Novéna k svätej Filoméne, divotvorkyni

Mladá svätica, panna a mučeníčka, pochádzajúca z najrannejších čias Cirkvi. Získala si mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov aj mystikov. Pápež Gregor XVI. sa k nej utiekal ako k „divotvorkyni“ 19. storočia, bl. Pápež Pius IX. ju vyhlásil za „patrónku Detí Panny Márie.“

 

Prípravná modlitba   

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky! Pane, prosíme Ťa, predchádzaj všetko naše konanie svojimi vnuknutiami a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby všetky naše modlitby a skutky začínali stále s Tebou a tak boli skrze Teba aj dokonané.  Amen.

 

Prvý deň

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. (Mt 5:8)

Filoména žila v pohanskom svete plnom nebezpečenstva, násilia a pokušení. Neprispôsobovala sa však svetu a žila čnostným životom, zatiaľ čo my sme v zajatí svetských ohľadov a nečistých návykov. Možno sme aj zviazaní náklonnosťami, ktoré sa priečia životu podľa evanjelia. Sv. Filoména však žila vo svete podobnom tomu nášmu a nehľadiac na jeho ponuky zostala pannou. Zachovala si túto krásu a múdrosť a zostala ľaliou nepoškvrnenej čistoty  až do svojej smrti. Chcem si spytovať svedomie, ako som sa proti tejto anjelskej čnosti previnil(a).

Čistá panna, slávna mučeníčka svätá Filoména, Boh ťa zo svojej nekonečnej moci zjavil svetu, aby oživil vieru, podoprel nádej a rozmnožil lásku v dušiach veriacich. Zachovaj ma v pokore pri svojich nohách. Vypros mi, panna plná dobroty a lásky, aby moje priania a modlitby boli prijaté pri nebeskom tróne. Získaj mi svojim mocným príhovorom tú čistotu, pre ktorú si obetovala lákavé pokušenia tohto sveta, tú silu duše, s ktorou si odporovala najhroznejším útokom, tú vrúcnu lásku k Ukrižovanému, ktorú žiadne muky nedokázali oslabiť. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Druhý deň

„Diabol, obchádza ako revúci lev“. (1Pt 5,8)

Svätá Filoména nikdy neprestala byť pannou. Rozjímala nad krížovou cestou Pána Ježiša Krista a všetkými svojimi zmyslami vnímala skromnú pokoru nášho Pána. Neustále sa mala na pozore pred nebezpečnými príležitosťami a zvodmi sveta. Chcel by som napodobňovať svätú Filoménu v jej čistote. Kde sú korene mojich pokušení, slabostí, zlyhaní, opätovných upadnutí do hriechu? Budem sa podľa svojich najlepších schopností a možností snažiť, aby som sa im dokázal(a) vyhýbať. Chcem sa vyhýbať všetkému, čo škodí mojej duši a telu, a usilovať sa o mravný život.

Šľachetná panna a verná učeníčka evanjelia, neporaziteľná mučeníčka pre Ježiša Krista, ty si bola obdarovaná toľkými milosťami a veľkou čistotou v myslení. Uprostred neveriaceho a skazeného sveta si si zachovala živú vieru, neohrozenú odvahu a nedotknutú čistotu pre svojho nebeského Ženícha. Preto si svoj život obetovala v strašných mukách, prosím ťa, aby si mi pri tróne milosrdenstva vyprosila milosť vytrvalosti vo viere, čistotu duše a tela a milosť šťastnej smrti skrze Krista nášho Pána. Amen.
Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Tretí deň

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život“. (Jn 6,54)

Svätá Filoména rástla v láske k čistote skrze modlitbu, ktorá je nevysychajúcim zdrojom duchovného života, a pôsobením sviatostí cirkvi, v ktorých je duša obmývaná Kristovou Krvou a posilňovaná jeho Telom, živnou silou kresťanskej čistoty. My máme rovnaké prostriedky k svojmu posväteniu aké mala aj sv. Filoména. Využívam dostatočne pôsobenie sviatostí?

Odvážna mučeníčka a najvernejšia nevesta Ježiša Krista, chcela si zachovať poklad čistoty a viery bez poškvrny pre svojho Boha. Preto si musela znášať veľké trýznenie, pri ktorom si bola dokonca hodená s kotvou na krku do vĺn rieky Tiber. Tvoj nebeský ženích ťa však ochránil. Naliehavo ťa prosím o príhovor, aby som aj ja uprostred nespravodlivostí, obáv a súžení bol(a) vybavený(á) silou a ochránený(á) pred nešťastím hriechu, pokušení a večnej smrti mojej duše. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Štvrtý deň

„Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.“ (Lk 21,18)

Sv. Filoména musela pred svojou smrťou prejsť mnohými utrpeniami – bičovaním, topením vo vode, bola prebodnutá šípmi. Vo všetkých svojich bolestiach však prejavovala nesmiernu trpezlivosť.
Ako znášam utrpenie a bolesti ja? Trpím len zriedka, snáď málo, a v žiadnom prípade mi nehrozí smrť. Aj napriek tomu na mňa pri mojich skúškach prichádzajú slabosti. Ako sa môžem naučiť byť statočný(á)? Tým, že budem znášať bolesti, nepríjemnosti a strasti, ktoré mi Boh pošle do cesty, s trpezlivosťou a odovzdanosťou.
Odvážna mučeníčka a najvernejšia nevesta Ježiša Krista, ty si chcela zachovať poklad čistoty a viery bez poškvrny pre svojho Boha. Preto si musela znášať veľké trýznenie, pri ktorom si bola dokonca hodená s kotvou na krku do vĺn rieky Tiber. Tvoj nebeský ženích ťa však ochránil. Naliehavo ťa prosím o príhovor, aby som aj ja uprostred nespravodlivostí, obáv a súžení bol(a) vybavený(á) silou a ochránený(á) pred nešťastím hriechu, pokušení a večnej smrti mojej duše. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Piaty deň

„Bez viery je totiž nemožné páčiť sa bohu.“ (Hebr 11, 6)

Svätá Filoména znášala svoje mučeníctvo pre Ježiša Krista. Chceli jej vziať vieru, chceli ju donútiť k zapretiu jej kresťanských sľubov. Aj ja občas pociťujem zvody tela, sveta a diabla, aby som odvrátil(a) vlastné srdce od Teba, Pane, a dopustil(a) sa neverností a urážok Boha. Niekedy aj mňa ovláda zbabelosť a slabosť, aby som zanedbával(a) povinnosti svojho stavu, svoju vieru. Chcem opäť získať odvahu k premáhaniu ľudských obáv a strachu.

Milovaná nevesta a neohrozená mučeníčka Ježiša Krista, aby si si zachovala svoju nevinnosť, znášala si v uliciach pohanského Ríma potupný spôsob smrti. Vytrpela si si bičovanie koženými remienkami, ktoré mali na sebe železné krúžky, a po ich vražedných úderoch bolo tvoje telo rozbité hlbokými ranami. Stala si sa podobnou Spasiteľovi, ktorého si vnútri tak veľmi milovala. Priznávam sa k svojmu hriechu. Vrúcne ta prosím, sv. Filoména, vypros mi potrebnú silu, aby som sa stal(a) slobodným(ou) od špiny hriechu a aby som mohol(la) zomrieť s pevnosťou vo viere katolíckej cirkvi. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Šiesty deň

„Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden.“ (Mt 10,37)

Svätá Filoména vo svojej smrti pre Ježiša Krista musela uskutočniť slovo Spasiteľa: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“(Mt  10,37-38) Bez váhania obetovala všetko, čo by hovorilo v prospech  spokojného a pohodlného života v bezpečí rodiny. Ako dávam ja najavo, že som hodný(á) nášho Pána a Spasiteľa? Čomu a komu dávam prednosť, keď sa musím rozhodovať vo voľbe medzi Bohom a stvorením, medzi  Božou láskou a ľudskými pohľadmi?
Milovaná nevesta a neohrozená mučeníčka Ježiša Krista, aby si si zachovala svoju nevinnosť, znášala si v uliciach pohanského Ríma potupný spôsob smrti. Vytrpela si si bičovanie koženými remienkami, ktoré mali na sebe železné krúžky, a po ich vražedných úderoch bolo tvoje telo rozbité hlbokými ranami. Stala si sa podobnou Spasiteľovi, ktorého si vnútri tak veľmi milovala. Priznávam sa k svojmu hriechu. Vrúcne ta prosím, sv. Filoména, vypros mi potrebnú silu, aby som sa stal(a) slobodným(ou) od špiny hriechu a aby som mohol(la) zomrieť s pevnosťou vo viere katolíckej cirkvi. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Siedmy deň

„Z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.“ (Mt 27,29-30)

Svätá Filoména musela od svojich prenasledovateľov znášať potupu, výsmech, urážky , nadávky a týranie pri svojom martýriu. Nestratila však svoju zmužilosť, radostnosť a odhodlanie v otvorenom vyznaní svojej viery. Keď ma svet uráža, popiera alebo prenasleduje, nemám vždy dostatok odvahy, aby som horkosť tohto zlého zachádzania niesol(a) trpezlivo. Prečo mi však záleží na pokušeniach a prenasledovaniach sveta? Keď sa nebudem báť a pôjdem svojou vlastnou cestou, zavedie ma k večnej blaženosti.  Nenechám svoje srdce znepokojovať, keď mi ľudia hovoria posudzovacie, hrubé a hanlivé slová.

Svätá panna, ktorá si tak pozorne bránila svoje panenstvo: skrze nadprirodzenú radosť a nepremožiteľnú silu, ktorou si preukázala, keď si trikrát obetovala svoje panenské telo, aby zotrvalo v učení Ježiša Krista! Ty si dosiahla množstvo paliem i korún víťazstiev, keď si prijímala rany za svojho nebeského Ženícha. Pros za mňa, ktorý(á) tak málo dbám o Boží zákon. Vypros mi potrebné milosti, ktoré by mi pomohli dôjsť k večnej spáse, aby som s pravou odovzdanosťou znášal(a) bolesti a utrpenia tohto sveta a odolával(a) všetkým útokom pekla.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Ôsmy deň

„Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 10,39)

Svätá Filoména sa z lásky k Ježišovi Kristovi zriekla všetkého, pokým vošla do radostí večného života. „Áno, som si istá“, vraví vo svojom srdci, „že večný Rytier mi prepožičia za tieto pominuteľné statky, ktoré ja z lásky k nemu obetujem, korunu spravodlivosti a slávy, ktorú mi prisľúbil.“ Teraz sa dívaj na ňu zo svätými v nebi. Sú to také myšlienky, ktorými sa rád(a) zaoberám, keď stojím pred voľbou nejakej obeti? Aký dojem robia na moje srdce? „Ach“ hovoria svätí, „aby sme všetko dostali, musíme všetko stratiť.“ Čo vravím ja? Kiež by sme prinášali ochotne a radostne všetky obete!

Svätá panna, ktorá si tak pozorne bránila svoje panenstvo: skrze nadprirodzenú radosť a nepremožiteľnú silu, ktorou si preukázala, keď si trikrát obetovala svoje panenské telo, aby zotrvalo v učení Ježiša Krista! Ty si dosiahla množstvo paliem i korún víťazstiev, keď si prijímala rany za svojho nebeského Ženícha. Pros za mňa, ktorý(á) tak málo dbám o Boží zákon. Vypros mi potrebné milosti, ktoré by mi pomohli dôjsť k večnej spáse, aby som s pravou odovzdanosťou znášal(a) bolesti a utrpenia tohto sveta a odolával(a) všetkým útokom pekla.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

 

Deviaty deň

„Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha.“ (Hebr 10,12)
Svätá Filoména priniesla všetky obete pre Ježiša Krista a už v tomto svete všetko stonásobne zhodnotila. Prisudzuje sa jej moc a sláva. Pútnici na celom svete vyhľadávajú jej svätyne, na jej úctu boli ustanovené sviatky, a jej relikviám sa vzdáva úcta. Neukončuj túto novénu bez toho, aby si vykonal(a) diela milosrdenstva k úcte svätej Filomény. Dobrá sviatosť zmierenia a prijatie Eucharistie sú účinné prostriedky, ako si skrze príhovor sv. Filomény môžeme vyprosiť od Boha milosti.

 

Záverečná modlitba    

Slávna mučeníčka a nevesta Ježiša Krista, svätá Filoména! Boh, ktorý ti pripravil nesmrteľnú korunu cti, rozmnožil tvoje utrpenie toľkými ranami a bolesťami, aby ti tvoj život predĺžil. Tým tvoje víťazstvo a tvoju nesmrteľnú slávu zväčšil a urobil ťa týmto spôsobom v očiach nebeských mučeníkov vznešenejšiu. Podľa Božej vôle si bola opäť spútaná reťazami a vedená pred súdnu stolicu tyranov. Tvoja anjelská čistota, tvoja svätá viera boli vystavené novým skúškam a tvoji neľudskí nepriatelia pochybujúci o tom, že porazia hrdinskú statočnosť tvojho srdca, ťa odsúdili ku sťatiu hlavy. Bolo to posledné utrpenie, ktoré tvojim zásluhám nasadilo korunu a ktoré ťa so slávnym triumfom doviedlo až do kráľovstva tvojho Ženícha.
Na záver tejto novény ťa prosím, aby si sa na mňa dívala pohľadom lásky. Vypros mi milosti, ktoré sú potrebné pre moju spásu a ušetrenia od večnej smrti. Daj, aby všetci ľudia znášali útrapy súčasného života v nádeji, že sme milovaní tvojou svätou láskou. Z celého srdca a v najhlbšej bázni pred Bohom budeme velebiť Najsvätejšiu Trojicu. Tisícnásobné vďaka taktiež blahoslavenej Panne Márii, Matke Božej, kráľovnej mučeníkov, ktorá pri tvojom trýznení stála pri tebe ako láskyplná Matka so svojou mocnou ochranou.

Svätá mučeníčka Filoména, dúfam, že ma budeš chrániť; pretože ja uctievam tvoje zásluhy a tvoje slávne víťazstvo. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária…Sláva Otcu…(3x) – k úcte Najsvätejšej Trojice

Čítať viac o sv. Filoméne

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *