Zabudnutí anjeli

Anjeli sú stále pripravení počúvať modlitby veriacich. Potom prichádzajú na Boží príkaz, aby na slávu Najvyššieho splnili dobré prosby a žiadosti.
Ale veľmi veľa ľudí, milióny ľudí zabúdajú, že majú svojho anjela strážcu a že je množstvo anjelov, ktorí môžu zabrániť nešťastiam a sú ľuďom nápomocní. Anjeli podľa Božej vôle nesú a riadia celý vesmír.
Na Boží príkaz majú tiež pomáhať a prispievať k vzrastu krehkej ľudskej prirodzenosti. Anjeli chránia všetko stvorené. Ľudia by sa mali modliť aj za živočíšnu ríšu, aby nevyhynula. Mali by prosiť anjelov, aby ochraňovali prírodu.
Len málo ľudí sa denne modlí ku svojmu anjelovi strážcovi, ani nevedia, že aj každý deň má svojho anjela. Pretože anjelov nevzývajú, niet divu, že na nich doliehajú nešťastia, nehody, povodne a požiare. Anjeli môžu chrániť od všetkého, ale keď nie sú vzývaní, miera ich pomoci je obmedzená.
Každý kostol, farnosť, diecéza má svojho anjela strážcu, ktorý im môže vyprosiť pomoc v zvláštnych potrebách. Týchto anjelov by mali veriaci vzývať pri každej svätej omši.
Pred každou svätou omšou by sa mali veriaci obrátiť na svätého anjela, ktorý je jej ochrancom. Anjeli sú najčistejší duchovia a služobníci Najvyššieho, ktorého milujú najvrúcnejšou láskou. Môžu byť veľmi nápomocní, ale často majú zviazané ruky, pretože sa na nich nikto neobracia. Pre človeka je veľké nešťastie, keď o to nedbá.

Sedem archanjelov

Vo Svätom písme sa na dvoch miestach hovorí o siedmich svätých archanjeloch. V Starom zákone v knihe Tobiáš (12, 15) je napísané: „Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ V Novom zákone v Apokalypse (1, 4) čítame: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom.“ V prvotnej Cirkvi bolo vzývaných sedem svätých anjelov, zvlášť svätí Michael, Gabriel a Rafael, ktorí sú vo Svätom písme uvádzaní menom. Cez rozličné zjavenia boli zverejnené aj mená ďalších svätých archanjelov, ktorí majú zvláštne privilégium stáť pred Božím trónom.
Tieto privilégiá dostali pre svoju hlbokú pokoru a veľkú vernosť, ktorú potvrdili, keď v hodine skúšky splnili Božiu vôľu. Zostali verní Božej vôli, sú na čele nebeských šíkov a povedú ich až do poslednej bitky. Bojujú s nebeskými légiami pod vedením Kráľovnej Márie predovšetkým proti siedmim arcidémonom, ktorí od počiatku zvádzajú ľudí k siedmim hlavným hriechom: pýche, lakomstvu, smilstvu, závisti, obžerstvu, hnevu a lenivosti. Vzývanie siedmich archanjelov a ich légií je zvlášť veľkým požehnaním potrebným predovšetkým v našej dobe a posledných časoch.

Svätý archanjel Michael
Quis ut Deus?
Kto je ako Boh?

Poráža ducha pýchy, ctižiadostivosti a dedičný hriech. Pýcha a ctižiadostivosť sa porážajú pokorou. Pokora je dobrovoľné sebaponíženie, ktoré vychádza z poznania vlastnej nemohúcnosti (porov. Sv. Bonaventúra).
Do stavu nerozhodnosti anjelov v dobe ich skúšky zaznelo zvolanie sv. Michaela: „Quis ut Deus?“ S neprekonateľnou vierou v Božie slovo sa vrhol proti Luciferovi, zvolal zostávajúcich anjelov a vytvoril rozdelenie: tu je Boh a tam Lucifer.
Do boja sa nevrhol svojou vlastnou, ale len Božou silou. Silou lásky k Bohu zrazil Lucifera a premenil ho na hada, strašného draka, ktorého vrhol do priepasti. Archanjel Michael je patrónom tých, ktorí vedú duchovný zápas, a to predovšetkým umierajúcich. Doprevádza duše na súd a je patrónom sviatosti pomazania chorých. Vzývajme pri lôžku umierajúcich archanjela Michaela a jeho anjelov!
Archanjel Michael bol strážcom Izraela a teraz je strážcom svätej Cirkvi. Pápež Lev XIII. mal videnie zúrivých démonov, ktorí soptili proti Cirkvi vo všetkých častiach sveta až do konca časov. Potom videl sv. Michaela, ako ich so svojimi zástupmi znovu pochytal a vrhol do pekelnej priepasti. Preto pápež zložil známu modlitbu k svätému Michaelovi a nariadil, aby sa ju veriaci modlili po každej svätej omši. Nie je to hypotéza, ale skutočnosť, že úpadok Cirkvi a svätej omši je dôsledkom odstránenia modlitby k sv. Michaelovi. Aj skutočnosť, že bolo odstránené meno sv. Michaela z modlitby Confiteor (úkon kajúcnosti – pozn. prekladateľa), spôsobila Cirkvi už mnoho škody.
Svätý Michael, archanjel,
príď nám na pomoc so svojimi anjelmi.
Nauč nás veriť v temnoty zla.
Nauč nás bojovať s tvojou pokorou.
Nauč nás bojovať v mlčaní
a byť poslušní Bohu.
Nauč nás milovať a byť verní ako Mária.

Svätý archanjel Gabriel
Božia moc

Poráža mamonárstvo, ducha lakomstva a chamtivosť (Mt 6, 19 – 34, Lk 16, 1 – 17). Tento hriech premáhame dobrovoľným darovaním z lásky k Bohu. Svätý Gabriel je Boží posol. Boh mu zveril veľké posolstvá radosti pre ľudský rod, posolstvá nádeje. Keď prišla plnosť času, Boh mu zveril najdôležitejšiu úlohu, aby najčistejšej a najpokornejšej služobníci Márii priniesol na zem posolstvo o vtelení Boha, jeho najdrahšieho Syna. Svätý Gabriel je verný posol a pomocník kňazov a Bohu zasvätených osôb.
Svätý Gabriel, archanjel,
príď so svojimi zástupmi.
Nauč nás byť pokornými služobníkmi.
Pomáhaj nám, aby sme boli čistí a pripravení
stať sa miestom odpočinku pre Pána a Máriu.

Svätý archanjel Rafael
Boží liek

Svätý Rafael ukazuje Božiu lásku, poráža ducha nečistoty, necudnosti a pôžitkárstva. Pomáha nám, aby sme sa pod dohľadom Nepoškvrnenej a s jej pomocou stali čistými na tele i duši a porážali hriech smilstva. Svätý Rafael je anjelom lásky, posily, zdravia a správnej voľby. Svätý Rafael nám pomáha rozoznať pravú lásku od lásky prchavej. Jemu a jeho anjelom je zverená sviatosť Ducha Svätého – birmovanie. Ako strážca birmovania a sluha Ducha Svätého nás odieva šatami planúcej lásky.
Archanjel Rafael sprevádzal mladého Tobiáša na jeho ceste. Je patrónom cestujúcich, utečencov, lekárov, mládeže, snúbencov a kňazov. Vyprosuje milosť múdrosti, intelektu, rady, sily, zbožnosti a svätej Božej bázne.
Máme ho vzývať pri dôležitom rozhodovaní, na cestách, pred operáciou, proti závadným pokrmom a liekom a proti každému nedostatku lásky.
Svätý Rafael, archanjel,
príď a sprevádzaj nás svojou pomocou.
Rozmnož v nás svoju silu a lásku.
Daj, nech láska k Bohu a Nepoškvrnenej
víťazí v našich srdciach proti nenávisti a nečistote sveta.

Svätý archanjel Uriel
Boží oheň

Spomínal sa v zozname kresťanských mučeníkov už vo 4. storočí. Poráža ducha hnevu, nenávisti a netrpezlivosti. Je mierny a trpezlivý. Vo svojej ľavici drží horiacu pochodeň lásky k Bohu. Pán povedal: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49) Ochraňuje všetky miesta zjavení a obohatených milosťami. Pán Ježiš v jednom svojom zjavení povedal: „Keď sa k nim priblížia červené zbrane, budú môcť preniknúť ochranným pásom okolo miest zjavení mojej Matky len za cenu smrti a straty svojho života.“
Svätý Uriel,
obklop nás svojím plamenným ochranným pásom.
Príď nám na pomoc so svojimi nebeskými zástupmi.
Nauč nás konať tak ako Ježiš, keď bol na zemi.

Svätý archanjel Jehudiel
Božia chvála

Poráža ducha závisti a žiarlivosti. Zlý duch závisti vystupuje predovšetkým proti Máriinej kráse, pretože z nej malo vzísť vtelenie druhej božskej osoby. Pri rôznych exorcizmoch sa druhý najväčší z diablov predstavil ako protivník Jehudiela, pretože ho jeho závisť popudila proti Božiemu rozhodnutiu. Hriech závisti žiarli na dobro blížneho: Jakubovi synovia v Starom zákone závideli svojmu bratovi Jozefovi, že bol najmilším synom svojho otca a závisť zaslepených farizejov sa zmenila na nenávisť voči Božiemu Synovi.
Svätý Jehudiel je naším pomocníkom a vodcom. Jeho bezpodmienečné prijatie Božieho rozhodnutia a horlivosť plniť Božie prikázania spečatili jeho večné spojenectvo s Bohom.
Svätý archanjel Jehudiel,
mocný protivník zlých duchov,
príď nám na pomoc s celým svojím anjelským šíkom.
Buď s nami v našom boji proti hrozným útokom pekla,
ktoré hrozí, že zničí Cirkev.
Odstráň z našich sŕdc akúkoľvek závisť a učiň,
aby sa božské rozhodnutia stali pre nás večnou chválou v Bohu.

Svätý archanjel Sealtiel
Modlitba k Bohu

Poráža ducha nezriadenosti a nemiernosti v jedle a pití. Proti tejto neresti máme postaviť ducha striedmosti a odriekania. Striedmosť cibrí intelekt, posilňuje vôľu a nové cnosti.
Na príhovor svätého Sealtiela boli oslobodené od hriechu nestriedmosti v pití veľké misijné oblasti. Dosiahol to kňaz, misionár, ktorému sa dostalo tej milosti, že poznal tohto archanjela a vytrvalo ho vzýval o pomoc. Sealtiel ako nositeľ milosti drží vo svojej ruke nádobu s kvetmi, znamenie slávy a života v Bohu. Máme sa k nemu a jeho anjelom modliť za manželov, aby s jeho pomocou vždy dokázali povedať „áno“ novému životu, ktorý im Boh zveruje.
Svätý archanjel Sealtiel,
pomáhaj nám so svojimi anjelmi.
Nauč nás modliť sa tak, ako sa modlil Pán a ako nás učil modliť sa.

Svätý archanjel Barachiel
Božie požehnanie

Poráža ducha lenivosti, náboženskej povrchnosti a vlažnosti. Túto neresť môžeme premáhať horlivosťou v dobrom a vytrvalým úsilím o vlastné posvätenie. Horlivosť v dobrom je nutná pre posvätenie a večnú blaženosť. Vlažní sú v Božích očiach horší ako studení. „Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ (Zj 3, 16)
Svätý archanjel Barachiel je privolávaný kňazským požehnaním, preto je potrebné, aby bolo veľa svätých a žehnajúcich kňazov. Prosme svätého Barachiela, aby sa Božie volanie v nás stalo aj jeho nasledovaním. „Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.“ (porov. Ef 4, 1 – 3)
Svätý archanjel Barachiel,
vyburcuj nás spolu so svojimi anjelmi z lenivosti,
pomáhaj nám, aby sme rástli v dobrých skutkoch
a v láske k Bohu i Márii.

Ten, kto si ctí anjelov, uctieva aj ich Kráľovnú a dostane hojnú pomoc v boji proti hlavným hriechom. Často sa modlime 7x Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu s invokáciou:
Svätí anjeli, príďte so svojimi zástupmi
a ukážte všetkým ľuďom svoju pomoc a silu,
aby sa naše srdcia zapálili láskou k sláve Boha
a Márii, našej Kráľovnej.

Podľa knihy Heinricha Kreuzera
Anjeli, naši mocní orodovníci a ich
vznešená úloha v službe tvorstvu
Edizioni Segno, Udine 2000

Obrázok: https://showlow.arizonaorthodox.com/

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *