Život Cirkvi vo svete 43/2021

Obsah

Pápež František varoval pred „novým fundamentalizmom“

„31. októbra pôjdeme odetí za svätcov od domu k domu“

Homília: „Súčasná cesta do neslobody“

Rakúsko: Aj biskupi zavádzajú „OTP na pracovisku“

Návšteva Joe Bidena u pápeža je aj signálom biskupom

Nový Zéland: Povinná vakcína má vytvoriť nový triedny systém!

Rakúsko: Ako sláviť svätú omšu primerane dobe?

Nemecko: Antikoncepčná pilulka stále menej obľúbená!

USA: Mníška nalieha na rodičov nevydať deti diabolstvu

Kňaz: „Manifest chápem ako proti-hnutie k ‚synodálnej ceste‘“

Limburská diecéza hrdo dokumentuje tetovanie v KOSTOLE!

USA: Arcibiskup vyzval k modlitbe a pôstu za obrátenie Pelosiovej

Amnesty Int. kritizuje obmedzovanie slobody názoru za pandémie!

Kanada: Politik zakladá kresťanskú stranu

Uniformné médiá a strata hodnôt na Západe

Spojte sa so svätými v nebi a dušami v očistci. Účinne vám pomáhajú!

Je sviatok Všetkých svätých – musíte na nich pozerať s radosťou, dôverou a veľkou nádejou. … Tu hore vytvárajú obrovskú korunu zo svetla a spolu s vašou nebeskou Matkou spievajú večnú chválu Najsvätejšej Trojici! Tí, ktorí žili na zemi ako moje najmenšie deti, ochotne ma počúvali a nasledovali na ceste, ktorú som im predznačila, tvoria teraz žiarivú korunu lásky, radosti a slávy okolo môjho Nepoškvrneného Srdca.
Moje materinské Srdce zjednocuje vás dnes v mimoriadnom spoločenstve života so všetkými vašimi bratmi v raji a s tými, ktorí majú teraz istotu, že budú zachránení, ale v čase svojej osobnej očisty trpia v očistci. …
Duše v očistci mi môžu darovať pomoc svojho utrpenia a svojich nepretržitých modlitieb. Preto sa nemusíte nikdy cítiť osamotení. Spojte sa užšie so svätými v nebi a s dušami v očistci. Tie sú vám veľmi blízko, vidia všetky vaše ťažkosti, poznajú strašné úskoky, ktoré vám kladie môj protivník a neustále vám účinne pomáhajú!
Som Matka a Kráľovná všetkých svätých. Som Vojvodkyňa celého zástupu.
Som Matka celej Cirkvi – bojujúcej, trpiacej a víťaznej“. (Všetkých svätých 1983)

Pápež František varoval pred „novým fundamentalizmom“

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Kázanie svätého Pavla je celé sústredené na Ježiša a na jeho veľkonočné tajomstvo. Veď apoštol sa predstavuje ako zvestovateľ Krista a to Krista ukrižovaného (porov. 1 Kor 2,2). Galaťanom, ktorí sú v pokušení zakladať svoju nábožnosť na dodržiavaní predpisov a tradícií, pripomína stredobod spásy a viery: Pánovu smrť a zmŕtvychvstanie. Robí to tak, že pred nich stavia realizmus Ježišovho kríža. Píše: «Kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!» (Gal 3,1). Kto vám počaril, aby vás vzdialil od ukrižovaného Krista? Je to pre Galaťanov nelichotivý moment…
Aj dnes mnohí hľadajú náboženské istoty skôr než živého a pravého Boha, sústreďujú sa na rituály a predpisy, namiesto toho, aby celou svojou bytosťou prijali Boha lásky. A toto je to pokušenie nových fundamentalistov, ktorým, ako sa zdá, naháňa strach cesta, ktorú treba prejsť, a nejdú dopredu, ale vracajú sa späť, lebo sa cítia bezpečnejšie: hľadajú istotu Boha, a nie Boha istoty…
Preto Pavol žiada Galaťanov, aby sa vrátili k tomu podstatnému, k Bohu, ktorý nám dáva život v ukrižovanom Kristovi. Svedčí o tom v prvej osobe: «S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus» (Gal 2,19.20). A v závere listu hovorí: «Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet» (6,14). 028 008

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-10/katecheza-o-liste-galatanom-14-ovocie-ducha-svateho.html

* * * * * * *

„31. októbra pôjdeme odetí za svätcov od domu k domu“

Farníci Baindlkirchu v Augsburskej diecéze v Nemecku aj tento rok vyhlásili:
„Nechceme, aby Halloween potlačil náš kresťanský sviatok Všetkých svätých!“

Augsburg, 26.10.2021 (kath.net/pl) 028 007 – Farnosť Baindlkirch v nemeckej Augsburskej diecéze plánuje krásnu akciu v predvečer Všetkých svätých. „Príď zaodetý ako svätý“ – uvádza sa na plagáte.
„Od 17. hodiny sa plánuje pobožnosť so sviečkovou procesiou a potom sa vyberieme oblečení za svätých od domu k domu. Na záver zapálime vatru na námestí pred kostolom a dáme si horúce kakao.“ Sympatické podujatie sa sústreďuje najmä na rodiny. Plagáty, ktoré farnosť vyvesila, informujú:
„Nechceme, aby Halloween potláčalo našu slávnosť Všetkých svätých. Touto akciou chcem vydať proti tomu pozitívne znamenie. Malí aj veľkí majú mať radosť zo svätcov Cirkvi a vydávať o tom iným svedectvo.“
Výslovne sa poukazuje na rozdiel medzi slávnosťou Všetkých svätých a Halloweenom:
„V Halloweene využíva obrovský priemysel hru so zlými duchmi, aby s našou účasťou dosiahol zisk.“
V brožúrke na 20 stránkach sa usiluje diecéza dodať slávnosti znova pôvodný význam. Sú tam aj návody na pobožnosti, vyrezávanie tekvíc v tomto zmysle, alebo na zaoberanie sa svojimi nebeskými patrónmi.

Zell am Ziller

„Súčasná cesta do neslobody“

Homília dekana Dr. Ignaza Steinwendera:
„Vnútorná sloboda rastie, ak sme ochotní hľadať pravdu pre ňu samu a tým sa stať odolnejšími voči propagande a politickej korektnosti.“

Salzburg, 28.10.2021 (kath.net) 028 006
Kath.net uverejnil homíliu dekana Salzburskej arcidiecézy z Farnosti Zell am Ziller Dr. Ignaza Steinwendera k štátnemu sviatku Rakúska 26. októbra. Uvádzame výber z homílie:

Milí veriaci! Apoštol Pavol v Liste Rimanom hovorí o slobode Božích detí a Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, ktoré už na tomto svete rastie ako horčičné semienko. Je teda vhodné, aby sme v dnešný štátny sviatok ako občania Božieho kráľovstva uvažovali o slobode a našom vzťahu k štátu.
Pravý dôvod na oslavu! Oslavujeme to, čo sme pred 66 rokmi znovu dosiahli – slobodu štátu, demokraciu, spoločenstvo s hodnotami, oslavujeme históriu krajiny a pestujeme povedomie vzťahu k domovu. Oslavujeme tak povediac vlastnú identitu! Môžeme sa tešiť, že žijeme v krásnej krajine, že máme mnohé duchovné, kultúrne a iné poklady. Keď tak robíme napriek dramatickým smerom vývoja a nebezpečiam, napriek naliehavej otázke, ako je to so slobodou dnes a kam smerujeme, tak to robíme tak, že si uvedomujeme túto pravú identitu, nebezpečia pre slobodu a našu zodpovednosť.
Aký je hlbší význam štátneho sviatku? Pochopíme to, keď rozoznáme dve chybné formy štátu – nacionalizmus a jeho protiklad – znehodnotenie vlastnej identity. Nacionalizmus je zbožsťovaním národa, ktoré sa spája s podceňovaním iných národov. … Opakom je nenávisť k sebe ako národu, podceňovanie vlastnej histórie a zbožsťovanie iných národov bez povedomia identity. …
Dalo by sa to porovnať s postojom človeka voči sebe samému. Je to egoizmus, zbožsťovanie svojho ja, čo sa stáva mierou všetkých vecí. Egoizmus ide na úkor druhého. Alebo vidíme to vlastné iba negatívne a všetko iné skrášľujeme. Medzi tým spočíva pravé sebapoznanie. Pozitívne prijatie seba, radosť z toho, že sme a vedomie: Som milovaný Bohom, vyvolený a povolaný – som Božie dieťa. To možno na úrovni štátu chápať ako pozitívne sebaprijatie – ako lásku k otčine, cenenie si vlastnej histórie, kultúry a iných koreňov nášho spoločenstva.
Štátna zmluva bola plodom cesty ku slobode. Dnes slávime to, čo sa v r. 1955 podarilo alebo dokonalo. … Spomíname ako minister zahraničia Leopold Figl vystúpil na balkón so slovami: Rakúsko je slobodné! Figl vedel, čo to znamená. Prežil ťažké roky mučenia v koncentráku a roky húževnatých rokovaní. … Sloboda nám nepadla do lona.
Ako kresťania môžeme povedať, že to bol aj Boží dar a slobodu mnohí ľudia vybojovali. Uvediem tri zvláštne dôvody:
Prvý: Sloboda bola vymodlená! Státisíce ľudí sa denne modlili ruženec v tzv. Ružencovej kajúcej krížovej výprave.
Druhý: Tisíce Rakúšanov trpeli v koncentrákoch a inak najmä aj za slobodu. Ako vyznávači radšej znášali tvrdé mučenia, než by mali zanechať vnútornú slobodu!
Tretí: Mnohí, mnohí ľudia mali po vojne vôľu mať slobodu a tá bola väčšia ako egoistické záujmy atď.

Súčasná cesta do neslobody

Milí veriaci! Cesta k štátnej zmluve bola cesta k slobode. Sloboda je dar, o ktorý treba denne zápasiť. Vždy znova možno upadnúť do jarma otroctva. Každá generácia si musí slobodu vybojovať. Akonáhle o ňu nezápasíme, začína sa zmenšovať. V súčasnosti môžeme pozorovať najmä tri tendencie, ktoré možno označiť ako cestu do neslobody. Tie majú predovšetkým aj duchovnú príčinu.

Jedna tendencia je pokusom o zrušenie suverenity štátov, čo vidíme v konflikte medzi Poľskom a EÚ. Ide o rozhodovanie o smerovaní Európy. Má sa EÚ stať „domovom otčín“, ako to zamýšľali jej otcovia zakladatelia, alebo má Európa byť centralistickým štátom, ktorý ignoruje ústavu národných štátov? Poliaci boli v boji o slobodu Európy viackrát rozhodujúci.
Za kráľa Jana Sobjeského Poľsko v r. 1683 rozhodujúco prispelo k oslobodeniu Viedne a záchrane Európy. Poliak Ján Pavol II. rozhodujúco prispel k zániku komunizmu a k zabráneniu komunistických revolúcií v Latinskej Amerike. A teraz Poľsko v rozhodujúcej chvíli bojuje o národno-štátnu slobodu v rámci EÚ a ide o dramatické rozhodnutie o smerovaní EÚ.

Inou tendenciou je rušenie základných práv zmenami zákonov a lebo ústavy, ktoré podľa katolíckeho chápania ako prirodzené právo zmenené byť nesmú. To sa dialo už v zákonodarstve o potratoch, kde sa opustilo právo na život nenarodeného a teraz sa deje pri úpravách asistovanej samovraždy, čo je vstupnou bránou prietrže hrádze smerom k eutanázii. Deje sa to aj zákonmi proti ochrane rodiny a masívnym obmedzovaním slobody opatreniami proti korone a nútením k očkovaniu.
V r. 1941, na slávnosť Krista Kráľa salzburský arcibiskup Sigismund Waitz mal v dóme ostrú homíliu proti politike nacistov, pričom poukázal na Desatoro, na porušovanie základných ľudských práv a citoval sv. Augustína:
„Remota itaque iusitia quid sunt regna nisi magna latroncinia?“ (Odober právo – a čo je potom štát iné ako veľká banda lúpežníkov.)
Keď sa na druhý deň objavilo gestapo v Dóme sv. Petra a pýtalo sa na arcibiskupa, sestrička povedala: „Pán arcibiskup dnes zomrel.“ A naozaj zomrel – zrejme z veľkého rozčúlenia.
Najhlbšiu príčinu cesty do neslobody tvorí súčasný morálny úpadok, spôsobený rapídnym odpadom od viery. Demokracia žije z predpokladov, ktoré si sama nedáva. Ak poľaví viera, vedie to k hospodárskemu poklesu a strate demokracie a slobody. Blahobytná spoločnosť, šíriaci sa hedonizmus vedú k duchovnej slepote, chýbajúcej obetavosti a strate slobody.

Úlohy kresťana

Ak pozorujeme súčasný vývoj, povieme si – čo možno ešte vlastne oslavovať? Mnohí sa sťažujú na situáciu, ale nechcú vidieť duchovné príčiny. Kritika nešvárov nevedie k ich prekonaniu. Práve preto má hlbší zmysel sláviť štátny sviatok, ak si uvedomíme, čo slávime, čo (ešte) všetko máme a ako sme ochotní zachovať si to – zachovať si pravú slobodu Božích detí. K tomu treba:
Predovšetkým obrátenie a obnovu vo viere.
Pestovanie povedomia o vlasti a histórii.
Vnútorná sloboda rastie, ak sme ochotní hľadať pravdu pre ňu samu a tým sa staneme odolnejšími voči propagande, politickej korektnosti, ktorá určuje, čo smieme alebo musíme povedať.
Zasadzujme sa za základné práva na život, na slobodu názoru, pohybu, právo na prácu at. Prispievajme k budovaniu spoločnosti
Stavajme vôľu bojovať za slobodu nad egoistické záujmy a prijmime aj nevýhody a utrpenie v tomto boji.
Dôverujme moci modlitby ako kresťania povolaní k slobode Božích detí. Apoštol Pavol hovorí:
„… aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí, (Rim 8, 21)
Čakáme na to, že sa prejavíme ako Božie deti. Myslíme na Ježišove slová, že Božie kráľovstvo rastie ako horčičné semienko a šíri sa ako kvas v ceste. Ak sa budeme orientovať na Boha a zostaneme mu verní, ak budeme najprv hľadať Božie kráľovstvo, tak nám bude všetko ostatné – aj sloboda – pridané. Modlime sa v v tomto zmysle za našu otčinu! Amen.

Rakúsko: Aj biskupi zavádzajú „OTP na pracovisku“

Nová kapitola obmedzovania slobody – po prvý raz sa musia nezaočkovaní podriadiť pravidelným testom aj v životne dôležitých oblastiach!

Viedeň/Salzburg , 28.10.2021 (kath.net/mk) 028 005 – Biskupská konferencia Rakúska privolila k vládou vyhlásenej povinnosti OTP (nem. 3G) na pracovisku, ktorá má platiť od pondelka. Takto nám odpovedal na otázku predseda BKR arcibiskup Franz Lackner.
Nový predpis otvorí v bode obmedzovania slobody novú kapitolu, pretože po prvý raz sa musia nezaočkovaní podriadiť pravidelným testom aj v životne dôležitých oblastiach! Vo Francúzsku a Taliansku vyvolali podobné nariadenia protesty širokej verejnosti. Pre mnohých ľudí sú zrejme pravidelné testy neúnosné. Takže táto povinnosť sa rovná núteniu ľudí dať sa zaočkovať.
Výslovným cieľom vlády je zvýšiť kvótu zaočkovanosti. Minister zdravotníctva Mückstein v tejto súvislosti hovoril o tom, že treba rozpáliť „turbo vakcinácie“.
Biskupská konferencia však súhlasí aj s týmto novým opatrením a dokonca v reakcii vyhlásila:
„Opatrenie OTP máme už realizované vo viacerých diecézach a zariadeniach.“
Očividne sa tu myslí aj na konzekvencie a „odporcom testovania“ sa odoprie plat, hoci sú schopní a ochotní pracovať.
Žurnalisti poukazujú na skutočnosť, že Kongregácia pre náuku viery ako najvyššia autorita v otázkach mravov, uvádza, že nesmie existovať nijaké donucovanie k očkovaniu. Avšak na to biskupi lapidárne reagovali, že aj v samotnom Vatikáne platí od októbra opatrenie OTP na pracovisku.

Návšteva Joe Bidena u pápeža je aj signálom biskupom

Washington, 27.10.2021 (KNA) 028 004 – Keď pápež v piatok prijme Joe Bidena vo Vatikáne stretnú sa dve spriaznené duše. Pápež nemá rád pompézne vystúpenia rovnako ako Biden prezývaný ľudovo „strýko Joe“. Spoločnú majú radosť z priameho rozhovoru, záujem o partnera v rozhovore a priateľské pokladanie ruky na plecia druhého. Stoja pred podobnými problémami. Biden prevzal hlboko rozdelenú krajinu, ktorej občania si navzájom vôbec nedôverujú. Pápež má zasa problémy roztrhnuté časti Cirkvi udržať pohromade.
Spoločným problémom je pre nich veľká nedôvera, ktorá ich zasahuje z Biskupskej konferencie USA. V tej dominujú
biskupi menovaní sv. Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI. Ich agenda sa jasne odchyľuje od agendy reformátora vo Vatikáne.

František kladie dôraz na pastoráciu, zatiaľ čo mnohým biskupom v USA ide najmä o čistotu náuky Cirkvi.
Pápež si robí starosti o svetovú klímu, sociálnu spravodlivosť a migráciu, zatiaľ čo biskupi majú na zreteli hlavne potraty a náboženskú slobodu!

No aj František sa zasadzuje za utláčaných kresťanov a potrat nazval vraždou. Postoj biskupskej konferencie naopak vyvoláva otázky pre pápeža. Americkí biskupi napr. pápežovu encykliku „Laudato si“ pri hlásaní viery takmer ignorujú. Vidno to z univerzitnej štúdie, ktorá zhodnotila 12 077 príspevkov biskupov v 171 zo 178 diecéz medzi júnom 2014 a júnom 2019. Asi 53 biskupov sa zaoberalo zachovaním stvorenstva vcelku 93 krát. A často sa význam encykliky zľahčuje.

Po Pelosiovej teraz aj Biden

Na programe rozhovoru Františka s Bidenom je oficiálne pandémia, zvládnutie klimatickej krízy a sociálna spravodlivosť. V týchto témach sa zhodujú. Biskupská konferencia sa však stavia ku katolíkovi v Bielom dome pre jeho liberálne postoje k potratu a k „manželstvu“ rovnakých pohlaví ako k protivníkovi. Teraz predseda KB USA, arcibiskup José Gomez založil ešte aj komisiu na riešenie „problému Biden“! Bol tu aj pokus vylúčiť Bidena ako aj Pelosiovú a iných demokratov zo svätého prijímania, ak nebudú zachovávať katolícku náuku. Tento postoj Františkovi prekáža – veď trvá na tom, že prístup ku sviatostiam sa má riešiť ako pastoračný a nie politický. Demonštratívne prijal pápež nedávno aj Nancy Pelosiovú vo Vatikáne a stretnutím s Bidenom tri týždne pred jesenným zasadnutím BK USA v Baltimore od 15. novembra vydáva ďalší signál.

Rím a americký episkopát nejednotní

Teológ Massimo Faggioli z Univerzity Villanova komentuje: „Medzi Vatikánom a americkými biskupmi je zásadný rozkol. A Biden stojí presne v jeho strede. Obrazy stretnutia z Vatikánu hovoria viac než dosť.“
To, že sa pápež zastáva prístupu Bidena, Pelosiovej a iných ku sviatostiam konzervatívcom neuniká. O to viac by podľa pozorovateľov mohli byť teraz motivovaní svoj dokument o Eucharistii – na príkaz Ríma zľahčený – na jesennom zasadnutí znova priostriť.

Teológ George Weigel, vplyvný hovorca katolíckej „pravice“ napísal pre „First Things“:
„Prezident Biden by sa mal sám od seba vzdať svätého prijímania, keďže nie je v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Ďalej je povinnosťou každého duchovného pastiera odcudzených katolíkov príslušne poučiť a priviesť k disciplíne.“

Cirkev v USA rozdelená

Úder Bidenovi by sa mohol vykladať aj ako útok na pápeža, veď Biden sa v interview v r. 2016 prejavil ako veľký prívrženec pápeža Františka: „Milujem tohto chlapíka!“
Teológ Gerald Fogarty z Univerzity vo Virgínii pre „Washington Post“ vyjadril očakávanie, že reakcie na stretnutie vo Vatikáne tieto napätia zviditeľnia:
„Nikdy predtým nebola katolícka cirkev v tejto krajine taká rozštiepená ako v súčasnosti!“

Nový Zéland: Povinná vakcína má vytvoriť nový triedny systém!

Wellington, 26.10.2021 (LifeSiteNews) 028 003 – Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová pripustila, že plánované nové covidové reštrikcie povedú k tomu, že nezaočkovaní ľudia sa stanú občanmi druhej kategórie s menšími slobodami ako očkovaní.
Premiérka to povedala v interview pre NZ Herald minulý piatok v diskusii o novom „semafóre opatrení“, ktorý vylúči lockdowny pre zaočkovaných, keď krajina dosiahne 90-percentnú zaočkovanosť. Nový systém však uloží oveľa prísnejšie opatrenia nezaočkovaným!
New Zéland má najnižšiu úmrtnosť na covid na hlavu vo svete – má iba 28 úmrtí a menej ako 6000 prípadov infekcie od marca 2020 v krajine s 5 miliónmi ľudí.
Keď vydavateľ NZ Heraldu Derek Cheng komentoval, že nový systém vytvorí dve triedy občanov a nahodil, že premiérka sa na to asi nepozerá rovnako, ona potvrdila, že toto je skutočne vystihuje to, čím tento systém má byť!
„Takže vy ste v podstate povedali, že to asi tak nevidíte, ale že tu naozaj budú dve odlišné triedy ľudí – zaočkovaní a nezaočkovaní. A zaočkovaní budú mať všetky slobody a práva,“ povedal Cheng.
Na to premiérka reagovala prikývnutím a slovami: „Takto to je, áno.“ Potom vyhlásila:
„Covidové pasy nemajú iba podporiť zaočkovanosť. V skutočnosti nie sú iba nástrojom na zvýšenie vakcinácie, sú skôr nástrojom istoty. Dovolia ľuďom cítiť sa bezpečne s vedomím, že sú obklopení iba zaočkovanými. To by sme mali ponúknuť zaočkovaným ľuďom, tú istotu, že robíme pre nich všetko, aby boli v bezpečí a mohli si veci užívať v pokoji.“
Premiérka však zabudla spomenúť, že aj zaočkovaní môžu prenášať vírus. …

Rakúsko: Ako sláviť svätú omšu primerane dobe?

Graz, 26.10.2021 (KAP) 028 002 – „Ako sláviť omšu primerane dobe?“. Otázke ako má vyzerať ideálna svätá omša 21. storočia chce prísť na koreň rakúska Diecéza Graz-Seckau. Podnetom bola diskusia okolo televíznych omší z Farnosti Hartberg a jej úsilie o inovácie nad mieru daných liturgických predpisov.
Nedávno totiž po televíznom prenose letnej omše pri jazere na kúpanie pri Hartbergu vypukla diskusia, koľko odklonu od liturgickej tradície v Katolíckej cirkvi, možno ešte tolerovať!

V pondelok sa rázne ozval aj prezident Rakúskej komisie pre cirkevnú hudbu Franz Karl Praßl, že predpísané pevné časti katolíckej liturgie sa nesmú nijako svojvoľne meniť!

Treba si teda otázku adekvátneho „ars celebrandi“ postaviť uvedomelejšie a to má byť aj ťažiskom synodálneho procesu v Steiermarku, ako vyhlásil diecézny biskup Wilhelm Krautwaschl.
Nedávne negatívne aj pozitívne reakcie v diskusii o prenose televíznych omší z Farnosti Hartberg pod vedením farára Jozefa Reisenhofera jasne ukázali, ako veľmi ľudia vidia slávenie svätej omše ako podstatný základ ich života s Bohom, ako povedal biskup. „To je pekné znamenie, No musíme ísť hlbšie a pýtať sa: Čo je liturgia? Čo je jadrom kresťanských omší a ako ho v dnešnej dobe vyjadríme?“
Diecéza chce teraz s odborníkmi spoločne analyzovať, ako čo najlepšie zlúčiť želania ľudí a predpisy a diskutovať o tom s farnosťou Hartberg, ako dodal biskup Krautwaschl.

Nemecko: Antikoncepčná pilulka stále menej obľúbená!

Berlín, 26.10.22%21 (kath.net) 028 001 – Aktuálne vyhodnotenie ukazuje, že stále menej mladých žien v Nemecku si dáva predpísať antikoncepčnú pilulku. Silný pokles jej užívania sa pozoruje najmä u 18 a 19-ročných žien. V r. 2015 ju bralo okolo 70 percent žien, iba za päť rokov to pokleslo na 50 percent. U dievčat 14 až 19-ročných vidno pokles zo 44 na 33 percent. Do akej miery to súvisí so stále viac informáciami o riziku trombózy, sa nedá s istotou povedať.
Správa RTL uvádza, že okrem rizika trombózy sú tu aj iné vedľajšie účinky ako depresia, či zmeny v hmotnosti.

USA: Mníška nalieha na rodičov nevydať deti diabolstvu

USA, (LifeSiteNews) 028 000 – Katolícka mníška v USA naliehavo vyzýva rodičov, aby nedovolili zaočkovať svoje deti proti covidu-19 vakcínou poškvrnenou bunkami potratených detí.
Matka Miriam od Božieho Baránka O.S.B., to uviedla v jednej časti jej každodennej televíznej relácie Mother Miriam Live. Komentovala tak nový plán Bidenovej vlády zaočkovať 28 miliónov detí od 5 rokoch vakcínami proti covidu.
Matka Miriam naliehavo vyzvala rodičov, aby odmietli tieto experimentálne vakcíny za každú cenu, no najmä ak pritom ide o ich deti, pretože vláda sa pripravuje presadiť „schválenie“ vakcíny pre maloleté detičky a vyhlásila:
„Nemáte právo vydať svoje deti napospas komukoľvek a už vôbec nie zlu!“
Mníška ostro napadla vakcíny ako „experimentálnu biologickú zbraň“, ktorá mala dokázateľne extrémne vedľajšie účinky u detí, ktoré sa zúčastnili klinických testov a povedala:
„Ani jedna z vakcín nerobí nič iné, ako že spôsobí poškodenie vášho zdravia alebo vás zabije.“
Najnovšia správa amerického Systému informovania o vedľajších účinkoch vakcín (VAERS) skutočne ukázala viac ako 21 000 vedľajších účinkov vrátane 24 úmrtí u detí od 12 do 17 rokov v USA.
Matka Miriam opísala kampaň očkovania detí ako „na 100 percent diabolskú“ a varovala:
„Keď sa rozhodnete pre očkovanie a povolíte vakcínu aj pre svoje deti, máte účasť na zle, keď sa nazdávate, že príde dobro. Nepríde. Príde smrť. Ak si deti dáte zaočkovať a zomrú hneď, alebo budú mať vážne vedľajšie následky – vy budete za to zodpovední!“
Povzbudila tiež rodičov, aby vzali svoje deti zo škôl, ktoré požadujú povinné očkovanie a aby nedovolili, aby ich deti boli „predmetom účinkov týchto zlých démonov.“
Relácia Matka Miriam Live sa vysiela denne o 10. hod. na EST Facebook, aj v rozhlase The Station of the Cross Catholic Radio Network a na LifeSiteNews. Minulé epizódy sú na: here.

Kňaz: „Manifest chápem ako proti-hnutie k ‚synodálnej ceste‘“

„Aj keď sa ‚synodálna cesta‘ v Nemecku tvári ako ‚cirkevná‘,
stojí mimo Cirkvi a proti Cirkvi! Pápežov sa list úplne ignoruje!“

Viedeň, 26.10.2021 (kath.net/Maria1.0) 027 999
Kath.net dokumentuje interview s viedenským kňazom Dr. Joachimom Heimerlom.

Vážený pán Dr. Heimerl, vďaka, že ste si našli čas na interview. Podpísali ste reformný „Manifest“ o pravej reforme a obnove Cirkvi. Môžete sa nám trocha predstaviť?
Dr. Heimerl: Pochádzam zo starej viedenskej rodiny a ako kňaz pôsobím v pastorácii pri Dóme sv. Štefana. Učím aj na gymnáziu a vypomáham aj v Bavorsku, kde som vyrastal. Na srdci mi leží najmä pastorácia chorých, keďže sám mám zdravotné problémy.

Čo vás viedlo podpísať Manifest?
Dr. Heimerl: Najprv – úprimná vďaka jeho iniciátorom! Cirkev podľa mňa veľmi hlboké reformy nepotrebuje. Čo však vždy potrebuje, je obnova v Duchu Svätom, ktorú jej sám Boh stále znova poskytuje a musí predovšetkým plniť úlohu evanjelizácie.
Manifest chápem ako hnutie proti tzv. „synodálnej ceste“ v Nemecku. Na to som čakal a za to som sa modlil, ako mnohí iní. Podpísať Manifest je katolíkovi a už vôbec kňazovi samozrejmosťou, alebo by aspoň malo byť. Všetci sme povolaní vydávať svedectvo o našej viere, vieru zachovávať a brániť ju. To robili mučeníci svojou krvou a robia to po celom svete – čo si sotva všímame – ešte aj dnes. Teda je pomerne malým svedectvom poskytnúť svoj podpis za Krista a za Cirkev.
Chcel by som tu jasne povedať: Aj keď sa „synodálna cesta“ tvári ako „cirkevná“, stojí mimo Cirkvi a proti Cirkvi. Kardináli Kasper a Müller to už jasne povedali rovnako, ako biskup Voderholzer. A naopak tento podpis vyjadruje presne toto: Stojíme pri Cirkvi a pri pápežovi a nie pri teologicky scestným konštruktoch, ktoré navrhuje „synodálna cesta“.

Deväť téz Manifestu reforiem sú protikladom návrhov „synodálnej cesty“. Ako hodnotíte najnovší vývoj jej zhromaždenia?
Dr. Heimerl: Tzv. „synodálne zhromaždenie“ sa už od počiatku rozlúčilo s náukou Cirkvi. Stačí si tie tézy prečítať a sotva nájdeme niečo, čo nie je proti náuke Cirkvi.
List Svätého Otca sa v Nemecku úplne ignoruje a tvrdí sa opak a to je niečo nehorázne, rovnako ako tvrdenie, že sú naďalej „katolícki“! Pritom sa naduto a svojprávne spochybňujú sviatosti, Cirkev ako univerzálna sviatosť spásy, aj autorita pápežov a koncilov. Ba dokonca sú už aj pokusy zo samovoľnej „plnej moci“ vynájsť novú cirkev – povedal by som – cirkev bez Boha!
O Ježišovi Kristovi je už sotva reč, ako vieme, vždy len o tom, ako vieru prinášať ľuďom a ako Ježiša najlepšie napasovať ľuďom dneška. Očividne pritom nikomu nenapadne Evanjelium, keď Ježiš povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16,23)
Tým je na tému „prispôsobenie viery duchu doby“ v podstate povedané všetko a tento Kristov verdikt vystihuje celú „synodálnu cestu“.
To, že v tom očividne pôsobí nemálo biskupov, dodáva celému pomerne nový a aj otrasný rozmer. Úlohou biskupa by naopak bolo vieru, takú aká je, hlásať a aj ju odvážne ju vyznávať. Každý biskup a každý kňaz to pred vysviackou prisahal na evanjeliá.
Správanie sa mnohých nemeckých biskupov pociťujem ako zahanbujúce. O to chvályhodnejšie sú výnimky ako biskup Vorderholzer a biskup Oster, ktorí neváhajú nebojácne zaujať jasný postoj.

Čo môžu robiť katolíci, ktorí sa nedokážu identifikovať so „syndálnou cestou“?
Dr. Heimerl: Musíme najmä prosiť Krista ako Pána Cirkvi, aby stál pri cirkvi v Nemecku. Veď Cirkev je Kristus sám a už preto je nezmeniteľná. Preto môžeme dôverovať pomoci Boha, ktorý vo svojej Cirkvi stále pôsobí.
Na druhej strane sa musíme aj aktivizovať – napr. podporou Manifestu a jasným postojom. Nesmieme tzv. synodálcom prenechať vo farnostiach voľné pole, aj keď vystupujú čo najhlasnejšie požadovačne a nepríjemne.

Mnohí ľudia sa cítia byť spojení s Manifestom, no netrúfajú si ho podpísať pre negatívne následky vo farnosti, či v práci. Čo by ste navrhli na zlepšenie kultúry diskusie?
Dr. Heimerl: Je hrozivé, že tzv. synodálci propagujú kultúru otvoreného dialógu a sami sa toho nedržia. Sám som zažil, že ženy začali počas mojej kázne kričať, iba preto že som urobil malú poznámku, že len muži môžu byť kňazmi a že je to nemeniteľná viera Cirkvi. No to, že sa prívrženci „synodálnej cesty“ takto sami odhaľujú, je o to lepšie! To sú predsa „plody“, na ktorých spoznáme „ducha“.
Chcel by som všetkých povzbudiť, aby sa verne priznávali ku Kristovi a k Cirkvi. Prirodzene, že to niečo stojí, ale to pri nasledovaní Krista ani nemôže byť inak.
Myslím často na bl. pátra Ruperta Mayera a na jeho heslo: „Ja nemlčím.“ Toho sa chceme držať pre Krista a byť jeho svedkami.

**********

Manifest reforiem uverejnili 29. septembra 2021 členovia „Pracovnej skupiny Kresťanská antropológia“ – iniciatívy kresťanov zaoberajúcich sa antropológiou, etikou, filozofiou, teológiou a publicistikou na stránke:
www.neueranfang.online/manifest.

Manifest má deväť téz:
1. Legitímnosť, 2. Reformná koncepcia, 3. Jednota s celou všeobecnou Cirkvou, 4. Moc, 5. Ženy, 6. Manželstvo, 7. Žehnanie zväzkov párov rovnakých pohlaví, 8. Kňazi a laici, 9. Zneužívanie.
Autori Manifestu vystavujú nemeckej „synodálnej ceste“ zdrvujúce vysvedčenie:
„Dramaticky v nej chýba čo aj náznak pravej reformy. V zameraní sa na vonkajšie štruktúry míňa jadro krízy. Ruší pokoj vo farnostiach, opúšťa cestu jednoty so všeobecnou Cirkvou, poškodzuje Cirkev v podstate jej viery a smeruje ku schizme.

Reformný Manifest si možno pozrieť a podpísať na stránke NOVÝ ZAČIATOK:

Limburská diecéza hrdo dokumentuje tetovanie v KOSTOLE!

Komentár: Petra Lorleberg

Frankfurt-Limburg, 27.10.2021 (kath.net/pl) 027 998 –
„V bočnej lodi Kostola Milej Panny Márie (foto) stojí stôl prikrytý kuchynskou utierkou, fóliou, plný dezinfekčných prostriedkov a jednorázových rukavíc. Veľký reflektor sa stará o potrebné osvetlenie, aby víťazke tetovacej súťaže KEB Tattoo-Challenge, Vanesse Sasovej vypichli tetovanie. Rozhodla sa pre citát, ktorý má zdobiť jej dolnú časť ramena:
‚Whatever souls are made of – his and mine are the same‘ (Nech duše pozostávajú z čohokoľvek, tá jeho a moja sú z toho istého). Tetovanie chce venovať svojmu priateľovi, v ktorom našla spriaznenú dušu. Podmienkou účasti na súťaži bolo uverejnenie obrázku svojho tetovania s náboženským či duchovným motívom. na Instagrame.
„Pred prvým sedením s Vanessou boli utenzílie tetovania posvätené pri svätej omši v kostole.“
Takto neobmedzene pozitívne opisuje Limburská diecéza predsedu Konferencie biskupov Nemecka Georga Bätzinga v tlačovom vyhlásení akciu tetovania, ktorá sa konala práve v Kostole Panny Márie vo Frankfurte. Zmätenému čitateľovi sa vynára otázka, či mesto už vôbec nemá nijaké iné priestory, ktoré mohlo dať na akciu k dispozícii?
„Touto akciou sa chceme s ľuďmi nášho mesta stretávať na jednej úrovni a s pohľadom na našu dobu,“ vyhlásil Markus Breuer, vedúci Centra katolíckeho vzdelávania dospelých vo Frankfurte. „Tetovania s kresťanským významom sú aj vyznaniami viery, ktoré idú pod kožu.“
Tetujúci zo Stuttgartu Silas Becks dodáva: „Takú retiazku s krížikom možno v každom čase odložiť, ale kresťanské tetovanie zostáva.“ A ešte tam smie vložiť aj trocha kritiky Cirkvi:
„Katolícka Cirkev je pozapínaná košeľa a niekedy robí dobre,ju trocha rozopnúť.“
Becks je spoluzakladateľ Katolíckeho vzdelávacieho zväzu pre tetujúcich. Pre veľkú odozvu 30 ľudí a 200 odrieknutí záujemcov potvrdil zopakovanie tejto akcie.
Diecéza predsedu KBN biskupa Georga Bätzinga k tomu euforicky napísala:
„Čoskoro teda znova naplní bzučanie ihly interiér Kostola Milej Panny Márie vo Frankfurte, aby sa vyznania viery dostali na kožu.“
Diecéza nám však zostáva dlžná vysvetlenie z akého dôvodu sa vyššie citovaná veta ‚Nech duše pozostávajú z čohokoľvek, tá jeho a moja sú z toho istého‘ môže čo len zďaleka chápať ako vyznanie viery v zmysle kresťanstva?

USA: Arcibiskup vyzval k modlitbe a pôstu za obrátenie Pelosiovej

„Zákon plánovaný v USA nie je ničím iným ako obetovaním detí! Každý rozumný človek so základným zmyslom pre morálku a čestnosť sa nevyhne tomu, že sa strasie hrôzou, keď sa také odporné zlo ukotví v zákone!“

San Francisco, 26.10.2021 (kath.net/pl) 027 997 – Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca vyzval katolíkov, aby sa každý týždeň modlili ruženec a každý piatok postili za tzv. katolíckych politikov, ktorí schvaľujú a podporujú potraty, aby sa ich srdcia obrátili. Menovite uviedol hovorkyňu Domu reprezentantov USA demokratku Nancy Pelosiovú, ktorá je v jeho arcidiecéze. Na modlitbovej akcii sa už podieľa 13 000 veriacich, ako informuje „CNS News“.
Konkrétne tým arcibiskup Cordileone reaguje na návrh zákona HR 3755, ktorý „by umožnil potrat v celej krajine na požiadanie v každom štádiu tehotenstva“! ako vysvetlil arcibiskup a povedal:
„V tejto otázke sa vyžaduje obrátenie sŕdc väčšiny našich poslancov v kongrese počínajúc hovorkyňou Domu reprezentantov Nancy Pelosiovou.“
Je zvlášť zahanbujúce, keď samozvaní katolíci majú účasť na takom zle – stačí, že sa zaň zasadzujú. Zvlášť katolíckych politikov prosím, aby počúvali na slová pápeža Františka, ktorý nedávno pri lete zo Slovenska do Ríma povedal:
‚Potrat je viac ako len problém. Potrat je vražda! …. Je to ľudský život! Tento ľudský život sa musí rešpektovať, tento princíp je taký jasný! Tým, ktorí to nedokážu pochopiť, chcem položiť otázku: Je správne usmrtiť ľudský život na vyriešenie problému? Je správne najať si vrahov na usmrtenie života?“
Arcibiskup Cordileone ešte dodal:
„Tento plánovaný zákon nie je nič iné ako obetovanie detí! Každý rozumný človek so základným zmyslom pre morálku a čestnosť sa nevyhne tomu, že sa strasie hrôzou, keď sa také odporné zlo ukotví v zákone!“
Za každého modliaceho sa odovzdajú Pelosiovej jednu ružu. Arcibiskup k tomu uviedol, že na túto myšlienku s ružami ho priviedol sviatok sv. Terézie z Lisieux a slová malej Terezky, že po svojej smrti nechá padať dážď ruží.
Nanci Pelosiovú srdečne prijal 9. októbra pápež František (foto). Či sa pápež dotkol jej veľkej angažovanosti za potraty nie je známe.

Amnesty Int. kritizuje obmedzovanie slobody názoru za pandémie!

Viedeň, 25.10.2021 (kath.net) 027 996 – Najnovšia správa Amnesty International (AI) vyslovuje zreteľnú kritiku celosvetového obmedzovania slobody názoru od začiatku epidémie koronavírusu.
„Veľké časti svetovej populácie trpia obmedzovaním slobody názoru. Je tu jasná súvislosť s opatreniami v dobe pandémie. Mnohé vlády na celom svete zabránili nezávislému spravodajstvu.“
AI tiež zdôrazňuje, že pojmom „Fake News“ sa hanobia aj názory alebo správy, ktoré sú kritické:
„Sloboda názoru je kľúčom, ako volať vlády na zodpovednosť za ich politické reakcie na krízu šírenia vírusu,“ zdôrazňuje A I.
Redaktor Alexander Wallasch k tomu napísal:
„Tak, teraz môžeme iba napäto sledovať, ako tzv. politicko-mediálny komplex chce prikrášliť to, že sa mu do cesty stavia akurát Amnesty International s obmedzovaním slobody názoru!“

Kanada: Politik zakladá kresťanskú stranu

Ontario, 26.10.2021 (kath.net/LifeSiteNews/mk) 027 995 – Prominentný kanadský politik Derek Sloan chce založiť v Kanade kresťanskú stranu. Pritom nejde o tú či onú ideológiu, ale o identitu Kanady ako „kresťanského národa“, ako hovorí. Politik sa zastáva náboženskej slobody a náboženskej tolerancie a základné hodnoty a štruktúry štátu považuje za kresťanské. Západné kultúry boli práve pre tieto svoje kresťanské základy scivilizované a aj sociálny štát sa na tom zakladá.
„Ak ich vytrhneme z koreňov, vznikne vákuum, ktoré sa naplní inými ideológiami,“ napomína Sloan. Tu poukazuje na ideológiu gender.
Kanadský politik má aj jasný postoj k potratu – považuje za bezprávie, že jedno z piatich tehotenstiev v Kanade sa končí potratom. A potrat je v Kanade možný až po narodenie dieťaťa!
Sloan by chcel vyvolať diskusie na túto tému a iné veľké strany priviesť k zaujatiu postoja, lebo v súčasnosti sa žiadna z nich nezasadzuje za ochranu života.

Uniformné médiá a strata hodnôt na Západe

Alexander Solženicyn a Západ. Z časopisu VISION 2000

Viedeň, 25.10.2021 (kath.net/http://vision2000.at) 027 994
To, čo Alexander Solženicyn pred 40 rokmi na západnej spoločnosti kritizoval, sa dnes hrozivo prejavuje: Manipulatívne mediálne spravodajstvo a bezbožný svetonázor, ktorý maskuje zlo. V dnešnej situácii sa tlač stala najmocnejším faktorom v západných krajinách – mocnejším ako zákonodarstvo, exekutíva a právny systém. Tu sa natíska otázka – na akom právnom základe bola tlač zvolená a komu sa musí zodpovedať? Za komunizmu je žurnalista samozrejme štátnym zamestnancom. Ale kto zveril žurnalistom na Západe moc, na ako dlho a s akými prednostnými právami?
Ešte niečo je prekvapujúce pre niekoho, kto prichádza z východu, kde je jednotná tlač. Pomaly objavuje spoločný trend priorít v tlači ako celku! Je to niečo ako móda – sú tu všeobecne uznávané modely posudzovania vecí, môžu tu byť rovnako zamerané obchodné záujmy, ktorých následky v konečnom dôsledku nie sú konkurenciou, ale zjednotením (…)
Bez jediného slova o cenzúre sa na Západe spôsoby myslenia a ideí, ktoré sú v móde, oddeľujú od tých, ktoré nie sú v trende. Nič nie je zakázané, ale to, čo nie je trendom sotva nájde časopisy alebo knihy a sotva sa dostane kolegom do uší. V zmysle zákona sú vedci slobodní, no sú ovplyvňovaní módou dňa.
Niet otvoreného útlaku ako na východe, napriek tomu diktátom všeobecnej mienky a tlakom všeobecného štandardu sa bráni nezávislým duchom prispieť svojím prínosom k verejnému životu. Spoločensky kráča Západ vpred v súlade so svojimi proklamovanými požiadavkami a vďaka svojmu veľkolepému technickému pokroku. A zrazu uviazne vo svojom súčasnom stave slabosti. To však znamená, že chyba musí spočívať zjavne v koreňoch, v základe myšlienkových predstáv minulých storočí. Tu uvediem vládnuci svetonázor, ktorý bol prvý raz vyvinutý v renesancii a potom našiel svoj politický výraz v osvietenstve. To sa stalo základom vládnutia aj sociálnej vedy a možno to označiť ako racionalistický humanizmus, alebo humanistická autonómia – hlásaná a presadená autonómia človeka od každej vyššej moci (…)
Tento nový spôsob myslenia, ktorý nám bol nanútený ako vedúca línia, popieral existenciu v človeku spočívajúceho zla a nevnímal nijakú vyššiu úlohu ako dosiahnutie šťastia tu na zemi. Základňa modernej západnej civilizácie tvorila hrozivý trend klaňania sa človeku a jeho materiálnym potrebám. (…)
Ak by mal humanizmus pravdu, keď vyhlasuje, že človek prišiel na svet, aby bol šťastný, tak by sa nenarodil, aby umrel. Keďže jeho telo je odsúdené umrieť, musí jeho úloha tu na zemi byť očividne skôr duchovnej povahy ako bezhraničného užívania si v každodennom živote. Nemôže to v nijakom prípade byť hľadanie najlepšej príležitosti ako nadobudnúť materiálne dobrá a potom si ich veselo – tak dobre ako len dá – užívať. Musí to byť plnenie trvalej serióznej úlohy, aby sa životná púť stala skúsenosťou morálneho rastu, aby sme potom opúšťali život ako lepší ľudia, ako keď sme ho začínali. Je teda úlohou doby preveriť zoznam bežných ľudských hodnôt. Alexander Solženicyn †

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *