Krížová cesta VIII.

Nebeský Otče, ty si nám poslal svojho Syna Ježiša Krista ako posla Tvojej zachraňujúcej lásky. On z lásky k Tebe i k nám neváhal prijať kríž a obetovať svoj život za nás.
Pane, prosíme Ťa, daruj nám svojho Ducha, aby sme pri pohľade na krížovú cestu Tvojho Syna hlbšie pochopili Tvoju lásku k nám a aby sme sa s dôverou vydali na cestu k Tebe po stopách Nášho Vykupiteľa.

1. zastavenie: Posledná večera.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac:
„Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“
Ježiš Ti práve v tejto chvíli hovorí: „Pri každom slávení Eucharistie Ti dávam svoje Telo, svoju Krv. Dávam Ti seba, aby som ťa premenil – aby som ťa urobil podobným sebe samému. Dávam ti pokrm, po ktorom túžia aj anjeli a archanjeli. Pokrm, ktorý ma moc uhasiť všetok tvoj smäd. Pokrm, ktorý má moc uzdraviť tvoje telo i tvoju dušu. Preto: „Vezmi a jedz!“ „Vezmi a pi!“ No tak už toľko neotáľaj a nešpekuluj! Už dvetisíc rokov počúvate tieto moje slová a vaše srdcia veľakrát ostávajú voči nim chladné. Hľadáte rozumové argumenty, ale toto všetko je záležitosťou lásky.“
Amen. Príď Pane Ježišu! Nauč ma milovať Ťa. Aby som stále viac cítil hlad po tvojom Tele a smäd po tvojej Krvi!

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

 

2. zastavenie: Ježiš sa potí krvou v Getsemanskej záhrade

K: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22,42)
Ježiš, podobne ako celý život, spĺňa aj v poslednej hodine Otcovu vôľu. Odovzdáva sa bezvýhradne jeho plánu s ním pre záchranu ľudstva.
Koľkokrát sme boli v situácii, keď sme sa pre niečo poriadne natrápili. Boh nám vždy ponúka svoje riešenie. Ako my prijímame jeho spasiteľnú ponuku?
Pane Ježišu, nauč nás hľadať a spoznávať vôľu tvojho Otca, aby sme dokázali obstáť vo všetkých ťažkých situáciách nášho života.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie: Judášova zrada

K: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
V: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď Ježiš varoval Judáša pred jeho zradou, povedal: „Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka!“
Ježiš prijíma vôľu nebeského Otca, aby sa obetoval za ľudstvo, no súčasne varuje svojho nešťastného učeníka pred myšlienkou, že by svojou zradou napomáhal Boží plán.
Aj dnes sú mnohí pokúšaní pomáhať Božej spravodlivosti alebo Cirkvi činmi, ktoré sú morálne zlé. Aké humánne dôvody uvádzajú vykonávatelia interrupcie či zástancovia eutanázie … Zákazmi druhej tabule Desatora nás nebeský Otec dôrazne varuje pred osobovaním si zasahovať do oblasti, ktorá je iba v kompetencii Boha!
Pane, pomôž nám prijať hranice našej slobody a dôverovať tajomným plánom Božej prozreteľnosti.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

 

4. zastavenie: Ježiš pred veľradou

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“
63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti.
Mesiáša odsúdili ľudia, ktorí najlepšie poznali Písmo a proroctvá. Tí, čo mali druhých viesť k večnému životu, spôsobili smrť Boha! Výnimočný paradox, alebo krutá realita?
Ježišu, pomôž nám aby nám život v blízkosti Tvojich tajomstiev otváral pohľad na večnú Pravdu a nebudoval v nás pýchu na vlastné názory.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie: Peter zapiera Ježiša.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Šimon, hľa, Satan si Vás vyžiadal, aby Vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za seba, aby neochabla Tvoja viera. A TY až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“
Týmito slovami Pán predpovedal Petrovi jeho zlyhanie, no súčasne mu dal aj dôvody nádeje. Ježiš vie, že Petra si vyvolil nebeský Otec, zjavil mu pravdu o ňom, ako o svojom Synovi a na základe tejto pravdivej viery v Krista mal byť základom Cirkvi. Ak má Peter, napriek svojej slabosti, zostať pevný vo viere a posilňovať ostatných, potrebuje k tomu zvláštnu milosť nebeského Otca. A túto mu Ježiš vyprosil svojou modlitbou…
Pane, satanovo preosievanie ohrozuje aj nás. Daj, aby sme prijímali posilu pre našu vieru, ktorú nám nebeský Otec dáva vo viere Petrovho nástupcu.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

 

6. zastavenie krížovej cesty: Ježiš pred Pilátom.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Apoštol Ján, očitý svedok Kristovho súdu a umučenia píše:
„ Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.
Keď povedal, že sa narodil, uznal svoj ľudský pôvod Syna človeka. Keď povedal, že prišiel na svet, potvrdil svoje božstvo. Prišiel z neba vydať svedectvo, čo znamenalo zomrieť za pravdu.
Pilát sa však otáča chrbtom a len ironicky konštatuje: ,,Čo je pravda?“ Ten, ktorý mu na jeho otázku môže ako jediný dať dokonalú odpoveď, tak toho posiela na smrť. Otázka zostáva teda zdanlivo nezodpovedaná.
Pilátova otázka žije už 2.000 rokov. Žije aj vo mne. Aj ja si kladiem tú istú otázku ako on, ale s jedným rozdielom – tá Pilátova má správneho adresáta, ale nemá poslucháča, tá moja… – viem vlastne komu ju kladiem, koho sa pýtam? Kto je pre mňa zárukou pravdy?
P ane, ako ťažko sa niekedy ide a ešte ťažšie žije s Tvojou pravdou – teda s Tebou. Aj keď veľakrát nerozumiem a nechápem, nedopusť, aby som skĺzol do ironizovania ako Pilát. Prosím Ťa daj mi silu, aby som, aj keď dotlčený, dokázal kráčať po ceste Pravdy. Amen.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

 

7. zastavenie: Ježiša bičujú a korunujú tŕním.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.“
Boh stvoril človeka na svoj obraz. Aby Ježiš Kristus obnovil Boží obraz v človekovi, vydal sa do našich rúk. Po bičovaní a korunovaní tŕním vyšiel z týchto ľudských rúk tak znetvorený, že Pilát ho predstavuje slovami: „Hľa človek“ – čiže už nevyzeral ako človek… Človek, ktorý v sebe zničil podobu s Bohom, ničí vždy aj ľudskú podobu blížneho: ponižovaním, brutalitou, násilím, nemravnosťou a drogami… Človek bez Boha, bez Božieho obrazu v duši sa ľahko stáva najhorším ničiteľom človeka…
P ane, Ty si skutočne „človek“, pretože i v zakrvavenom tele nesieš dokonalú podobu s Bohom, jeho lásku, pravdu, jeho život. Daj, aby sme s vierou hľadeli na Teba a črtu za črtou opravovali vo svojej duši zdeformovaný obraz Boha. Iba tak sa človek nebude musieť báť rúk druhého človeka.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.“
Milovať bez kríža je nebezpečná ilúzia. A je nám to pomerne známe. Každý bez väčšieho zaváhania svorne prikyvujeme na takéto prehlásenie. Kristov kríž a Jeho láska sú pre nás samozrejmé veci. Veď takto hovoriť je naša robota, o tom je kňazstvo.
Opravdivý kňaz, Ježišu, ktorý si z kríža urobil oltár a purifikatóriom Ti bolo špinavé spodné prádlo, daruj nám vidieť Tvoju samozrejmú lásku za tými zlatými dvierkami bohostánku a v tej bezbolestnej tvári na mozaike v popredí.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

„ Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. “ (Lk 23:26)
Máme pred očami vyčerpaného Ježiša, ktorému určite dobre padla Šimonova pomoc. Mohol si aspoň na nejaký čas oddýchnuť, odľahčiť svoj dobitý chrbát. Šimon zrealizoval to, čo o niekoľko rokov napísal sv. Pavol: „ Neste si navzájom svoje bremená .“
Túto udalosť môžeme aj my najčastejšie realizovať práve v tomto spoločenstve. Možností máme až–až. Veď každému z nás dobre padne, keď nám niekto odnesie, aspoň na kúsok, naše bremeno, náš kríž. Ako chceš, aby ľudia robili tebe, rob aj ty im.
P ane Ježišu, prosíme ťa o silu, aby sme si navzájom pomáhali niesť naše bremená s ochotou a s láskou, a tak prišli spolu do tvojho kráľovstva.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú kríž

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty – hodili o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“ 27 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.
Ježišovo pribitie na kríž je plne Otcova vôľa so Synom, ktorá sa neustále sprítomňuje a trvá až do konca časov. Na ceste k dokonalému spojeniu sa s Bohom nás tiež čaká kríž; no tentoraz už ľahší. Veď Ježiš samotný kríž posvätil a v ňom i všetky naše… Urobil ho pre nás príjemnejším jarmom.
P ane, prosíme ťa o väčšiu oddanosť a dôveru Tvojim slovám. Pomôž nám dokonalejšie prijímať naše kríže.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie: Ježiš a kajúci lotor

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Lotor mu povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Skúsili sme sa niekedy zamyslieť, ako ťažko sa muselo Ježišovi rozprávať, keď skonával? Slová sa museli tvrdo predierať pomedzi jeho pery. A ako ľahko sa dnes tie isté slová čítajú. Kajúci lotor bol jediný muž na zemi, ktorý na sto percent vedel o svojej spáse už tu na zemi. On už nemusel veriť, on to jasne vedel.
Kriste, ktorý si povedal tie najkrajšie slová pre človeka v poslednej chvíli svojho pozemského života, daruj nám vieru, že budeme spasení.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie: Ježišovi prebodli kopijou bok.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. 35 A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé“
V čase, v ktorom žil náš Pán, bola v chráme opona vysoká asi šesťdesiat stôp. V Deň zmierenia najvyšší kňaz pokropil oponu krvou zvierat. Len on sám mohol v ten deň vstúpiť do Svätyne a komunikovať s Bohom. Potom, čo pokropil oponu krvou, smel do nej vojsť. Tej pamätnej Veľkej noci sa iná krv vyliala na kalvárii. Vo chvíli, keď stotník prebodol Kristov bok, chrámová opona sa roztrhla. Zaujímavé je však, že sa neroztrhla odspodu nahor, ale pretože to by mohol urobiť aj človek, ale odvrchu nadol. Otvorila sa Svätyňa svätých, ktorú obyčajne ľudia nemohli vidieť. Bolo to pozemské znamenie niečoho čo sa otvorilo na Kalvárii. Toto neobyčajné tajomstvo je opísané v liste Hebrejom: „A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo“ (Heb 10,19). Takto existovali dve opony: jedna v chráme v Jeruzaleme a druhá na kríži na Kalvárii. Symbol, Svätyňa svätých bola otvorená pre oči ľudí. Svätyňa svätých, Kristovo srdce sa otvorilo na Kalvárii a takto nás oslobodila Kristova krv, aby sme mohli vstúpiť do svätostánku novým spôsobom života, ktorý sa nám otvoril skrze oponu jeho tela. Tak sa nám otvorilo nebo.
Prosíme ťa Pane, otvor svätyňu nášho srdca, aby sme mohli lepšie pochopiť tvoju lásku, skrze ktorú si nám otvoril nebo.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie krížovej cesty: Ježiša snímajú z kríža a pochovávajú.

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjelista Matúš píše:
„ Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil ho do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.“
Aký veľký paradox: Ten, ktorý kriesil mŕtvych, je sám teraz mŕtvy. Ten, ktorý bol nádejou Izraela, zrazu sa sám našiel v beznádejnej situácií.
Na druhej strane učeníci, ktorí vkladali do neho toľkú dôveru, prežívajú sklamanie, ba priam až oklamanie. Tak veľmi mu verili.
Komu však verili? Bol to človek, Ježiš z Nazaretu alebo to bol Boží Syn, Kristus?
Aká zvláštna je Božia pedagogika. Boh plánoval tento zdanlivý neúspech, aby nielen vykúpil človeka, ale ho i učil. Brat, sestra, v čo alebo v koho vkladáš svoju nádej, svoju istotu. Je to Boh alebo…
A čo tvoje sklamania? Sú také veľké, že ani Boha do nich nepustíš?
Pane, vďaka, že každú ťažkú, niekedy až bezvýchodiskovú situáciu, vieš použiť na naše učenie a pre naše dobro. Prosíme Ťa, daj, aby sme nikdy nestrácali nádej, ale mali v sebe istotu, že po Veľkom piatku prichádza vždy Veľkonočné ráno.

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie krížovej cesty: Vzkriesenie

V: Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti.
O: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Svätý Pavol v liste Korinťanom píše:
Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. ( 1Kor 15, 14. 19)
Pavla neraz súdili, bili a potupovali pre nádej evanjelia a zmŕtvychvstanie, ktoré ohlasoval. (por. Sk 23, 6) Ak vytrval vo svojej úlohe, tak asi preto, že pre neho žiť znamenalo žiť so zmŕtvychvstalým Kristom a zomrieť bolo pre neho ziskom (por. Flp 1, 21)
Pane, odpusť, že sa neraz cítime úbohí, sklamaní, nespokojní, nevytrvalí a frustrovaní. Ešte stále nerozumieme Tvojmu vzkrieseniu a ani Tvojej prítomnosti medzi nami práve tak, ako tomu spočiatku nerozumeli ani apoštoli. Nauč nás veľkou silou vydávať svedectvo o Tvojom zmŕtvychvstaní, aby na nás spočinula Tvoja milosť (por. Sk 4, 33). Veď ak len v tomto živote máme nádej z nášho povolania, ku ktorému sa pripravujeme, tak sme skutočne najúbohejší zo všetkých ľudí. (por. 1 Kor 15, 19)

K: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
V: Aj nad dušami v očistci.

Záver:

Nebeská Otče, ďakujeme Ti za najväčší dôkaz tvojej lásky voči nám, ktorý si nám dal vo svojom Synovi, v Jeho obete za našu spásu. Ďakujeme Ti, že si nás v Kristovi prijal za svojich synov a dcéry a dal si nám Ducha Synovstva. Nech nám je krížová cesta Tvojho Syna stálym povzbudením k veľkodušnému plneniu Tvojej vôle vo všetkých okolnostiach života. Nech sa aj my staneme nástrojmi Tvojej Otcovskej a zachraňujúcej lásky k ľuďom – aby sme sa pričiňovali o to, že by sa život ľudí premieňal na život rodiny Tvojich synov a dcér, a tak sme mohli byť prijatí do Tvojho večného kráľovstva.

Na úmysel sv. Otca
Otče náš, … Zdravas, …

Pane Ježišu Kriste, vypočuj modlitby sv. Otca, pápeža Jána Pavla, aby dosiahol všetko o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *