SME ZACHRÁNENÍ

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy, ktorá vyšla v roku 1740 v Toulouse vo Francúzsku. Napísal ju páter Adrien Parvillers zo Spoločnosti Ježišovej, apoštolský misionár vo Svätej zemi. Knihu aprobovali, schválili a odporučili cirkevné vrchnosti.

Jeho Svätosť pápež Pius IX. tieto modlitby poznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší. Jeho pápežské uznanie bolo potvrdené i samotným Bohom. Mnohým osobám, ktorú túto pobožnosť vykonali, sa ich prosby splnili. Okrem toho Boh ukázal aj viacerými nadprirodzenými znameniami, že táto pobožnosť, obsahujúca pätnásť modlitieb svätej Brigity, pochádza z neba.

Nasledujúce modlitby sú prevzaté z knihy Paradisus Animae Christianae z roku 1670. Zostavil ju Jacob Merlo Horst. Paradisus Animae Christianae bola modlitebná kniha, vo svojej dobe veľmi populárna, a bola vytlačená v mnohých jazykoch vrátane latinčiny. Svätá Brigita dlhý čas túžila poznať počet rán, ktoré Pán utŕžil počas svojho bolestného utrpenia. Jedného dňa sa jej Spasiteľ zjavil a povedal: „Moje telo dostalo 5480 rán. Ak si ich chceš uctiť, pomodli sa každý deň počas jedného roka pätnásťkrát Otče náš a pätnásťkrát Zdravas‘, Mária. K tomu pridaj modlitby, ktoré ťa naučím. Po uplynutí roka si tak uctíš každú z týchto 5 480 rán.“

Kríž, pri ktorom svätá Brigita počas mystického zážitku získala týchto pätnásť modlitieb, môžu pútnici vidieť aj dnes v kaplnke Najsvätejšej sviatosti v Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme. Traduje sa, že Kristus na kríži sa podľa prísahy očitých svedkov k Brigite otočil a pozrel sa na ňu. Na pamiatku tejto udalosti je v kaplnke umiestnený nápis: Pendentis, Pendente Dei Verba accepit aure accepit et verbum corde Brigitta Deum Anno jubilei MCCCL (Brigita sama visiaca na kríži prijala slová Boha visiaceho na kríži svojimi ušami a Boha Slovo prijala aj srdcom v jubilejnom roku 1350).

Táto pobožnosť by sa nemala vynechať ani jediný deň. Ak je však pre vážne prekážky nemožné sa tieto modlitby pomodliť, duša nestratí milosti spojené s touto pobožnosťou, ak sa v danom roku pomodlí vynechané modlitby dodatočne. Tieto modlitby môžu slúžiť aj ako krížová cesta

Pápežské schválenie

Pápež Pius IX. tieto modlitby uznal, 31. mája 1862 schválil a ako zodpovedajúce pravde ich považoval za veľmi užitočné pre spásu duší.

 

Prvá modlitba

Ježiš môj, ty si večná sladkosť tých, ktorí ťa milujú. Ty si radosť, ktorá prevyšuje všetky radosti. Ty si túžba, záchrana a nádej každého hriešnika. Keď si prijal ľudskú prirodzenosť, ukázal si nám, že je tvojou horúcou túžbou z lásky k nám prebývať medzi ľuďmi až do konca čias. Spomeň si na všetko utrpenie, ktoré si znášal od chvíle, keď si sa stal človekom. Najmä však počas svojho bolestného utrpenia, ako to pred všetkými vekmi určil Boží plán. Spomeň si na smutnú a horkú chvíľu, keď si sám priznal: „Moja duša je smutná až na smrť.“ Stalo sa tak po Poslednej večeri s tvojimi učeníkmi, ktorým si umyl nohy, podal svoje najsvätejšie telo a najsvätejšiu krv, rozprával sa s nimi o svojom nastávajúcom utrpení a poskytol im slová útechy. Mysli na súženia a tieseň, ktoré si vytrpel pred ukrižovaním, na Judášovu zradu, na zradu tvojho národa, ktorý si vyvolil a pozdvihol, na falošných svedkov, ktorí ťa obžalovali, a na troch sudcov, ktorí ťa súdili. Spomeň si na chvíle, keď ťa olúpili o tvoje šaty a obliekli do rúcha potupy a výsmechu, priviazali ťa k stĺpu, bičovaním roztrhali tvoje telo. Na hlavu ti natisli tŕňovú korunu, do rúk ti dali trstinu, prikryli ti tvár i oči, udierali ťa, zasypali ťa urážkami a výsmechom. Prosím ťa, na pamiatku svojho utrpenia, ktoré si pre mňa vydržal, udeľ‘ mi pred smrťou milosť opravdivej ľútosti, čistej a úprimnej spovede, milosť hodného zadosťučinenia a odpustenie všetkých mojich hriechov. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Druhá modlitba

Ježiš môj, Stvoriteľ neba i zeme, teba nič na svete nemôže obsiahnuť. Svojou mocou držíš a zjednocuješ všetko. Spomeň si na mučivé bolesti, ktoré si vytrpel, keď tvoje sväté ruky a nohy pripevňovali ku krížu a tupými klincami pribíjali na jeho drevo. Tvoje sväté telo nebolo v žiaducej polohe. V krutej nenávisti, spôsobujúc ti nové bolesti, s hroznou zúrivosťou ťa vystreli na kríž, všetkými smermi ti ťahali a trhali údy, čím zväčšovali tvoje utrpenie. Prosím ťa, pri spomienke na svoje sväté bolesti pri ukrižovaní, daruj mi milosť bázne pred tebou. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Tretia modlitba

Ježiš môj, nebeský lekár, ty si bol pribitý na kríž, aby si svojimi ranami zahojil naše rany. Spomeň si na svoje oslabené a zranené údy, z ktorých ani jeden nezostal neporušený. Nijaké utrpenie nie je porovnateľné s tvojím utrpením. Od hlavy až po päty ani najmenší kúsok tvojho tela neostal neporušený. Napriek tomu odpúšťaš všetkým a prosíš nebeského Otca za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Odvolávajúc sa na tvoje veľké milosrdenstvo a utrpenie, prosím ťa, daruj mi milosť, aby som si pri spomienke na tvoju preťažkú cestu kríža mohol vzbudiť dokonalú ľútosť a dosiahnuť odpustenie všetkých hriechov. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Štvrtá modlitba

Ježiš môj, ty si opravdivá radosť anjelov a raj všetkej nádhery. Spomeň si na zármutok a bolesť, ktoré si vytrpel, keď ťa tvoji nepriatelia ako zúrivé levy obkľúčili a mučili tisícami urážok, spôsobovali ti neopísateľné krutosti a pľuvali ti do tváre. Pre toto utrpenie a urážajúce slová, prosím ťa, Spasiteľ môj, ochraňuj ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pod svojou ochranou ma doveď k večnej spáse. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Piata modlitba

Pre tvoj nekonečný súcit a zľutovanie, najmä však pre tvoju dobrotu, ktorú si preukázal ľutujúcemu zločincovi, keď si mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji,“ prosím ťa, najmilší Ježiš, ukáž mi svoje milosrdenstvo v hodine mojej smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Šiesta modlitba

Ježiš môj, ty si najmilší túžobne očakávaný Kráľ. Spomeň si na svoje bolesti, ktoré si pociťoval, keď si nahý ako zločinec visel na kríži a všetci okrem najmilšej matky a niekoľkých najvernejších ťa opustili. Počas tvojho smrteľného zápasu tvoja matička trpela s tebou a ty si jej zveril svojho miláčika slovami: „Hľa, tvoj syn“ a Jánovi si povedal: „Hľa, tvoja matka!“ Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre meč utrpenia, ktorý prebodol dušu tvojej svätej matky, maj so mnou súcit vo Všetkých mojich ťažkostiach a starostiach telesných i duševných a buď mi nápomocný vo Všetkých skúškach, najmä však V hodine mojej smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Siedma modlitba

Ježiš môj, ty si nevyčerpateľný prameň dobroty. Spomeň si, ako si, visiac na dreve kríža vo
svojej nesmiernej láske preriekol: „Žíznim.“ Bol to tvoj smäd po večnej spáse všetkých ľudí. Prosím ťa, Spasiteľ môj, roznieť v mojom srdci túžbu po dokonalosti vo všetkých svojich Skutkoch. Uhas moju žiadostivosť‘ a túžbu po dočasných veciach. Amen.

Otče náš; Zdravas‘ , Mária

 

Ôsma modlitba

Ježiš môj, ty si sladkosť srdca a potešenie ducha. Spomeň si na trpkosť žlče a octu, ktoré si z lásky ku mne vypil. Prosím ťa, Spasiteľ môj, dopraj mi, aby som tvoje telo a tvoju drahocennú krv počas svojho života, najmä však v hodine smrti, dôstojne prijímal na útechu duše. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Deviata modlitba

Ježiš môj, ty si kráľovská cnosť a radosť mysle. Spomeň si na úzkosť a muky, ktoré si vytrpel vo chvíľach nadchádzajúcej smrti, keď si ponorený v trpkosti, urážaný a zneuctený hlasno zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Úpenlivo ťa prosím, Spasiteľ môj, pre túto svoju úzkosť, neopusť nás v našom utrpení. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Desiata modlitba

Ježiš môj, počiatok a koniec, život a sila všetkých okolností. Spomeň si, že od hlavy až po päty si bol ponorený v najhlbšej priepasti všetkých bolestí. Skrze veľkosť a hĺbku svojich rán ma nauč, Spasiteľ môj, kráčať po ceste svojich prikázaní, po ceste lásky k blížnemu, ktorá je široká a jednoduchá pre tých, ktorí ťa milujú. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Jedenásta modlitba

Ježiš môj, ty si najhlbšia priepasť milosrdenstva. Spomeň si na všetky bolesti a rany, ktoré si za mňa vytrpel. Spasiteľ môj, prosím ťa, ukry ma do hlbín svojich rán pred tvárou svojho Otca, rozhnevaného pre moje viny. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Dvanásta modlitba

Ježiš môj, ty si zrkadlo pravdy, znamenie jednotya puto lásky k blížnemu. Spomeň si na nespočetné množstvo rán, ktoré pokryli celé tvoje telo od hlavy až po päty a sfarbili ho červeňou tvojej presvätej krvi. Aké veľké utrpenie, objímajúce celý svet, si z lásky k nám vytrpel na svojom svätom prečistom tele! Milosrdný Ježiš, čo viac by si mohol pre mňa urobiť? Prosím ťa, Spasiteľ môj, vpíš svojou drahocennou krvou všetky svoje rany do môjho srdca, aby som v nich čítal tvoje utrpenie a lásku. Daj, aby som ti vytrvalo vzdával vďaky až dokonca. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Trinásta modlitba

Ježiš môj, ty si najmocnejší Pán, nesmrteľný a neporaziteľný Kráľ. Spomeň si na bolesti, ktoré si zniesol, keď už boli všetky sily tela i duše vyčerpané. Ty si sklonil hlavu a zvolal. „Je dokonané.“ Prosím ťa, Spasiteľ môj, pre tvoje súženie a bolesť, zmiluj sa nado mnou v hodine mojej smrti, keď sa úzkosť pokúsi zmiasť moju dušu. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Štrnásta modlitba

Ježiš môj, ty si jednorodený Syn Otca a verný obraz jeho múdrosti. Rozpamätaj sa, že keď bolo tvoje sväté telo umučené, tvoje srdce zlomené a hlbiny tvojho milosrdenstva otvorené, aby si nás vykúpil, odovzdal si svojho ducha slovami: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha! “ Pre tvoju drahocennú smrť ťa prosím, Kráľ nebeskej nádhery, posilní ma a pomôž mi vzdorovať diablovi, svetu a telu, aby som po svojej smrti žil naveky jedine u teba. Prijmi moju putujúcu dušu, ktorá sa vracia k tebe. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Pätnásta modlitba

Ježiš môj, ty si jediný pravý a plodný vinič. Spomeň si na svoju krv, ktorá vytiekla z tvojho presvätého tela tak, ako vyteká šťava z hrozna pod tlakom lisu. Zo svojho boku, prebodnutého kopijou vojaka, si vydal všetku krv i vodu do poslednej kvapky. Tvoje presväté telo bolo obetované na dreve kríža ako zväzok myrhy. Prosím ťa, najmilší Ježiš, pre svoje bolestné utrpenie a vyliatu drahocennú krv prijmi moju dušu v agónii smrti. Amen.

Otče náš; Zdravas‘, Mária

 

Záverečná časť

Môj Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha, prijmi túto modlitbu vo svojej všetko presahujúcej láske, s ktorou si vytrpel všetky rany na svojom presvätom tele a zmiluj sa nado mnou, svojím služobníkom, i nad všetkými hriešnikmi, živými i mŕtvymi, daj nám svoju milosť, odpusť nám naše hriechy a daruj nám večný život. Amen.

 

Ježiš Kristus zjavil svätej Brigite aj ďalšie modlitby spolu s prisľúbením, že tým, ktorí sa počas dvanástich rokov denne pomodlia sedemkrát Otče náš a sedemkrát Zdravas‘, Mária ku cti jeho prečistej krvi, udelí veľké milosti. K siedmim modlitbám Otče náš a Zdravas‘, Mária je potrebné pridať tieto modlitby:

Na začiatku pobožnosti

Ježiš môj, chcem sa teraz sedemkrát pomodliť Otče náš a Zdravas‘ Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť vo svojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho božského srdca, vylepši a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na tvoje presväté človečenstvo na oslavu tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

 

Prvá modlitba: Obriezka

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvi preliatie Ježišovo na odčinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí a na odvrátenie smrteľných hriechov najmä mojich blízkych.

 

Druhá modlitba: Agónia

Otče náš; Zdravas ’, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti hrozné úzkosti Srdca Ježišovho na Olivovej hore, ako i každú kvapku jeho krvi, ktorou sa potil, keď videl svoje budúce utrpenie za hriechy môjho srdca i za hriechy Všetkých ľudí. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a rozmnož v nás lásku k tebe a k blížnemu.

 

Tretia modlitba: Bičovanie

Otče náš; Zdravas ‚, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Odvráť‘ od nás, prosím ťa, podobné hriechy a zachovaj našu nevinnosť, najmä u mojich blízkych.

 

Štvrtá modlitba: Korunovanie tŕním

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti rany, bolesti a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás potupne a bolestne korunovaný tŕním. Obetujem ti ich za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a daj, aby sme šírili Kristovo kráľovstvo na zemi.

 

Piata modlitba: Krížová cesta

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec. skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti Ježišovo utrpenie na ceste jeruzalemský mi ulicami až na Kalváriu, najmä jeho svätú ranu na pleci, ako zmierenie za moje hriechy i za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je odčinením za to, že sa tak často zdráhame niesť svoj kríž a reptáme proti tvojim príkazom, ako aj za všetky hriechy nášho jazyka. Odvráť od nás, prosím ťa, podobné hriechy a nauč nás milovať tvoj svätý kríž.

Šiesta modlitba: Ukrižovanie

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a Najsvätejšie Srdce Ježišovo obetujem ti tvojho božského Syna na kríži, jeho bolestné ukrižovanie i jeho vyzdvihnutie. Obetujem ti jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy jeho presvätej krvi, ktorá sa za nás vyliala. Obetujem ti jeho chudobu, jeho dokonalú poslušnosť, všetky jeho duševné i telesné utrpenia, jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi ako zmierenie za hriechy moje i mojich detí a za hriechy všetkých ľudí; za všetkých, ktorí nás predišli k tebe, zvlášť za kňazov a rehoľníkov, aj za tých, ktorí sa prehrešili proti rehoľným pravidlám a sľubom. Obetujem ti toto všetko za chorých a umierajúcich, za tvojich kňazov i laikov; za úmysly Svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v jeho Cirkvi, ako i za všetkých kresťanov na celom svete.

 

Siedma modlitba: Prebodnutie kopijou

Otče náš; Zdravas‘, Mária

Večný Otec, prosím ťa, prijmi drahocennú krv a vodu, ktorá vystrekla z rany Ježišovho srdca pre potreby svätej Cirkvi i ako náhradu za zmiernenie hriechov celého ľudstva. Bože buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah jeho svätého srdca nech zmyje moje viny i viny všetkých ľudí. Voda z Kristovho boku nech zmyje tresty za moje hriechy a nech zhasí plamene očistca môjho, mojich blízkych i všetkých duší, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *