Deviatnik k svätému Jozefovi

1. DEŇ

Patrón a vzor snúbencov

ÚVAHA

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu.

MODLITBA DEVIATNIKA

 Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!

2. DEŇ

Ochranca ľudí bez domova

ÚVAHA

Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť.

Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ktoré ho v živote stretli.

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa rodiny bez domova, hľadajúce ubytovanie a strádajúce kvôli nepostačujúcemu bývaniu.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré sprevádzajú starosti s hľadaním strechy nad hlavou. Sám si to zakúsil ako v Betleheme, tak na úteku v Egypte. Vezmi pod svoju ochranu rodiny, ktoré nemajú obydlie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí sú nútení žiť za hranicami svojej vlasti. Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky rodiny, čakajúce na narodenie dieťatka. Nauč ich znášať v tichosti a pokoji neistotu zajtrajška a všetky životné ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás! 

3. DEŇ

Patrón otcov rodín

ÚVAHA

Svätý Jozef očakával s veľkým dojatím narodenie Ježiša Krista. Klaňal sa Božiemu Dieťaťu, ktoré bolo v Betleheme položené do chudobných jasieľ na slamu. Vo vyhnanstve v Egypte bdel nad jeho bezpečím, v Nazarete obstarával všetky životné potreby Syna Božieho.

Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil si ho ako dobré dieťa svojho otca.

Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti hlavy rodiny.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky chápať povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros im, aby ich žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich vzájomnú lásku. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón otcov rodín, oroduj za nás!

4. DEŇ

Ochranca chudobných

ÚVAHA

Svätá Rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou prácou získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Kristovi zaistiť blahobyt a podmienky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť práve v takejto rodine. Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi susedmi a príbuznými. Určite bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných. Bol vždy pripravený pomáhať a prispieť dobrou radou. Nemohol predsa konať inak, keď plnil takú vznešenú úlohu a čestnú povinnosť.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania si žil v zhode s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú odmenu vo večnosti. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca chudobných, oroduj za nás!

5. DEŇ

Vzor pracujúcich

ÚVAHA

Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že bol Bohom vybratý za pestúna Syna Božieho, nebol od nej oslobodený. Ako tesár ťažko pracoval, aby uživil svätú Rodinu. Zakúsil neistotu zajtrajška i ťažobu podstúpených námah. Pán Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci mladík i ako dospelý muž.

Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko pracujú, aby uživili seba a svoje rodiny. Prosme Boha najmä za nezamestnaných, aby si dokázali nájsť dobré zamestnanie a tak uživiť i svojich najbližších.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás!

6. DEŇ

Príklad modlitby

ÚVAHA

Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v jeho prítomnosti. Vedomie, že všetko robí pre Boha, keď sa stará o jeho syna, mu dávalo silu a vytrvalosť. Tým viac, že takmer na každom kroku odmeňovala Ježišova prítomnosť vynaložené úsilie a obety, ktoré vo svojom živote prinášal. Žil s ním deň za dňom, zaobstarával výživu a odev tomu, na ktorého čakali proroci a túžili ho uzrieť a aspoň sa ho dotknúť.

Modlime sa, aby sme tak, ako svätý Jozef všetko konali v Ježišovej prítomnosti, prežívali jeho blízkosť v hlbokom ponorení do modlitby a boli si vedomí Božej prítomnosti.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných povinností. Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach.

Prosíme ťa za všetkých, ktorých každodenná práca je sprevádzaná zbožnou modlitbou, i za nás a za našich najbližších, aby sme vedeli spájať každú svoju činnosť s vrúcnou modlitbou a s vedomím toho, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho ochranou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, príklad modlitby, oroduj za nás!

7. DEŇ

Verne v Boha dúfajúci

ÚVAHA

V živote svätého Jozefa obdivujeme jeho veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Ako vrúcne a poslušne uskutočňuje vôľu Božiu! Pán Boh rozptýlil jeho pochybnosti a odmenil jeho vieru, keď prijíma Máriu do svojho domu. Poslušne zachraňuje Dieťa Ježiša útekom do Egypta, z vôle Božej sa vracia do Nazaretu. S bolesťou v srdci hľadá Ježiša počas púte do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému Bohu, že všetko, čo je mu uložené vykonať, je z jeho vôle.

Prosme svätého Jozefa, nech nás učí vernosti; v zbožnej dôvere v Boha nech podopiera tých, ktorých viera je slabá, alebo dôveru v Boha stratili v životných skúškach.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, náš vzor a patrón, si pre nás zvláštnym príkladom ako prijímať vôľu Božiu vo všednom živote. Daj, nech ju máme vždy na zreteli. Prebýval si, svätý Jozef, v blízkosti Ježiša a Márie vo svojej všednej každodennosti. Pri svojom rozhodovaní si sa vždy riadil Božou vôľou, a dúfal si v hlas, ktorý vychádzal z hĺbky tvojho srdca. Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, verne dúfajúci v Boha, oroduj za nás!

8. DEŇ

Patrón umierajúcich

ÚVAHA

Svätý Jozef  ako hlava svätej Rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie. Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo.

Nemožno pochybovať , že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho svojou starostlivosťou zahŕňali v závere jeho pozemskej púte. Aký bezpečný sa musel vtedy cítiť svätý Jozef, keď mohol pri svojom smrteľnom lôžku vidieť tieto dve najsvätejšie Osoby!

Zverme všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, umierajúcich, a tiež hodinu svojej smrti orodovaniu svätého Jozefa, patróna šťastne umierajúcich.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva svetla a pokoja.

Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich!

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, oroduj za nás!

9. DEŇ

Orodovník v nebi

ÚVAHA

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru  tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.

Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár Božiu.

Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a ťažkých životných situáciách.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdržali večnú radosť.

Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk samotného Otca nášho v nebi príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, orodovník v nebi, prihováraj sa za nás!

 

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Bože, náš nebeský Otče,                                            zmiluj sa nad nami

Bože Synu, Vykupiteľ sveta,                                     zmiluj sa nad nami

Bože Duchu Svätý,                                                   zmiluj sa nad nami

Bože v Trojici Jediný,                                               zmiluj sa nad nami

Svätá Mária,                                                                     oroduj za nás

Svätý Jozef,                                                                      oroduj za nás

Slávny potomok Dávidov,                                               oroduj za nás

Svetlo patriarchov,                                                           oroduj za nás

Snúbenec Božej rodičky,                                                  oroduj za nás

Prečistý strážca svätej Panny,                                           oroduj za nás

Živiteľ Syna Božieho,                                                      oroduj za nás

Starostlivý ochranca Kristov,                                           oroduj za nás

Hlava svätej Rodiny,                                                        oroduj za nás

Jozef najspravodlivejší,                                                    oroduj za nás

Jozef najčistejší,                                                                oroduj za nás

Jozef najrozvážnejší,                                                         oroduj za nás

Jozef najmužnejší,                                                            oroduj za nás

Jozef najposlušnejší,                                                         oroduj za nás

Jozef najvernejší,                                                              oroduj za nás

Zrkadlo trpezlivosti,                                                         oroduj za nás

Milovník chudoby,                                                           oroduj za nás

Vzor pracujúcich,                                                             oroduj za nás

Ozdoba rodinného života,                                                oroduj za nás

Ochranca panien,                                                              oroduj za nás

Útecha nešťastných,                                                         oroduj za nás

Nádej chorých,                                                                 oroduj za nás

Patrón umierajúcich,                                                         oroduj za nás

Postrach zlých duchov,                                                    oroduj za nás

Ochranca cirkvi,                                                               oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,

zmiluj sa nad nami

 

V. Ustanovil ho pánom domu svojho

O. a správcom všetkého statku svojho.

 

Modlime sa:

Bože, ktorý si v nevýslovnej Prozreteľnosti vybral svätého Jozefa za snúbenca Panny Márie, presvätej Rodičky svojho Syna, dopraj nám, prosíme, aby sme si zaslúžili jeho orodovanie v nebi, keď ho ako svojho Ochrancu vzývame na zemi. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen

60 thoughts on “Deviatnik k svätému Jozefovi

 • 6. apríla 2023 at 8:03
  Permalink

  Svätý Jozef prosím Ťa o uzdravenie našej kmotry Marienky K. Vypros jej prosím Ťa jej uzdravenie aby sa mohla radovať rodinou v Božej láske. Ďakujem Ti Bože i všetkým svätým za tvoju lásku ktorou ma v mojom živote vedú.

  Reply
 • 14. marca 2022 at 11:18
  Permalink

  Sv.Jozef patrón pracujúcich prosím ťa o Požehnanie a múdrosť pre mojho syna A aby bol ocenený v tom co robi a netrpel prave v práci ako otrok a nemal východisko vyjsť z toho co ho drží a viaže pracovať ..ignorancia zo strany zamestnávatelia…aby mal nádej a Vieru pre buducnost a opustil túto prácu a zbavil sa strachu.
  Vďaka Svjatij JJosife
  Mama.

  Reply
 • 10. marca 2022 at 20:13
  Permalink

  Sv.Jozef náš verný ochranca rodiny..Prosím ťa o budúce partnerky pre život manželstva pre mojich synov..odovzdavam ti ich do tvojho verného otcovstva.
  Mama..

  Reply
 • 9. marca 2022 at 19:57
  Permalink

  Svätý Jozef❤️ dakujem Ti, ze nam vyprosujes milosti a staras sa o nas. Tebe zasvacujem celu moju rodinu, prosim prikryj nas svojim ochrannym plastom, ved nas po ceste spasy, pomôž nám v každodennom živote a vypros nám to, čo najviac potrebujeme.
  Vdaka a chvala Bohu, ze nam dal mocneho orodovnika svateho Jozefa.
  Zvelebeny si Boze naveky

  Reply

  Reply
 • 5. novembra 2021 at 22:55
  Permalink

  Sv. Jozef, láskavý pestun Pána Ježiša, a ženích Panny Márie,,, tebe zverujem našu rodinu živých a zomrelych z oboch strán.
  Ďalej si ta volíme za rodinného svätého patróna a tak zverujem skoré nájdenie zamestnania pre môjho manžela a vy trvanie v ňom. Za dcéru, úspešne ukončenie ZŠ, a prijatie na SŠ, popr., štúdium, ktoré zvládne aj s dochádzkou a zdravím…, a mne poprosím o zdravie, silu a múdrosť ci pracovitosť… Sv Jozef okrem iného prosím o finančnú stabilitu a nadstupienok finančnej nezávislosti v rodine aj keď nás tu už nebude. Vďaka ti sv. Jozef. Zo srdca. Vďaka ti. Za každého člena tohto domu. Živého ci zomrelého. Am

  Reply
 • 4. augusta 2021 at 4:29
  Permalink

  Je obdivuhodne, ako svatemu Jozefovi v jeho pozemskom zivote sluzil a pomahal sam Boh, narodeny v ludskom tele a byvajuci v dome postavenom Jozefovymi rukami.

  Reply
 • 19. júla 2021 at 6:31
  Permalink

  Svätý Jozef, prosím ťa, pomôž mi nájsť dôstojnú prácu, tak aby moja rodina netrpela a by sme žili normálnym životom.

  Reply
 • 5. apríla 2021 at 23:03
  Permalink

  Svätý Jozef, prosím vypros mi dobrého správneho láskavého manžela a zdravé deti

  Reply
 • 25. marca 2021 at 22:33
  Permalink

  Prosím za zdravie pre moju krstnú dcérku Zojku. Nech žije plnohodnotný život na Božiu chválu.

  Reply
 • 25. marca 2021 at 8:55
  Permalink

  Ďakujem za deviatnik. Poprosím, doplňte invokáciu „Opora rodín“.
  Vďaka+

  Reply
 • 19. marca 2021 at 21:57
  Permalink

  Svätý Jozef,prosím za novú,lepšiu prácu pre Ivana,kde bude spokojný

  Reply
  • 25. marca 2021 at 22:32
   Permalink

   Prosím za zdravie pre moju krstnú dcérku Zojku. Nech žije plnohodnotný život na Božiu chválu.

   Reply
 • 18. marca 2021 at 23:57
  Permalink

  Sv.Jozef prosim oroduj za synov,ktori su alkoholici a nevedia sa vymanit z tohto problemu.Pomoz.PBZ

  Reply
 • 16. marca 2021 at 17:09
  Permalink

  Sv Jozef prosím ta za moje zdravie za uzdravenie sa za božiu pomoc a ochranu Panny Márie zo ❤️ďakujem Amen

  Reply
 • 25. januára 2021 at 21:58
  Permalink

  Sv Jozef prosím ťa vyslis nás zachráň od nešťastia a hádok a pomôž Ďakujem

  Reply
  • 14. marca 2021 at 22:57
   Permalink

   Svaty Jozef prosim za obratenie mojho otca a stastnu hodinu smrti. Nosi Tvoje meno oroduj zanho a tiez za brata Jozefa. Vypros zdravie a Bozie pozehnanie hlboku vieru a potrebne milosti❤Dakujem

   Reply
   • 18. marca 2021 at 20:54
    Permalink

    Prosím za Božie požehnanie a milosti pre celú moju rodinu

    Reply
 • 28. novembra 2020 at 22:33
  Permalink

  Svätý Jozef, prosím za zdravie a Božie požehnanie pre Tiborka aj za pokojné vyriešenie ich zložitej životnej situácie.Za jeho matku prosím o zdravie,aby Pán Boh všetko v jej živote obrátil na dobré.

  Reply
 • 28. novembra 2020 at 22:26
  Permalink

  Svätý Jozef,prosím za zdravie a Božie požehnanie pre Tiborka do ďaľších rokov života.Prosím aj za jeho matku aby pán boh vypočul jej prosby a obrátil všetko v jej živote na dobré.Ďakujem aj za všetky vypočuté a udelené milosti na tvoj príhovor.

  Reply
 • 19. augusta 2020 at 19:06
  Permalink

  Svaty Jozef,prosím za úspešnú operáciu pre mamu,vypros jej hlavne pokoj.
  Za seba prosím do dalšieho roku prácu ako doteraz a úspešné zvládnutie štúdia,práce,rodiny.
  Prosím tiež za zdravie a Božie požehnanie a dakujem za všetky vypočuté prosby,

  Reply
 • 14. júla 2020 at 6:35
  Permalink

  Sv. Jozef, vypros dar trpezlivosti pre moju mamu a zrelosť lásky pre Petra. Prosím za milosť manželstva a dieťatka. Ďakujem. Amen.

  Reply
 • 9. mája 2020 at 20:46
  Permalink

  Sv.Jozef, prosím Ťa za súdržnosť,lásku a dôstojnosť v našej rodine. Aby sa nám s manželom podarilo nájsť vhodné spoločne bývanie. Za synov, aby si našli dobre partnerky a za duševné a telesné zdravie.Dakujem ❤️

  Reply
 • 28. apríla 2020 at 8:07
  Permalink

  Sv.Jozefko prosím o tvoj príhovor u Pána Ježiša za moje uzdravenie chrbtice,za prácu a predlženie zmluvy na náš nájomný byt o ďalšie tri roky.Bohu vďaka

  Reply
 • 4. apríla 2020 at 0:03
  Permalink

  Svätý Jozef, prihováraj sa za všetkých zomrelých v našej rodine, hlavne prosím za moju maminku Annu s ktorou sme si boli veľmi blízke a ktorá nedávno prekročila prah večnosti. Prosím Svätý Jozef uveď ju na miesto pokojného odpočinku. Nedovoľ, aby ani jedna duša zahynula. Verím a dúfam, že Tvojou zásluhou sa raz v nebi všetci stretneme. AMEN

  Reply
 • 19. marca 2020 at 19:22
  Permalink

  Sväty Jozef, prosim Ta z celeho srdca, oroduj za mna a prihovaraj sa u Pana, aby mi na Tvoj prihovor pozehnal milujuceho manzela na Tvoj obraz! DAKUJEM!

  Reply
 • 15. marca 2020 at 16:46
  Permalink

  Sv.Jozef z celeho srdca ta prosim za zachranu nasho manzelstva, za porozumenie a lasku a vzajomne odpustenie pre nas manzelov.Prosim ta za uzdravenie vsetkych chorych v tomto case a za uzdravenie mojho hrdla.Bohu vdaka a Chvala Panne Marii.

  Reply
  • 17. mája 2020 at 21:39
   Permalink

   Ja, prosím za svojho manžela a za manželstvo,za moju dcéru a za jej zdravie. Sv.Jozef, pomáhaj nám prosím. BOHU VĎAKA.

   Reply
 • 5. novembra 2019 at 20:28
  Permalink

  Svety Jozef,velka vdaka Ti za predaj bytu a za uzasnu pracu.
  Prosim za pokojne vyriesenie situacie v novom bydlisku a za uzdravenie hrdla.Vdaka Ti.

  Reply
 • 24. októbra 2019 at 9:51
  Permalink

  Na prihovor Sv.Jozefa z celeho srdca prosim o modlidby za uspesnu operaciu a dobrych lekarov pre Tomaska.Bohu vdaka. Sv.Jozef oroduj za neho.Chvala Panu a Panne Marii

  Reply
 • 16. októbra 2019 at 9:25
  Permalink

  Sv.Jozef z celeho srdca ta prosim o Tvoj prihovor u nasho Pana Jezisa Krista, za uzdravenie Jana, Ivany a vsetkych chorych .Bohu vdaka.
  Sv.Jozef prosim o modlidby a prihovor za L a M , prosim o ich pozehnanie a pozehnanie ich noveho podnikania.
  Prosim o modlidby za nase manzelstvo, za ochranu nasej rodiny od utokov zleho.Sv.Jozefko prosim o dobreho a spravodliveho kupcu na nasu nehnutelnost.Bohu vdaka a chvala Panne Marii.

  Reply
 • 23. septembra 2019 at 22:37
  Permalink

  Pochvalený buď Ježiš Kristus, prosím o modlitby za našu rodinu, nech zvládneme finančne tento mesiac, nech si najdem vhodnú prácu a manželova noha nech sa dobre hojí. Boh vám žehnaj. Úprimne PBZ

  Reply
 • 17. augusta 2019 at 19:42
  Permalink

  Svätý Jozef,pomôž mi prosím nájsť si vhodnú prácu.Ďakujem

  Reply
 • 5. augusta 2019 at 19:48
  Permalink

  Svety Jozef,prosim za pokoj, poriadok a dobre susedske vztahy v novom bydlisku,aby som tuto novu situaciu a stav dokazala prijat.Oroduj za nas.Vdaka

  Reply
 • 27. júna 2019 at 7:32
  Permalink

  Sv.Jozef, prosim za moje spravne rozhodnutie a pokojne prijatie mojich deti, aby sa vsetko vyriesilo v pokoji, co sa tyka mojho noveho byvania, aby mi to Pan pozehnal a poslal do cesty ludi, ktorych k tomuto dielu potrebujem. PBZ

  Reply
 • 9. mája 2019 at 14:22
  Permalink

  Svety Jozef,patron byvania, pomoz nam prosim uspesne predat byt slusnym ludom za prijatelnu cenu pre obe strany do septembra,najneskor vsak do konca roka.Uz teraz Ti dakujem za vypocutu prosbu.

  Reply
 • 7. mája 2019 at 1:23
  Permalink

  Sv.Jozef vypros mi prosim pracu po dlhych rokoch a zivotneho partnera na tejto pozemskej puti. Dakujem

  Reply
 • 22. marca 2019 at 11:11
  Permalink

  Sv.Jozef patrón môjho manžela , prosím pomáhaj mu v jeho chorobách. Amen

  Reply
 • 14. marca 2019 at 22:22
  Permalink

  Svätý Jozef, prosím Ťa za moje deti, aby spoznali a zakúsili Božiu lásku. Prosím Ťa oroduj za obrátenie môjho syna a za jeho oslobodenie od nikotínu. Vyprosuj požehnanie pre jeho rodinu. Oroduj aj za moju dcéru, aby zanechala hriešny život, aby stretla veriaceho, nábožného, pracovitého a veselého chlapca, svojho budúceho manžela, ktorý si ju bude vážit a milovat ju. Amen.
  Ďakujem Ti svätý Jozef.

  Reply
 • 23. januára 2019 at 8:48
  Permalink

  Sv.Jozef, prosím vyprosuj mi dobrého budúceho manžela a otca mojich detí. Nech mi Tvoje orodovanie v nebi pomáha prijímat Božiu vôlu.
  Nech je Zvelebeny Boh od tohto času až naveky vekov. Amen.

  Reply
 • 11. júla 2018 at 11:39
  Permalink

  Sv.Jozef pomôž prosím bratovi s rodinou vyriešiť problémy.Prosím o pomoc pre švagra Roba.Prosím o nájdenie práce pre švagra a synovca.Prosím o pomoc ochranu a vedenie aké je potrebné.Prosím o potrebnú pomoc ochranu a vedenie pre syna. Prosím o nájdenie požehnanej životnej cesty. Vďaka Jana

  Reply
 • 21. marca 2018 at 22:50
  Permalink

  Sv.Jozef patrón rodiny,prosím Ťa za kamarátku Majku ktorá túzi po manželovi a deťoch.Prosím Ťa prihovor sa za ňu u Božieho Syna a ak je to Jeho vôľa nech jej pošle do života jej vyvoleného.Daj jej silu sv.Jozef aby zvládala samotu.

  Reply
 • 17. marca 2018 at 6:25
  Permalink

  SV. JOZEF NA TVOJ PRIHOVOR PROSIME ZA ORGANIZACIU A PUT RELIKVII SV. LUDOVIT A A ZELIE MARTINOVYCH PO SLOVENSKU (2018-2019) . NECH BOH NA TVOJ PRIHOVOR VYPOCUJE NASE MODLITBY.

  Reply
 • 13. marca 2018 at 22:51
  Permalink

  Svätý Jozef,aj ja Ta prosím o pomoc,oroduj za môjho manžela,naše deti,rodičov a celú rodinu. Zvlášť prosím o syna aby si vybral správnu skolu.ďakujem.

  Reply
 • 12. marca 2018 at 9:22
  Permalink

  Sv Jozef oroduj za vyzdravenie Emila Kovalicka od kristofa.az sa uzdravi .pane Jezisu vyslis nase prosby a uzdrav Emila.

  Reply
 • 10. marca 2018 at 14:52
  Permalink

  Sv.Jozef patrón môjho manžela, prosím pomôž mu zvíťaziť nad závislosťou od
  nikotínu.

  Reply
 • 9. marca 2018 at 22:30
  Permalink

  Svätý Jozef prosim ťa pomôž našmu synovi Jurajovi ktorý je vo velkom nebezpečenstve v nemecku pomôžmu aby sanam štastlivo vratil domov modlime sa za neho každy den prosime ta o pomoc .rodičia

  Reply
 • 15. februára 2018 at 9:16
  Permalink

  Sv.Jozef z celeho srdca ta prosim o ochranu mojich deti od zleho o ochranu nasho manzelstva od utokov zleho.Chvaka Panu a Panne Marii.

  Reply
 • 14. februára 2018 at 10:16
  Permalink

  Sv.Jozef prosim ta oroduj za moju rodinu,nase manzelstvo a nase deti u nasho Pana Jezisa.Chvala Panu a Panne Marii.

  Reply
 • 13. februára 2018 at 7:55
  Permalink

  Sv.Jozef prosim ta oroduj za mna u nasho Pana za pokojny priebeh dnesneho dna. Chvala Panu a Panne Marii.

  Reply
 • 17. januára 2018 at 12:16
  Permalink

  Svaty Jozef, patron otcov, prosim ta o prihovor za mojho otca, ktory je prave operovany…

  Reply
 • 17. januára 2018 at 7:32
  Permalink

  Svaty Jozef, prosim ta, Ty si patronom ludi bez domova, daj, aby som mohla pomahat tymto ludom aj ja, dovol mi byt sucastou charity a pracovat pre dobru vec…

  Reply
 • 18. júla 2017 at 21:00
  Permalink

  Sv. Jozef, za manžela si sa prihovoril pri ťažkostiach v práci a hľadaní novej. Ďakujeme. A prosíme, aby si pomohol aj mne.

  Reply
 • 10. júla 2017 at 23:53
  Permalink

  sv, Jozef oroduj za mna ,som kratko po rozchode nemam nikoho na svete , ty vies ako mi je ,, proisim za dobreho manzela, amen

  Reply
  • 11. júla 2017 at 21:42
   Permalink

   Budem myslieť na Vás v modlitbách! A ako mne mnoho krát pomohol sv. Jozef, TAK verím že aj vám bude pomáhať!

   Reply
  • 24. februára 2018 at 23:29
   Permalink

   prosím nezúfaj, Boh je s Tebou a nedopustí na Teba viac ako znesieš…a z vlastnej skúsenosti možem povedať, že Boh Ťa obdarí tak dobrým manželom akého si teraz ani nevieš predstaviť, za tie odplakané slzy. Len Ho v bolesti následuj a počúvaj a keď dokoná na Tebe všetky zmeny ktoré plánoval, obdaruje ťa zase tým po čom túžiš.

   Reply
 • 25. marca 2017 at 0:26
  Permalink

  Svätý Jozef, pomôž nám prosím v každodennom živote a vypros nám to, čo najviac potrebujeme.

  Reply
 • 14. marca 2017 at 0:42
  Permalink

  Svaty Jozef. Vdaka za pomoc ktoru nam vyprosujes. Prosim
  Pomoz nam vyprosit zdravie. Silu.schopnost uzivit a rozumne hospodarit. V rodine. Nauc. Nas byt dobrymi spravcami toho co nam Nebesky OTEC. Zveril. Nauc nas byt. Pracoviymi a. Svedomitymi manzelmi a rodicmi. Pomoz nam s Bozou pomocou splatit co sme dlzni. Aby sme. Verne kracali s P. Mariou za Jezisom.
  Vdaka sv. Jozef. Am

  Reply
 • 20. februára 2017 at 6:15
  Permalink

  Svätý Jozef patrón snúbencov, oroduj za snúbencov Jozefa a Zuzanu, aby z bázňou prijali sviatosť manželstva a boli pre seba navzájom Darom Božím. Amen

  Reply
 • 12. januára 2017 at 16:45
  Permalink

  Svätý Jozef patrón umierajúcich, prosím zmiluj sa nad Tvojou sluzobnicou Annou a vypros jej šťastnú hodinu smrti a stoj pri jej aj s Pannou Máriou až kým neuvidí Tvojho drahého syna Pána Ježiša Krista. Tiež prosím za syna Jozefa, nauč ho žiť, ako si Ty žil pre Ježiša a Máriu a svojou rukov ho veď k veľkému dňu, k jeho vstupu do neba Amen

  Reply
 • 12. januára 2017 at 16:43
  Permalink

  Svätý Jozef patrón umierajúcich, prosím zmiluj sa nad Tvojou sluzobnicou Annou a vypros jej šťastnú hodinu smrti a stoj pri jej aj s Pannou Máriou až kým neuvidí Tvojho drahého syna Pána Ježiša Krista tiež prosím za syna Jozefa, nauč ho žiť, ako si Ty žil pre Ježiša a Máriu a svojou rukov ho veď k veľkému dňu, k jeho vstupu do neba Amen

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *