Kríž v rodine

Kňaz:

Pane Ježišu, chceme sa Ti klaňať, veď si tu prítomný v Najsv. Sviatosti Oltárnej. Prosíme Ťa, daj nám všetkým to, čo nám pomôže prísť ku Tebe. Uvedomujeme si, že to niekedy môže byť aj kríž. A to kríž náš, ale aj kríže našich blížnych. Aj v našich kresťanských rodinách sú rôzne kríže. Spolu so zástupcami našich rodín prichádzame, aby sme si vyprosili od Teba silu k ich neseniu a posväteniu.

Muž:

Pane, vstup do manželstva je radostnou udalosťou so sprievodom, hudbou, priateľmi, peknými predsavzatiami a radostným očakávaním. Veľmi málo sme si v tejto chvíli uvedomili, že láska, ktorá nás vtedy spájala, ak chce byť opravdivá, musí sa podobať tej, ktorou si nás miloval Ty a ktorá mala podobu obety na kríži.

Už vtedy si nás na to cez Cirkev upozorňoval, veď sme sľubovali, že si budeme vernými manželmi, že sa nikdy neopustíme ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že sa vzájomne budeme ctiť po všetky naše dni nášho života. Až teraz, s odstupom času chápem, že manželská láska má podobu obety a kríža.

Žena:

Pane, toľké problémy doliehajú na rodiny:

– Problémy vzájomného neporozumenia a nejednoty manželov

– problémy spojené s prijímaním chýb toho druhého

– problémy s neposlušnosťou detí, spojené so zanedbanou výchovou

– problémy s dospievajúcimi deťmi, ktoré nechcú uznať rodičovskú autoritu

– problémy s deťmi, ktoré strácajú vieru a ignorujú to, čo si rodičia najviac vážia

– problémy s materiálnym nedostatkom v rodinách, spojené so zamestnaním a bývaním

– problémy s najbližšími, ktorí nechápu snahu úprimne viesť rodinu k Bohu

– problémy manželov, ktorí nemôžu mať deti

– problémy a kríže spôsobené chorobou v rodine

– problémy, ktoré sú spojené s neúplnými rodinami

– problémy spojené s prijatím viacerých detí

Tieto a mnohé ďalšie kríže trápia naše rodiny. Teraz tu, pred Tebou, chceme Ti ich odovzdať a prosiť o silu pre ich zvládnutie.

Pieseň:

Žena:

Pane, obdaril si ma krížom, ktorý je nenápadný, každodenný, ktorý si málokto všimne. Je to každodenná námaha a starosť o domácnosť, o vypraté prádlo, o zaštopkané ponožky, o každodenné jedlo, o pokoj a poriadok v dome. Najhoršie Pane na tom je, že sa to dennodenne opakuje, že to nemá konca a hlavne, že strácam istotu, či to vôbec má zmysel, keď po mne nie je nič vidieť. Často si pripadám ako Šimon, ktorého museli prinútiť, aby niesol kríž. Nie, ako Ty Pane, ktorý si ho prijal ochotne a láskavo.

Keď však teraz nad tým uvažujem, aj Tvoja cesta sa zdala beznádejná, veď Ťa nakoniec ukrižovali. Viem však aj to, že len po tejto ceste si nám priniesol vykúpenie. A tak Ťa Pane odprosujem za seba, ale i za neochotu všetkých manželov niesť kríž svojich bezvýznamných, každodenných starostí o rodinu a prosím, aby si všetky naše námahy požehnal, aby priniesli večný život nám i našim deťom.

Muž:

Pane, aj ja Ťa prosím o odpustenie za to, že kríž spojený so zodpovednosťou za rodinu som často nechcel prijať. Koľkokrát som nebol pre manželku a deti dobrým príkladom, či už pre svoju lenivosť, pohodlnosť a vlastné sebectvo. Ako často som uprednostnil svoje chute pred námahou venovať sa deťom, alebo pripraviť niečo pekné pre manželku, aby sa v rodine cítila šťastná. Nechcelo sa mi svojou prácou alebo námahou prispieť k pohodliu v rodine. Namiesto toho som dal prednosť oddychu, svojej povýšenosti a dôležitosti.

Som veľmi citlivý na seba a myslím si, že ten môj kríž je najťažší. Zabúdam na to, že mojou úlohou v rodine je pomáhať niesť kríž aj tým druhým a nie im ho priťažovať. Pane, posilni nás na tejto ceste, nech statočne berieme svoj kríž na plecia a nech nás od tejto cesty nič neodradí.

Ďakujeme Ti za pomoc od druhých ľudí, ktorú často dostávame tak nenápadne, ako si ju Ty dostal od Veroniky. Ďakujeme Ti za milosti, ktoré nám ochotne dennodenne dávaš, ale ďakujeme Ti i za Tvoju Matku, ktorá stojí pri nás v problémoch, ochraňuje nás a vyprosuje silu k vernosti.

Pieseň:

Muž:

Pane, aj cez kríž nás vychovávaš a vedieš k sebe.

– Keď nás ten druhý nepochopí, dávaš nám možnosť, aby sme sa sami naučili chápať druhých.

– Keď nás trápia chyby detí, nútiš nás samých bojovať s vlastnými chybami.

– Keď sa stretávame s nedostatkom, učíš nás chápať chudobu u druhých.

– Keď sme slabí a padáme, učíš nás pokore a závislosti na Tebe.

– Keď sa nemáme na koho obrátiť, dávaš nám možnosť obrátiť sa na Teba, lebo Ty nás isto pochopíš.

– Ak na nás kladieš kríž, sám ideš pred nami príkladom a ukazuješ nám cestu.

Žena:

Pane, kríž detí v rodine je často ešte ťažší, ako u dospelých. Veď oni sami si ho často ani nezapríčinili. Koľké deti trpia tým, že im chýba jeden z rodičov. Ako ťažko musia prijímať, keď sa ich rodičia rozvádzajú. A čo všetko musia prežiť pred rozvodom: hádky, nadávky, nezhody rodičov, klamstvá, násilie i nenávisť…

Ako často sú deti poznamenané nezáujmom, neláskou, nedostatkom času, ktorý im rodičia venujú. Ako sú ochudobnené preto, že im rodičia neodovzdávajú vieru a ako budú v budúcnosti trpieť, že im ju odovzdali zdeformovanú. Keď teraz nad tým uvažujem, chápem oveľa lepšie prečo si napomenul plačúce ženy, aby plakali nad sebou a nad svojimi deťmi. Pane, akými veľkými sme dlžníkmi našim deťom. Prosíme ťa o odpustenie a silu k náprave všetkých chýb, ktorých sa vo výchove dopúšťame.

Kňaz:

Pane, Ty si sa pri jednej príležitosti modlil takto: Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno Otče, Tebe sa tak páčilo. Prosíme Ťa všetci, pomôž nám, aby sme boli tými maličkými, ktorí chápu význam a dôležitosť kríža v živote človeka.

Pieseň, požehnanie, pieseň.

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *