje ju. Morálne pravidlá len deklaruje, prakticky slúžia len na duševné odzbrojenie budúceho otroka.

  Reply
 • 30. júna 2017 at 22:09
  Permalink

  Článok je bohužiaľ zhlukom nezmyslov – hatajoga nesúvisí s tantrickým buddhizmom.
  Ak má niekto zastrenú myseľ po meditácii či cvičení jogy, nerobí to správnym spôsobom.. na druhej strane, kto z nás je plne bdelý a uvedomuje si všetky svoje myšlienky? Môže toto tvrdiť nejaký katolík?

  Niektoré jógové cvičenia sa doporučujú ako kvalitné overené rehabilitačné cviky napr. pri problémoch s chrbtom, skoliózach a pod. Je to overený systém, celkovo prospešný pre fyzické telo človeka.

  Po ďalšie presvedčenie, že je možné dôjsť „spásy“ iba cez Ježiša… Názor že, je jediný možný návod ako dosiahnuť konečného cieľa…. to je taká typická kresťanská nabubrelosť:
  „My vieme, kto je jedinou cestou k vykúpeniu: Ježiš, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a zaplatil dlh za naše hriechy. Iba v ňom máme večný život, ako hovorí apoštol Pavol: Je určené, že „človek raz zomrie a potom bude súd“ (Heb 9, 27). „…. Dalších x náboženstiev si myslí to isté.. že poznajú ten správny recept.
  Takže pred Ježišom nemohol byť nik vykúpený? Nik nemohol dosiahnuť spásy, keď ježiš nebol? A ďalšie milióny ľudí sú vlastne úplne zatratení, lebo nie sú kresťania?

  Po ďalšie – T. Lobsang Rampa je vymyslená neexistujúca postava. Knihy, aj keď veľmi populárne, bohužiaľ nenapísal žiadny tibetský láma, ale nejaký angličan či američan bol Aliasom Lobsang Rampa. Toľko k výpovednej hodnote jeho kníh.

  Na záver by som uviedla, že jedným zo znakou siekt je, že majú nakázané čomu sa môžu venovať a čomu nie, aké informácie môžu prijímať , aké nie, čo môžu čítať , čo nie, čo je pre nich „diablovo seme“ a čo je prijateľné… presne ako sa to krásne popisuje v článku …

  „Sekta je skupina ľudí, budujúca si svoju identitu na odmietaní možnosti ľudstva napredovať v niektorej oblasti poznania, obvykle náboženskej (náboženské sekty) alebo spoločenskej (mnohé autoritárske režimy majú sektársky charakter). Postoje k nečlenom sekty sú pohŕdavé (členovia sekty sa považujú za vyvolených), alebo nepriateľské (pôvod z nejakej zaznávanej spoločenskej skupiny, rasistické predsudky)..
  Súčasťou odmietania všeobecne uznávaných poznatkov väčšinovej spoločnosti je odmietanie dialógu a komunikácie, ktorá by mohla spochybniť „neomylnú“ pravdu. Dokonca členovia sekty si sami robia autocenzúru prijímaných informácií. Takto sa od všeobecne prijímaných poznatkov izolujú jednotlivci, národy, alebo celé spoločenské systémy.“

  Možno sa v tom nájdete…

  Autor tohto článku pletie 2 na 3, mieša jablka s hruškami… porovnáva neporovnateľné a navyše to porovnáva na základe výrokov ľudí na jednej a druhej strane.. Zjavne nemá žiadnu vlastnú skúsenosť. Viz odstavec:
  „V joge ide o vyprázdnenie mysle, o odpútanie sa od vonkajšieho a zmyslového sveta a ponorenie sa do iného, vnútorného sveta. Sv. Terézia od Ježiša raz povedala, že „samotná snaha na nič nemyslieť, zobudí rozum, aby myslel veľa“ a že úsilie nechať stranou Kristovo tajomstvo je v kresťanskej meditácii vždy určitým druhom „zrady“. 8 V tejto súvislosti je v dokumente spomenutý výrok sv. Augustína: „Ak chceš nájsť Boha, zanechaj vonkajší svet. Avšak nezostávaj v sebe, ale prevýš seba, lebo ty nie si Boh; On je hlbší a väčší než ty.“ 9:

  Veľmi chabá práca, hoci sa snaží citáciami pôsobiť „odborne“…

  Reply
 • 27. júna 2017 at 16:29
  Permalink

  Absurdné na tých čo praktizujú jógu je najmä to, že sa cez ňu snažia hľadať stratenú životnú rovnováhu. Skutočným riešením ako nájsť stratenú životnú rovnováhu je však odstrániť hriech zo svojho života. Cvičením jógy sa situáciu u človeka len zhoršuje, pretože človek nerieši skutočný problém.

  Reply
  • 30. júna 2017 at 22:23
   Permalink

   Ako riešite svoj „skutočný problem“?
   Ako ste došli k tomu hriechu, ktorý máte? Akože narodíte sa 1. krát na Zemi a zrazu máte hriech a musíte ho očisťovať? To vám príjde logicke? A spravodlivé? Tak spravodlivo to zariadil Váš Boh?
   A čo ľudia, ktorí nikdy neprišli do styku s kresťanstvom? Oni sú vyčlenení z tohto exkluzívneho klubu, ktorý môže dosiahnuť spásy?
   Narodia sa bez toho, aby vôbec vedeli, že majú nejaký hriech a mohli ho očistiť, bez toho, aby vôbec poznali kresťanstvo? Takto to spravodlivo zariadil Boh?
   Tento systém Vám dáva logiku?

   Reply
 • 27. júna 2017 at 16:26
  Permalink

  A co ak sa budem pritom modlit a mysliet na nasho Pana Boha a Pana Jezisa?

  Reply
  • 30. júna 2017 at 22:13
   Permalink

   nič sa ti nestane 🙂 joga ti môže pomocť fyzicky, skľudniť myseľ, zlepšiť fyzickú kondíciu, pomôcť s bolesťami chrbta…
   Na Boha môžeš kľudne myslieť pri tom či potom či kedykoľvek… Nevytvárajte si v živote zbytočne tieto stresy, strachy a obmedzenia… Veľa šťastia.

   Reply
 • 10. mája 2017 at 18:30
  Permalink

  Apropo: Ešte niečo ma nakoplo.
  Nie nevedú všetky cesty do „Ríma“, čiže k tomu istému „Bohu“.
  V tom majú kresťanskí nactiútŕhači pravdu.
  Len argumenty by mohli mať menej retardované. Však oni sa prihovárajú k určitému typu publika.
  Aj pri vedeckom experimente postoj bádateľa ovplyvňuje výsledok pokusu.
  Preto jeden meditátor vidí víriť vo vzduchu atómy, iný boha Višnu, ďaší Allaha, alebo kresťanskú Madonu, prípadne hocičo, čo chce vidieť.

  Reply
 • 10. mája 2017 at 18:10
  Permalink

  Zase som sa nechal strhnúť k reakcii po dlhom čase.
  Celkom zábavné postoje.
  Že je Wojtyla pre katolíkov nespochybniteľnou autoritou to celkom chápem. Určite ale nemá ani šajnu
  aký je rozdiel medzi budhizmom a karmelitánskou mystikou. Týchto cirkevných chlapíkov vedú k tomu aby víťazili v polemikách nad konkurenčnými názormi za každú cenu. O pravdu im nejde, a ani nemajú predpoklady aby niečo pochopili, koniec koncov cirkev je biznisová organizácia, ktorá má ambície presadzovať monopol nad myslením ľudí, a nikdy sa tohto zámeru nevzdala.
  Len tak na okraj, budhizmus pôvodne vznikol ako výsledok nezaujatého sledovania psychologických javov, a duševných stavov, preto nepatrí do oblasti fantázie, ako halucinácie choromyselných jedincov po kresťanských kláštoroch, prípadne psychopatov, ktorí nanútili násilím svoje zvrátené názory celému západu ako cirkevné dogmy.
  A hinduistické božstvá, no to je otázka. V ich tradícii to nikto ani nespochybňuje, že sa považujú za entity zo zmiešaným charakterom, čiže božsko-démonickým, a preto sú tak blízky ľuďom. Oni sa na nich obracajú pri obradoch púdža so svojimi blbosťami, a taľafatkami. Ale pochybujem, že im to brahmani povedia na rovinu – to by prišli o kšeft. A ich kozmickou dharmou je hlavne zhŕňanie peňazí a ohlupovanie ľudí. To isté máme u kresťanov – viera v svätých a anjelov, ktorí majú zabezpečiť aby hrnce boli stále plné, a rodina súdržne nažívala. Nejaká morálka a už tobôž nie spása nezaujíma vôbec nikoho, a najmenej cirkevných hodnostárov. Ak sa už niekto horko – ťažko nájde, tak tie ich kontemplatívne metódy ho celkom iste oberú o fyzické a duševné zdravie, prípadne spôsobia povahové poruchy, ktoré ani boh neodstráni /ak existuje/. Kresťanská kontemplácia je na nervový systém skôr časovaná bomba, ako liečivý balzam. Oni sa v mechanike duševných stavov vôbec nevyznajú.
  A jóga? O tej meditatívnej nechcem kecať. To je tiež poriadny labyrint.
  Ale cvičiť jógu preto lebo človeka bolí chrbát nie je celkom vhodné. Jóga nie je rehabilitačný telocvik, a nikdy nebola, a nikdy nebude. Cvičili ju himalájski pustovníci, a oni ju tiež priniesli na západ keď sa im zachcelo peňazí a bielych žien,/čo sa tak ľahko dali zhypnotizovať na sex/ namiesto toho ich átman – brahman.
  Pri cvičení pozícií sa aktivizujú energetické dráhy – nádí, a vytvárajú prúdenie v tele. Tí vychcálkovia ale nepovedia, že je to čerpanie z rezerv organizmu, ktoré telo nie len tak pre nič za nič nepúšťa do obehu a chráni si ich. Oni presne vedia o čo ide a ľudí len poškodzujú.
  Hovoria, že sú to metódy odskúšané stáročiami. To sú marketingové kecy. India je plná ľudí poškodených jógou. Napríklad Hatha jóga vznikla ako konkurenčný systém k anglickej gymnastike.
  Chceli dokázať, že sa vyrovnajú takzvaným džentlmenským športom zo západu, okopírovali asi 70 percent, zvyšok fakírske praktiky pochybného pôvodu, a teraz to u nás predávajú.
  Že by tam nič praktické nebolo, to asi nie, ale šanca, že človek nenatrafí na šarlatána sa rovná nule.
  Bez ohľadu na honosné mená, množstvo fanúškov, a pôsobivé pózy.
  Máme dosť vlastných rehabilitačných a cvičebných systémov, a oveľa lepších ako je jóga – okrem toho sú založené na vedeckých poznatkoch, to sa v jóge okrem doktora Bholeho snáď o nikom povedať nedá. Len treba hľadať a nebrať prvé, čo príde pod ruku.

  Reply
 • 16. apríla 2017 at 22:32
  Permalink

  Clanok o joge je vysvetleny jasne a odborne. Autor clanku pouzil literaturu ludi, ktori tomu rozumeju studuju jednotlive odvetvia. Ale komenty k tomuto clanku jasne ukazuju, ze clovek je skutocne tvor, ktory si neda povedat a aj napriek odbornemu vysvetleniu a nebezpecenstve jogy si nadalej bude robit to co chce a co mu v danej chvili vyhovuje. Uzavriem to slovami: komu niet rady, tomu niet pomoci. To ste skutocne tak presvedceni, ze ste mudrejsi ako Boh?????

  Reply
  • 20. apríla 2017 at 16:32
   Permalink

   Milá Karolínka, dovolím si s Tebou nesúhlasiť. Pýtaš sa, či sme skutočne presvedčení že sme múdrejší ako Boh. Odpoveď je samozrejme jasná = nie. Je to ale nesprávna otázka. Dnešné cvičenie jogy pre moderného Európana neznamená, že sa chce vyvyšovať alebo priečiť Božiemu slovu. Mimochodom, mnohí Slováci ktorí cvičia jogu sa vôbec nezaujímajú o náboženskú stránku jogy, teda v článku uvedená napr. veta že „Joga by bez konceptu karmy a prevteľovania nemala zmysel“ alebo že „V joge chýba pojem osobného Boha“ sú v tomto prípade úplným nepochopením prístupu moderného Slováka k joge.

   Aby som to upresnil, som kresťan. Žijem podľa Božích prikázaní a modlím sa k Bohu. Pomáham vždy keď môžem a nikomu neubližujem. Vôbec sa nezaujímam o východné náboženstvá, aj keď viem o ich existencii. Jogu som začal cvičiť pred viac ako 20 rokmi, pretože som mal v práci problémy s bolesťami krížov. Cvičenie jogy mi veľmi pomohlo po zdravotnej stránke. Cvičím jogu dodnes a popritom sa stále považujem za kresťana.

   To, že si pocvičím jogu a začnem či ukončím fyzické cvičenia meditáciou neznamená, že sa vzdávam kresťanskej tradície, myšlienok, kultúry a viery. Preto s vyššie uvedeným článkom absolútne nesúhlasím a zdá sa mi, že autor tohto článku vie o východných náboženstvách omnoho viac ako všetci obyčajní moderní ľudia ktorým joga pomohla pri ich zdravotných problémoch.

   Všetkým Vám prajem mnoho zdravia a šťastia, aj tým ktorí jogu odmietajú = je to Vaša voľba ale v dnešnej dobe, keď sa napriek našej kresťanskej tradícii bežne robia potraty a slovenský národ bez detí vymiera a v tomto storočí zanikne (keďže mladí ľudia si ekonomicky často nemôžu „dovoliť“ mať deti) a keď mnohí slovenskí manželovia a otcovia ktorí chodia do kostola (akože sú kresťania) týrajú svoje rodiny (osobná skúsenosť) by som sa zaoberal skôr ako pomôcť trpiacim ženám, deťom.

   Je zaujímavé že spomedzi najhorších ľudí akých som v živote stretol (môj otec, stará mama z jeho strany, starý otec z maminej strany, dvaja z mojich strýkov, alebo náš sused ktorého radšej nebudem menovať) sa po celý život prezentovali ako veľkí kresťania (a pyšne chodili do kostola) nikdy necvičili jogu ale pritom bez váhania doslova týrali členov svojich rodín.

   Môj starý otec – azda mu bude odpustené – raz v zúrivosti po návrate od kamarátov takmer udusil svoju manželku, cesto ktoré miesila jej chcel napchať do hrdla a len tak-tak prežila. Cestou z kostola vždy ohováral svojich blížnych a svojej kresťanskej manželke robil peklo zo života, takže umrela mladá, ale utýraná a vyčerpaná, vystresovaná na smrť.

   K tomuto viedol aj svojho syna (môjho strýka) ktorý sa rovnako vyžíval v kresťanstve ale svojej krestanskej manželke a svojim dcéram brutálne ubližoval, neraz im dával nôž na krk (myslím doslova, nie obrazne) a len zázrakom ich nezabil. Nech mu je zem ľahká.

   Moja stará mama (z otcovej strany) aj keď sa prezentovala ako kresťanka a dodnes chodí denne do kostola, pred rokmi rozpútala proti svojej neveste takú nenávistnú kampaň že nahuckala proti nej celú rodinu. Nehanbila sa pritom vymýšľať šialené lži toho najodpornejšieho charakteru. Azda si vo svojej križiackej výprave len nespomenula na Božie prikázania?

   Ešte spomeniem jedného kresťana z našej ulice – 50 ročný chlap ktorý sa považuje za kresťana bol miništrantom a denne je v kostole varený-pečený, nenávistne a s brutálnou prevahou sily ničí svoje obe susedy sprava-zľava. Samozrejme nezabudol proti nim – 2 nevinným ženám ktoré nemajú manžela ktorý by mu rozbil hubu – nahuckať pol dediny. Okrem odporných slových útokov (kde sa nevyhýba ani odporným sexuálnym narážkam hoci je ex-miništrant a v kostole denne stojí v prviom rade ako vážený kresťan), ničí im ploty, prehadzuje im cez plot bordel a nedávno im strkal do bránovej zámky drievka či hlinu aby si nemohli otvoriť ani len bránu keď potrebujú. Ano má syna ktorého vychoval rovnako – aj syn útočí na jednu z tých žien a vyhráža sa jej bitkou (áno aj syn bol miništrantom samozrejme).

   Asi tolko na ilustráciu. Trocha som odbočil od témy, verím že existujú aj dobrí kresťania, chcel som povedať len toľko že naša krestanská obec slovenská má v skutočnosti iné problémy ako je hŕstka ľudí ktorí cvičia jogu. Samozrejme rozumiem, že pre našu cirkev sú akékoľvek vplyvy cudzích náboženstiev nebezpečné pretože nám môžu odlúdiť pár ovečiek zo zmenšujúceho sa spoločenstva veriacich. Mňa však viac znepokojuje krutosť a pýcha veriacich z môjho blízkeho okolia, ale aj ich neochota dopriať druhým právo na iný názor. Ja nikoho neodsudzujem ak so mnou nesúhlasí.

   Reply
   • 25. apríla 2017 at 13:41
    Permalink

    Erik, žiaľ musím s tebou súhlasiť. My Slováci už totiž dávno nie sme kresťania. My sme skôr farizeji….Keby sme boli kresťania skutoční, tak by kresťanstvo nevymieralo. Ale koho môže nadchnúť to, že sa tak radi pozeráme cez prsty, povyšujeme sa, nemáme súcit….. a sme zlým príkladom…

    Reply
   • 2. júna 2017 at 17:00
    Permalink

    Úplne s Vami súhlasím, konečne normálne a rozumne názory, vidíme to rovnako. Palec hore.

    Reply
 • 26. februára 2017 at 10:48
  Permalink

  Myslite ze sa joga moze cvicit ked som katolicka? Cvicila by som ju pod zamerom spevnenia tela a nie zamerom pripodobnovat sa hinduistom. V skole ju jedna baba(tiez katolicka) doniesla na tv a cvicit ju musel kazdy lebo nasa ucitelka je sekera a nevysvetlili by ste jej ze ste proti tomu. Ale inak som sa citila celkom fajn a fit prave preto by som rada cvicit jogu aj doma ale neviem ci je to spravne.
  Za rady dakujem☺☺☺

  Reply
  • 12. júla 2017 at 16:23
   Permalink


   nepovažujem sa za odborníka v tejto oblasti a nemám v úmysle nikoho urážať ani presviečať, iba vyjadrujem svoj názor na vec…som tiež kotolíčka a tiež som mala možnosť zúčastňovať sa cvičenia jogy (zdarma v rámci predmetu v škole) avšak, odmietla som to rázne. Dôvodom bolo najmä to, že nemám potrebu vyhľadávať iné duchovno a oslobodzovať myseľ či vládnuť nad svojím egom …čo sa týka samotného cvičenia, ja som presvedčená o skutočnosti, že ak hľadáme uzdravenie prostredníctvom otvárania sa „neznámym“ duchovným silám (otvárame sa ich pôsobeniu, či chceme alebo nie), Zlý má skvelú príležitosť…keďže sme voči tomu skeptický a vlastne to považujeme za „neškodné“ . Takisto keďže som veriaca, vidím v tom druh modloslužby.
   Čítala som množstvo svedectiev ľudí, ktorí sa zaplietli s týmto cvičením…skutočné príbehy ľudí, ktorí varujú…žiaľ o nich sa toľko nepíše, však načo keď to neprináša zisk?. Ich svedectvá sú v mnohom podobné, preto je to pre mňa dosť dôveryhodný zdroj na to, aby som si utvorila názor . Klamstvám dnešnej doby sa už nedá veriť, ostáva nám teda poučiť sa z chýb druhých. :/

   Reply
 • 23. februára 2017 at 14:19
  Permalink

  Joga je považovaná za niečo ,čo nepatrí do našej „kresťanskej“ europy. Ale pokiaľ by sme sa na to pozerali takto ,tak aj kresťanstvo bolo spočiatku preberaním cudzej kultúry. Neviem o tom,že by sa ježiš narodil v europe. Nechajme na každom z nás v čo ,a ak vôbec bude veriť. A pre budúcnosť ak niečo bude autor niečo kritizovať,tak by nezaškodilo byť objektívnejší

  Reply
 • 7. februára 2017 at 23:10
  Permalink

  Šťastné nech sú „všetky“ bytosti

  Reply
  • 15. decembra 2022 at 14:44
   Permalink

   Áno súhlasím joga je duchovné pozadie aj keď sa zdá príjemná ale ma neskôr svoje následky len jeden je Boh ktorý nás stvoril a miluje nás a túži po nás aby sme jeho tak hľadali ako niektorý sa ženu za niečím kde cesty niet

   Reply
 • 21. decembra 2016 at 0:08
  Permalink

  Ľudská nevedomosť je veľká vec, potvrdzuje to aj tento paškvil. Ale veď nech kráča každý ako chce, život každému z nás ukáže všetko, je to len vec času. Ak však pripustíme, že láska je stavom chápajúcej mysle, kde láska je len tak silná, aké hlboké je chápanie mysle o pozorovanej realite živej, neživej hmoty a samotného života, potom nenávisť je stavom nechápajúcej mysle, ktorá môže svoje nechápanie nazvať svojim pochopením. Láska a nenávisť sú rôzne vibračné stupne mysle, ktoré v mysli tvoria protiklady. Pri nenávisti sa myseľ snaží zničiť v sebe myšlienky, ktoré nenávisť vyvolávajú, čo si vyžaduje vyvolať boj s takýmito myšlienkami. Kdeže je ten čo potom písal tento textík?

  Reply
 • 4. marca 2016 at 22:40
  Permalink

  Nie som prekvapena z toho co sa tu pise, akurat som rozcarovana, v akych obmedzeniach ludai dokazu zit a voje obmedzene ucenie povazovat za realitu , fakt a sirit to dalej.
  Hlbka hinduizmu je uplne niekde inde, nie je to povrchne tradicionalne. Som hinduista niekolko rokov a nehanbim sa k tomu priznat, hoci som bola vychovavana v katolickej viere. Som v hlbke svojho srdca stastna, ze tam uz nepatrim. Hlbka jogy ,mantier a vsetkych praktik v hinduizme je parktizovana v hlbokej oddanosti, vdacnosti,laske a radosti. Ucitevanie bozstva je vyjadrenie ucty a lasky. Ako si dovolujete tvrdit ,ze hinduistickz bohovia su pohansky? Kto je pre vas pohansky boh? kazdy boh, kotry nieje ucitevany vami!!!!! Hinsuisti si nikdy nedovolili ukazat na spravnost alebo nespravnost ineho nabozenstva. vzdy sa vyjadruju s laskou a respektom o kazdom inom ucitelovi,ci viere. Len vzhladom k tomu,ze je to nabozenstve, ktore dava slobodu a respektuje rozhodnutia kazdeho jednotlivca, dovoli cloveku zit ako si vyberie. Co o krestavstve povedat nemozem. Nezazila som tam ani zrnko slobody,ani kusok ucy k sebe samemu, sebalasky a zdraveho sebavedomia, len poziciu obete a nehodneho sluhu. Avsak toto je moja skusenost a moj nazor. Preto kazdy z vas si urobte vlsastny, ci uz o krestanstve,alebo vychodnych nabozenstavach. Moja rada je len to, budte vzdy k sebe uprimny a autenicky. to vam bezpochyby ukaze pravu cestu k Bohu.

  Reply
  • 10. decembra 2016 at 0:47
   Permalink

   máš pravdu – aj ja som veľmi prekvapená tým čo je tu napísané. Som katolíčka – ale jogu som cvičila a ked budem mať možnosť znova ju budem cvičiť. Ked cvičím jogu, starám sa o svoje zdravie a ….
   Skrátka nejako pomýleno je to v článku napísané. A potom hinduizmus je tu už strašne veľa rokov – a rok 2016 – je rok od narodenia Krista.

   Reply
 • 26. februára 2016 at 0:46
  Permalink

  Kto chce hladat najde ,a nenechava sa vodit na retiazke v rukach niekoho ineho . V konecnom dosledku pride clovek na to, ze to vedie vsetko k jednemu cielu ,iba cesta je kusok odlisna .. ak citate nieco o svatych ,alebo joginoch ,mystikoch, kazdy hovori o pokore , utiseni sa ,mlcanlivosti ,vzdani sa svetskeho ,odovznani sa,a o laske k vsetkym ,byt ako male dieta ,ako potom moze byt to iste zle v jednej, alebo inej viere … toto maju predsa spolocne .Je to len nasa nevedomost ktora sa potrebuje stale hrat so slovami ,a pretekat sa kto je lepsi , ak niekto naozaj nasiel , miluje , je pokorny, tichy ,vzdal sa svetskeho ,nasiel Boha ,uz nepotrebuje cirkev a to je mozno ten hacik..ALe aky zmysel ma nechavat sa vliect niekym inym .. ?vidite na sebe zmenu ? ved kto naozaj hlada pravdu ,chce skusit vsetko . naozaj vsetko . inak nehlada ,iba sa vlecie . takze za skusku nic nedate , utisme sa ,budme pokorny , vzdajme sa svetskych veci , naucme sa mlcat ,overme si to samy ..

  Reply
 • 18. októbra 2015 at 22:38
  Permalink

  Dobry den,rada by som sa spytala v suvislosti s tymto clankom:Pisete :Kto su bohovia pohanov?“ Ja sa pytam: Kto je pohan? Aka je definicia pohanov? Su to ti, ktori neveria v jedineho boha, teda mimo hebrejcov,moslimov a krestanov vsetko ostatne? Preco potom , ked hinduisti veria v 1 boha,ich povazujete za pohanov?
  Okrem toho, joga predsa nevznikla z hinduizmu:uz na gymnaziu sme sa ucili o spisoch Rama Jana a Mahabharata. Existuje aj spis Bhagavad Ghita,kde sa jasne pise, ze joga suvisi so vznikom VEDSKEJ KULTURY a SANSKRITU-svateho jazyka, niekolko stotisic rokov pred Kristom.

  Reply
 • 20. júla 2015 at 11:11
  Permalink

  Dúfam, že tento nezmysel sa zrodil z neznalosti a nie je produktom zámernej a veľmi zákernej demagógie (čo by bolo veľmi smutné). Joga skutočne vznikla v odlišnom prostredí a bola ním ovplyvnená (ako bolo kresťanstvo ovplyvnené gréckou a rímskou filozofiou).Polohy zaujímame v každom okamihu života, dýchame v každom okamihu života, svoju pozornosť v každom okamihu života na niečo zameriavame. To je pravá esencia cvičenia jogy, ktorá sprevádza úplne každý vedomý skutok. Všetko ostatné je možné z nej vypustiť a predsa tým nijako neutrpí. To je to, čo podporuje zdravie, duševnú pohodu a vitalitu.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *