Adorácia za nenarodené deti

abortKňaz:
Pane Ježišu, z lásky k ľuďom si vo dne v noci prítomný v Najsv. Sviatosti. Plný lásky a dobroty voláš k sebe všetkých, a tých, čo Ťa navštívia, láskavo prijímaš. Veríme, že si teraz vo Sviatosti Oltárnej skutočne prítomný, rovnako ako vo všetkých Bohostánkoch po celom svet. V hlbokej pokore prichádzame k Tebe a klaniame sa Ti. Ďakujeme Ti za dar života, ktorí sme dostali od Teba, ďakujeme Ti za našich rodičov, naše rodiny, priateľov.
V týchto dňoch sa zvlášť modlíme za našich zosnulých príbuzných a známych. Pane, ďakujeme Ti, že nám dávaš istotu, že smrťou sa náš život nekončí, iba mení.
Dnes večer sa chceme zvlášť modliť, za tých, ktorí sa nemohli narodiť, za ženy, ktoré podstúpili umelé ukončenie tehotenstva, za tie, ktoré si svoj skutok vyčítajú aj za tie, ktoré si ho neuvedomujú. Ešte vrúcnejšie Ťa prosíme za matky, ktoré potrat v týchto dňoch zvažujú, za otcov týchto detí, lekárov a zdravotníkov, zákonodarcov…
Pane všetkých týchto ľudí Ti odovzdávame v dôvere v tvoju nekonečnú Lásku.
Zhliadni na nich a požehnaj ich skrze Krista, nášho Pána.   Amen
—————————–
Uvahy – čítať pomaly, s prestávkami (chlapec, dievča):

„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ich stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 27)

Hneď v úvode nás Sväté písmo učí, že ľudský život je odlišný od života iných tvorov, pretože ľudia sú stvorení na Boží obraz. Nie sme len zhlukom buniek, ktorý je náhodne zlúčený neosobnými silami. Skutočne odrážame večného Boha, ktorý nás poznal skôr, ako sme boli stvorení a zámerne povolaní k bytiu.

________________

„Pane, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? … Slávou a cťou si ho ovenčil, a ustanovil si ho vládcom nad dielami tvojich rúk.“ (Žalm 8, 5-7)

Nielenže nás Boh stvoril, ale váži si nás. Je tým, ktorý nás tak neuveriteľne miluje, že sa stal jedným z nás a dokonca aj vtedy, keď sme ho stále urážali, za nás z lásky zomieral. Keď si to všetko uvedomíme, môžeme si dovoliť povedať, že ľudia sú tak ľahko nahraditeľní? Boh netvorí zbytočnosti. Ľudský život je posvätný, dokonca väčšmi posvätný, ako si vôbec dokážeme predstaviť!

________________

 

Boh prikázal našim prvým rodičom „Ploďte a množte sa…!“ Láska zakaždým vteká do života. Božia pomoc je pri tom nevyhnutná, pretože Boh má vládu nad ľudským životom a na jeho pôvode. Pri vzniku života rodičia spolupracujú s Bohom. Tento proces je celý podriadený Božej moci, a preto je hriechom prerušiť ho. „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.“ (Žalm 127, 3)

________________

Boh pozná počaté dieťa. „Utkal si ma v živote mojej matky… Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti.“ (Žalm 139,13;15) Boh pomáha počatému dieťaťu: „Ty ma vedieš od samého zrodu… Ty si môj Boh od matkinho lona.“ (Žalm 22,11-12) – a takisto ho povoláva: „Boh, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal.“ (List Gal 1,15)

________________

Boh vlastným prstom napísal do skaly prikázanie „Nezabiješ!“ (Ex 20,13)

 

________________

„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť… On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.“ (Žalm 72,7;12)

Boh je Bohom spravodlivosti. Byť spravodlivým znamená pomáhať bezmocným a brániť tých, ktorí sa sami brániť nemôžu, lebo sú priveľmi slabí. Umelý potrat je záhubou bezmocných namiesto toho, aby sme ich zachránili. Nenarodení sú časťou našej spoločnosti, ktorá je najviac zanedbávaná a diskriminovaná. Sám Kristus ich určite nesmierne miluje.

 

Keď Boží  ľud nezasiahne, aby zachránil životy tých, ktorí sú ohrození, nie je Bohu milý a neoslavuje ho. „Neprinášajte viac márnu obetu, ona mi je dymom ošklivým. …Vaše novmesiace a sviatky nenávidí moja duša… Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; aj keď hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi. Obmyte, očistite sa… Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!“ (Iz 1,13-17) Tí, ktorí sa klaňajú Bohu, ale pritom súhlasia s umelým potratom, potrebujú počuť ten istý odkaz ako starý Boží ľud, ktorý upadol do toho istého omylu.

________________

Žiadna skupina ľudí nie je vo väčšom nebezpečenstve ako chlapci a dievčatá v lone matky. „Ak niekto… vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ (1Jn 3,17) Siahnuť druhému na život je porušením prikázania lásky. Zlyhať v pomoci tým, ktorí sú v núdzi a nebezpečenstve, je tiež zlyhaním v láske.

________________

 

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti.“ (Jn 10,10)

Konečný výsledok boja za život je už rozhodnutý zmŕtvychvstaním Krista. Je na nás, aby sme toto posolstvo zvestovali každému človeku.

 

 

Prosby:
K:
Ježišu, v tejto chvíli Ti chceme predniesť naše spoločné prosby. Veríme, že môžeš  zahojiť aj tú najhlbšiu ranu, obmäkčiť aj to najtvrdšie srdce, zmeniť rozhodnuté, preto sa na Teba s dôverou obraciame:

1. Pane, prosíme Ťa za matky, ktoré zvažujú potrat, daj nech nájdu podporu u otca dieťaťa a vo svojich rodinách, aby sa mohli tešiť zo svojich detí.
2. Pane Ježišu, udeľ milosť odpustenia a pokoja všetkým matkám, ktoré trpia preto, lebo si nechali vykonať interrupciu
3. Pane Ježišu, osvieť všetkých lekárov a zdravotníkov, aby chránili ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť.
4.Pane Ježišu, prosíme Ťa za našich zákonodarcov, daj nech si každý uvedomí akú hodnotu má tvoje dielo – ľudský život a nech tento život chránia nielen zákony našej krajiny, ale aj na celom svete.
5. Pane Ježišu, prosíme Ťa aj za slobodné matky, ktoré sa odvážili priviesť na svet svoje deti, aby sa im dostala všetka pomoc, materiálna aj duchovná, ktorú potrebujú pre výchovu detí
6. Pane Ježišu, prosíme Ťa aj za nás, daj nám silu, aby sme si nezakrývali oči pred zlom, ale s tvojou pomocou sa vždy vedeli zastať tých, ktorí to potrebujú.

7. Pane Ježišu, prosíme Ťa za naše rodiny, aby sa v nich uplatňovala kresťanská výchova, nech z nich vyrastajú vyrovnané dievčatá, budúce milujúce matky, podľa príkladu Tvojej i našej Matky, Panny Márie.

8. Mária, Matka žijúcich, Tebe zverujeme vec života, daj, aby všetci veriaci dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života a tak mohli vybudovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky

—————

Modlitba na záver
K:Nebeský Otče,
velebíme ťa a ďakujeme ti za dar života
a za dar tvojho Syna Ježiša Krista,
ktorý pre nás získal večný život.
Pomáhaj nám prinášať tvoje kráľovstvo pravdy a lásky do tohto sveta.
Uč nás, ako obetovať naše životy jeden za druhého.
Buď milosrdný k deťom, ktoré sa majú narodiť.
Požehnávaj všetky rodiny a daj matkám a otcom
potrebné milosti, aby viedli svätý život.
Veď k ľútosti všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat
a uisti ich, že môžu dosiahnuť tvoje odpustenie.
Nech sa všetci, ktorí boli zatiahnutí do tohto zla,
odvrátia od svojich hriechov a vrátia sa k tebe.
Povolaj nových robotníkov do práce na diele záchrany života.
Daj im odvahu odpovedať na tvoje volanie,
daj im aj dary, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh
a daj im aj nádej, že dosiahnu večnú slávu.
Mária, Matka milosrdenstva, oroduj za nás a veď nás k tomu,
aby sme vyzdvihovali posvätnosť ľudského života.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *