Cirkev – jedno srdce, jedna duša

Kňaz: Pozdravujeme ťa a klaniame sa ti, milovaný Spasiteľ. V tichom zamyslení pred tebou obdivujeme tvoju múdrosť, ktorá je nevyčerpateľná, tvoje konanie, ktoré je nevyspytateľné, ale hlavne tvoju lásku, ktorá je nepochopiteľná a tak úžasne dokonalá.

Od teba má všetko svoj začiatok, skrze teba má všetko svoj život, v tebe má všetko svoj cieľ.

Ty sám nás pobádaš, aby sme ťa chválili, lebo pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.

1. Bože nekonečnej krásy a nevysloviteľnej velebnosti, – tebe je v každom čase a v každom národe milý ten, kto stojí pred tebou v bázni a pokore a koná spravodlivo. Tebe samému sa zapáčilo posväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich národ, ktorý by ťa opravdivo poznal a sväto ti slúžil. Týmto ľudom s ktorým si uzavrel zmluvu svojou krvou je tvoja cirkev, do ktorej si povolal ľudí zo všetkých národov. Tento mesiánsky ľud má za hlavu teba, Krista, vydaného v obetu za naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie. Tomuto ľudu si dal dôstojnosť dietok Božích, v ktorých prebýva Duch Svätý ako v chráme. Jeho zákonom je nové prikázanie lásky, akou si nás ty sám miloval. Jeho cieľom je Božie kráľovstvo, ktorého začiatky na zemi si položil ty sám a ktoré sa má ďalej rozširovať, kým ho na konci čias nezavŕšiš, keď sa zjavíš ako večný kráľ a náš Spasiteľ.

Tento tvoj ľud, hoci nateraz nezahrňuje v sebe všetkých ľudí, ba neraz sa javí ako maličké stádo, predsa je pre celé ľudské pokolenie najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy. Ustanovil si ho ako spoločenstvo života, lásky a pravdy. Používaš ho za nástroj vykúpenia všetkých a posielaš do celého sveta ako svetlo sveta a soľ zeme. Majúc sa rozšíriť do všetkých krajín, vstupuje do dejín ľudstva, hoci zároveň presahuje trvanie národov a ich hranice. A táto tvoja cirkev napreduje uprostred pokušení a prenasledovaní posilňovaná silou tvojej milosti, ktorú si jej prisľúbil, aby sa napriek krehkosti nespreneverila dokonalej vernosti, ale aby zostala dôstojnou nevestou svojho Pána.

Pieseň:

2. Pane Ježišu, vo svojej cirkvi si ustanovil na vedenie a stály vzrast Božieho ľudu rozličné služby, určené pre dobro všetkých. Vysluhovatelia, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria medzi Boží ľud boli spasení.

Týmito správcami tvojho ľudu sú biskupi, kňazi, diakoni. Podľa stupňa svojej služby majú účasť na tvojom poslaní ako jediného prostredníka a ohlasujú všetkým tvoje slovo. Prosíme ťa za nich, nech pamätajú, že svojim každodenným životom a svojou starostlivosťou majú veriacim aj neveriacim, katolíkom i nekatolíkom poskytovať obraz kňazskej a pastorálnej činnosti a všetkým podávať svedectvo pravdy a života. Nech ako dobrí pastieri hľadajú aj tých, čo boli síce pokrstení v katolíckej cirkvi, ale už nepristupujú k sviatostiam, alebo dokonca odpadli od viery. Nech spoločným úsilím a pričinením odstraňujú pod vedením biskupov a rímskeho veľkňaza akúkoľvek roztrieštenosť, aby tak celé ľudské pokolenie dospelo k jednote Božej rodiny.

Pane Ježišu, je až príliš zrejmé, že ich nemáme dosť. Dnes ti však ďakujeme za tých, ktorých si nám dal, ktorí žijú medzi nami a pre nás. Obdar ich múdrosťou srdca a ušľachtilosťou ducha a nám daj odvahu sledovať ich duchovné rady a prijímať ich povzbudenia.

Pieseň:

3. Náš Sviatostný Spasiteľ, my ako laici v tvojej cirkvi sme si vedomí toho, že aj my tu máme svoje nenahraditeľné miesto a dôležité poslanie. Naším povolaním je hľadať tvoje kráľovstvo tým, že sa zapodievame časnými záležitosťami a snažíme sa ich usporiadať podľa teba. Žijeme vo svete, venujeme sa všetkým svetským povinnostiam a prácam každého druhu vo zvyčajných podmienkach rodinného a spoločenského života, s ktorými naša existencia takmer zrástla. Vyžaduješ od nás, aby sme sa vykonávaním svojho zamestnania v duchu Evanjelia pričiňovali o posvätenie sveta a tak ťa urobili zjavným ostatným ľuďom, najmä svedectvom svojho života, jasom svojej viery, nádeje a lásky. Je to naša úloha, aby sme postavili všetky časné veci, s ktorými sme úzko spätí, do takého svetla a usporiadali ich takým spôsobom, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa teba a boli ti na chválu, náš Stvoriteľ a Vykupiteľ.

4. Pane, ako ma unavujú tí, ktorých si mi dal za bratov.

Málokedy sú zábavní, často veľmi podivní, každý má vo svojom vnútri čosi svojho osobného, čo ma rozruší. Nedaj však Pane, aby som pred ním uzavrel svoje srdce.

Ako ťažko je milovať všetkých.

Koľko ráz som prišiel na myšlienku uzavrieť sa do kruhu dôverných priateľov, s ktorými si dobre rozumiem.

Pomôž mi, aby som v tvári každého z nich objavil črty Božieho dieťaťa, ktoré v nich budú raz odhalené.

5. Pane, žijeme medzi neveriacimi.

Nie všetci sa vysmievajú z viery. Mnohí stoja pred ňou jednoducho bezradne.

Iní narazili na Cirkev, vraj je bohatá, v minulosti sa dopustila nespravodlivosti a aj teraz je vraj plná pokrytectva.

A potom tí, čo nám vyhodia na oči, čo aj nás samých často trápi: „Ak Boh jestvuje, prečo dopustí vojny, katastrofy, hlad, bolesť a zlo?“

Daj preto, aby tvoje slovo preniklo do nás hlbšie než denná skúsenosť zla.

Daj tiež, aby práve v styku s neveriacimi sa upevnila naša viera, aby nebola iba zdedená, ale zaslúžená a vybojovaná.

Pomôž nám, aby sme ju žili radostne a presvedčivo, žeby neveriaci našli v nás jasný obraz viery. Veď možno preto neveria, lebo im poskytujeme falošný obraz o tebe.

Pane, vieš ako sú pripútaní k ľudským, čisto pozemským hodnotám.

Daj, aby spoznali, že človeku sa nič neodníma tým, že ty jestvuješ, neobmedzuje sa jeho sloboda a neuberá sa mu na dôstojnosti.

Daj, aby spoznali, že tvoj Syn Ježiš Kristus tým, že sa stal človekom, zušľachtil aj ľudské hodnoty.

Pane, dopraj nám hlbšie nazrieť do úloh Cirkvi.

Vlej do nás svojho Ducha, aby sme rástli vo viere.

Daj, nech náš život plynie v bratskej zhode, aby sme vedeli zodpovedne hovoriť, ale aj pozorne počúvať.

Daj nám nadovšetko odvahu konať dobro.

Kňaz: Pane, ty si povedal, že tých, ktorí ťa budú nasledovať, nebude nikdy veľa: „Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo!“ Ale keď v našich farnostiach, v našich katolíckych organizáciách a všade, kde je Cirkev prítomná, vidíme tak málo ľudí, sme zarmútení a dolieha na nás malomyseľnosť. Obávame sa, že tento malý počet málo zaváži. Daj nám preto vieru, čo prenáša hory, nádej, čo nevyjde na zmar, lásku, čo víťazí nad zlom. Rozmnož naše rady, aby hlas tvojich apoštolov zaznel až po končiny sveta. Sme si však vedomí, že nesmieme stavať svoju nádej na počte, ale na čistote úmyslu tých, ktorí s nami spolupracujú, na ich pevnom rozhodnutí, na správnosti použitých prostriedkov a na zrelosti náhľadov. Naša nádej spočíva predovšetkým v tom, že si ty medzi nami. Pomôž nám, aby sme konali, čo ty chceš, a daj, aby sme k tomu viedli aj iných.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.

Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *