SME ZACHRÁNENÍ

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.

Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy Paradisus Animae Christianae z roku 1670. Zostavil ju Jacob Merlo Horst. Paradisus Animae Christianae bola modlitebná kniha, vo svojej dobe veľmi populárna, a bola vytlačená v mnohých jazykoch vrátane latinčiny. Svätá Brigita dlhý čas túžila poznať počet rán, ktoré Pán utŕžil počas svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Moje telo dostalo 5480 rán. Ak si ich chceš uctiť, pomodli sa každý deň počas jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas‘, Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú z týchto 5 480 rán.“

Kríž, pri ktorom svätá Brigita počas mystického zážitku získala týchto pätnásť modlitieb, môžu pútnici vidieť aj dnes v kaplnke Najsvätejšej sviatosti v Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme. Traduje sa, že Kristus na kríži sa podľa prísahy očitých svedkov k Brigite otočil a pozrel sa na ňu. Na pamiatku tejto udalosti je v kaplnke umiestnený nápis: Pendentis, Pendente Dei Verba accepit aure accepit et verbum corde Brigitta Deum Anno jubilei MCCCL (Brigita sama visiaca na kríži prijala slová Boha visiaceho na kríži svojimi ušami a Boha Slovo prijala aj srdcom v jubilejnom roku 1350).

Táto pobožnosť by sa nemala vynechať ani jediný deň. Ak je však pre vážne prekážky nemožné sa tieto modlitby pomodliť, duša nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne. Tieto modlitby môžu slúžiť aj ako krížová cesta

Pápežské schválenie

Pápež Pius IX. tieto modlitby uznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší.

 

Prvá modlitba

Ježiš môj, ty si večná sladkosť tých, ktorí ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Keď si prijal ľudskú prirodzenosť, ukázal si nám, že je tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca čias. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, keď si sa stal človekom. Najmä však počas svojho bolestného utrpenia, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán. Spomeň si na smutnú a horkú chvíľu, keď si sám priznal: „Moja duša je smutná až na smrť.“ Stalo sa tak po Poslednej večeri s tvojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie telo a najsvätejšiu krv, rozprával sa s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im slová útechy. Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí ťa obžalovali, a na troch sudcov, ktorí ťa súdili. Spomeň si na chvíle, keď ťa olúpili o tvoje šaty a obliekli do rúcha potupy a výsmechu, priviazali ťa k stĺpu, bičovaním roztrhali tvoje telo. Na hlavu ti natisli tŕňovú korunu, do rúk ti dali trstinu, prikryli ti tvár i oči, udierali ťa, zasypali ťa urážkami a výsmechom. Prosím ťa, na pamiatku svojho utrpenia, ktoré si pre mňa vydržal, udeľ‘ mi pred smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úprimnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Druhá modlitba

Ježiš môj, Stvoriteľ neba i zeme, teba nič na svete nemôže obsiahnuť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiaducej polohe. V krutej nenávisti, spôsobujúc ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou ťa vystreli na kríž, všetkými smermi ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali tvoje utrpenie. Prosím ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi milosť bázne pred tebou. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Tretia modlitba

Ježiš môj, nebeský lekár, ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je porovnateľné s tvojím utrpením. Od hlavy až po päty ani najmenší kúsok tvojho tela neostal neporušený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Odvolávajúc sa na tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím ťa, daruj mi milosť, aby som si pri spomienke na tvoju preťažkú cestu kríža mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých hriechov. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Štvrtá modlitba

Ježiš môj, ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a bolesť, ktoré si vytrpel, keď ťa tvoji nepriatelia ako zúrivé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, spôsobovali ti neopísateľné krutosti a pľuvali ti do tváre. Pre toto utrpenie a urážajúce slová, prosím ťa, Spasiteľ môj, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k večnej spáse. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Piata modlitba

Pre tvoj nekonečný súcit a zľutovanie, najmä však pre tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím ťa, najmilší Ježiš, ukáž mi svoje milosrdenstvo v hodine mojej smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Šiesta modlitba

Ježiš môj, ty si najmilší túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň si na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď si nahý ako zločinec visel na kríži a všetci okrem najmilšej matky a niekoľkých najvernejších ťa opustili. Počas tvojho smrteľného zápasu tvoja matička trpela s tebou a ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi si povedal: „Hľa, tvoja matka!“ Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý prebodol dušu tvojej svätej matky, maj so mnou súcit vo Všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo Všetkých skúškach, najmä však V hodine mojej smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Siedma modlitba

Ježiš môj, ty si nevyčerpateľný prameň dobroty. Spomeň si, ako si, visiac na dreve kríža vo
svojej nesmiernej láske preriekol: „Žíznim.“ Bol to tvoj smäd po večnej spáse všetkých ľudí. Prosím ťa, Spasiteľ môj, roznieť v mojom srdci túžbu po dokonalosti vo všetkých svojich Skutkoch. Uhas moju žiadostivosť‘ a túžbu po dočasných veciach. Amen.

Otče náš; Zdravas‘ , Mária

 

Ôsma modlitba

Ježiš môj, ty si sladkosť srdca a potešenie ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil. Prosím ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som tvoje telo a tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal na útechu duše. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Deviata modlitba

Ježiš môj, ty si kráľovská cnosť a radosť mysle. Spomeň si na úzkosť a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Úpenlivo ťa prosím, Spasiteľ môj, pre túto svoju úzkosť, neopusť nás v našom utrpení. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Desiata modlitba

Ježiš môj, počiatok a koniec, život a sila všetkých okolností. Spomeň si, že od hlavy až po päty si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Skrze veľkosť a hĺbku svojich rán ma nauč, Spasiteľ môj, kráčať po ceste svojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, ktorá je široká a jednoduchá pre tých, ktorí ťa milujú. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Jedenásta modlitba

Ježiš môj, ty si najhlbšia priepasť milosrdenstva. Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel. Spasiteľ môj, prosím ťa, ukry ma do hlbín svojich rán pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Dvanásta modlitba

Ježiš môj, ty si zrkadlo pravdy, znamenie jednotya puto lásky k blížnemu. Spomeň si na nespočetné množstvo rán, ktoré pokryli celé tvoje telo od hlavy až po päty a sfarbili ho červeňou tvojej presvätej krvi. Aké veľké utrpenie, objímajúce celý svet, si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom prečistom tele! Milosrdný Ježiš, čo viac by si mohol pre mňa urobiť? Prosím ťa, Spasiteľ môj, vpíš svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som v nich čítal tvoje utrpenie a lásku. Daj, aby som ti vytrvalo vzdával vďaky až dokonca. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Trinásta modlitba

Ježiš môj, ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na bolesti, ktoré si zniesol, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty si sklonil hlavu a zvolal. „Je dokonané.“ Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre tvoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v hodine mojej smrti, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť moju dušu. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Štrnásta modlitba

Ježiš môj, ty si jednorodený Syn Otca a verný obraz jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo tvoje sväté telo umučené, tvoje srdce zlomené a hlbiny tvojho milosrdenstva otvorené, aby si nás vykúpil, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha! “ Pre tvoju drahocennú smrť ťa prosím, Kráľ nebeskej nádhery, posilní ma a pomôž mi vzdorovať diablovi, svetu a telu, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k tebe. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Pätnásta modlitba

Ježiš môj, ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava z hrozna pod tlakom lisu. Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu do poslednej kvapky. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako zväzok myrhy. Prosím ťa, najmilší Ježiš, pre svoje bolestné utrpenie a vyliatu drahocennú krv prijmi moju dušu v agónii smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Záverečná časť

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha, prijmi túto modlitbu vo svojej všetko presahujúcej láske, s ktorou si vytrpel všetky rany na svojom presvätom tele a zmiluj sa nado mnou, svojím služobníkom, i nad všetkými hriešnikmi, živými i mŕtvymi, daj nám svoju milosť, odpusť nám naše hriechy a daruj nám večný život. Amen.

 

Ježiš Kristus zjavil svätej Brigite aj ďalšie modlitby spolu s prisľúbením, že tým, ktorí sa počas dvanástich rokov denne pomodlia sedemkrát Otče náš a sedemkrát Zdravas‘, Mária ku cti jeho prečistej krvi, udelí veľké milosti. K siedmim modlitbám Otče náš a Zdravas‘, Mária je potrebné pridať tieto modlitby:

Na začiatku pobožnosti

Ježiš môj, chcem sa teraz sedemkrát pomodliť Otče náš a Zdravas‘ Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na tvoje presväté človečenstvo na oslavu tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

 

Prvá modlitba: Obriezka

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvi preliatie Ježišovo na odčinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí a na odvrátenie smrteľných hriechov najmä mojich blízkych.

 

Druhá modlitba: Agónia

Otče náš; Zdravas ’, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti hrozné úzkosti Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku jeho krvi, ktorou sa potil, keď videl svoje budúce utrpenie za hriechy môjho srdca i za hriechy Všetkých ľudí. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a rozmnož v nás lásku k tebe a k blížnemu.

 

Tretia modlitba: Bičovanie

Otče náš; Zdravas ‚, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Odvráť‘ od nás, prosím ťa, podobné hriechy a zachovaj našu nevinnosť, najmä u mojich blízkych.

 

Štvrtá modlitba: Korunovanie tŕním

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás potupne a bolestne korunovaný tŕním. Obetujem ti ich za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a daj, aby sme šírili Kristovo kráľovstvo na zemi.

 

Piata modlitba: Krížová cesta

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec. skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti Ježišovo utrpenie na ceste jeruzalemský mi ulicami až na Kalváriu, najmä jeho svätú ranu na pleci, ako zmierenie za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je odčinením za to, že sa tak často zdráhame niesť svoj kríž a reptáme proti tvojim príkazom, ako aj za všetky hriechy nášho jazyka. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a nauč nás milovať tvoj svätý kríž.

Šiesta modlitba: Ukrižovanie

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti tvojho božského Syna na kríži, jeho bolestné ukrižovanie i jeho vyzdvihnutie. Obetujem ti jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy jeho presvätej krvi, ktorá sa za nás vyliala. Obetujem ti jeho chudobu, jeho dokonalú poslušnosť, všetky jeho duševné i telesné utrpenia, jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi ako zmierenie za hriechy moje i mojich detí a za hriechy všetkých ľudí; za všetkých, ktorí nás predišli k tebe, zvlášť za kňazov a rehoľníkov, aj za tých, ktorí sa prehrešili proti rehoľným pravidlám a sľubom. Obetujem ti toto všetko za chorých a umierajúcich, za tvojich kňazov i laikov; za úmysly Svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v jeho Cirkvi, ako i za všetkých kresťanov na celom svete.

 

Siedma modlitba: Prebodnutie kopijou

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, prosím ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vystrekla z rany Ježišovho srdca pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmiernenie hriechov celého ľudstva. Bože buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah jeho svätého srdca nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z Kristovho boku nech zmyje tresty za moje hriechy a nech zhasí plamene očistca môjho, mojich blízkych i všetkých duší, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

60 thoughts on “SME ZACHRÁNENÍ

 • 31. júla 2021 at 10:11
  Permalink

  Modlim sa to rok a pol a som asi 50 dni pozadu. Velmi nesplnam podmineku ze denne, kedze niekedy som lenivy, niekedy zabudnem … Ja to ale cele dobehnem behom nasledujucich mesiacov ( hadam to Pan zapocita 🙂 ). Tato Modlitba je silna. Vidim to tak ze to nebude iba na 12 rokov, ale prajem si sa to modlit do konca mojho zivota. Ci to budu 3 duse, 10, 25.. to uz necham na Ježišovi. Povzbudzujem Vas do toho, nech sa to cele zacne – hlavne vo viere 😉 🙂 Ak neratam pismo, tak zatial nepoznam krajsie a lakavejsie prislubenia.

  Reply
 • 22. decembra 2020 at 22:04
  Permalink

  Vas text modlitby nezodpoveda tomu, co schvalil Papez Pius IX. Preco je to tak? Nemyslim, ze by to bolo len inym prekladom.
  Chyba tam napriklad cely odstavec kde Jezis place nad zatratenymi hriesnikmi.
  Dlho som sa modlil podla Vasho textu a potom sa mi dostal do ruk preklad od Dr. Mikulasa Havrilla, ktory je dost odlisny. Provnaval som to aj s viacerymi ceskymi a anglickymi prekladmi a tie odlisnosti su len vo Vasom texte.

  Reply
  • 27. decembra 2020 at 5:24
   Permalink

   Prosim, dostali ste odpoved na Vasu otazku?
   Dakujem pekne.
   Hela

   Reply
 • 23. augusta 2020 at 4:35
  Permalink

  Prosím Tě Nejdražší Pane Ježíši o smilování a odpuštění hříchů, urážek z vědomosti i ze slabosti. Prosím Tě za duše v očistci, za obrácení hříšníků, umírajících, za celý svět, za moji rodinu. ❤děkuji Ti Pane Bože ❤.

  Reply
 • 1. augusta 2019 at 14:06
  Permalink

  Mozem sa 12rocnu modlit 2x… mam4 deti a muza..a12 ročná moze byt za 3 obetovana.

  Reply
 • 1. augusta 2019 at 14:04
  Permalink

  Ahojte dala som sa na ročnú aj 12 ročnú… ale chcem sa opýtať..12 ročnú som.obetovala ma muža a 2 deti. Ešte 2 deti mam.. môžem sa 12 ročnú modlit 2x …..?
  Keďže len za 3mozeme dat

  Reply
 • 10. apríla 2019 at 23:51
  Permalink

  Milovany nebesky otec, prosim ta o dar obratenia môjho manžela.
  Dôverujem v teba a tvoje Božie milosrdenstvo. Nech sa stane tvoja vôľa. Postaraj sa o všetko.

  Reply
  • 13. mája 2019 at 6:26
   Permalink

   Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prosím o modlitby za uzdravenie Mareka, na tele aj duši a taltiež za obrátenie celej jeho rodiny. Ďakujem, PBZ.

   Reply
  • 29. mája 2019 at 6:54
   Permalink

   Dobrotivý Pane, zmiluj sa nad mojim synom, uzdrav ho na tele aj duši.

   Reply
 • 9. januára 2019 at 21:14
  Permalink

  Ďakujem vám Ivanka, ja som to myslel či mám sám pomodliť pred týmito modlitbami aj počas modlitieb čiže ak je ročná modlitba tak pred modlitbami 15 otčenášov a 15 zdravasov a aj po každej modlitbe čiže už by som mal 30 otčenášov a 30 zdravasov. Tak som sa modlil od začiatku ale potom som to pochopil. Ale aj tak ďakujem za odpoveď. Pekný deň 🙂

  Reply
 • 5. januára 2019 at 23:21
  Permalink

  Prepáčte chcel som napísať otčenášov ale mi sama opravuje klávesnica a som si to nevšimol.

  Reply
  • 9. januára 2019 at 10:23
   Permalink

   Jaroslav, počet jednotlivých Otče náš a Zdravas závisí či sa modlíte ročnú modlitbu alebo 12- ročnú. U tej ročnej sa pred každou z tých 15tich modlitieb modlí 1x Otčenáš a 1 x Zdravas. Spolu ich bude 15. U 12 ročnej modlitby je to pred každou z tých siedmych modlitieb tiež 1x Otčenáš a 1x Zdravas a spolu ich je 7. Môžete sa modliť obe súčasne alebo si ich rozdeliť, najskôr ročnú a potom začnete 12- ročnú. Toto je na Vašom výbere. Požehnaný deň plný milostí.

   Reply
 • 4. januára 2019 at 23:27
  Permalink

  Chcem sa spýtať či 15 otočenášov a zdravasov alebo 7 otočenášov a zdravasov sa mam pomodliť pred modlitbou aj počas modlitby alebo iba počas modlitby. Za odpovede ďakujem.

  Reply
  • 9. januára 2019 at 21:33
   Permalink

   Posnažíme sa Anna, aby nám notifikácie fungovali. Veľká vďaka za nápad. Požehnaný deň.

   Reply
 • 10. novembra 2018 at 6:57
  Permalink

  Dakujem Ti pane za milosti,ktoré dostavam,miluje Ta,miluje Tvoju ale aj moju nebesku matku,prosím ťa o milosť za obratenie a navratu k nebeském otcu mojho syna,ktorý prepadol nemravnému životu.

  Reply
 • 6. októbra 2018 at 19:30
  Permalink

  Prosím o modlitbu za obrátenie môjho bračeka aby sa späť vrátil k Pánu Bohu . Ďakujem.

  Reply
  • 9. októbra 2018 at 7:05
   Permalink

   Drahý Spasiteľu, milostivý Ježiš, prosím pomôž mojej neveste aj synovi a daj im duchovný zrak, svieť im na ceste, aby zmenili zlé rozhodnutia v rodine. Amen. Môj Ježišu, moja láska, moja nádej, moja spása. Prepáč ak moje hriechy a slabosti.

   Reply
 • 21. augusta 2018 at 10:59
  Permalink

  Ako povedal v SW majster Joda: „No try. Do or do not.“ Sice sa to modlim iba 4 dni ale takto to beriem a dufam ze sa mi tato cesta podari uskutocnit. Nie je to ani tak modlitba ako cesta, volba, sucast zivota, jeho ucel.

  Reply
 • 13. júna 2018 at 21:55
  Permalink

  Milý Otecko na nebesiach prosím ťa vrúcne o môjho bračeka aby viac netrápil moju mamku ktorá sa k tebe toľko modlí prosím však aj za mňa aby som nestratila vieru a pomáhala im . Ďakujem ti za všetko toto Ocko a pomáhaj nám niesť náš kríž.

  Reply
 • 17. apríla 2018 at 19:32
  Permalink

  Drahomilovaný Bože, z celého srdca, úprimne a vrúcne Ťa prosím, pomôž mi v obrane proti zlým týravým myšlienkam. Ochráň mňa, moju sestru, ktorá dlhé roky trpí chorobou duše, môjho chorého ocka, moju chorú mamku, aj môjho chorého manžela od zlého. Prosím o naše celostné uzdravenie,
  Zároveň ďakujem z celého srdca za zázraky milosti, ktoré robíš v našich životoch. Sv. Brigita, oroduj za nás. Panna Mária, prikry nás všetkých svojim ochranným plášťom. Dakujem.

  Reply
  • 21. mája 2018 at 12:23
   Permalink

   Poprosim administrátora o úpravu textu.. Je neprehľadný a s chybami v úprave. Vďaka

   Reply
 • 13. apríla 2018 at 8:33
  Permalink

  Po poslednej úprave sa z 15 modlitieb stratili názvy(bolesti) o ktorých pri modlitbe rozjímame.
  Su to krásne modlitby modlim sa denne a občas aj z mobilu.
  Prajem požehnany deň

  Reply
  • 14. júna 2018 at 23:13
   Permalink

   Náhodou som nemala pri sebe knižočku, tak som sa išla pomodliť z mobilu s som sa nemo prekvapila, že texty sú zmenené a to zlým smerom. Už tam nie je za hriechy tela, za hriechy ducha… To sa nemoze len tak meniť
   To je modlitba nadiktovaná Pánom Ježišom.

   Reply
 • 4. apríla 2018 at 20:32
  Permalink

  Drahý Ježišu, ďakujem ti za tvoje umučenie a bolestnú smrť. Prosím ťa daruj pokoj do srdca mojej nevesty, aby bola pre ňu na prvom mieste úloha manželky a matky. Ďakujem za vyslyšanie.

  Reply
 • 18. marca 2018 at 13:06
  Permalink

  Drahý Ježišu, prosím , daj mi silu , aby som vytrvala a pochopila Tvoju vôľu .Amen

  Reply
 • 9. marca 2018 at 21:00
  Permalink

  Pane ďakujem ti za krásnu modlitbu.Vytrvajte všetci ktorí ste sa dali na túto cestu.Obdaruvajte pokojom všetkých ľudí okolo vás.

  Reply
 • 9. marca 2018 at 13:43
  Permalink

  Drahý Otče,prosím o ochranu mojich drahých detí Stanky a Ivanky, aby neprepadli zlu. Prosím, daj im pocítiť Tvoju nekonečnú lásku.Milostivá Panna Mária, Ty vieš akým darom sú deti pre matku, oroduj za moje deti u svojho Syna Ježiša Krista !

  Reply
 • 26. februára 2018 at 11:06
  Permalink

  Ahojte 🙂
  Chcela by som sa opýtať či si treba dať úmysly tejto ročnej alebo 12 ročnej modlitby, alebo či už tie prisľúbenia Pána Ježiša sú úmyslami. Ďakujem
  Dúfam, že ste pochopili mojej otázke 🙂

  Reply
 • 21. februára 2018 at 12:38
  Permalink

  Pane Jezisu prave dnes sa zacinam modlit sedem zdravasov a sedem ocenasov, prosim ta o silu a vytrvalost v modlidbach,aby som ich vedela zvladat kazdy den.Prosim ta Pane o obratenie mojho manzela a syna a prosim za vsetky duse v ocisci,prosim otvor im brany Nebeske.Chvala Panu a Panne Marii.

  Reply
 • 22. januára 2018 at 20:30
  Permalink

  Ja si myslím že je to skvelá modlitba a za dvanásť rokov si zvyknete aj keď ja sa to modlím zatiaľ iba 1- pol roka ale už teraz cítim vrúcne účinky tej modlitby . Vďaka ti Pane Ježišu!!♥

  Reply
 • 30. septembra 2017 at 8:15
  Permalink

  12 ročnú modlitbu som sa domodlila 1.1.2017 ale zvyk je zvyk. Začala som ďalšiu. Neviem či to nie je celoživotné. Za 12 rokov si zvyknete.

  Reply
  • 1. októbra 2017 at 20:32
   Permalink

   Super gratulujem ja budem mať 12 mesačnú tento mesiac dokoncenu

   Reply
 • 10. júla 2017 at 23:29
  Permalink

  Tieto modlitby sa už modlím približne 8 mesiacov ale počas toho som mala obdobie že som to zanedbala a postupne som sa musela dodatočne čím ďalej tým viac modliť….. rozhodla som sa že sa to začnem modliť od znova a pridala som už aj 15 otčenášov a zdravasov no opäť som spravila tú istú chybu. Teraz sa musim dodatočne pomodliť 44× všetko a som odhodlaná to už nepokaziť e chcela som sa spýtať či by mi niekto nevedel pordiť či to budem mať platné keď sa tk domodlím alebo nie či mám začať od znova alebo nie ……PROSÍM poraďte mi ….ďakujem….

  Reply
  • 17. júla 2017 at 3:48
   Permalink

   Chcela som Ta povzbudiť k tejto super modlitbe. Ak máš problém s dennou modlitbou, začni radšej menej a pravidelne, určite to budeš mat platne, ked sa všetko domodlis, ale nie som si istá, či je to vôbec v ľudských silách take množstvo sa domodlievat. Poviem Ti moje svedectvo: začala som sa najprv modliť tu ročnú, na nej som sa netrénovala v pravidelnosti. Nič iné okrem desiatku ruženca a strelných modlitieb počas dňa som sa uz nemodlievala, radšej menej ale pravidelne! Ideálne je sa modliť čím skôr cez den, tak si môžeš dať záväzok, ze sa tuto modlitbu pomodlís este pred obedom. Je to 20 min. Môžeš si skúsiť privstať a dať si ju ako rannú modlitbu, pripadne sa ju modliť cez prestávku v práci, v škole, cestou autobusom, vlakom, v čakárni u lekára. Je to vždy o prekonaní sa a vybratí si modlitby pred inou činnosťou. Daj si ju do mobilu, na tablet, v papierovej brožúrke do kabelky, na poličku v spálni, aby bola vždy poruke, ked máš 20minutove okno. Ak by si to nestihla doobeda, vynechaj večernú telku, utiahnu sa do izby, kúpeľne a nechod k televízoru skôr, ako sa to pomodlís. Iba v krajných prípadoch sa ju modli až pred spaním. Ja som sa aj na oslavách často utiahla do komôrky, alebo na záchod a modlila som. Pamätám si, ako som sa raz modlila vo výťahu, lebo nebolo v ten den kde. :)Postupne si na to zvyknes a urobíš z toho rituál dňa. Aj všetci ostatní si postupne zvyknú, ze sa modlíš. Uvidis, aké úžasne účinky to bude mat na Tvoj vzťah s Bohom. Snaž sa nevynechať a ak sa to náhodou stane, domodli to hneď další den, neodkladaj to! Moje srdce naozaj zhorelo láskou k Bohu, tak ako prisľúbil tým, ktorí sa to budú modliť. Dnes sa modlím dvanásťročnu uz šiesty rok, denne ruzenec, desiatok z ruze, litánie k Duchu Sv. a chodím denne na sv.omsu. A modlila by som sa od rana do večera. :)Ked máš pred sebou rok dennej 20min.modlitby, je to zvladnutejsie a potom môžeš pridávať. Ked skončíš po roku, sama zatúžis pokračovať v dvanásťročnej, lebo uz budeš smädná po modlitbe. …Pán nech Ta obdari milosťou vytrvať!

   Reply
   • 10. januára 2018 at 12:17
    Permalink

    Ja môžem potvrdiť začala som sa modliť v októbri pred dvami rokmi obidve naraz aj ročnú a dvanásťročnú. Zo začiatku to bolo náročné, tak som sa modlila hneď ráno, potom poobede keď ma už nikto nevyrušoval. Stiahla som si do mobilu a tak sa modlím aj počas cestovania, pohodlne na dovolenke a ak som veľmi unavená tak spolu s nahratými na You Tube. Teším sa že sa ma to naplňuje pokojom a láskou. Prajem to každému.

    Reply
   • 27. februára 2018 at 19:59
    Permalink

    To je všetko pekné a dobré čo ste napísali ale netreba zabúdať že modlitba nám nebude nič platná pokiaľ nebudeme konať skutky, prvoradé sú vždy naše skutky… vždy si treba pripomínať že modlitba je len prostriedok ktorým si vyprosujeme milosti… Nech vás žehná Pán

    Reply
   • 19. mája 2018 at 13:07
    Permalink

    Ďakujem za úžasný a povzbudzujúci komentár 🙂
    Hoci to nebola odpoveď písaná mne, ale veľmi povzbudil a potešil i mňa.
    Ja som začala s ročnou aj dvanásťročnou modlitbou 1.3. 2018 a teším sa tomu.
    Sú to krásne modlitby. Tých 15 modlitieb sa pomodlím za polhodiny, neviem či je to dlho, či sa to iní pomodlia aj za kratší čas, ale ako plynú minúty si ani neuvedomujem.
    Chcem sa opýtať: v 8 modlitbe sa píše, že Ježiš z lásky ku mne vypil žlč a ocot. Ale v Písme sa píše, že Ježiš tento nápoj nechcel prijať. Neviete či tam je nejaká chyba, alebo sa to stalo nejak chybou prekladateľa?

    Reply
    • 7. októbra 2020 at 10:13
     Permalink

     Ježiš nechcel prijať víno s myrhou, čo by utlmilo jeho vedomie i prežívanie bolesti, čosi ako anestetikum, myslím si …

     Reply
  • 9. marca 2018 at 21:19
   Permalink

   Dodatočné modlitby sú platne podľa mňa. Je to napísané v prisluboch

   Reply
   • 9. marca 2018 at 21:26
    Permalink

    Ešte by som chcela doplniť k tej 12 rocnej modlitbe. Tie rozjímania sú tam doplnené cirkvou. Pôvodne tam neboli. Takže poboznost je platná aj bez nich. Iste majú svoje milosti, ale keď sa inak nedá modlím sa len otčenáše a zdravasi a o tajomstvach radsej rozjimam vlastnými slovami.

    Reply
  • 6. apríla 2018 at 13:32
   Permalink

   Milá Diana Júlia, a všetci ktorí majú podobné problémy. Osobne si myslím, že by si sa to mala začať modliť od začiatku. Ale musím dodať, že neviem z akých dôvodov si to zanedbala. Dôvody vidíš ty a Boh a aj ich vážnosť. V úvode je napísané, že ak vážne prekážky znemožňujú pomodliť sa, tak sa to môže pomodliť dodatočne. Osobne si myslím, že vážna prekážka je (kóma, vysoké horúčky, proste neschopnosť sa pomodliť nezapríčinená dobrovoľne) ale určite nie, že len tak som zabudla. Veď koho chceme oklamať? seba či Pána Boha? Ono to má trvať taký čas z určitého dôvodu, lebo potom by sme sa to mohli pomodliť behom pár dní a mali by sme to hotové (to už je exrtém) ale určite by sa to nepočítalo. Pri modlitbách sa nesnažme, lebo ani sa nám to nikdy nepodarí „obalamutiť“ Pána Boha. Neprekrúcajme slová sv. Brigity. Vážna prekážka je vážna prekážka. Vážna prekážka môže byť aj rôzna pre rôznych ľudí, to čo je pre niekoho vážne pre iného byť nemusí. Našťastie každý má svedomie a podľa neho sa správa. Tie prisľúbenia nie sú len tak hocijaké. Je až nepochopiteľné aké úžasné sú tie prisľúbenia a preto treba aj k tomu pristupovať zodpovedne. Ale zabudnúť môže každý….len treba sa pozviechať a dať tomu druhý pokus, niet sa kam ponáhľať, pokiaľ medzitým zomrieme a mali sme úmysel sa ju domodliť tak Pán nám ju počíta ako pomodlenú a aj s milosťami a prisľúbeniami spojené s tou modlitbou. Prajem ti a aj všetkým aby sa to podarilo dotiahnuť do úspešného konca! 😉

   Reply
  • 31. júla 2021 at 10:16
   Permalink

   Ci to platne mat budes alebo nie, zistis podla svedomia 😉 Ježiš tiez 3x padol. Ides dalej 🙂 domodli sa 44x a ides dalej 🙂 ( napriklad 2x pocas dalsich 44 dni ).

   Reply
 • 1. apríla 2017 at 8:33
  Permalink

  Ja sa túto nádhernú modlitbu už modlím od roku 2006, a trvá 12 rokov. Najprv sa ju modlili moji rodičia a začala som sa to modliť aj ja. A vlastne aj prisľúbenia sa plnia. Ocko zomrel v roku 1993 a dva dni pred smrťou mi povedal, že tu bude deň – dva. Veľmi nám táto modlitba pomáhala, lebo sme opatrovali rodičov až do smrti, keďže boli imobilní, niekedy sme boli vyčerpaní, ale s pomocou Božou sa to všetko zvládlo.

  Reply
 • 11. februára 2017 at 17:29
  Permalink

  Pane, daj nám dar modlitby, aby sme vedeli byť vďační za všetko, čo pre nás robíš, a čo nám, nehodným, nezaslúžene po celý život, ba i po smrti dávaš. Nech sa splnia prisľúbenia zjavené svätej Brigite všetkým, ktorí sa modlia 7 otčenášov a 7 zdravasov. Pane Ježišu, daj, aby na konci dejín boli premenené všetky trpiace duše, znič, prosíme Ťa, peklo, nech Duch Svätý ukáže hriešnym dušiam pravdu o ich živote, ale, prosíme, nech ich nezatracuje, ale vo svojej nekonečnej milosrdnosti spasí a zachráni, aby sme sa všetci mohli v Božej prítomnosti naveky tešiť a radovať. Daj, aby si ľudia vzájomne odpustili aj najhoršie skutky, a mohli hľadieť do Tvojej presvätej a večnej tváre. Amen.

  Reply
  • 21. februára 2017 at 10:01
   Permalink

   Vypočuj naše úpenlivé prosby predrahý Spasiteľu, nech sa plnia tieto prisľúbenia zjavené svätej Brigite Amen.

   Reply
 • 2. februára 2017 at 22:38
  Permalink

  Pane Ježišu prosim ta za nase chriechi si trpel.Z celeho srdca ucin našej rodine pokoj nech sestry pochopia aky rodičia su velkym darom ktorym si nas obohatil.Prosim ta nech pochopia ze sme jedna velka rodina a žiadne majetky nas nemozu rozdelit.Prosim ta nech rodičia su šťastný zdravy a nech sa tolko netrapia.Dakujem ti Jezisu z celeho srdca
  vypovuj ma prosim ta a zlutuj sa nad nami.

  Reply
 • 27. decembra 2016 at 10:39
  Permalink

  Milovaný Spasiteľu, narodený z čistej Panny prosím o pomoc v rodinách mojich deti aby sa urovnali vzťahy a nech ich deti spoznávajú opravdivú lásku, uzdrav ich z chorôb duše i tela. Ukáž im cestu aby vedeli vstať z prachu hriechov. Sv.Brigita vypros nám tieto milosti.

  Reply
 • 23. decembra 2016 at 10:16
  Permalink

  Pane, o nič Ťa tento krát neprosím, len Ti chcem povedať: MILUJEM ŤA, DôVERUJEM V TEBA, DÚFAM V TEBA <3

  Reply
 • 12. októbra 2016 at 23:36
  Permalink

  Tu dostane dar zvláštneho poznania mojej Božskosti, neznámy tým, ktorí tieto modlitby vykonávajú.

  opravte na: „nevykonávajú“

  Reply
 • 9. októbra 2016 at 0:08
  Permalink

  Ďakujem za všetky milosti, ktoré dostávam prostredníctvom tejto nádhernej modlitby.

  Reply
 • 24. augusta 2016 at 23:40
  Permalink

  Pane Ježišu Kriste, ja verím, že si Boží Syn a že si za mňa zomrel na kríži, pre moje hriechy, prosím Ťa, ak je to v zhode s Tvojou svätou vôľou, aby som mal novú prácu, ako Ťa často o ňu prosím, učiň, prosím Ťa, aby to bolo čim skôr. Amen.

  Reply
 • 5. júna 2016 at 1:03
  Permalink

  Pane Ježišu, prosím Ťa, urovnaj naše vzťahy so susedou

  Reply
 • 1. apríla 2016 at 10:14
  Permalink

  Prosím Ťa Drahý Ježišu, uzdrav z choroby duše môjho syna a nevestu, prinavráť im stratenú lásku. Pošli im do cesty ľudí, ktorí im pomôžu k návratu k pravému Bohu, aby aj svoje deti vychovávali k láske k Bohu a blížnemu a mali v nich dobrý príklad. Drahá Matka, milostivá Panna Mária, prosím drž nad nimi svoju ochrannú ruku.

  Reply
 • 28. marca 2016 at 1:36
  Permalink

  Večný Otče. Skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Božské srdce Ježišovo obetujem krv a bolesti nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vytrpel za nás hriešnych, aby si mal zľutovanie s mojím synom Jozefom a uzdravil ho na tele i duši. Amen

  Reply
 • 13. februára 2016 at 11:34
  Permalink

  Ďakujem za tieto modlitby a milosť, ktorú Boh udeľuje tým, ktorí sa to modlia. Kiežby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *