Novéna k blahoslavenej Zdenke Schelingovej

Prvý deň
Dobrý úmysel a sila pre apoštolát
„Pán je so mnou a pomáha mi, nemusím si všímať svojich nepriateľov.“ /Ž 118,7 /
„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
/Jn 15,5/
Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Ráno si urobím predsavzatie: Zabúdať celý deň na seba vo všetkom, ale viac pamätať na druhých. Táto poníženosť je zdrojom sily. Môj apoštolát bude účinný nie mierou vonkajšej činnosti, ale mierou svätosti ku ktorej budem smerovať. / 60/
A úprimne budem hľadať, čo by som mu mohla dať zo seba, a nie z iných, aby som ho tak ešte viac milovala. Lebo moje dary by mali malú cenu, keby nenašiel medzi nimi najprv mňa, oslobodenú od všetkého. /61/
Celou dušou treba dospieť do takého stavu, aby predmetom lásky bol iba Ježiš. Nechcem byť dobyvateľkou duší prv, kým ma celkom nezískal Boh. Vždy sa chcem iba s ním spájať, lebo on ma musí celú zaujať. /60/

Pane Ježišu, ty si dal sestre Zdenke milosť, aby sa viac upriamovala na iných ako na seba a usilovala sa o osobnú svätosť. Vedela, že nemôže účinne pôsobiť na iných, pokiaľ ju ty sám neprenikneš celú. Na jej príhovor aj nám daj milosť žiť v pokornej závislosti na sile tvojej milosti a s tebou znášať ťažkosti života, lebo ty si Boh, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Druhý deň
Obety všedného dňa
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ /Rim 8, 28a/
„S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.“ /Flp 2,12-13/

Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Moja obeta, moja svätá omša sa teraz iba začína. Od Pánovho oltára idem k oltáru svojej práce. Všade musím vedieť pokračovať v obeti oltára. A nebáť sa začať ju radostne, pre Boha, ktorý obveseľuje moju mladosť. Aká to radosť: ustavične spievať Glória, a takto ohlasovať Krista skôr príkladom ako slovami. Krista musíme vyznávať svojim životom, prinášať mu svoju vôľu ako obetu i krotenie svojich zmyslov a srdca. /52/
Každý úsek môjho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milostí v mojej duši. Prvá obeta na Kalvárii bola krvavá i bolestná. Aj tá moja obeť bude ma stáť veľa, ale chcem byť veľkodušná… Nechcem konať svoju obetu bez Ježiša v srdci, ale všetko „skrze Krista“. /53/

Ježišu, ty večný Veľkňaz, sestra Zdenka sa denne spájala s tvojou obetou a usilovala sa o rast v duchu obety, preto si prijal aj jej túžbu obetovať sa za záchranu kňazov.
Na jej príhovor pomáhaj nám vydávať svedectvo o svojej viere, o príslušnosti ku katolíckej Cirkvi a modlitbou i obetami podporovať kňazov v ich sviatostnom poslaní, lebo v tebe je všetka moc a sláva na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Tretí deň
Túžba po poznaní, dôvere a láske
„Ostaňte v mojej láske!“ /Jn 15,9/
„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ /Lk 12,49/

Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Ježiša vždy poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť. /60/
Dokonalosť sa rodí a rastie z lásky a ide ďalej ruka v ruke s postupným odpútavaním sa od všetkých stvorení. /53/
Žiť láskou značí zanechať všetok strach a spomienku na hriech. Nechápem duše, ktoré sa boja takého nežného Priateľa. Pre tých, čo milujú Boha, niet v ich duši tieňa nepokoja. Boh pozná moju slabosť, čoho sa mám teda báť? Moje hriechy zaraz strávi oheň, len čo ich hodím do vyhne lásky. S dôverou! /17/
Viem byť šťastná, aj keď som biedna a mať z biedy úžitok, ale moja istota ide ešte ďalej. Okrem odpustenia očakávam od Boha ešte aj odmenu. /17/ Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol oheň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko. Dôvera v neho robí zázraky. /18/

Milosrdný Ježišu, ty si formoval srdce sestry Zdenaky k životu v láske a v plnej dôvere. Vedela byť šťastná, aj keď cítila svoju biedu. Na jej príhovor nám pomáhaj, nech nás naše hriechy a slabosti neprivádzajú do malomyseľnosti, ale k dôvere v tvoju dobrotu a milosrdenstvo lebo ty si dobrý a milosrdný Boh na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Štvrtý deň
Úcta k Eucharistii
„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dávam, je moje telo za život sveta.“ /Jn 6,5/
„Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.“ /Jn 6,55/

Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
V hostii je Ježiš prítomný vo svojej božskej chudobe. Tu je zahalené nielen jeho božstvo, ale i človečenstvo. Slovo je v hostii umlčané. Hľa, vrcholné uponíženie sa Krista, lebo miera Božích darov je poníženosť. Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá vykonáva jeho vôľu. /62/
Ježiš, teraz vidím, ako vo svätej hostii dokonávaš svoje zničenie. A viem aj to, s akou pokorou sa rozdávaš, ty, božský Kráľ, všetkým kňazom. Ty nerozlišuješ medzi tými, čo ťa milujú, alebo tými, čo slúžia presvätú obetu nehodne. /90/
Preto ťa prosím, daj, aby môj život bol celkom taký ako tvoj a ako sa predstavuješ v Najsvätejšej Sviatosti. Veď tam si odumrel všetkému vonkajšiemu a na jediné slovo tajomným spôsobom poslúchaš kňaza.
Sviatostné Srdce Ježišovo, tvoja svätá krv je životom mojej duše. Daj, nech už nežijem ja, ale ty sám ži vo mne. /132/
Sviatostný Ježišu, ty si priťahoval srdce sestry Zdenky k svojmu Srdcu prítomnému v Najsvätejšej Eucharistii. Daj nám na jej príhovor živú vieru v tvoju sviatostnú prítomnosť v tajomstve Eucharistie a úctu k tým, ktorí sú vysluhovateľmi tvojich tajomstiev, lebo ty si Boh, ktorý je hodný všetkej lásky, vďaky a chvály na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Piaty deň
Odovzdanosť v utrpení
„Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.“ /Flp 1,29/
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ /Flp 4,13/
Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Utrpenie otvára zmysel pre Božie myšlienky. /56/
Trpieť v stave milosti je východiskom veľkých skutkov. Preto si ľahnem ako na kríž so všetkými svojimi chybami pred bránu Božieho majestátu, cez ktorú Boh vylieva svoje milosti. Aj v tomto pokornom položení ho budem vrúcne milovať a pracovať neustále iba pre neho. /61/
Každý musí rozviazať uzol utrpenia a bolesti, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, nemôžeme sa hýbať. Iba vtedy niet uzlov, keď sme odpútaní od všetkého. Kto miluje „netrpí“. Trpíme, pravdaže, do smrti, ale uvidíte, že čím ďalej, tým menej a natoľko, nakoľko rastie naša láska k Bohu. /58/
Zhola nič, ani najčistejšia láska i najschopnejšieho stvorenia nemôže nahradiť tvoju lásku. A to ani vtedy, keď ju obkľučujú bolesti Kalvárie. /62/
Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie. Nerozhadzujme túto vzácnu milosť. /63/

Milosrdný Ježišu, sestra Zdenka ani v utrpení nestratila vnútornú istotu o tvojej prítomnosti, preto vedela hrdinsky znášať aj neľudské mučenie. Na jej príhovor pomáhaj nám s odovzdanosťou a láskou znášať ťažkosti a utrpenia života, v nádeji na stretnutie s tebou v sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Šiesty deň
Vzťah k Panne Márii
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ /Lk 1,38/
„ ´Hľa, tvoja matka!´ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ /Jn 19,27/
Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Podľa príkladu Panny Márie máš byť dennodenným, ustavičným, „fiat“, a tak obnovovať a nosiť jeho vtelenie vo svojom srdci. /60/
Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru, porodil ho i živil konaním dobrých skutkov. Zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše. Aká hodnotná je duša, čo žije v tomto duchu poslušnosti. Vtedy aj jej priemerné skutky sú sväté. Prestáva u nej obyčajný, bezvýznamný život. Náš život má byť dokonalé „áno“, ktorým sa celkom dávame Bohu. „Áno“, ktorým úplne priľneme k Bohu. /63/
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to, čo je komplikované. /60/
Mária, Matka ušľachtilej lásky, nauč ma milovať Ježiša. /89/
Pane Ježišu, obetavý postoj tvojej Matky Márie zaujal dušu sestry Zdenky, preto sa k nej utiekala s úprimnosťou svojho srdca a usilovala sa ju nasledovať v ochotnom plnení tvojej vôle. Na jej príhovor udeľ aj nám detinskú dôveru a lásku k tvojej Matke, ktorá je najistejšou cestou k tebe, lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oraduj za nás!

Siedmy deň
Slávenie nedele
„Pamätaj na sviatočný deň a zasväť ho!“ /Ex 20,8/
„Všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby.“ /Iz 56, 6-7/
Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Keď má svet svoje požiadavky, má ich ešte viac väčším právom aj Boh. Nech k nemu smerujú všetky úsilia a námahy. K nemu chcem vysielať modlitby, vyjadriť svoju prítulnosť. Iba k nemu ma vedie túžba, On je moje večné Svetlo i večne nová Krása. /64/
Nedeľa je mi príležitosťou, aby som po celotýždenných starostiach a trápeniach prišla pred Boha, vložila svoju hlavu do jeho rúk a plným priehrštím nabrala do nej milosti a požehnania. Nedeľa má byť taká: celá zasvätená Bohu, srdcom, vôľou i myšlienkami. Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu! /65/
Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam. Vždy ma veď hore k Slnku, k tomu väčšiemu svetlu!“ /64/
Nebeský Otče, sestra Zdenka prijímala a prežívala nedeľu ako milosť a požehnanie, ako dar na upevnenie života viery. Pomáhaj aj nám, aby sme nepodľahli vplyvu doby, ale chránili posvätnosť nedele, aby aj v našich rodinách a spoločenstvách bolo cítiť: Boh je tu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Ôsmy deň
Radosť v Pánovi
„Ustavične sa radujte v Pánovi.“ /FLP 4,4/
„Radosť v Pánovi je vaša sila.“ /Neh 8,10/

Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Usmievaj sa! S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová… S úsmevom pomáhaj, s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom nes nepravdu o sebe! S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú! S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí, s úsmevom kráčaj, i keď si veľmi smutná, s úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho, ktorý všetku lož, zlobu, faloš, klam ľudí, poznal prv ako ty. On teba už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste. Aká nevďačná by si bola, keby si sa všetkému neusmiala! /54/
Láskavý Ježišu, sestra Zdenka mala rada ľudí a bola ochotná pomáhať a odpúšťať aj tým, čo jej ubližovali, lebo svoju radosť nachádzala v tebe. Na jej príhovor udeľ aj nám milosť vedieť sa povzniesť nad všetky príkoria života, lebo ty si naša radosť a nádej na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oraduj za nás!

Deviaty deň
Ochota k obeti
„Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečetili obetou.“ /Ž 50,5/
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ /Jn 15,13/
Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky:
Milovať obetné drevo kríža. Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne, urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého druhu. Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba. /57/
Cítim, ako pomaly vylievam krv za toho, koho milujem. Áno, vždy mám za niekoho zopakovať Kristovo obetovanie, najmä vtedy, keď niekto kráča i blúdi životom po neviditeľných cestách tmy. Vtedy musím pevnejšie stáť na svojom mieste. /65/
Potešovať Ježiša za ľahostajnosť tohto sveta, za nevďak ľudí, bude mojou každodennou robotou. Všetko chcem robiť iba pre neho. Obetujem mu ešte aj svoj úsmev, lebo vtedy naozaj milujeme, keď obetujeme dočista všetko.

Pane Ježišu, sestra Zdenka mala srdce plné lásky a ochoty obetovať sa pre dobro iných. Spájala sa s tvojou obetou a dávala zadosťučinenie za hriechy a slabosti ľudí. Na jej príhovor naplň aj nás duchom pokánia a ochotou obetovať sa za iných, lebo ty si prameň nášho pokoja a radosti na veky vekov. Amen.
Sláva Otcu…
Blahoslavená Zdenka – oroduj za nás!

Poznámka: / / Citácie sú z knihy „Meditácie a modlitby sestry Zdenky“. Čísla v zátvorkách zodpovedajú číslam strán.

Liturgická modlitba:
Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Zostavila: Sr. Dominika Galeštoková
Uverejnené s láskavým dovolením Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža http://sestrysvkriza.sk/ .

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *