SME ZACHRÁNENÍ

DOBROZDANIE SVÄTÉHO OTCA PIA IX.

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.

Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.

VEĽKÉ PRISĽÚBENIE

Svätá Brigita dlho prosila Pána, aby jej oznámil, koľko úderov obdržal v čase svojho bolestného utrpenia.

Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Na moje telo sa znieslo 5480 úderov. Ak mi za ne chceš prejaviť zvláštnu úctu, tak sa pomodli každý deň po dobu jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú ranu z týchto 5480 úderov.“ Potom jej Spasiteľ povedal: „Kto vykoná túto ročnú pobožnosť, zachráni pätnásť duší svojich príbuzných z očistca, pätnásť duší z jeho príbuzenstva získa dar vytrvať v posväcujúcej milosti a pätnásť hriešnikov obráti ku kajúcemu životu. Samotná osoba, ktorá sa tieto modlitby pomodlí, obsiahne prvý stupeň dokonalosti. Pätnásť dní pred smrťou jej podám svoje prečisté telo, aby bola zachránená od večného hladu a svoju prečistú krv, aby som jej dušu zachránil od večného smädu. Pred smrťou ju navštívim so svojou milovanou Matkou a dovediem ju, obohatenú milosťami, do večnej radosti. Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.

Ak niekto, hoci aj tridsať rokov žil v smrteľnom hriechu, zbožne vykoná túto pobožnosť alebo si ju zaumieni vykonať, budú mu odpustené hriechy, Božia moc ho ochráni pred zlými pokušeniami a pred večným zatratením. A všetko, o čo bude prosiť Boha alebo najsvätejšiu Pannu Máriu, mu Božie milosrdenstvo dopraje.

Kto bude učiť tieto modlitby aj iných, toho radosť a zásluhy pretrvajú naveky! Na mieste, kde sa tieto modlitby modlia, je prítomný Pán Boh so svojou milosťou.“

Všetky uvedené výhody sľúbil svätej Brigite sám ukrižovaný Božský Spasiteľ. Kríž, pred ktorým sa to stalo, sa ešte i dnes nachádza v Chráme svätého Pavla v Ríme a teší sa neobyčajnej úcte.

Ak je len trocha možné, nemá sa táto pobožnosť vynechať ani jediný deň. Ak však vážne prekážky znemožňujú tieto modlitby vykonať, dotyčný nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne.

MODLITBY

1/ UTRPENIE KRISTOVO NA OLIVOVEJ HORE AŽ PO KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si večnou vôňou všetkých, ktorí Ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Prijatím ľudskej prirodzenosti si nám naznačil, že je Tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca všetkých časov. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, kedy si sa stal človekom. Najmä však počas svojho svätého bolestného utrpenia tak, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán.
Spomeň si na poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie Telo a najsvätejšiu Krv, rozprával s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im útechu.
Spomeň si na svoj zármutok a trpkosť vo chvíli, keď si sám priznal: „Smutná je moja duša až na smrť.“
Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel v rozkvete mladosti pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu Tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí Ťa obžalovali a na troch sudcov, ktorí Ťa odsúdili.
Spomeň si na chvíle, kedy Ťa hanobne zbavili šiat a obliekli do rúcha potupy a výsmechu. Priviazali Ťa k stĺpu, od úderov bolo Tvoje telo roztrhané. Na hlavu Ti vtisli tŕňovú korunu, do rúk trstinu, zastreli Ti tvár i oči, bili Ťa, zauškovali, zasypali Ťa výsmechmi a urážkami.
Rozpamätaj sa na všetok smútok a utrpenie, ktoré si musel vytrpieť ešte pred ukrižovaním. Prosím Ťa udeľ mi pred mojou smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úplnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

2. VYSMIEVANIE A HANOBENIE KRISTA

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a smútok, ktorý si vytrpel, keď Ťa Tvoji nepriatelia ako divé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, údermi spôsobili Ti mnohé zranenia a pľuvali Ti do tváre.
S ohľadom na toto utrpenie a urážajúce slová, prosím Ťa, môj Spasiteľ, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k dokonalosti a k večnej spáse. Amen.

3. PRIKLINCOVANIE KRISTA NA KRÍŽ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Stvoriteľu sveta! Teba nič na svete nemôže obmedziť ani ohraničiť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď Tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiadúcej polohe. V tupej nenávisti, spôsobujúc Ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou Ťa vystreli na kríž, všetkými smermi Ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali Tvoje utrpenie.
Prosím Ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi svoju milosť. Amen.

4. KRISTUS SA MODLÍ ZA SVOJICH NEPRIATEĽOV

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty nebeský lekár! Ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany.
Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je zrovnateľné s utrpením Tvojím. Od hlavy až po päty, ani najmenší kúsok Tvojho svätého tela neostal nezranený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš Nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“
Odvolávajúc sa na Tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím Ťa, daruj mi milosť, aby som pri spomienke na Tvoju preťažkú cestu kríža, mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých svojich hriechov. Amen.

5. KRISTOVO MILOSRDENSTVO VOČI HRIEŠNIKOM

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si zrkadlom večnej nádhery. Spomeň si na zármutok, ktorý si pociťoval, keď si vo svetle svojej Božskosti videl veľké množstvá tých, ktorí mali byť zachránení skrze zásluhy Tvojho utrpenia, Tvojej svätej krížovej cesty – pre svoje hriechy sú však zatratení. Mal si hlboký súcit a poľutovanie aj pre týchto beznádejných, zatratených nešťastníkov.
Pre Tvoj neobmedzený súcit a milosrdenstvo, najmä však pre Tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím Ťa, najmilší Ježišu, o milosrdenstvo v mojej smrteľnej hodine. Amen.

6. KRISTOV TESTAMENT NA KRÍŽI

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si najmilší, túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď Ťa nahého, ako zločinca priklincovali ku krížu a všetci, okrem najmilšej Matky Ťa opustili. Počas Tvojho smrteľného zápasu trpela s Tebou a Ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, Tvoj syn“ a k Jánovi: „Hľa, Tvoja matka!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý v týchto okamihoch prebodol dušu Tvojej svätej Matky, maj so mnou zľutovanie vo všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo všetkých skúškach, najmä však v hodine mojej smrti. Amen.

7. KRISTOV SMÄD

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty nevyčerpateľný prameň dobroty! Spomeň, ako si vo svojej nesmiernej láske, visiac na dreve kríža, preriekol: „Som smädný.“ Bol to Tvoj smäd za večnou spásou všetkých ľudí.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, posilni moje srdce, aby som bol dokonalý vo všetkých skutkoch. Nechaj odumrieť všetky moje túžby po slastiach tela a po dočasných veciach. Amen.

8. KRISTOV NÁPOJ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si vôňou srdca a ľúbeznosťou ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil.
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som Tvoje telo a Tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal pre potešenie duše. Amen.

9. KRISTOVO ÚZKOSTLIVÉ ZVOLANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si kráľovská moc a radosť duše.
Spomeň si na súženie a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený, hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Prosím Ťa úpenlivo, Spasiteľ môj, kvôli tejto svojej úzkosti, neopusť ma v smrteľnej hodine. Amen.

10. KRISTOVE RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, pôvod a cieľ našej lásky! Ty si život, Ty si čistota.
Spomeň si, že od hlavy až po chodidlá si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Cez veľkosť a hĺbku Tvojich rán nauč ma, Spasiteľ môj, kráčať po ceste Tvojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, po ktorej musia kráčať všetci, ktorí Ťa milujú. Amen.

11. KRISTOVE HLBOKÉ RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, Ty najhlbšia priepasť milosrdenstva! Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel.
Spasiteľ môj, ukry ma, úbohého hriešnika, pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny, prosím Ťa, ukry ma do hlbín svojich rán. Amen.

12. KRISTOVE KRVÁCAJÚCE RANY

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu, žiariaci obraz pravdy, znak jednoty a puto lásky k blížnemu! Spomeň si na nespočetné rany, ktoré Ti pokryli celé telo a sfarbili ho červeňou Tvojej presvätej krvi. Ó, veľké utrpenie, objímajúce celý svet, ktoré si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom, prečistom tele! Ó, najmilší Ježišu, či možno za nás urobiť ešte niečo, čo by si Ty už neurobil?
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, vyznač svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som bez prestania zbožňoval Tvoje utrpenie a lásku. Spomienka na krížovú cestu a Tvoje utrpenie nech prinesie účinné ovocie v mojej duši, aby moja láska k Tebe rástla zo dňa na deň a aby som raz dosiahol život večný. Spravodlivý Ježišu, veď Ty si prameň všetkého dobra a všetkých radostí. Amen.

13. POSLEDNÁ KRISTOVA ÚZKOSŤ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na svoje utrpenie, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty si sklonil hlavu a zvolal: „Dokonané je!“
Prosím Ťa, Spasiteľ môj, pre toto svoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v poslednej hodine môjho života, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť môjho ducha i moju dušu. Amen.

14. KRISTOVA SMRŤ

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty jednorodený Najvyššieho Otca a verný obraz Jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo Tvoje sväté telo domučené a tvoje najsvätejšie srdce zlomené, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do Tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“
Pre Tvoju drahocennú smrť Ťa prosím, kráľ nebeskej nádhery, posilni ma a daj mi silu odporovať všetkej zlobe zmyselnosti, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u Teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k Tebe. Amen.

15. KRISTOVO ÚPLNÉ VYKRVÁCANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Ó, Ježišu! Ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z Tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava hrozna pod tlakom lisu.
Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako kúsok myrhy.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Prosím Ťa, najmilší Ježišu, svojim bolestným utrpením a vyliatou drahocennou krvou poraň moje srdce, aby som sa k Tebe úplne obrátil. Moje srdce nech je Ti večným príbytkom, moje reči nech sa Ti ľúbia a koniec môjho života nech je plný zásluh, aby som dosiahol večnú nádheru. So všetkými svätými neba po celú večnosť budem Ťa chváliť a velebiť. Amen.

SEDEM OTČENÁŠOV

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie: „Vedz, že tým, ktorí sa po 12 rokov denne pomodlia 7-ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1/ Neprídu do očistca.

2/ Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru

3/ Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti.

4/ Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla.

5/ Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto 12 rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené.“ Pápež Inocent X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca. Táto pobožnosť bola schválená Svätou Kongregáciou Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII. K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdravas, možno pridať tieto modlitby:

PRED ZAČATÍM POBOŽNOSTI

Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

1. OBRIEZKA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo, obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä v svojom príbuzenstve.

2. OLIVOVÁ HORA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku Jeho krvi, ktorou sa potil – za hriechy môjho srdca i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a rozmnož v nás lásku k Bohu a k blížnemu.

3. BIČOVANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.

4. KORUNOVANIE TŔNÍM

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.

5. KRÍŽOVÁ CESTA

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene – ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenia sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako i za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.

6. JEŽIŠOVO UKRIŽOVANIE

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo, obetujem Ti Tvojho Božského Syna na kríži, Jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obetujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho presvätej krvi, ktorá sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, Jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi – ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov, za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete.

7. PREBODNUTIE KOPIJOU

Otče náš, Zdravas Mária.

Večný Otče. Prosím Ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.

Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmyje tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.

Z nemeckého originálu „Gebete zu unserem HERRN JESUS CHRISTUS in seinem Leiden der heiligen Brigitta von Schweden in der Kirche Sankt Paulus in Rom geoffenbart“.

Paris-Verlag CH – 1648 HAUTEVILLE/SCHWEIZ

Preložil Dr. Mikuláš Havrilla
Vydalo SLOVO a. s. Košice roku 1995
Redigoval M. Jáger

20 thoughts on “SME ZACHRÁNENÍ

 • 22. januára 2018 at 20:30
  Permalink

  Ja si myslím že je to skvelá modlitba a za dvanásť rokov si zvyknete aj keď ja sa to modlím zatiaľ iba 1- pol roka ale už teraz cítim vrúcne účinky tej modlitby . Vďaka ti Pane Ježišu!!♥

  Reply
 • 30. septembra 2017 at 8:15
  Permalink

  12 ročnú modlitbu som sa domodlila 1.1.2017 ale zvyk je zvyk. Začala som ďalšiu. Neviem či to nie je celoživotné. Za 12 rokov si zvyknete.

  Reply
  • 1. októbra 2017 at 20:32
   Permalink

   Super gratulujem ja budem mať 12 mesačnú tento mesiac dokoncenu

   Reply
 • 10. júla 2017 at 23:29
  Permalink

  Tieto modlitby sa už modlím približne 8 mesiacov ale počas toho som mala obdobie že som to zanedbala a postupne som sa musela dodatočne čím ďalej tým viac modliť….. rozhodla som sa že sa to začnem modliť od znova a pridala som už aj 15 otčenášov a zdravasov no opäť som spravila tú istú chybu. Teraz sa musim dodatočne pomodliť 44× všetko a som odhodlaná to už nepokaziť e chcela som sa spýtať či by mi niekto nevedel pordiť či to budem mať platné keď sa tk domodlím alebo nie či mám začať od znova alebo nie ……PROSÍM poraďte mi ….ďakujem….

  Reply
  • 17. júla 2017 at 3:48
   Permalink

   Chcela som Ta povzbudiť k tejto super modlitbe. Ak máš problém s dennou modlitbou, začni radšej menej a pravidelne, určite to budeš mat platne, ked sa všetko domodlis, ale nie som si istá, či je to vôbec v ľudských silách take množstvo sa domodlievat. Poviem Ti moje svedectvo: začala som sa najprv modliť tu ročnú, na nej som sa netrénovala v pravidelnosti. Nič iné okrem desiatku ruženca a strelných modlitieb počas dňa som sa uz nemodlievala, radšej menej ale pravidelne! Ideálne je sa modliť čím skôr cez den, tak si môžeš dať záväzok, ze sa tuto modlitbu pomodlís este pred obedom. Je to 20 min. Môžeš si skúsiť privstať a dať si ju ako rannú modlitbu, pripadne sa ju modliť cez prestávku v práci, v škole, cestou autobusom, vlakom, v čakárni u lekára. Je to vždy o prekonaní sa a vybratí si modlitby pred inou činnosťou. Daj si ju do mobilu, na tablet, v papierovej brožúrke do kabelky, na poličku v spálni, aby bola vždy poruke, ked máš 20minutove okno. Ak by si to nestihla doobeda, vynechaj večernú telku, utiahnu sa do izby, kúpeľne a nechod k televízoru skôr, ako sa to pomodlís. Iba v krajných prípadoch sa ju modli až pred spaním. Ja som sa aj na oslavách často utiahla do komôrky, alebo na záchod a modlila som. Pamätám si, ako som sa raz modlila vo výťahu, lebo nebolo v ten den kde. :)Postupne si na to zvyknes a urobíš z toho rituál dňa. Aj všetci ostatní si postupne zvyknú, ze sa modlíš. Uvidis, aké úžasne účinky to bude mat na Tvoj vzťah s Bohom. Snaž sa nevynechať a ak sa to náhodou stane, domodli to hneď další den, neodkladaj to! Moje srdce naozaj zhorelo láskou k Bohu, tak ako prisľúbil tým, ktorí sa to budú modliť. Dnes sa modlím dvanásťročnu uz šiesty rok, denne ruzenec, desiatok z ruze, litánie k Duchu Sv. a chodím denne na sv.omsu. A modlila by som sa od rana do večera. :)Ked máš pred sebou rok dennej 20min.modlitby, je to zvladnutejsie a potom môžeš pridávať. Ked skončíš po roku, sama zatúžis pokračovať v dvanásťročnej, lebo uz budeš smädná po modlitbe. …Pán nech Ta obdari milosťou vytrvať!

   Reply
   • 10. januára 2018 at 12:17
    Permalink

    Ja môžem potvrdiť začala som sa modliť v októbri pred dvami rokmi obidve naraz aj ročnú a dvanásťročnú. Zo začiatku to bolo náročné, tak som sa modlila hneď ráno, potom poobede keď ma už nikto nevyrušoval. Stiahla som si do mobilu a tak sa modlím aj počas cestovania, pohodlne na dovolenke a ak som veľmi unavená tak spolu s nahratými na You Tube. Teším sa že sa ma to naplňuje pokojom a láskou. Prajem to každému.

    Reply
 • 1. apríla 2017 at 8:33
  Permalink

  Ja sa túto nádhernú modlitbu už modlím od roku 2006, a trvá 12 rokov. Najprv sa ju modlili moji rodičia a začala som sa to modliť aj ja. A vlastne aj prisľúbenia sa plnia. Ocko zomrel v roku 1993 a dva dni pred smrťou mi povedal, že tu bude deň – dva. Veľmi nám táto modlitba pomáhala, lebo sme opatrovali rodičov až do smrti, keďže boli imobilní, niekedy sme boli vyčerpaní, ale s pomocou Božou sa to všetko zvládlo.

  Reply
 • 11. februára 2017 at 17:29
  Permalink

  Pane, daj nám dar modlitby, aby sme vedeli byť vďační za všetko, čo pre nás robíš, a čo nám, nehodným, nezaslúžene po celý život, ba i po smrti dávaš. Nech sa splnia prisľúbenia zjavené svätej Brigite všetkým, ktorí sa modlia 7 otčenášov a 7 zdravasov. Pane Ježišu, daj, aby na konci dejín boli premenené všetky trpiace duše, znič, prosíme Ťa, peklo, nech Duch Svätý ukáže hriešnym dušiam pravdu o ich živote, ale, prosíme, nech ich nezatracuje, ale vo svojej nekonečnej milosrdnosti spasí a zachráni, aby sme sa všetci mohli v Božej prítomnosti naveky tešiť a radovať. Daj, aby si ľudia vzájomne odpustili aj najhoršie skutky, a mohli hľadieť do Tvojej presvätej a večnej tváre. Amen.

  Reply
  • 21. februára 2017 at 10:01
   Permalink

   Vypočuj naše úpenlivé prosby predrahý Spasiteľu, nech sa plnia tieto prisľúbenia zjavené svätej Brigite Amen.

   Reply
 • 2. februára 2017 at 22:38
  Permalink

  Pane Ježišu prosim ta za nase chriechi si trpel.Z celeho srdca ucin našej rodine pokoj nech sestry pochopia aky rodičia su velkym darom ktorym si nas obohatil.Prosim ta nech pochopia ze sme jedna velka rodina a žiadne majetky nas nemozu rozdelit.Prosim ta nech rodičia su šťastný zdravy a nech sa tolko netrapia.Dakujem ti Jezisu z celeho srdca
  vypovuj ma prosim ta a zlutuj sa nad nami.

  Reply
 • 27. decembra 2016 at 10:39
  Permalink

  Milovaný Spasiteľu, narodený z čistej Panny prosím o pomoc v rodinách mojich deti aby sa urovnali vzťahy a nech ich deti spoznávajú opravdivú lásku, uzdrav ich z chorôb duše i tela. Ukáž im cestu aby vedeli vstať z prachu hriechov. Sv.Brigita vypros nám tieto milosti.

  Reply
 • 23. decembra 2016 at 10:16
  Permalink

  Pane, o nič Ťa tento krát neprosím, len Ti chcem povedať: MILUJEM ŤA, DôVERUJEM V TEBA, DÚFAM V TEBA <3

  Reply
 • 12. októbra 2016 at 23:36
  Permalink

  Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.

  opravte na: „nevykonávajú“

  Reply
 • 9. októbra 2016 at 0:08
  Permalink

  Ďakujem za všetky milosti, ktoré dostávam prostredníctvom tejto nádhernej modlitby.

  Reply
 • 24. augusta 2016 at 23:40
  Permalink

  Pane Ježišu Kriste, ja verím, že si Boží Syn a že si za mňa zomrel na kríži, pre moje hriechy, prosím Ťa, ak je to v zhode s Tvojou svätou vôľou, aby som mal novú prácu, ako Ťa často o ňu prosím, učiň, prosím Ťa, aby to bolo čim skôr. Amen.

  Reply
 • 5. júna 2016 at 1:03
  Permalink

  Pane Ježišu, prosím Ťa, urovnaj naše vzťahy so susedou

  Reply
 • 1. apríla 2016 at 10:14
  Permalink

  Prosím Ťa Drahý Ježišu, uzdrav z choroby duše môjho syna a nevestu, prinavráť im stratenú lásku. Pošli im do cesty ľudí, ktorí im pomôžu k návratu k pravému Bohu, aby aj svoje deti vychovávali k láske k Bohu a blížnemu a mali v nich dobrý príklad. Drahá Matka, milostivá Panna Mária, prosím drž nad nimi svoju ochrannú ruku.

  Reply
 • 28. marca 2016 at 1:36
  Permalink

  Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem krv a bolesti nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vytrpel za nás hriešnych, aby si mal zľutovanie s mojím synom Jozefom a uzdravil ho na tele i duši. Amen

  Reply
 • 13. februára 2016 at 11:34
  Permalink

  Ďakujem za tieto modlitby a milosť, ktorú Boh udeľuje tým, ktorí sa to modlia. Kiežby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *