Adorácia – za kňazov

Pieseň č.260

 

Kňaz:

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár
a oslavujme ho chválospevmi.
Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký Kráľ.
Jeho je more, veď On ho stvoril,
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril,
lebo On je náš Boh.

Chlapec :

V jasných chvíľach, i keď si to vždy neuvedomujeme, túžime po čistom živote. Túžime po tom, čo nám chýba. V hĺbke srdca všetci prahneme Bože, po tebe, i tí, čo zdanlivo utekajú pred tebou. Ako ťa však objaviť, keď prebývaš v neprístupnom svetle a naše srdce sa utápa v tme. V iskričke, ktorá žiari v každom človekovi i v celom vesmíre, v každej veci i v každom dychu, v speve i v umieraní, nachádzame tvoju tvár: raz v bolesti kŕčovito znetvorenú, raz víťazstvom povznesenú, lež ožiarenú vždy tvojim tajomným svetlom.

Pieseň č.275

Dievča:

Pane Ježišu, pri poslednej večeri si sa modlil za svojich apoštolov – prvých kňazov takto: „Otče, zachovaj ich v svojom mene, posväť ich pravdou.“
Pápež Pius IX raz povedal. Boh i Cirkev si nič iné tak neprajeme, ako modlitbu a obety za kňazov.
Veď Pane vieme, že dobrí, svätí kňazi posvätia aj svoje stádo. Pane, prosíme ťa, daj nám dobrých a svätých kňazov.

Chlapec:

Tvoji kňazi nám chcú ukazovať teba. Vedú nás cestou pokoja a spravodlivosti. Odvážne zdôrazňujú právo na život každého, aj ešte nenarodeného človeka. Za takýto postoj ich neraz čaká nepochopenie, odsúdenie, alebo posmech. Pane nech nás posväcujú tvoji svätí kňazi. Pane, daj nám dobrých a svätých kňazov.

Pane, po celý svoj život si sa pripravoval k prijatiu kríža na spasenie a posvätenie celého ľudského rodu. Tak ako ty, aj tvoji kňazi musia niesť kríž s tebou, lebo ľudský hriech a zloba útočí aj na nich a niekedy, ako veľká kalná voda ich strháva a vlečie aj ďaleko od Teba. Daj im silu, aby ti zostali vždy verní.

Dievča:

Milujem ťa, Pane, ty moja sila,
keď všetci opustia ma, ty si pri mne vždy.
O tebe duša vždy na križovatkách sníva,
nech iba tebe patrí aj vzdych môj posledný.

Milujem ťa, Pane, ty moja sila,
keď v každom blížnom vidím tvoju tvár,
tu lásku, čo sa v každom zrnku skrýva,
tajomstva náplň, najväčší žitia dar.

Pieseň č. 278

 

Chlapec:

Spasiteľu, tvoj kríž a tvoja Krv, nech je žriedlom sily pre tvojich kňazov, aby pamätali, že všetka moc prichádza od teba, aby boli ukazovateľmi cesty do neba pre celú súčasnú ľudskú rodinu.
Preto opäť prosíme, Pane, daj nám dobrých a svätých kňazov.
Náš Pane, ukrižovaním boli znehybnené tvoje žehnajúce a zázraky činiace ruky. Tvoje nohy, pribité na kríž ti už nedovoľovali prísť k trpiacemu človeku. Preto od tej doby potrebuješ ruky a nohy druhých ľudí. Tvoji kňazi sa ti tiež ponúkli, že ti prepožičajú svoje ruky, nohy ústa a celú svoju bytosť. Kiež by tato ich oddanosť bola podnetom pre nás, aby sme sa aj my stali tvojim súcim nástrojom. Preto ťa znovu prosíme: Pane, daj nám dobrých a svätých kňazov.

Pieseň č. 288

Dievča:

Spasiteľu, chceme k tebe volať tak hlasno, ako to vyžaduje vážnosť vecí a naliehavosť našich potrieb. Úpenlivo ťa prosíme a voláme: Pane, daj nám dobrých a svätých kňazov.

•  Pane Ježišu, pošli svojej Cirkvi hodných služobníkov oltára a verných hlásateľov tvojho slova. Pane…

•  Pomocou svojich kňazov zachráň hriešnikov pred večným trestom. Pane…

•  Vlož do sŕdc kresťanských matiek a otcov túžbu vychovať kňaza pre tvoju Cirkev. Pane…

•  Vštep do sŕdc nevinných detí a šľachetných mladíkov povolanie ku kňazskému stavu. Pane…

•  Žehnaj rodiny, otcov i matky, čo vychovali kňaza pre tvoju Cirkev. Pane…

•  Pomáhaj svojim kňazom, aby celým životom a účinkovaním svedčili o tebe a stali sa dobrými duchovnými pastiermi.

•  Zachovaj kňazské srdcia, v ktorých je vtlačená pečať tvojho kňazstva v čistote a svätosti. Pane…

•  Povzbudzuj všetkých kňazov k poslušnosti a úcte voči svojmu biskupovi a k jednote so Svätým Otcom. Pane…

•  Ozdob korunou večnej slávy svojich biskupov a kňazov, ktorí nás už predišli do večnosti a daj im účasť na nebeskej liturgii. Pane…

•  Prosíme ťa za nášho biskupa Jána a za všetkých biskupov, ochraňuj ich, posilňuj a posväcuj. Pane…

•  Prosíme ťa za nášho Svätého Otca Jána Pavla II., pomáhaj mu viesť Boží ľud k spáse. Pane…

•  Prosíme ťa za všetkých kňazov našej diecéze – eucharistickou obetou ich zjednocuj so sebou i navzájom. Pane…

•  Pane Ježišu, prosíme ťa za tých, čo počuli tvoj hlas – pomáhaj im, aby sa vedomosťami a čnostným životom dobre pripravovali na kňazskú službu. Pane…

Kňaz:

Pane, ty chceš, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta. Upevňuj nás v jednote s našim biskupom a veď nás cestou svätosti, aby sme mohli byť spoľahlivými vodcami tvojho ľudu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Pieseň: V prevelebnej tu Sviatosti…

Požehnanie

Pieseň č. 498.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *