Adorácia 1. piatok

Milosrdný Pán Ježiš, sme veľmi radi, že sa tu dnes s Tebou stretávame. Zhromaždila nás tu Tvoja láska a my Ti za ňu chceme neprestajne ďakovať. Zvlášť vzdávame úctu a poklonu Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu, z ktorého vytryskla Presvätá krv a voda – ako zdroj Božieho milosrdenstva. Plní dôvery v Tvoju nekonečnú lásku sa Ti tu teraz celkom odovzdávame. Je krásne hľadieť na Teba, Pane Ježišu a uvedomovať si Tvoju prítomnosť v Sviatosti Oltárnej. No ešte krajšie je Ťa mať vždy vo svojom srdci. Eucharistia nám predstavuje Tvoje Telo Pane Ježišu, ktorý si z lásky k nám obetoval svoj život za život nás všetkých a túto svoju Obetu obnovuješ pri každej svätej omši. My Ti za ňu máme vrúcne ďakovať a podobne obetovať Nebeskému Otcovi svoj život, tak ako si Mu ho obetoval Ty, Jeho Syn. Ty sám sa nám daruješ v spôsobe chleba a vína, aby si nás ešte pevnejšie spojil so sebou a viedol nás k večnému životu. Veď len pre nás prebývaš vo Svätostánku a horíš túžbou zostúpiť do ľudských sŕdc.

Môžeš Boha urážať, preklínať, ale On je aj tak plný dobroty a láskavosti.

Môžeš si namýšľať, že už raniť Ho smieš, no Jeho Srdce krváca tiež i dnes.

Môžeš si falošne nahovárať, že dnes už netrpí, no keď hrešíš, pribíjaš Boha znova na kríž.

Nemusíš uznať, že Boh je Tvorca všetkého, ale nemôžeš zmeniť chod dejín.

Nemusíš veriť, že Boh ťa má rád, ale Jeho Jednorodený Syn zomrel aj za teba.

Nemusíš sa rozhodnúť kráčať s Ním, no On je cesta života večného.

Tak ako Boh Otec nám dáva celú svoju podstatu vo Vtelenom Slove, tak sa nám chceš dať Ty, Pane Ježišu osobne v Eucharistii. Mohol si sa uspokojiť s tým, že by si ustanovil len krst a birmovanie alebo iné znamenie milosti, ale chcel si nám dať sviatosť, ktorá obsahuje nielen milosť ale samého Pôvodcu milosti.

Vo chvíli, keď si opúšťal svoju viditeľnosť, chcel si u nás zo svojej nekonečnej lásky osobne zostať v Eucharistii. Tvoje Eucharistické Srdce nám dalo skutočnú prítomnosť Tvojho Tela, Tvojej Krvi, Tvojej Duše a Tvojho Božstva. Omša svätá je teda ten istý obetný dar – Tvoje Telo ako Telo Spasiteľa, ktoré bolo ukrižované a Tvoja drahocenná Krv, ktorá sa sviatostne prelieva na našich oltároch, aby neustále zmazávala hriechy sveta. To je ľudským rozumom nepochopiteľná láska. Len si predstavme koľko hriechov sa denne napácha v našom prostredí, v našom meste, v národe, v Európe, na celom svete. Koľko bezohľadností voči Tvojmu Srdcu, voči Tvojej neustále prelievanej Sviatostnej Krvi. A predsa sa nám Eucharistické Srdce vytrvale dáva za pokrm vo sv. prijímaní. A to preto, aby sme sa stávali stále podobnejší Tebe, aby sme boli Tebou stále viac oživovaní a k Tebe privteľovaní.

Ty si raz povedal sv. Kataríne Sienskej: „Ja si vezmem tvoje srdce a dám ti svoje.“ – tu môžeme vidieť ako Ti skutočne záleží na každej duši, na každom jednom z nás. A tak všade na zemi, kde je na oltári premenená Hostia, zostávaš s nami ako milý Spoločník a Sprievodca nášho života tu, v tomto sĺz údolí.

Takto teda jedná dokonalá Láska. Tak jedná Tvoje Eucharistické Srdce a dokonalé sebadarovanie v Chlebe života.

Ty osobne hovoríš každému z nás:

Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenie tvojej duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, o všetkých tvojich hriechoch, no napriek tomu ti hovorím: „Daj mi svoje srdce, ľúb ma, aký si!“

Aj keď vždy upadáš do hriechov, ktoré nevieš pochopiť, nedovolím ti, aby si ma neľúbil. Ľúb ma, aký si!

V každom okamihu a v každej situácii, v ktorej sa nachádzaš – ľúb ma, aký si! Dieťa moje, chcem tvoje srdce. Určite ťa časom obrátim, ale dnes ťa ľúbim takého, aký si a želám si, aby si aj ty ma ľúbil taký, aký si. Ľúbim v tebe aj tvoje slabosti a chcem, aby z teba vyrazil veľký pokrik: „Ježiš, ľúbim Ťa!“

Dnes stojím na prahu tvojho srdca ja, Kráľ kráľov. Klopem a čakám. Poponáhľaj sa otvoriť mi! Netráp sa tým, že nemáš žiadne cnosti, ja ti dám svoje. Ak sa budeš trápiť, dám ti svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám ti tak veľa, oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Mysli stále na to, aby si ma ľúbil, aký si. Dal som ti svoju Matku. Nechaj všetko prejsť cez jej čisté srdce.

Láska k Matke Božej je znamením čistého srdca. Táto láska nám svieti na ceste k Bohu. Boh k nám prišiel prostredníctvom pokornej dievčiny z Nazareta – Panny Márie a my zas len prostredníctvom nej prídeme k Nemu. Nasledujme teda Pannu Máriu v jej odvahe otvoriť sa s láskou Bohu a blížnym. Matka Lásky, nauč nás žiť s Bohom.

Duša, ktorá je pod ochranou Tvojho Božského Srdca Ježišu, spokojne a bezpečne kráča životom, víťazne bojuje, statočne a záslužne trpí. Tvoje Srdce je láska, ktorá ochraňuje, láska, ktorá dáva, láska, ktorá hojí rany. Vidí všetko, čo sa s nami deje, počuje, čo sa o nás hovorí a je ochotné pomôcť nám v každej chvíli.

Akí sme šťastní, že Ty, náš Kráľ si stále prítomný. V tmavých nociach počúvaš tlkot nášho srdca a s tým istým milujúcim pohľadom stojíš pri nás, ak verne plníme svoje povinnosti. Očami lásky Ťa môžeme vidieť pri všetkých svojich námahách. Ty podporuješ naše úsilia, posilňuješ nás v utrpeniach, dávaš nám dobré vnuknutia, miluješ nás od vekov po veky. A čo Ti za to dá naša duša? … Lásku, ktorú dokáže vernosťou a horlivosťou. Čím vrúcnejšie Ťa bude milovať, tým lepšie Ťa aj pochopí.

Moja duša, ty si k Tebe, svojmu Majstrovi tak blízko, bývaš s Ním pod jednou strechou. Keď mráz neúspechu spáli tvoje nádeje, keď zmietaná búrkou kráčaš temným údolím, ponáhľaj sa zachrániť na Srdci svojho Boha.

Najmilostivejšie Srdce Ježišovo, prosíme ťa o milosrdenstvo pre celý svet.

Ježišu, rozpáľ v nás svoju lásku k tebe a daj, aby ti bolo milé všetko, čo konáme.

Najvyšší kňaz, daj nám svätých kňazov – ty sám ich zachovaj vo svojej svätosti.

Božské Srdce Ježišovo, udeľ našim rodinám svoje požehnanie.

Sviatostný Ježišu, daj, aby sme ťa stále častejšie prijímali do svojich slabých ale po tebe vždy túžiacich sŕdc.

Pane, Nepochopiteľná Dobrota, ty, ktorý dokonale poznáš našu biedu a vieš, že vlastnými silami sa nemôžeme pozdvihnúť k tebe, prosíme ťa, obdar nás svojou láskou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili tvoju svätú vôľu počas celého nášho života. Dúfame, že po smrti dosiahneme všetko, čo si nám prisľúbil, napriek všetkej našej biede, lebo ty si naša Nádej. A skrze tvoje milosrdné Srdce prídeme do neba k nášmu Otcovi.

Nech je zvelebený Boh.

Nech je zvelebené jeho sväté meno.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus – pravý Boh a pravý človek.

Nech je zvelebené meno Ježišovo.

Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce.

Nech je zvelebená jeho predrahá Krv.

Nech je zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých… Amen.

Môj Bože, milujem ťa z celého srdce, z celej svojej duše, zo všetkej svojej sily, a nadovšetko, pretože si nekonečne dobrý.

Uvedomme si tieto slová, aby ich zmysel vnikol hlboko do nášho srdca.

Netúžime sa obetovať Pánu Bohu úplne a venovať mu celý svoj život?

Pri vzbudzovaní lásky dávame viac ako svoj majetok a svoj čas, ba viac, ako by sme mohli vykonať všetkými schopnosťami tela a duše, dávame všetko!

Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že s nami zostávaš vo Sviatosti Eucharistie.

Ďakujeme ti, za večný život, ktorý si do nás vložil.

Vďaka ti, Pane Ježišu, za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev a všetku krásu, ktorá je okolo nás.

Pieseň: Verím

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.

Udeľ priateľom, dobrodincom a všetkým spravodlivým dar vytrvať v dobrom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *