Adorácia – Šťastie

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu, chválime Ťa a oslavujeme za to, že si tu prítomný, že si tu s nami ako náš Pán a Boh. Ďakujeme Ti za všetkých tých bratov a sestry, ktorí tu chcú teraz s nami Ťa oslavovať, velebiť a chváliť za všetky tie dobrodenia, ktoré si nám dal z svojej lásky. Ďakujeme Ti, že jeden pre druhého sme si vzácnym darom, ktorý si nám Ty dal. Chválime Ťa, Pane a ďakujeme Ti za všetko. Amen.

Pieseň: Chcem Pane…

Bože, chceme stráviť niekoľko chvíľ v Tvojej prítomnosti. Chceme uvažovať o Tvojich pravdách a o plnení Tvojej vôle. Chceme lepšie spoznať, čo od nás očakávaš. Pomôž nám dobre pochopiť, čo budeme čítať a o čom budeme uvažovať. Daj nám silu, aby sme to mohli uviesť do života, a tak Ťa mohli ešte viac milovať.

Šťastie.

Sme bytosťami dychtiacimi po šťastí. Na svete vlastne nejestvuje iný problém ako hľadanie šťastia. Takmer niet ľudskej činnosti, ktorá by mala iný cieľ ako dosiahnutie šťastia. Túžba po šťastí je pohnútkou k činnosti u všetkých ľudí.
Sme „nepokojnými tvormi“, denne pohrúženými v horúčkovitom hľadaní a konaní. To, čo dosiahneme nás nikdy úplne neuspokojí. Akási tajomná sila nás pobáda k ďalšiemu hľadaniu. A po dosiahnutí cieľa zostane v nás pocit prázdnoty a sklamania. To, čo sme dosiahli nezodpovedá úplne nášmu očakávaniu.
Každodenne sa presviedčame o nepomere medzi tým, čo máme a tým, čo by sme radi mali, medzi tým, čo sme dosiahli a tým, čo sme chceli. Z pozorovania nášho vnútra vysvitá, že my netúžime jednoducho po tomto, alebo onom predmete, po tomto, alebo onom dobre, ale po neobmedzenom, trvalom, nekonečnom dobre, ktorého jednotlivé predmety sú iba nedokonalými nositeľmi.
Sme posadnutí túžbou po nekonečne. Celá naša bytosť smädí po večnosti, po úplnom a trvalom šťastí. Z dennej skúsenosti sa však presviedčame, že úplné šťastie tu na zemi nemožno dosiahnuť. A tak vzniká v nás povedomie, že naše túžby po nekonečne predpokladajú jestvovanie osoby, ktorá je nositeľkou všetkých tých dobier, ktoré hľadáme a všetkých tých osobnostných vlastností, po ktorých túžime. Touto osobou je nekonečný a večný Boh. V skutočnosti On je predmetom našich túžob a bude raz zdrojom našej úplnej blaženosti a šťastia.
Bože, tvoja múdrosť je nevyčerpateľná, nevyspytateľné je tvoje konanie, nepredvídateľné sú tvoje cesty. Od Teba má všetko svoj začiatok, skrze Teba má všetko svoj život, v Tebe má všetko svoj cieľ. Ty nás pobádaš, aby sme ťa chválili, lebo pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.

Pieseň: Ty si môj Pastier

Odovzdávam sa Tebe, Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Odovzdávam ti svoj život, svoje skutky, bolesti a trápenia. Mojou vôľou je, aby som celý patril Tebe, aby som všetko robil z lásky k tebe, pričom odvraciam svoje srdce od všetkého, čo by sa Ti mohlo nepáčiť.
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Teba si volím za jediný predmet mojej lásky, za ochranu svojho života, záruku mojej spásy, liek mojej krehkosti a nestálosti, za náhradu za všetky chyby môjho života a za isté útočište v hodine smrti.
Dobrotivé Srdce, buď teda mojím ospravedlnením u Nebeského Otca a odvráť odo mňa Jeho spravodlivý hnev. Láskavé Srdce, v Teba skladám všetku svoju dôveru. Lebo ako sa musím obávať všetkého pre svoju krehkosť tak zas Tvoja dobrotivosť mi dodáva nádej všetko dúfať.
Spáľ vo mne, čo sa Ti nepáči a protiví. Daj, aby Tvoja čistá láska tak hlboko vtlačila do mňa Teba, aby som na Teba nemohol nikdy zabudnúť a aby ma od Teba nikto nemohol odlúčiť.
Pre Tvoju nekonečnú dobrotu prosím, aby moje meno bolo zapísané v Tvojom Srdci.

Pieseň: Môj Pán

Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, moja túžba je splnená, prebývaš vo mne a ja prebývam v Tebe. Svoje srdce Ti chcem, Ježiš, dnes celé darovať, svoje prosby chcem predkladať pred Tvoje oči, Tvoju múdrosť denne chcem ospevovať, za Tvoju lásku neprestajne Ti ďakovať.

Budem teraz chvíľu ticho, Pane, chcem nechať Teba hovoriť…

Daj mi, prosím, Tvoju vôľu spoznať, podľa nej aj konať, nauč ma myslieť Tvojím myslením… Teraz, si vo mne, Ježiš, tak hovor ku mne, teraz chcem len Teba počúvať… vravíš, že môj život sa má Tvojmu podobať? Som ale schopný Ťa vo všetkom nasledovať?
Predsa, ak Ťa dokážem nadovšetko milovať, tak potom už nemám o čom pochybovať. Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, môžem byť šťastný a sa radovať, lebo Ty si vo mne a ja som v Tebe… a môj život sa začína podobať Tvojmu!
Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne, všetky Tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Skúmaj ma, Bože a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Pieseň: Ježiš, Ty si ma poznal

Za spoločenstvo.

Pane Ježišu, Ty si povedal: „Kde sú dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“Buď medzi nami, keď sa snažíme zjednocovať sa v Tvojej láske v našej farskej rodine.
Pomáhaj nám neustále, aby sme boli „jedno srdce a jedna duša“ a mali účasť na radosti i žiali, starosti o chorých, starých, opustených a núdznych. Učiň aby sa každý z nás stal živým evanjeliom, v ktorom ľahostajní, odcudzení i maličkí objavia Božiu lásku a krásu kresťanského života. Daruj nám nové a otvorené srdce, ktoré dokáže reagovať na každé Tvoje slovo a milosť.
Roznecuj v nás, Pane, nadšenie a nádej, aby sme sa nepoddávali slabostiam, vlastným pokleskom a ľudskému nevďaku.
Urob z našej farnosti skutočnú rodinu, v ktorej sa budeme snažiť rozumieť jeden druhému, odpúšťať si a navzájom pomáhať. Jediným zákonom, ktorý nás spojí do spoločenstva Tvojich učeníkov, nech je naša vzájomná láska.

Poďakovanie.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš, vďaka Ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti, vďaka Ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my Ťa prestávame milovať.
Ďakujeme Ti za všetky dary a dobrodenia, najmä za Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám otvoril nebo a prinavrátil nám Tvoje stratené priateľstvo.
A ďakujeme Ti aj za to, že vieme, že s nami zostávaš v sviatosti Eucharistie. Ďakujeme Ti za večný život, ktorý si do nás vložil.
Vďaka Ti Pane za všetky dary – za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu a za všetky krásne veci.

Pieseň: Verím

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zošli svoje hojné požehnanie na svätú Cirkev, na Svätého Otca a na všetko duchovenstvo.
Udeľ spravodlivým dar vytrvať v dobrom, priateľom a dobrodincom, buď na pomoci umierajúcim, vysloboď duše z očistca a na všetky srdcia rozšír láskavé kráľovstvo svojej lásky. Amen.

Požehnanie.

Pieseň: Zlož svoju starosť na Pána.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *