Deviatnik ku cti svätej Rity

Deviatnik je bez prerušenia deväť dní po sebe nasledujúca pravidelne vykonaná modlitba, ktorou môžeme dokázať našu stálosť a vytrvalosť pred Bohom. Pomodlime sa túto modlitbu s hlbokou zbožnosťou a v pevnej dôvere v mocné a účinné orodovanie svätej Rity, orodovníčky a pomocnice v beznádejných situáciách. Podľa možnosti sa denne zúčastnime na svätej omši a pristúpme i ku svätému prijímaniu. Počas týchto dní sa obzvlášť vyvarujme akéhokoľvek hriechu. Našu každodennú prácu a povinnosti obetujme Bohu, ktorý vypočuje naše modlitby o to viac, s čím väčšou dôverou a stálosťou budú prednášané.

Každý deň deviatnika sa pomodlíme:

Úvodná modlitba

Zamyslenie

Záverečná modlitba

 

Úvodná modlitba

Božský Spasiteľ! Ty si skutočne a pravdivo prítomný v Najsvätejšej Sviatosti svojím božstvom i človečenstvom. S hlbokou láskou a pokorou sa ti klaniam. Daj, aby moja viera bola čoraz živšia, moja dôvera a nádej čoraz stálejšia a moja láska k tebe čoraz vnútornejšia a činnejšia, aby som skrze tvoje nekonečné zásluhy dosiahol tvoju milosť a milosrdenstvo. Ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.

Ja, úbohý hriešnik zriekam sa zlého ducha, všetkých jeho pokušení a skutkov. Verím v Svätú a nerozdielnu Trojicu: v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Verím vo všetko, čo učí jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev. V tejto svätej a katolíckej viere vyznávam svoje hriechy všemohúcemu Bohu, a priznávam, že som od svojho detstva až do dnes veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Z hĺbky svojho srdca ľutujem všetky svoje hriechy. Preto s úprimnou ľútosťou a spolu s mýtnikom vyznávam: Bože, buď milosrdný mne hriešnemu.

Pane, prosíme ťa, dobrotivo vypočuj naše pokorné prosby a netrestaj nás za naše vyznané hriechy, ale urob nás hodnými tvojho nevýslovného milosrdenstva. Zbav nás našich hriechov a osloboď nás od trestov, ktoré si za ne spravodlivo zasluhujeme. Amen.

Záverečná modlitba

Svätá Rita! Svoje vlastné ťažkosti vnímam ako priveľké a príliš vážne. Keď sa však pozerám na tvoj život, zdajú sa mi bezvýznamné. Zároveň vnímam, aký som skleslý, slabý a uvedomujem si, že som vlastne nanič. Napriek tomu však veľmi dúfam v tvoju pomoc, lebo ty si zabúdajúc na seba dokázala pomôcť druhým. Pomôž aj mne a oroduj za mňa, aby aj vo mne na tvoj prihovor rástla láska k nášmu Spasiteľovi a k jeho krížu. Amen.

 

Prvý deň – Láska k modlitbe 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Tvoji rodičia boli bohabojní ľudia. Aj teba si od Pána vyprosili vďaka horlivej a vytrvalej modlitbe. Ty sama si si tiež obľúbila tichú modlitbu v ústraní. Často si sa odobrala do modlitbovej miestnosti, ktorá bola súčasťou vášho príbytku, aby si mohla byť sama so svojím Pánom. Túžila si sa úplne zjednotiť so svojím božským Spasiteľom. Svätá Rita! Pomôž aj mne, aby som si obľúbil ticho a bol ochotný uchýliť sa do ticha kostola, môjho príbytku a mojej duše, aby som počul Pánov hlas. Daj, aby som si radšej odriekol počúvanie rádia, sledovanie televízie a surfovanie po internete, a radšej bol pozorný a vnímavý na Pánov hlas. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Druhý deň – Hľadanie Božej vôle 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si počas svojho života vždy hľadala Božiu vôľu. Neustále si sa modlila o to, aby si poznala jeho vôľu a mala si silu žiť tak, ako si to Pán od teba žiada. Svätá Rita! Oroduj za mňa, aby som mal silu hľadať Božiu vôľu a bol pozorný na Pánovo slovo, keď sa mi prihovára v modlitbe, čítaní Svätého písma, v slove môjho predstaveného a v prosbe môjho trpiaceho brata. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Tretí deň – Plnenie Božej vôle 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si Božiu vôľu nielen hľadala, ale aj dôsledne vo všetkom uskutočňovala. Napriek tomu, že si sa túžila stať rehoľníčkou, predsa si vypočula Pánov hlas a uskutočnila jeho vôľu, ktorú ti prostredníctvom rodičov odovzdal. Vstúpila si do manželstva, v ktorom si sa stala príkladom trpezlivej manželky a obetavej matky. Túto svoju úlohu si plnila s príkladnou zodpovednosťou, s akou si plnila svoje úlohy aj ako rehoľníčka. Svätá Rita! Svojím orodovaním mi pomáhaj, aby som aj ja mohol plniť Božiu vôľu tam, kde mi to on v mojom živote určil. Vypros mi milosť, aby som nikdy netúžil po tom, aby sa splnila moja vôľa, ale vôľa Božia. Neustále mi pripomínaj, že najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú práve prežívam, najdôležitejší človek je ten, s ktorým v danej chvíli som, a najdôležitejšia v živote je láska. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Štvrtý deň – Prijatie obety

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si vždy bola ochotná prijať obetu a sebazaprenie. Obetou bol tvoj život v manželstve i v rehoľnom živote. Nikdy si nehľadala vlastné pohodlie, ale žila si vždy V jednoduchosti a nenáročnosti. Svätá Rita! Je pre mňa ťažké obetovať sa a zrieknuť sa osobného pohodlia, lenivosti, vlastných cestičiek v záujme Boha a mojich blížnych. Oroduj za mňa u Pána, aby som mal silu obetovať sa, zvíťaziť nad vlastnými hriechmi, neresťami, nad sebou samým a tak sa stať užitočným môjmu okoliu. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Piaty deň – Trpezlivosť

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si bola vždy trpezlivá, poslušná svojim rodičom, dlho si znášala zlú povahu, divokosť a násilie svojho manžela. Nikdy si sa nesťažovala, ale bola si k nemu vždy milá, neustále si sa za neho modlila. Trpezlivo si čakala, kým sa polepši. Svätá Rita! Ja som často netrpezlivý. Hneď túžim vidieť ovocie svojej činnosti. A keď sa mi to nedarí, som nervózny a podráždený. Svoju netrpezlivosť potom vybíjam na iných. Modli sa za mňa, aby som dokázal byť trpezlivejší. A keď sa mi niečo nepodarí, dodaj mi silu, aby som to s pokorou prijal a dokázal znova začať, a aby tak moja trpezlivosť priniesla ruže.
Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Šiesty deň – Pokora

Úvodná modlitba…

Svätá Rita! Ty si nikdy nebola pyšná, hrdá ani namyslená. Vždy si bola jednoduchá a pokorná. Poslušne si slúžila svojim rodičom, manželovi, deťom i rehoľným spolusestrám. Neustále si si bola vedomá toho, že Boh pyšných pokorí, ale pokorných povýši. Svätá Rita! Aj ja, tak ako mnoho iných ľudí, som pyšný na svoje vedomosti, schopnosti i úspechy. Často pohŕdam alebo sa vysmievam tým, ktorí nie sú takí schopní ako ja. Často zabúdam, že čokoľvek z toho, čo mám a čo som, je Božím darom. Prosím ťa, vypros mi ducha poníženosti, aby som sa vedel prijať taký, aký v skutočnosti som, a aby som si často spomenul, že som len prach a popol pred Bohom, a čo mám, dostal som preto, aby som slúžil druhým. Daj, aby som si často spomenul na Ježišove slová, ktorý povedal: „Kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom ostatných.“ Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb…

Otče náš… (povedz svoj úmysel)

Záverečná modlitba

 

Siedmy deň – Poslušnosť 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Už ako malé dieťa si bola poslušná svojim rodičom a v ich slovách si videla Božiu vôľu. Neskôr si poslušne znášala hrubosť svojho manžela a aj v kláštore si bola každému príkladom svojou trpezlivosťou, poslušnosťou i jednoduchosťou. Svätá Rita! Ja som často nerád poslušný druhým. Radšej rozkazujem, ako by som mal poslúchať tak, ako aj ľudia v mojom okolí, a preto sa nám ťažko darí budovať Božie kráľovstvo. Podobáme sa skôr staviteľom babylonskej veže ako staviteľom Božieho kráľovstva. Oroduj za mňa u Boha, aby som nasledoval Ježišov príklad, ktorý bol poslušný na smrť, až na smrť na kríži. Daj, aby som nasledoval Ježišov príklad v poníženosti a tak raz mohol byť s ním v jeho sláve. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Ôsmy deň – Láska ku krížu 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si vo všetkom nasledovala ukrižovaného Krista a tak si sa stala hodnou s nim aj trpieť. Túžila si po kríži a dostala si bolesť tŕňovej koruny. Do konca svojho života si mala účasť na utrpení ukrižovaného Krista. Pre tvoju jazvu ťa odlúčili od ostatných, ale ty si trpezlivo znášala aj tento kríž. Svätá Rita! Ja, človek 21. storočia, sa bojím kríža. Bojím sa i tej najmenšej bolesti. Radšej užívam utišujúce prostriedky, ako by som mal nasledovať Krista na krížovej ceste. Každý deň sa obávam choroby i utrpenia. Oroduj za mňa, aby som vedel prijať svoj kríž. A zatiaľ čo v spojení s Kristovým krížom budem trpezlivo niesť vlastný kríž, daj, aby som sa vedel stať pre druhých ľudí Šimonom z Cyrény alebo Veronikou. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

 

Deviaty deň – Láska k Ježišovi 

Úvodná modlitba

Svätá Rita! Ty si v radosti i V utrpení hľadela na Ježiša. Plameň jeho lásky horel aj V tvojom srdci. Jeho láska ti dala silu na prekonanie ťažkostí, vďaka jeho láske si dokázala slúžiť Bohu, svojej rodine i spolusestrám. Svätá Rita! Často zabúdam na Boha, na Ježiša, na modlitbu. Chvíľková radosti života pre mňa znamenajú viac ako Ježišova láska. Často dokážem počúvať len hluk sveta a zakrývam si uši pred Ježišovým slovom. Oroduj za mňa, svätá Rita, aby Ježišova láska bola aj pre mňa dôležitá. Daj, aby som sa radoval z každej minúty, ktorú môžem stráviť s ním, a počúval každé slovo, ktoré vychádza z jeho úst. Nech je Ježiš pomocou V celom mojom živote. On nech kráča predo mnou, a tak mi je príkladom, ktorý môžem nasledovať. On nech kráča za mnou, aby ma zdvihol, keď padnem. On nech je cieľom môjho pozemského života. On nech je mojou radosťou a odmenou vo večnom živote. Sprostredkuj mi, prosím, vypočutie mojich prosieb… (povedz svoj úmysel)

Otče náš…

Záverečná modlitba

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *