8. DEŇ (5. 2. 2015 – štvrtok) Človek nemá právo na hriech

DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
PRED KONANÍM REFERENDA O RODINE

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na
modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného
Ducha Svätého. Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako kresťania vydávať
svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.

Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová svätého apoštola Pavla:
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.
(1Kor 6, 9 – 13)

Úvaha:
Uvažujme:
Prečo dal Boh človekovi slobodu? Lebo bez nej by sme nemali zásluhy za žiadne vykonané dobro. Dobro konané z prinútenia nám neslúži ku cti. Len za slobodne podaný pohár vody sa nám Boh raz odmení.
Prečo dal Boh človekovi slobodu? Lebo bez nej by sme nemohli milovať. Neexistuje vynútená láska. Pravá láska musí mať možnosť voľby nemilovať. Inak by nebola láskou. Prečo dal Boh človekovi slobodu? Aby sme boli ľuďmi.  Cieľom slobody nie je možnosť spáchať hriech. Na hriech nikto z ľudí nemá právo. Hriech je zlyhanie. Preto ani nič, čo považujeme za ľudské právo, nemôže byť v rozpore s Božím zákonom. Nik nemôže kričať, že má právo na to, čo raz Boh pre dobro človeka zakázal.

Prosby:
Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty:
1. Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery. Nech nás navzájom zjednocuje v pokoji a bratskej láske. Príď Duchu Svätý, daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
Ľ. Príď Duchu Svätý, daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
2. Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Aj naše spoločenstvo nech preniká Kristov pokoj a jednota sŕdc.
3. Eucharistia je sviatosť, ktorá je znamením jednoty a putom lásky. Prosme Ducha Svätého, aby všetci, ktorých spája jeden krst, mohli spoločne sláviť Eucharistiu.

K.: Pane Ježišu, zahrň nás darmi svojho Ducha. Svojej Cirkvi udeľ dary jednoty a pokoja, aby sme boli jedno
srdce a jedna duša a všetkých pokrstených zjednoť, aby bolo jedno duchovné stádo a jeden Pastier. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.

Zdravas Mária…

(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.: Amen.

Záverečné požehnanie

holy ghost dove

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *