Novéna k sv. Dymphne, patrónke ľudí trpiacich duševným trápením

Svätá Dymphna sa narodila v Írsku v priebehu 7. storočia. Jej sviatok sa tradične slávi 15. mája; ale samozrejme, na jej príhovor sa môžeme modliť kedykoľvek! Svätá Dymphna je zvyčajne spájaná s príhovorom o zázračných uzdraveniach ľudí s duševnými chorobami a často sa k nej odvolávajú ako k patrónke tí, ktorí sú postihnutí emocionálnym a duševným trápením.

1. deň

Za vieru

Ó, Bože, prameň našej spásy, uprostred pohanského ľudu, osvietil si svätú Dymfnu svetlom pravej viery, ktorú vyznávala pod vedením svojho svätého spovedníka Gereberna s takou silou, že utrpela mučenícku smrť. Na príhovor týchto dvoch svätých Ťa prosíme, aby si posilnil vieru, ktorú si nám dal, aby sme si ťa mohli uctiť svojím rozumom tým, že svoje duše múdro podriadime Tvojej najvyššej autorite a verne prispôsobíme svoje životy podľa našej viery celým srdcom a dušou až do hodiny našej smrti. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Modlite sa päťkrát Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu na záver každého dňa.

2. deň

Za nádej

Všemohúci a nekonečne dobrý Boh, ty si prisľúbil večnú spásu tým, ktorí poslúchajú tvoje prikázania a horlivo využívajú tvoje milosti. Na príhovor sv. Dymfny, ktorá utiekla pred nebezpečenstvom hriechu opustením paláca svojho otca a ktorá túžila po večnej spáse, utiekla do Belgicka, aby žila v chudobe, prosíme ťa, aby sme tiež usilujúc o večné šťastie, mohli prekonať všetky prekážky na ceste cnosti a mohli dosiahnuť večnú spásu. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

3. deň

Za lásku

Boh lásky, si najdokonalejšia bytosť a stvoriteľ všetkého dobrého a krásneho. Na príhovor sv. Dymfny, ktorá v mladosti milovala Teba nad všetky stvorenia a pre Tvoju lásku milovala svojho blížneho ako seba samého, ako obraz a podobu Teba, ako cenu Ježišovej krvi a ako spoludedič neba, buď nám potešením, keď nám pomáhaš svojou mocnou milosťou, aby sme mohli verne plniť dve veľké prikázania lásky nielen slovami, ale aj skutkami a pravdou. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

4. deň

Za pobožnosť

Boh, náš Stvoriteľ a najvyšší majster, svätá Dymphna ti slúžila s veľkou horlivosťou už v detstve, keď s potešením počúvala Tvoje slovo, pomáhala pri svätej omši s vrúcnou úctou a prijímala sväté prijímanie z ruky svätého Gerebrana s nežnou oddanosťou. Na jej príhovor prosíme, aby sme ti odovzdali tú istú cnosť zbožnosti, aby sme ťa potom, čo sme si ťa ctili počas tohto života ako nášho Stvoriteľa, vlastnili ako našu poslednú odmenu. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

5. deň 

Za obozretnosť

Ó, Bože, vládca vesmíru, nedopustil si, aby svätá Dymphna použila zlé prostriedky, ako sa vyhnúť zlým úmyslom svojho otca. Prostredníctvom zásluh Tvojej svätej služobnice nám pomôž, aby sme sa podľa Ježišových slov stali jednoduchými ako holubice a múdrymi ako hady, aby sme prostredníctvom rozvážnej rady a zdravého úsudku rozpoznali, čo musíme urobiť, aby sme dosiahli veľké dielo našej spásy. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

6. deň

Za spravodlivosť

Ó, Bože, prameň večnej spravodlivosti, Ty si inšpiroval svätú Dymphnu, aby utiekla z jej krajiny a od jej otca, aby ti priniesla to, čo bolo Tvoje. Na jej príhovor prosíme, aby sme vždy hľadali spravodlivosť, aby sme mohli plniť svoje povinnosti voči Tebe tak, ako by sme mali. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

7. deň

Za silu

Ó, Bože, odmeňovateľ tých, ktorí zostávajú pevní vo svojich dobrých rozhodnutiach, dal si svätej Dymphne takú lásku k cnosti, že mala odvahu trpieť strádaním, prenasledovaním a dokonca mučeníctvom. Jej modlitbami ťa prosíme, aby si nám poskytol odvahu, aby sme sa odvážne a vytrvalo premáhali a nakoniec zvíťazili nad nepriateľom našej spásy. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

8. deň

Za pokoru

Ó, Bože, urobil si svätú Dymphnu skromnou na základe zdržanlivosti, takže ovládala zmyslové sklony a rozvážne využívala dočasné statky. S umiernenosťou kombinovala nádherné cnosti skromnosti, poddajnosti a pokory. Nezabúdajme, že pokora sa nazýva základom všetkých cností, pretože vyháňa z duše pýchu, prekážku milosti. Na príhovor sv. Dymfny ťa prosíme, aby nás viedla a usmerňovala, aby sme boli uchránení pred zlými a nervovými poruchami a až do smrti sa mohli riadiť prikázaniami a radami, ktoré si nám dal. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

9. deň

Za cudnosť

Ó, Bože, milovník nevinných duší, dal si svätej Dymphne cnosť anjelskej čistoty, ktorá ju urobila rezervovanou vo všetkých jej činoch, skromnú v obliekaní, pozornú v rozhovore, čestnú vo svojom charaktere, takže dokonca preliala svoju krv, aby zachovala túto vzácnu cnosť. Na príhovor sv. Dymfny ťa prosíme, aby si nám udelil čnosť čistoty, aby sme si v tomto živote mohli vychutnať pokoj svedomia a potom čisté večné radosti neba. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: praymorenovenas, Obrázok: tamtiež 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *