Ctihodná Božia služobníčka Conchita Cabrera de Armida o svätom kňazstve

Od doby, kedy Boh zjavil ľuďom tajomstvo svojho vnútorného života a svojej vlastnej podstaty – ako jedného Boha v troch Osobách – akákoľvek iná predstava Boha nie je hodná tohoto mena. Vnútorný Boží život sa úplne vymyká našim pojmom, našej skúsenosti a predstavivosti a na jeho opísanie môžeme použiť svoje pojmy len veľmi vzdialene a približne, s hlbokým vedomím ich nedostatočnosti. Keď raz uvidíme Najsvätejšiu Trojicu tvárou v tvár, úplne zabudneme na svoje ľudské predstavy, pretože pri ich konfrontácii so skutočnosťou by sme zistili, že sú úplne nedôstojné Boha tak nekonečného, svätého a vo svojej plnosti nanajvýš dokonalého a neopísateľného. Naše ľudské predstavy o Bohu sú nepostačujúce už len preto, že Jeho nekonečná Bytosť nepozná tie nevyhnutné obmedzenia, ktoré pre nás predstavuje priestor a čas.

Aj napriek nesmiernej priepasti, ktorá nás delí od Boha, Boží Syn sa stal naším bratom a nesmierne túži po tom, aby sme sa aj my stali účastnými Jeho lásky podľa rovnakého vzoru, akým je On účastný lásky, ktorá panuje od večnosti medzi Otcom a Synom. Nesmierne túži voviesť do vnútra tejto najvznešenejšej svätyne všetkých, ktorí sa mu celkom odovzdajú s úplne čistým a pokorným srdcom. Na nedostupnom tajomstve vnútorného života jediného Boha v Trojici stojí ako na jedinom možnom základe celé naše bytie a predovšetkým náš duchovný život, ku ktorému sme povolaní z Jeho nesmiernej lásky a štedrosti.

Aj keď pochopíme čo možno najlepšie to, „čo“ od nás náš život s Bohom predpokladá a požaduje, k primeranej odpovedi na podstatné otázky „ako?“ a navyše „prečo?“ môžeme dospieť jedine pod zorným uhlom jediného obrazu všetkého bytia, a tým je Božia trinitárna podstata. Každý naozajstný duchovný život nie je ničím iným ako prežívaním, podobenstvom a priamou účasťou na živote Najsvätejšej Trojice. Z dôvernosti a splynutia, k akému nás Ježiš touto cestou pozýva, nás musí priamo chytať závrat.

Keď sa Pán Ježiš lúčil so svojimi apoštolmi, ktorých si pripravoval a vychovával celé tri roky, musel im nakoniec priznať: Mal by som vám povedať ešte veľa iného, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.

Pomoc Ducha Svätého k naozajstnému a hlbokému porozumeniu Božieho zjavenia pokračuje a bude ďalej pokračovať. Mystici a učitelia Cirkvi sú sprostredkovatelia Ježišovho sľúbeného Ducha až do dnešných dní. K týmto Ježišovým sprostredkovateľom patrí aj mexická mystička, Božia služobníčka Conchita Armida, ktorú si Pán Ježiš zvolil a povolal pred viac ako 100 rokmi, aby z nej urobil jednak dobrovoľnú obeť pre spoluprácu na spáse a posvätení duší –  najmä duší kňazov, ale aj svojho zvláštneho posla, v ktorom našiel svoje zaľúbenie.

Jej prostredníctvom nám odovzdal neoceniteľný poklad, aký nemá v oblasti mystických zjavení obdoby čo do rozsahu, ani čo do obsahu. Venoval totiž celých štyridsať rokov podrobnej katechéze, v ktorej nám odovzdal svoje dôverné odkazy ako máme naozaj žiť v Bohu a s Bohom, aby On žil s nami a v nás. Postupne nám tak predložil v úplne novom svetle podstatu teológie, a to skrze podmienky vnútorného života Najsvätejšej Trojice, aby sa táto najvyššia a najposvätnejšia pravda premenila na skutočnosť nášho vlastného života v Trojici a s Trojicou.

Učiteľmi a vodcami na tejto ceste sa musia stať predovšetkým jeho služobníci – kňazi, ktorých jeho Nebeský Otec na tento cieľ od večnosti vo svojej láske vyvolil a splodil.

Tieto úplne mimoriadne Ježišove kázne nie sú určené len kňazom. Súbežne s tým, ako Pán zdôvodňuje a vysvetľuje neprekonateľnú a nezastupiteľnú dôstojnosť sviatostného kňazstva, poukazuje a na príklade Panny Márie a samotnej Conchity dosvedčuje jeho organickú spojitosť so vznešeným a potrebným poslaním všeobecného kňazstva.

Túto svoju svätú náuku predkladal Cirkvi prostredníctvom svojej vyvolenej služobníčky v prvej polovici dvadsiateho storočia, aby sa stala úplným protikladom a protiváhou toho, čo sa potom udialo v Cirkvi v druhej polovici toho istého storočia. Určite to nebola náhoda, že práve v dobe, keď prebiehali tieto jeho zjavenia, rozpútal Satan v Mexiku kruté prenasledovanie kresťanov, ktoré akoby predpovedalo osud, s akým sa tento neoceniteľný Boží dar bude ďalej stretávať.

Celý bohatý materiál, ktorý je svojím rozsahom väčší ako dielo sv. Tomáša Akvinského, prešiel starostlivým štúdiom Učiteľského úradu Cirkvi, v rámci prísneho procesu blahorečenia Conchity Armidy, ktoré bolo ukončené v roku 1999 výrokom o hrdinskom stupni čností Božej služobníčky Conchity.

Ide teda o overenú a autentickú náuku Cirkvi, ktorá si zasluhuje starostlivé štúdium predovšetkým zo strany kňazov. Títo Ježišovi služobníci tak získavajú neobyčajnú príležitosť do hĺbky poznať a pochopiť svoju skutočnú vznešenú a svätú identitu tak, ako ju od večnosti chápe Boh Otec, Jeho Jednorodený Syn ako Najvyšší Veľkňaz, a tak ju formuje ich vzájomná Láska a Život – Duch Svätý.

O všetkých, ktorí sú otvorení prijať toto bohatstvo, platí v plnej miere Ježišovo podobenstvo o človeku, ktorý našiel na poli poklad a z radosti nad ním predal všetok svoj majetok a to pole kúpil.

Zdroj: Lumendelumine.cz, Obrázok: Pixabay

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *