Sv. Ján z Kríža

Duša bez učiteľa, akokoľvek čnostná, je ako rozpálený uhoľ, ponechaný na seba: skôr vychladne, ako sa rozhorí.


Ak padne slepý, sám nevstane a ak by aj vstal, pôjde ta, kam nemá ísť.

Boh väčšmi žiada od teba hoci najmenší stupeň čistoty svedomia než najväčšie skutky, aké si schopný vykonať.


Boh väčšmi žiada od teba len najmenší stupeň poslušnosti a odovzdanosti než všetky iné skutky, ktoré chceš pre neho vykonať.


Ó, najdrahšia Božia láska, tak málo poznaná! Kto našiel tvoj zdroj, našiel odpočinok.


Nesnaž sa plniť svoju vôľu, i keby si bol plný horkosti, lebo v plnení svojej vôle nájdeš dvojnásobnú horkosť.


Kto sa nedáva unášať svojimi žiadostivosťami, bude môcť ľahko vzlietnuť so svojím duchom ako vták, ktorý má krídla.


Zamilovaná duša je tichá, láskavá, pokorná a trpezlivá.


Ak ty, ó, dobrý Ježišu, nezjemníš dušu svojou láskou, navždy zotrvá vo svojej prirodzenej tvrdosti.


Nepoznal som ťa, môj Pane, lebo som ešte vždy túžil poznávať a vychutnávať veci tohto sveta.


Moja, duša vyschla, pretože zabudla hľadať pokrm u teba, Bože.


To, o čo sa usiluješ a po čom najväčšmi túžiš, nenájdeš ani na svojej ceste, ani v hlbokej kontemplácii, ale vo veľkej pokore a odovzdanosti srdca.


Neznepokojuj sa zbytočne, že nedosahuješ uspokojenie a duchovnú útechu, ak sa neumŕtvuješ vo všetkom, po čom túžiš.


Šťastný je ten, kto nedbá na svoju záľubu a náklonnosť a hľadí na veci podľa rozumu a spravodlivosti, a tak ich aj vykonáva.


Ty, Pane, s radosťou a láskou znovu dvíhaš človeka, ktorý ťa uráža, a ja nedvíham a nectím si toho, kto ma nahnevá.


Pane Bože môj, nie si ďaleko od toho, kto sa sám nevzďaľuje od teba. Prečo teda ľudia hovoria, že sa vzďaľuješ?


Pôjdem s tebou, Bože môj, kamkoľvek ty budeš chcieť, lebo len po tebe túžim.


Aby sme sa páčili Bohu, nemusíme veľa robiť, ale skôr všetko vykonávať s dobrou vôľou, bez akejkoľvek sebalásky a ľudských ohľadov.


V podvečer ťa budú súdiť z lásky. Nauč sa milovať tak, ako Boh chce, aby sme ho milovali, a zabudli na seba.


Ak u niekoho nežiaria čnosti, na aké myslíš, neusudzuj, že nebude mať veľkú cenu pred Bohom, pretože má iné čnosti, ktoré ty nevidíš.


Neteš sa z úspechov na tomto svete, pretože nevieš naisto, či ti zabezpečia večný život.


V protivenstvách sa hneď s dôverou obráť k Bohu a On ťa posilní, osvieti a poučí.


V radostiach a potešeniach sa hneď s bázňou a úprimnosťou obráť k Bohu a nebudeš sklamaný, ani ťa nezmámi pýcha.


Bez námahy si získaš ľudí a veci ti budú slúžiť, ak budeš zabúdať na ne i na seba.


Uvedom si, že Boh kraľuje iba v pokojnej a ničím nezaujatej duši.


Drž na uzde svoj jazyk i myšlienky a všetky tvoje pocity prenášaj vždy na Boha, a tvoj duch sa rozpáli božskou žiarou.


Pamätaj vždy s láskou na Boha, hľadaj pokoj ducha a ak bude treba prehovoriť, nestrácaj pokoj a rovnováhu.


Stále maj na zreteli večný život i to, že najchudobnejší, najskrúšenejší a najpokornejší sa budú tešiť z najväčšieho šťastia a slávy u Boha.


Dôveruj vždy Bohu a váž si u seba i u tvojich sestier iba to, čo si najväčšmi váži Boh, t. j. duchovné dobrá.


Vstúp do svojho vnútra a pracuj v prítomnosti svojho Snúbenca, ktorý je stále s tebou a obdarúva ťa láskou.


Miluj ťažkosti a pokladaj ich za bezvýznamné, aby si sa zapáčila Snúbencovi, ktorý neváhal obetovať svoj život za teba.


Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba ani iných.


Keď si Boh chce zamilovať dušu, nehľadí na jej veľkosť, ale na hĺbku jej pokory.


Všetko dobro, ktoré tu máme, nám požičal sám Boh; je to jeho vlastníctvo. Boh a jeho dielo – to je sám Boh.


Dovoľ, aby ťa iní poúčali, aby ti rozkazovali, aby tebou pohŕdali a podrobovali si ťa, a budeš dokonalá.


Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!


Duša, ktorá túži, aby sa jej Boh celkom odovzdal, musí sa mu najprv sama celkom odovzdať a nič si nenechať.


Môj Milovaný, všetko, čo je nepríjemné a bolestné, chcem pre seba a všetko príjemné a milé chcem pre teba!


Viac možno získať za jednu hodinu na Božom statku ako na našom za celý život.


Usiluj sa byť stále v Božej prítomnosti a chráň v sebe čistotu, ktorej ťa učí Boh.


Nevyhýbaj sa napomenutiam iných, ani ich neodmietaj, ale s pokojnou tvárou si vypočuj akékoľvek pokarhanie; mysli si, že ti to hovorí sám Boh.


Ži tak, akoby na tomto svete nebol nikto iný, iba Boh a ty, aby tvoje srdce nezadržiavalo nič ľudské.


Nesťažuj sa na nikoho, nespytuj sa na zbytočnosti, a ak je to potrebné, urob to stručne.


Neprotireč a nikdy nevyslovuj slová, ktoré by neboli čisté.


Hovor vždy tak, aby si nikoho neurazila a aby tvoje slová mohli všetci počuť.


Neodmietni nikomu to, čo máš, hoci by si to potrebovala.


Usiluj sa zachovať si pokojné srdce. Nech ťa neznepokojuje nijaká udalosť tohto sveta; pamätaj, že všetko pominie.


Ovládaj vždy svoj jazyk a myšlienky, buď vždy oddaná Bohu a roznecuj sa Božím duchom. Prečítaj si to veľa ráz.


Povznes sa nad seba a nepripútaj sa k nijakému stvoreniu.


Nevšímaj si chyby iných a zatváraj pred nimi dvere.


Čím väčšmi sa vzďaľuješ od pozemských vecí, tým väčšmi sa približuješ k nebeským veciam a tým väčšie poklady nachádzaš u Boha.


Kto umrie pre všetko, bude mať život vo všetkom.


Vzdiaľ sa od zla, konaj dobro a hľadaj pokoj.


Pokorný je ten, kto sa ukrýva vo vlastnej ničote a spolieha sa na Boha.


Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.


Kto uteká pred modlitbou, uteká pred všetkým dobrom.


Je lepšie trpieť pre Boha ako robiť zázraky.


Ó, aké šťastie budem prežívať pri pohľade na Najsvätejšiu Trojicu!


Neupodozrievaj svojho brata, lebo stratíš čistotu srdca.


Za nič na svete sa nedopusť hriechu, ani nijakého ľahkého hriechu, ani nijakej vedomej nedokonalosti.


Neurob nič, čo by neurobil Kristus, ani nevyslov závažné slovo, ktoré by nevyslovil Kristus, keby bol v tvojom postavení a keby bol rovnako starý a zdravý ako ty.


Pri nijakej činnosti nezanedbávaj modlitbu mysle, lebo ona je pokrmom duše.


Pre pracovnú zaneprázdnenosť nezabúdaj na spytovanie svedomia a za každý priestupok vykonaj nejaké pokánie.


Ľutuj úprimne každú premárnenú chvíľu alebo čas, ktorý plynie bez lásky k Bohu.


Vo všetkých veciach, veľkých či malých, maj za cieľ Boha, lebo inak nebudeš rásť v dokonalosti a nebudeš mať zásluhy.


Vždy si vyberaj to, čo je najnižšie, ako i najhoršie postavenie a zamestnanie.


Spovedaj sa vždy s dôkladným poznaním svojej úbohosti, jasne a úprimne.


Nikdy nezabúdaj na to, že všetko, čo sa ti prihodí, dobré alebo zlé, pochádza od Boha, aby si v prvom prípade nebol pyšný a v druhom zasa neklesal na duchu.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *