Deviatnik ku cti svätej Rity

Deviatnik je bez prerušenia deväť dní po sebe nasledujúca pravidelne vykonaná modlitba, ktorou môžeme dokázať našu stálosť a vytrvalosť pred Bohom. Pomodlime sa túto modlitbu s hlbokou zbožnosťou a v pevnej dôvere v mocné a účinné orodovanie svätej Rity, orodovníčky a pomocnice v beznádejných situáciách. Podľa možnosti sa denne zúčastnime na svätej omši a pristúpme i ku svätému prijímaniu. Počas týchto dní sa obzvlášť vyvarujme akéhokoľvek hriechu. Našu každodennú prácu a povinnosti obetujme Bohu, ktorý vypočuje naše modlitby o to viac, s čím väčšou dôverou a stálosťou budú prednášané.

Každý deň deviatnika sa pomodlíme:

Úvodná modlitba

Zamyslenie

Záverečná modlitba

 

Úvodná modlitba

Božský Spasiteľ! Ty si skutočne a pravdivo prítomný v Najsvätejšej Sviatosti svojím božstvom i človečenstvom. S hlbokou láskou a pokorou sa ti klaniam. Daj, aby moja viera bola čoraz živšia, moja dôvera a nádej čoraz stálejšia a moja láska k tebe čoraz vnútornejšia a činnejšia, aby som skrze tvoje nekonečné zásluhy dosiahol tvoju milosť a milosrdenstvo. Ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

Ja, úbohý hriešnik zriekam sa zlého ducha, všetkých jeho pokušení a skutkov. Verím v Svätú a nerozdielnu Trojicu: v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím vo všetko, čo učí jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev. V tejto svätej a katolíckej viere vyznávam svoje hriechy všemohúcemu Bohu, a priznávam, že som od svojho detstva až do dnes veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Z hĺbky svojho srdca ľutujem všetky svoje hriechy. Preto s úprimnou ľútosťou a spolu s mýtnikom vyznávam: Bože, buď milosrdný mne hriešnemu.

Pane, prosíme ťa, dobrotivo vypočuj naše pokorné prosby a netrestaj nás za naše vyznané hriechy, ale urob nás hodnými tvojho nevýslovného milosrdenstva. Zbav nás našich hriechov a osloboď nás od trestov, ktoré si za ne spravodlivo zasluhujeme. Amen.

Záverečná modlitba

Svätá Rita! Svoje vlastné ťažkosti vnímam ako priveľké a príliš vážne. Keď sa však pozerám na tvoj život, zdajú sa mi bezvýznamné. Zároveň vnímam, aký som skleslý, slabý a uvedomujem si, že som vlastne nanič. Napriek tomu však veľmi dúfam v tvoju pomoc, lebo ty si zabúdajúc na seba dokázala pomôcť druhým. Pomôž aj mne a oroduj za mňa, aby aj vo mne na tvoj prihovor rástla láska k nášmu Spasiteľovi a k jeho krížu. Amen.

 

Prvý deň – Láska k modlitbe 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Tvoji rodičia boli bohabojní ľudia. Aj teba si od Pána vyprosili vďaka horlivej a vytrvalej modlitbe. Ty sama si si tiež obľúbila tichú modlitbu v ústraní. Často si sa odobrala do modlitbovej miestnosti, ktorá bola súčasťou vášho príbytku, aby si mohla byť sama so svojím Pánom. Túžila si sa úplne zjednotiť so svojím božským Spasiteľom. Svätá Rita! Pomôž aj mne, aby som si obľúbil ticho a bol ochotný uchýliť sa do ticha kostola, môjho príbytku a mojej duše, aby som počul Pánov hlas. Daj, aby som si radšej odriekol počúvanie rádia, sledovanie televízie a surfovanie po internete, a radšej bol pozorný a vnímavý na Pánov hlas. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Druhý deň – Hľadanie Božej vôle 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si počas svojho života vždy hľadala Božiu vôľu. Neustále si sa modlila o to, aby si poznala jeho vôľu a mala si silu žiť tak, ako si to Pán od teba žiada. Svätá Rita! Oroduj za mňa, aby som mal silu hľadať Božiu vôľu a bol pozorný na Pánovo slovo, keď sa mi prihovára v modlitbe, čítaní Svätého písma, v slove môjho predstaveného a v prosbe môjho trpiaceho brata. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Tretí deň – Plnenie Božej vôle 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si Božiu vôľu nielen hľadala, ale aj dôsledne vo všetkom uskutočňovala. Napriek tomu, že si sa túžila stať rehoľníčkou, predsa si vypočula Pánov hlas a uskutočnila jeho vôľu, ktorú ti prostredníctvom rodičov odovzdal. Vstúpila si do manželstva, v ktorom si sa stala príkladom trpezlivej manželky a obetavej matky. Túto svoju úlohu si plnila s príkladnou zodpovednosťou, s akou si plnila svoje úlohy aj ako rehoľníčka. Svätá Rita! Svojím orodovaním mi pomáhaj, aby som aj ja mohol plniť Božiu vôľu tam, kde mi to on v mojom živote určil. Vypros mi milosť, aby som nikdy netúžil po tom, aby sa splnila moja vôľa, ale vôľa Božia. Neustále mi pripomínaj, že najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú práve prežívam, najdôležitejší človek je ten, s ktorým v danej chvíli som, a najdôležitejšia v živote je láska. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Štvrtý deň – Prijatie obety

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si vždy bola ochotná prijať obetu a sebazaprenie. Obetou bol tvoj život v manželstve i v rehoľnom živote. Nikdy si nehľadala vlastné pohodlie, ale žila si vždy V jednoduchosti a nenáročnosti. Svätá Rita! Je pre mňa ťažké obetovať sa a zrieknuť sa osobného pohodlia, lenivosti, vlastných cestičiek v záujme Boha a mojich blížnych. Oroduj za mňa u Pána, aby som mal silu obetovať sa, zvíťaziť nad vlastnými hriechmi, neresťami, nad sebou samým a tak sa stať užitočným môjmu okoliu. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Piaty deň – Trpezlivosť

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si bola vždy trpezlivá, poslušná svojim rodičom, dlho si znášala zlú povahu, divokosť a násilie svojho manžela. Nikdy si sa nesťažovala, ale bola si k nemu vždy milá, neustále si sa za neho modlila. Trpezlivo si čakala, kým sa polepši. Svätá Rita! Ja som často netrpezlivý. Hneď túžim vidieť ovocie svojej činnosti. A keď sa mi to nedarí, som nervózny a podráždený. Svoju netrpezlivosť potom vybíjam na iných. Modli sa za mňa, aby som dokázal byť trpezlivejší. A keď sa mi niečo nepodarí, dodaj mi silu, aby som to s pokorou prijal a dokázal znova začať, a aby tak moja trpezlivosť priniesla ruže.
Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Šiesty deň – Pokora

Úvodná modlitba…

Svätá Rita! Ty si nikdy nebola pyšná, hrdá ani namyslená. Vždy si bola jednoduchá a pokorná. Poslušne si slúžila svojim rodičom, manželovi, deťom i rehoľným spolusestrám. Neustále si si bola vedomá toho, že Boh pyšných pokorí, ale pokorných povýši. Svätá Rita! Aj ja, tak ako mnoho iných ľudí, som pyšný na svoje vedomosti, schopnosti i úspechy. Často pohŕdam alebo sa vysmievam tým, ktorí nie sú takí schopní ako ja. Často zabúdam, že čokoľvek z toho, čo mám a čo som, je Božím darom. Prosím ťa, vypros mi ducha poníženosti, aby som sa vedel prijať taký, aký v skutočnosti som, a aby som si často spomenul, že som len prach a popol pred Bohom, a čo mám, dostal som preto, aby som slúžil druhým. Daj, aby som si často spomenul na Ježišove slová, ktorý povedal: „Kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom ostatných.“ Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb…

Otče náš… (povedz svoj úmysel)

Záverečná modlitba

 

Siedmy deň – Poslušnosť 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Už ako malé dieťa si bola poslušná svojim rodičom a v ich slovách si videla Božiu vôľu. Neskôr si poslušne znášala hrubosť svojho manžela a aj v kláštore si bola každému príkladom svojou trpezlivosťou, poslušnosťou i jednoduchosťou. Svätá Rita! Ja som často nerád poslušný druhým. Radšej rozkazujem, ako by som mal poslúchať tak, ako aj ľudia v mojom okolí, a preto sa nám ťažko darí budovať Božie kráľovstvo. Podobáme sa skôr staviteľom babylonskej veže ako staviteľom Božieho kráľovstva. Oroduj za mňa u Boha, aby som nasledoval Ježišov príklad, ktorý bol poslušný na smrť, až na smrť na kríži. Daj, aby som nasledoval Ježišov príklad v poníženosti a tak raz mohol byť s ním v jeho sláve. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Ôsmy deň – Láska ku krížu 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si vo všetkom nasledovala ukrižovaného Krista a tak si sa stala hodnou s nim aj trpieť. Túžila si po kríži a dostala si bolesť tŕňovej koruny. Do konca svojho života si mala účasť na utrpení ukrižovaného Krista. Pre tvoju jazvu ťa odlúčili od ostatných, ale ty si trpezlivo znášala aj tento kríž. Svätá Rita! Ja, človek 21. storočia, sa bojím kríža. Bojím sa i tej najmenšej bolesti. Radšej užívam utišujúce prostriedky, ako by som mal nasledovať Krista na krížovej ceste. Každý deň sa obávam choroby i utrpenia. Oroduj za mňa, aby som vedel prijať svoj kríž. A zatiaľ čo v spojení s Kristovým krížom budem trpezlivo niesť vlastný kríž, daj, aby som sa vedel stať pre druhých ľudí Šimonom z Cyrény alebo Veronikou. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Deviaty deň – Láska k Ježišovi 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si v radosti i V utrpení hľadela na Ježiša. Plameň jeho lásky horel aj V tvojom srdci. Jeho láska ti dala silu na prekonanie ťažkostí, vďaka jeho láske si dokázala slúžiť Bohu, svojej rodine i spolusestrám. Svätá Rita! Často zabúdam na Boha, na Ježiša, na modlitbu. Chvíľková radosti života pre mňa znamenajú viac ako Ježišova láska. Často dokážem počúvať len hluk sveta a zakrývam si uši pred Ježišovým slovom. Oroduj za mňa, svätá Rita, aby Ježišova láska bola aj pre mňa dôležitá. Daj, aby som sa radoval z každej minúty, ktorú môžem stráviť s ním, a počúval každé slovo, ktoré vychádza z jeho úst. Nech je Ježiš pomocou V celom mojom živote. On nech kráča predo mnou, a tak mi je príkladom, ktorý môžem nasledovať. On nech kráča za mnou, aby ma zdvihol, keď padnem. On nech je cieľom môjho pozemského života. On nech je mojou radosťou a odmenou vo večnom živote. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

33 thoughts on “Deviatnik ku cti svätej Rity

 • 12. augusta 2023 at 5:28
  Permalink

  Pane, cez príhovor sv. Rity, zmiluj sa nad naším synom Števkom. Žehnaj jeho štúdium medicíny, aby úspešne zvládol skúšku z anatómie a biochémie, na ktoré sa pripravuje. Posilni ho na tele, na duchu i na duši. Milujem Ťa Pane, prosím zmiluj sa nad nami ❤️

  Reply
 • 11. augusta 2023 at 6:10
  Permalink

  Svätá Rita, prosím o príhovor za syna Števka, študenta medicíny, za úspešné zvládnutie skúšok z anatómie a biochémie. Tiež za jeho duševné, duchovné a fyzické zdravie. Nech je oslávený Boh. Amen.

  Reply
 • 10. októbra 2022 at 7:13
  Permalink

  Sv. Rita prosím Ťa prihovor sa u nášho nebeského otca za uzdravenie a pokoj v mojej rodine, za uzdravenie zo závislosti môjho syna, aby sa všetko zlé na dobre obrátilo. Bohu vďaka.

  Reply
 • 23. júna 2022 at 21:52
  Permalink

  Sv Rita vrucne ta prosim pomoz zachran prosim ta manzelstva oroduj u Jeziska o pokoj lasku porozumenie sudrznost Pozehnanie velmi ta prosim pomoz Dakujem ti za vsetko

  Reply
 • 16. marca 2022 at 4:56
  Permalink

  Svätá Rita prosím ťa pomôž mi v mojom trápení prosím príhovor sa za mňa u milého Pána Ježiša ďakujem úprimne z celého môjho smutneho srdca.

  Reply
 • 14. marca 2022 at 21:29
  Permalink

  Sv.Rita velmi Ta prosim o prihovor za svatosť našej rodiny dar viery pre synov a zbavenie zavislosti syna aby sa chcel lieciť

  Reply
  • 16. marca 2022 at 4:52
   Permalink

   Svätá Rita prosím ťa pomôž mi v mojom trápení príhovor sa za mňa u milého Ježiša ďakujem úprimne.

   Reply
  • 2. septembra 2022 at 18:16
   Permalink

   Svätá Rita ochraňuj mojich rodičov aj mojich súrodencov..pomôž nám prosím ..ľúbim ťa …♥️♥️

   Reply
 • 7. januára 2022 at 20:30
  Permalink

  Sv. Rita, veľmi Ťa prosím za mojich synov, za ich vieru, za dobré manželstvá a zdravé vnúčatá. Za lásku v rodine. Ďakujem zo srdca

  Reply
 • 6. januára 2022 at 18:26
  Permalink

  Sväta Rita, obraciam sa opat k Tebe,lebo uz nie raz si mi v zivote pomohla svojim prihovorom. Prosim Ta velmi o prihovor za mna a mojho muza, ktory od nas odisiel. Prosim,nech sa urovnaju nase nezhody a opat najdeme cestu k sebe.
  Dakujem Ti sv.Rita.
  Slava Bohu!

  Reply
 • 14. decembra 2021 at 21:36
  Permalink

  draha svata Rita,dakujem ti dnesny den,ktory bol lepsi ako vcera,prosim ta pomahaj mi este v mojom trapeni,spolu s drahym Jezisom Kristom,u ktoreho zamna orodujes.amen

  Reply
 • 18. mája 2021 at 9:35
  Permalink

  Drahá sv.Rita prosím srdcom za pokoj a súdržnosť v našej rodine,ktorú tak velmi potrebujeme.Oroduj za nás prosíme❤

  Reply
 • 17. mája 2021 at 22:16
  Permalink

  Svätá Rita,prosím oroduj u nášho Pána za zdravie mojej rodiny za pokoj,odvrátenie závislosti môjho syna…..Chvala Ti a Slávka Trojjediny Bože……

  Reply
 • 14. mája 2021 at 21:18
  Permalink

  Svätá Rita oroduj u nasho Pana za zdravie,pokoj,pokoru a požehnanie pre nás naše deti a vnukov…..Vyprosuj nám vieru a dary Ducha Svätého….

  Reply
 • 5. novembra 2020 at 20:20
  Permalink

  Drahá sv.Rita celým.srdcom ťa prosím za vyprosenie uzdravenia pre môjho vážne chorého manžela,nebo vie…Nedopusť prosím,aby som bola zahanbená vo svojej dôvere k tebe.Ďakujem❤❤❤

  Reply
 • 29. júna 2020 at 18:53
  Permalink

  Sv. Rita, ktorá si orodovníčkou v beznadejných situáciach, prosím ťa s láskou, aby si orodovala za nas a za našich susedov a aby sme zrealizovali dohodu-zmluvu ako nám to prisľúbili pred niekoľkými rokmi.

  Reply
 • 30. marca 2020 at 13:37
  Permalink

  Sv. Rita, na Tvoje mocné orodovanie Ta prosím za mojich synov, aby sa vrátili k Bohu. A za láskavé a dobré vzťahy v rodine.

  Reply
 • 13. marca 2020 at 21:35
  Permalink

  Svätá Rita, ty pomocníca v beznadejnych situáciách, prosíme ťa o primluvnu modlitbu za ochranu a ukončenie koronavirusu na Slovensku v Europe a vo svete,dakujeme

  Reply
 • 1. februára 2020 at 10:00
  Permalink

  Sv. RITA, prosim ta oroduj za mňa u nášho Pána Ježiša Krista aby mi nebral moje nenarodené dieťatko, prosim aby sa začalo vyvíjať a rast, nech sa mi narodí zdravé dieta, dakujem všemohúci bože

  Reply
 • 19. januára 2020 at 9:44
  Permalink

  Prosím o uzdravenie môjho syna Tomáša ,prosím z celého môjho uboleneho srdca.

  Reply
 • 18. decembra 2019 at 13:08
  Permalink

  Sv. Rita, z celeho srdca ťa prosím o príhovor u nášho Pána, modlitby za moju mamku, aby jej ešte bolo dopriate zdravie, Bohu vďaka.

  Reply
 • 22. novembra 2019 at 7:59
  Permalink

  Sv. Rita, ďakujem za pomoc

  Reply
 • 19. novembra 2019 at 6:07
  Permalink

  Sv. Rita na tvoj prihovor u nasho Pana ta z celeho srdca prosim o primluvne modlidby za mňa a mojich kolegov pri štátnej skúške tento týždeň. Chvala Panu a Panne Marii. Bohu vdaka

  Reply
 • 3. novembra 2019 at 20:21
  Permalink

  Svätá Rita, ďakujem za pomoc v práci. TT

  Reply
 • 31. októbra 2019 at 20:55
  Permalink

  Sv.Rita na tvoj prihovor ta prosim z celeho srdca za mojho syna a nevestu aby Pan Boh všemohuci aj im požehnal babàtko aby aj oni sa mohli tesit a radovat.Dakujem Ti za Tvoj prihovor a verim ze moje prosby budu vypocute.

  Reply
  • 1. novembra 2019 at 22:07
   Permalink

   Sv. Rita, prosím o príhovor u nášho Nebeského otecka za manžela a syna aby sa urovnali vzťahy v rodine.Bohu vďaka.

   Reply
 • 22. septembra 2019 at 22:17
  Permalink

  Svätá Rita, úpenlivo ťa prosím prihovor sa u nášho pána Ježiša Krista za moju sestru, za jej duševné i telesné uzdravenie. Amen

  Reply
 • 14. júla 2019 at 18:14
  Permalink

  Sv. Rita, vrúcne prosím o príhovor u nášho Nebeského Otca za moju neter, ktorá má psychické problémy. V utlom detstve stratila matku a otcom bola vychovávaná bez viery v Boha, čo sa odrazilo v jej ďalšom živote. Verím, že Pán na Tvoj príhovor vypočuje naše prosby a všetko sa obráti na dobré.

  Reply
 • 22. mája 2019 at 15:42
  Permalink

  Sv.Rita dnes na tvoj sviatok ta vrucne prosim dopraj mne a mojej rodine zdravie, pokoj a chran nas od zleho.Zlhiadni aj na mojho brata Petra ktory nas uz opustil a dopraj mu odpocinutie vecne.Sv.Rita tolkokrat si mi uz pomohla zhliadni na moje 2 male deticky ktore aj vdaka tebe uzreli svetlo sveta.Dakujem ti a nesmierne ta milujem.

  Reply
 • 20. mája 2019 at 16:16
  Permalink

  Sv. Rita prosim ta oroduj za nase manzelstvo a prihovor sa za mna a mojho manzela u nasho Pana Jezisa Krista.Modlim sa k tebe deviatnik a prosim ta z celeho srdca o pomoc v nasom manzelstve.Chvala Panu a Panne Marii.

  Reply
 • 14. mája 2019 at 21:51
  Permalink

  Sv.Rita zacinam sa modlit 9 pred tvojim sviatkom vrucne ta prosim vypocuj prosbu ktoru ti predkladam a pomoz mi.Dakujem ti z3 si mi v zivote tolkokrat pomohla.

  Reply
 • 18. decembra 2018 at 12:40
  Permalink

  Sv. Rita na tvoj prihovor u nasho Pana ta z celeho srdca prosim o primluvne modlidby za dar uzdravenia tazkochorej Klary.Chvala Panu a Panne Marii. Bohu vdaka

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *