Život Cirkvi vo svete 41/2022

O b s a h

Mons. Bober: Mojím cieľom je spájať …
Slávnosť v deň liturgickej spomienky sv. Jána XXIII.
Poslední šiesti žijúci konciloví otcovia
Pápež menoval 16 z nových kardinálov na posty vo Vatikáne
Kardinál Kasper: Iba Cirkev verná koncilu má budúcnosť
Synoda sa vidí ako pokračovanie 2. vatikánskeho koncilu
Pontifikát pápeža Františka a synoda
Zhromaždenie Opus Dei po pápežových zmenách

Švajčiarsko: Ružencová procesia v Einsiedelne
Biskup Strickland: Pravda Ježiša Krista nie je o názoroch!
Anglicko: Kňaz odsudzuje ´inkluzívne´ riskovanie spásy duší
Zambia: Katolícki biskupi ostro odsudzujú sodomiu
Francúzsko: Kňaz zranený „rasistickým“ útokom Alžírčana
Paríž: Nový interiér katedrály Notre Dame
Peter Seewald: Katolícky kánon vedie ku koreňom
Nový Zéland: Biskupi prijímajú ‘LGBT’ na katolíckych školách!
Sankcie EÚ proti Maďarsku a Poľsku zabudnuté kvôli Rusku
USA: Katolíci veria skôr v anjelov ako v Krista v Eucharistii
Mexiko: Viac ako milión ľudí na Pochodoch za život
Biskup Schneider: Tradičná omša už len v katakombách?
Katolícka cirkev v Lotyšsku a Estónsku

„Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier“

Zatiaľ čo môj nepriateľ zatemňoval Cirkev a uchvacoval toľko koristi medzi samotným pastiermi, ja som skryto vo svojom Srdci pripravovala novú Cirkev, plnú svetla. Je to tá istá Cirkev, ale obnovená, kde bude žiariť sláva Najsvätejšej Trojice a v ktorej sa všetci ľudia budú klaňať Ježišovi … V krátkom čase nezostane nič z veľkej temnoty, ktorá zahaľovala Cirkev. Po jej veľkom utrpení bude konečne pripravená na svoje znovuzrodenie – nová Cirkev svetla. (Don Gobbi na výročie posledného zjavenia vo Fatime – 13.10. 1973)

Hlasno volajte k Otcovi, ľutujte a robte pokánie! Nech stekajú prúdy milosrdenstva z Božského Srdca Syna na svet, ktorý bude dokonale obnovený mohutným pôsobením Ducha Svätého, aby v ňom znova zažiarila sláva Boha Otca. (13.10.1981)

Mons. Bober: Mojím cieľom je spájať … ponúkam otvorené srdce

Badín,11. 10.2022 (TK KBS) – Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Tlačovej kancelárii KBS poskytol rozhovor:Otec arcibiskup, po zvolení ste povedali, že je na čom stavať. Na čo teda chcete nadviazať?
Rád by som nadviazal na lásku, poslušnosť a milosrdenstvo otca Stanislava Zvolenského o Cirkev na Slovensku. Zhodou okolností sú to slová môjho biskupského motta, ktoré sa nachádzajú pod erbovým štítom: Cum caritate, oboedientia et misericordia – s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.

Slávnosť v deň liturgickej spomienky sv. Jána XXIII.

Vatikán, 11.10.2022 (VN) 028 866 – Pred 60-timi rokmi sv. Ján XXIII. otvoril II. vatikánsky koncil. Pri výročí tejto kľúčovej udalosti Cirkvi slávil pápež František v utorok 11. októbra o 17. 00 svätú omšu v Bazilike sv. Petra s celou Rímskou kúriou za hojnej účasti veriacich a za prítomnosti ekumenických zástupcov. Slávnosťou sa zároveň oficiálne začala trojročná príprava na Jubilejný rok 2025. Ešte pred svätou omšou zazneli úryvky z prejavu Gaudet Mater Ecclesia, ktorý predniesol pápež Ján XXIII. pri otvorení koncilu. Lektori predniesli i vybrané časti štyroch koncilových konštitúcií: vieroučnej konštitúcie o Božom zjavení Dei Verbum (Božie Slovo), konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium
(Posvätný koncil) , vieroučnej konštitúcie o Cirkvi Lumen gentium (Svetlo národov) a pastorálnej konštitúcie o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes (Radosti a nádeje). Slávnostný vstupný sprievod troch desiatok kardinálov a vyše 50 biskupov v bielych rúchach s mitrami na hlavách pripomenul úvodnú procesiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu z 11. októbra 1962. Pri slávnosti mali osobitné miesto relikvie sv. Jána XXIII. v presklenej rakve. Úlohu celebranta pri oltári zveril Svätý Otec kardinálovi Pietrovi Parolinovi. V lodi baziliky koncelebrovalo okolo 400 kňazov. Na záver slávnosti pápež František zapálil sviečky niektorým veriacim, aby plameň odovzdali celému zhromaždeniu. Všetkým veriacim symbolicky udelil mandát zachovávať učenie Koncilu. Vychádzajúc so sviecami na Námestie sv. Petra si prítomní pripomenuli sviečkový sprievod, ktorý sa konal podobne vo večerom čase pred 60 rokmi. Práve vtedy zaznel z okna Apoštolského paláca aj známy príhovor Jána XXIII. „pri svite mesiaca“, zakončený výzvou veriacim na zaplnenom námestí, aby zaniesli domov svojim rodinám, deťom a chorým „pápežovo pohladenie“.
Touto slávnosťou sa začala trojročná príprava na Jubileum 2025.
Prvý rok bude venovaný učeniu Koncilu, zvlášť reflexii nad štyrmi koncilovými konštitúciami. Za prípravu a organizáciu Jubilea je zodpovedné Dikastérium pre evanjelizáciu, ktoré k tomu pripravuje i rad publikácií.

60.výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu, 11. októbra 2022
Z homílie Svätého Otca


«Miluješ ma?». To je prvá veta, ktorou sa Ježiš obracia na Petra v Evanjeliu, ktoré sme práve počuli (Jn 21,15). Naopak posledná veta znie: «Pas moje ovce» (v.17). V deň výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu počúvame tieto Pánove slová adresované aj nám, nám ako Cirkvi: Miluješ ma? Pas moje ovce.Ponajprv: Miluješ ma? Je to otázka, pretože Ježišov štýl nie je ani tak dávať odpovede, ale klásť otázky, otázky podnecujúce život. A Pán, ktorý sa «vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi» (Dei Verbum, 2), sa znovu pýta, stále sa pýta Cirkvi, svojej nevesty: „Miluješ ma?“ Druhý vatikánsky koncil bol veľkou odpoveďou na túto otázku: práve preto, aby oživila svoju lásku, Cirkev po prvýkrát v dejinách venovala koncil tomu, aby si kládla otázky o sebe samej, aby uvažovala o svojej vlastnej prirodzenosti a o svojom poslaní. A nanovo objavila seba samú ako tajomstvo milosti, ktoré vzniklo z lásky: znovuobjavila seba samú ako Boží ľud, Kristovo telo, živý chrám Ducha Svätého!
Toto je prvý pohľad, aký máme mať na Cirkev, pohľad z výšky. Áno, na Cirkev sa treba najprv pozrieť z výšin, milujúcimi očami Boha. Pýtajme sa, či v Cirkvi vychádzame z Boha, z jeho láskyplného pohľadu na nás.
Vždy je tu pokušenie vychádzať skôr z ega ako z Boha, uprednostniť svoje plány pred evanjeliom, nechať sa unášať vetrom svetskosti a naháňať sa za módou doby alebo odmietnuť čas, ktorý nám Prozreteľnosť dáva na obzretie sa späť. Dávajme si však pozor: tak progresivizmus, ktorý sa prispôsobuje svetu, ako aj tradicionalizmus – alebo spiatočníctvo („indietrismo“) – čo plače za svetom minulým – nie sú dôkazom lásky, ale nevernosti. Sú to pelagiánske egoizmy, ktoré uprednostňujú vlastné chute a vlastné plány pred láskou, ktorá sa páči Bohu, tou jednoduchou, pokornou a vernou láskou, ktorú Ježiš žiadal od Petra.
Plné znenie homílie na:

Poslední šiesti žijúci konciloví otcovia

Vatikán, 11.10.2022 (katholisch.de / Felix Neumann) 028 865 – Vyše 2000 koncilových otcov sa radilo o obnove Cirkvi z Tradície a nastavili tak výhybky pre budúcnosť. Na 60. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu je ich počet už iba malý – žijú ešte šiesti z týchto mužov po tom, čo krátko pred jubileom zomrel španielsky arcibiskup Gabino Díaz Merchán v júni a kanadský biskup Laurent Noël v júli. (Na obrázku sú konciloví otcovia v poradí v akom ich spomenieme.)

Najstarší biskup na svete
Najstarší z nich je José de Jesús Sahagún de la Parra, emeritný biskup mesta Ciudad Lázaro Cárdenas v Mexiku. On je aj jediný, ktorý sa na koncile zúčastnil od začiatku. V r. 1961 ho vo veku 39 rokov pápež Ján XXIII. Menoval za biskupa Tuly. Dnes je biskup Sahagún de la Parra, narodený na Nový rok 1922, aj najstarším biskupom na svete.

Prominentná osobnosť z Nigérie
Najmladším medzi týmito biskupmi je ten najznámejší – nigérijský kardinál a bývalý prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Francis Arinze. V novembri sa dožije 90 rokov. Už vo veku 32 rokov bol v r. 1965 – v posledný rok koncilu – menovaný za koadjútora svojej domovskej diecézy Onitsha a zažil tak štvrté a posledné obdobie zasadnutí koncilu ako biskup. Vo Vatikáne bol ako dlhoročný predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg zodpovedný za jeden výdobytok koncilu.

Otec paktu katakomb


Ostatní konciloví otcovia majú vyše 90 rokov. Emeritný biskup z talianskej Ivrey, Luigi Bettazzi, sa narodil v r. 1923. Je medzi nimi jediný Európan a jediný, ktorý podpísal pakt katakomb. V r. 1965 sa skupina biskupov v Bazilike sv. Nerea a Achilla nad Katakombami sv. Domitilla zaviazala viesť jednoduchý život v službe chudobným.

Vysvätený koncilovým pápežom
Keď sa narodil neskorší arcibiskup z Gwangju Victorinus Youn Kong-hi v r.1924, bolo jeho rodisko Chinnampo – dnes patriace Severnej Kórey – ešte súčasťou japonskej cisárskej ríše. V r. 1963 sa stal prvým biskupom Suwonzu v Južnej Kórey a vysvätil ho osobne pápež Ján XXIII. Na koncile sa zúčastnil od druhé zasadnutia.

Prvý biskup vo svojej diecéze
Aj Alphonsus Mathias bol prvým biskupom novej diecézy. V r. 1963 sa stal biskupom Diecézy Chikmagalur v Indii a na koncile bol od tretieho zasadnutia. Neskôr sa stal arcibiskupom Bangalore a v r. 1989-1994 bol predsedom Biskupskej konferencie Indie.

Koncilový otec bez biskupskej vysviacky
Je málo známe, že nie všetci konciloví otcovia boli biskupmi. Jedným z týchto výnimiek je Daniel Alphonse Omer Verstraete. Až v r. 1978 sa stal prvým biskupom Klerksdorpu v Južnej Afrike. Už predtým bol však hlavou Apoštolskej prefektúry Západný Transvaal, z ktorého vznikla Diecéza Klerksdorp. V r. 1965 sa stal prefektom práve včas, aby sa mohol zúčastniť posledného štvrtého obdobia zasadnutí koncilu.

Pápež menoval 16 z nových kardinálov na posty vo Vatikáne

Vatikán, 7.10.2022 (KNA/katholisch.de) 028 864 – Pápež František menoval 16 nových členov vatikánskych dikastérií z radov nových kardinálov.
Najviac sa objavujú mená Arthur Roche (72) a Lazar You Heung-Sik (70). Britský kardinál a prefekt Kongregácie pre Boží kult bude aj členom dikastérií pre evanjelizáciu, pre biskupov aj pre vzdelávanie a kultúru. Tri nové poslania dostáva aj kardinál You, prefekt Kongregácie pre klérus. Tento Juhokórejčan bude evanjelizáciu, ktorú bude viesť pápež František sám! Bude aj členom Kongregácie pre Boží kult a pre biskupov. Obaja sú veľmi blízki pápežovi.
Arcibiskup z Marseille, kardinál Jean-Marc Aveline (63) dostane dve novú úlohy v dikastériu pre medzináboženský dialóg a Kongregácii pre biskupov. Americký biskup zo San Diega, kardinál Robert Walter McElroy (68) bude členom Dikastéria pre laikov a ľudský rozvoj. Kardinál Paulo Cezar Costa (55), arcibiskup mesta Brazilia, bude členom dikastéria pre jednotu kresťanov a Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. Do tej bude prijatý aj kardinál Adalberto Martinez Flores (71), arcibiskup hlavného mesta Paraguaja Asuncionu.
Kardinál Filipe Neri A. S. di Rosario Ferrao (69), arcibiskup z Goa a Damao a kardinál Giorgio Marengo (48), vedúci Apoštolskej prefektúry v mongolskom Ulanbátare, budú členmi dikastéria pre evanjelizáciu. Kardinál Oscar Cantoni (72), biskup z talianskeho Coma, bude novým členom Kongregácie pre biskupov. V Dikastériu pre rodinu bude pôsobiť nigérijský kardinál Peter Ebere Okpaleke (59) z Diecézy Ekwulobia a kardinál William Seng Chye Goh (65), arcibiskup Singapuru. Nové posty dostalo aj päť ďalších kardinálov a arcibiskupov.

Kardinál Kasper: Iba Cirkev verná koncilu má budúcnosť

Viedeň, 11.10.2022 (KAP) 028 863 – Katolícka cirkev bude mať budúcnosť, „keď pôjde ďalej cestou vytýčenou Druhým vatikánskym koncilom, nie štýlom účtovníka, ale s tvorivou vernosťou a po spoločnej synodálnej ceste“. Povedal to emeritný kardinál kúrie Walter Kasper v interview pre časopis „Communio“ a pokračoval:

„No tá nemecká Synodálna cesta sa žiaľ nezdarila. Tá cesta vyvolala vo mne aj v iných dojem, že môže a musí Cirkev nanovo vynájsť a pritom pretlačiť vlastnú agendu. O to viac dúfam v univerzálny synodálny proces, ktorý uviedol pápež František. Katolícka cirkev sa predsa nemôže zaoberať iba sama sebou, ale musí si zachovať aj pohľad na Evanjelium a na rany sveta.
Koncil patrí k významným skúsenostiam môjho života a predstavuje trvalý vplyv na moju teológiu a moje pôsobenie ako biskupa. Zachytil dôležité reformné pohyby svojej doby napr. v exegéze alebo liturgii a vyvolal prelomovú náladu, ktorú možno dnešným študentom už len ťažko sprostredkovať. Koncil bol (…) prechodom Ducha Svätého cez Cirkev.“

Ako povedal kardinál ďalej, koncil nemožno považovať za zlom s Tradíciou Cirkvi, ale skôr za prelom k obsiahlejšiemu živému chápaniu Tradície a katolíckej viery. O tejto otázke správneho čítania koncilu sa v ostatných rokoch opakovane diskutovalo predovšetkým pod heslami ako „hermeneutika zlomu“ alebo „hermeneutika kontinuity“. Aby sme texty koncilu pochopili v tomto zmysle musíme hlboko vniknúť do príbehu textov a ich redakcie – čo je doteraz teologicky náročný program, ako pripomenul Kasper.

Kardinál pripustil, že koncil a jeho dokumenty sa dnes stali súčasťou dejín Cirkvi. Pripomenul, že dokonca aj pápež František patrí k pokoncilovej generácii, ktorá jeho závery a dokumenty vidí ako fakt, do ktorého treba už myslieť ďalej:

„To nás stavia pred otázku o ešte neobjavených potenciálov budúcnosti v jeho textoch. Dnes sa musí napríklad nanovo položiť otázka vzťahu Cirkvi ku svetu. Otázku o Bohu a jeho všetko a všetkých obsahujúceho plánu spásy v Ježišovi Kristovi treba postaviť do centra a realizovať v zmysle dnešnej doby. Cirkev sa musí usilovať svoju katolicitu realizovať v jednote a mnohorakosti. Keď napr. koncilový dokument Gaudium et spes ešte určoval optimistický tón, tak vývoj ako sekularizácia a kríza zneužívania viedli nielen k rýchlej strate dôvery, ale ešte viac sa zviditeľnila „kríza Boha“, ktorá v dobe koncilu ešte nebola.
V západnom svete už nejde o ateistický protest proti Bohu alebo o popieranie existencie Boha, ale o rozšírenú ľahostajnosť voči otázke Boha. Obnova cirkevných štruktúr zaujíma v takej situácii už iba cirkevných funkcionárov, pre väčšinu je irelevantná. Pokoncilová teológia sa musí preto začať zaoberať práve otázkou Boha hlbšie, ako mohol koncil a zamerať sa napríklad na metafyzické bezdomovstvo moderného človeka. Cirkev v Európe bude v diaspore menšia a skromnejšia. Jej vonkajšia slabosť môže však byť novou silou, keď bude sama chudobná a prikloní sa solidárne k rastúcemu počtu chudobných a keď bude v ranách sveta objavovať Boha.
Vzhľadom na aktuálnu diskusiu o reformách sa oplatí aj pohľad na to, čo koncil hovorí v konštitúcii Lumen Gentium o spoločnom kňazstve všetkých pokrstených. Koncil toto znova vyzdvihol a zdôraznil spoluzodpovednosť laikov v Cirkvi. Tým sa však nemyslí konkurencia alebo opozícia laikov a kňazov, či biskupov. Biskup a ľud tvoria dve ohniská elipsy. Ani jedni ani druhí nemôžu byť sami. Jednota je celok. To je idea Katolíckej cirkvi.“

Počas koncilu ako progresívne označované sily boli podľa kardinála v zásade konzervatívne, lebo siahli po biblickej a patristickej Tradícii, aby prelomili úžiny novšej po-tridentskej a novoscholastickej tradície.
Kasper sa postavil aj proti zjednodušenému deleniu na to konzervatívne a progresívne:

„Zachovanie a obnova sú dve strany jednej mince. Tradícia sa musí chápať ako proces. To, čo Cirkev raz ako definitívne vyhlásila a verila, nemôže neskôr pristáť na smetisku dejín, no nemožno to ani uchovávať v mrazničke.“ …

Synoda sa vidí ako pokračovanie 2. vatikánskeho koncilu

Vatikán, 10.10.2022 (KNA/katholisch.de – tmg) 028 862 ‐ Druhý vatikánsky koncil rozhodol o ďalekosiahlych zmenách v Cirkvi, aby sa otvorila modernému svetu. Za tri roky Druhý vatikánsky koncil rozhodol o ďalekosiahlych zmenách v Katolíckej cirkvi, ktorá sa vtedy pokúšala otvoriť svetu. 60 rokov po začiatku koncilu (1962-1965) sekretariát synody vo Vatikáne teraz zdôrazňuje: Synoda biskupov zvolaná pápežom Františkom (2021-2023) je pokračovaním Druhého vatikánskeho reformného koncilu. Vo verejnom vyhlásení generálneho sekretariátu synody sa uvádza:
„Cieľom synody je pokračovať v štýle Druhého vatikánskeho koncilu a v Božom ľude napomáhať realizáciu jeho náuk.“
V desaťročiach po koncile synoda, ktorá bola donedávna označovaná ako Synoda biskupov, prispievala k obnove tváre Cirkvi a to v stále hlbšej vernosti Svätému písmu a živej Tradícii a s pozorným načúvaním znameniam doby“.
Aj súčasný synodálny proces nasleduje stopu koncilu. Jeho magnou chartou je náuka koncilu Božieho ľudu, ktorý sa zakladá na „dôstojnosti a slobode Božích detí“.
Synodu biskupov inicioval pápež Pavol VI. v r. 1965. Odvtedy zasadala na početných riadnych, mimoriadnych a špeciálnych zhromaždeniach na rôzne témy. Témou doteraz najrozsiahlejšej a najdlhšej synody je synodalita, teda čo, znamená otázka účasti a spolupôsobenia v Cirkvi a ako tieto princípy lepšie realizovať. Záverom a vyvrcholením bude zhromaždenie biskupov Cirkvi v októbri 2023.

Pontifikát pápeža Františka a synoda

Komentár: Thomas Seiterich, časopis „Publik-Forum“.
Bonn,11.10.2022 (katholisch.de) 028 861 ‐ Všeobecná Cirkev je v kríze a javí tendencie rozkolu. Ak pápež naďalej nebude robiť rozhodnutia – ako napríklad s Nemeckom a s prípadom kardinála Woelkiho – bude tlak stále iba rásť. Katolícka cirkev je v zlom stave, mnohé sa rozbíja. Obe najväčšie a organizátorsky najlepšie provincie sveta – cirkvi v USA a Nemecku – majú tendencie k rozkolu. Nasledujú doma vyrobenú agendu bez vitálneho recipročného kontaktu s centrálou v Ríme a chudobnou väčšinou všeobecnej Cirkvi vo svete.
Keď predstavitelia Cirkvi z globálneho juhu vidia postup „synodálnej cesty“ v Nemecku, napĺňajú ich obavy. Po krátkom spamätaní sa, Nemci jednoducho každú chvíľu niečo odhlasujú. Disciplinovane sledujú prísny denný poriadok, ktorý robí všetkých rovnými – dokonca aj biskupov. Nepočúvajú hierarchov. Mocná argumentácia profesoriek a profesorov teológie vyvoláva rešpekt, ale mobilizuje aj obavy. To platí dokonca aj pre pápeža a jeho okruh poradcov z Južnej Ameriky.
Má pápež František diferencovaný a štruktúrny plán svetovej synody, ktorý by sa vyrovnal dôkladnosti „synodálnej cesty“ v Nemecku? Nie, hovoria tí, ktorí ho navštevujú v ostatnej dobe. Bude to relatívne krátkodobý dýchavičný projekt s rozmachom, oslavami a obmedzenou diskusiou. A na konci neprehľadný záverečný dokument asi v tej forme ako po Synode o Amazónii v r. 2019, ktorá sklamala.
Nechce rozhodovať pod tlakom, ako hovorí pápež, keď mu predkladajú neriešiteľne rozhádané cirkvi v USA a konflikty v Nemecku. A to hovorí muž, ktorý vo svojich počiatočných rokoch masívne zasahoval a vyvíjal tlak – proti kúrii a proti konzervatívnym kruhom – ktoré teraz zasa vyvíjajú tlak na neho. Ak sa bude 85-ročný pápež vyhýbať rozhodnutiam – napríklad v prípade kardinála Woelkiho – bude tlak stále viac narastať. Hrozí, že jeho pontifikát naberie prudký spád. Iste, František sa vidí ako pápež chudobných. No on je zaviazaný nielen chudobným, ale aj ľuďom v bohatých cirkvách ako v USA a Nemecku.

Zhromaždenie Opus Dei po pápežových zmenách

Washington, 7.10.2022 (KNA) 028 860 ‐ Pápež František nariadil zmeny štruktúry Opus Dei. Ako reakciu zvolal vedúci diela španielsky kňaz a právnik Fernando Ocariz Brana plenárne zhromaždenie na zmenu štatútov na rok 2023. Informovala o tom americká agentúra CNA.
Kňaz Ocariz v liste oznamuje:
„Keďže inštrukcie pápeža prišli v motu proprio, vstupujú automaticky do platnosti. K tomu patrí o. i. , že vedúci diela Opus Dei, ktoré založil v r. 2002 svätorečený Josemaría Escriva v roku 1928, v budúcnosti už nebude automaticky biskupom. Opus Dei bude podriadené Kongregácii pre klérus a nie pre biskupov. A pápež očakáva aj každoročnú správu o aktivitách.“
Ocariz vyzval členov Opus Dei, aby sa modlili za úspech reforiem. Organizácia vysvetlila štruktúrne zmeny tým, že pápež sa obáva nebezpečia inštitucionálneho skostnatenia hierarchií, proti ktorému by mala pôsobiť charizmatická dimenzia Opus Dei.
Dielo ma na svete 90 000 členov laikov a asi 2000 kňazov. Ženská vetva vznikla v r. 1930. Spravujú viaceré vysoké školy ako Pápežská univerzita svätého kríža v Ríme. Väčšinu členov má dielo v Španielsku. Tam je ich duchovným centrom Univerzita v Navarre. …


Švajčiarsko: Ružencová procesia v Einsiedelne

pri príležitosti 80. výročia zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Einsiedeln, 13.10.2022 (kath.net) 028 859 – V sobotu sa pri najväčšej švajčiarskej pútnickej svätyni Einsiedeln konala ružencová procesia s tisíckou veriacich. Konala sa pri príležitosti 80. výročia zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. „Procesiu sme vykonali na česť Boha a za kresťanskú budúcnosť našej krajiny,“ oznámili organizátori.
Duchovne procesiu viedol biskup Vitus Huonder s dvomi kňazmi. Na slávnostnej procesii s krížom a miništrantmi, s veľkým obrazom Madony z Einsiedelnu a s vlajkami kráčali spoločne kňazi, rehoľníci, rodiny, skauti a mládež. V centre niesli kvetmi bohato ozdobenú sochu Fatimskej Panny Márie sprevádzanú štyrmi švajčiarskymi gardistami.

Pred 80 rokmi, 31. októbra 1942, v deň slávnostného záveru osláv 25. jubilea zjavenia vo Fatime, zasvätil pápež Pius XII. počas rozhlasového príhovoru svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby nasledoval výzvu Božej Matky. Súčasne prebehla rozhodujúca bitka pri El Alameine, kde vojna nabrala dramatický zvrat. Známy politik a z katolíckeho hľadiska nezaujatý svedok – Winston Churchill – k tomu napísal:
„Možno takmer povedať, že pred El Alameinom sme nezaznamenali jediné víťazstvo a po ňom už ani jedinú porážku.“
Dňa 8. decembra 1942 pápež toto zasvätenie zopakoval a krátko na to nastal rozhodujúci obrat aj v boji o Stalingrad a tým aj obrat celej svetovej vojny.

Biskup Vitus Huonder pri studni Panny Márie na kláštornom námestí povedal:
„Zasvätenie je aktom mimoriadnej a slávnostnej odovzdanosti vo viere a tým sa stáva prameňom mimoriadneho požehnania. Zasvätenie Božej Matke je hlboký akt viery v účasť Panny Márie na vykupiteľskom diele jej Syna Ježiša a tým spojením s Božou dobrotou a s Božím milosrdenstvom.“
Po príhovore prítomní pokľakli a s biskupom sa pomodlili modlitbu zasvätenia od pápeža Pia XII.

Biskup Strickland: Pravda Ježiša Krista nie je o názoroch!

USA, 11.10.2022 (LifeSiteNews) 028 858 – Tento týždeň sa biskup Joseph Strickland z Diecézy Tyler v Texase v našej meditácii na videu The Bishop Strickland Show venoval časti Listu sv. Pavla Galaťanom o hlásaní falošného evanjelia a veriacim radil, ako reagovať.
„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!“ (Gal 1, 6-9)
Biskup Strickland hovorí:
„Táto pasáž nám prináša dobrú zvesť, Evanjelium Ježiša Krista, ale aj obozretnosť a vedomie cennosti toho, čo máme v poklade viery, čo máme vo Svätom písme a že to nie je niečo, čo nesmieme nechať zľahčovať. A toho sa nesmieme nikdy vzdať. Slová sv. Pavla sú veľmi aktuálne, pretože v týchto dňoch, v tejto dobe počúvame kázať príliš mnoho falošných evanjelií.“
Biskup vyzval veriacich, aby odmietali každé iné evanjelium ako je Evanjelium Ježiša Krista, ktorý pre nás modeluje to, čo znamená veriť v Evanjelium vo svojom podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a povedal:
„Pre mnohých predstaviteľov Cirkvi dnes na rôznych miestach toto nie je celkom jasné a príliš veľa ľudí pravidelne sediacich v kostolných laviciach hovorí: ‘Ó, viete, my chceme ísť touto cestou.´ alebo ´My chceme ísť tamtou cestou´.
Pravda však nie je o názoroch! Nie je to o ľudovom hlasovaní! Nie je to o konsenze! Je to o pravde Ježiša Krista. On je vtelená Pravda! A sv. Pavol to hovorí celkom jasne.“

Anglicko: Kňaz odsudzuje ´inkluzívne´ riskovanie spásy duší

Londýn, 13.10.2022 (LifeSiteNews) 028 857 – Výraznou kázňou proti „modernej heréze“, ktorá pretláča zmeny v morálnej náuke Cirkvi v mene toho, aby sme boli „synodálni a načúvajúci“ páter Leon Pereira odsúdil krehkosť kňazov a biskupov, ktorí popierajú náuku Cirkvi a ešte aj ´vinia´ Ducha Svätého zo všetkých svojich omylov.“
Páter Pereira je dominikán v Anglicku a kaplánom anglicky hovoriacich pútnikov do Medžugoria. Homíliu vysielala televízia Mary TV v Medžugorí.
Páter Pereira prirovnal tieto herézy v synodálnych správach rôznych krajín, k neživej sterilite:
„Heréza nesplodí novú generáciu, pretože heréza je antikoncepčná a sterilná. Preto sa chce propagovať a zachvátiť iných ako vírus. Veľa z toho vidíme v synodálnych správach istých krajín. Hlučne volajú po zmene náuky a morálky a tvrdia, že svätosť je skôr ideál ako cieľ! Chcú ľudí sprevádzať – čím myslia ponechať ich presne takých, akí sú. Čo je hriešne, sa už nenazýva hriechom. Ubezpečujú nás, že peklo nie je večné, alebo že je prázdne! Svätosť sa už nehľadá. Sme výborní takí, akí sme.“
Páter upozornil na list mladých z Írska, ktorí potvrdzujú lásku k náuke a morálke Cirkvi a hovoria o posmechu zo strany hierarchie a Pereira to nazýva pokrytectvom:
„Tak vychádza pravda najavo. Stále nám hovoria, že všetci sú vítaní, okrem toho samozrejme, keď nie sme vítaní. Hovoria nám, že Cirkev musí počúvať, ale my nechceme počúvať vás.
Viete, heréza predkov mala prinajmenej odvahu otvorene hovoriť o tom, čo popiera. Moderná heréza je subtílnejšia. Budú vám hovoriť ó, áno, my súhlasíme so sv. Jánom Pavlom II., my potvrdzujeme náuku Cirkvi a už za okamih to zasa popierajú svojimi skutkami. A ešte aj vinia Ducha Svätého zo všetkých svojich omylov. ‘My sme načúvajúca Cirkev a musíme kráčať vpred.’ Nuž načúvať koho? A smerom kam sa má kráčať?
Tieto ilúzie, tieto omyly vznikajú, keď sa správame k Bohu ako k neprítomnému. Všetko potom závisí od nás a my uchytíme Božie slovo a použijeme pre naše pominuteľné chúťky. Ak nemilujeme ľudí dostatočne a správne, ukazujú sa naše chyby. Ako? Tak, že im klameme a žehnáme ich nezriadené zväzky, potvrdzujeme ich smilstvo, cudzoložstvo aj hrozné omyly ako potraty a odmieňame ich svätým prijímaním bez oľutovania hriechov!!!“
Páter vyzval k pravej láske, ktorá ukazuje tvrdú pravdu a odsúdil odmietanie kázania Evanjelia ako zlyhanie dostatočnej lásky k dušiam:
„Je to zlyhanie v láske k dušiam ľudí a je to ochota riskovať ich večnú spásu. A prečo to všetko? Aby sme boli inkluzívni a milí a aby sme tak boli populárni. Nie som ja úžasný?! Je to žalostné zlyhanie v tom, byť pravými pastiermi vrúcne milujúcimi duše.

Zambia: Katolícki biskupi ostro odsudzujú sodomiu

Arcibiskup Banda: Ježišove slová ´Vy ste soľ zeme´, nás vyzývajú zabrániť morálnemu skazeniu a degenerácii.“
Lusaka, Zambia (LifeSiteNews) 028 856 – Konferencia biskupov Zambie vydala naliehavé vyhlásenie, kde potvrdila morálnu náuku Cirkvi a odsúdila homosexuálne akty ako nezriadené a hriešne. Homosexuálne osoby označila ako blúdiace deti, ktoré majú konať to, čo je správne pred Bohom a ľuďmi.
Vyhlásenie podpísal 29.9.2022 páter Francis Mukosa, generálny sekretár KBZ. Bola to reakcia na kontroverzné správy na sociálnych médiách a v tlači po výraznom vyhlásení arcibiskupa Lusaky, Alicka Bandu 17. septembra, ktorý napísal:
„Upozorňujem na zvyšujúci sa počet incidentov napomáhajúcich tendencie LGBTG+ odporujúce zákonom Zambie a našej zambijskej kultúre. 17. mája 2022 švédske a fínske veľvyslanectvá v Lusake vyvesili dúhové vlajky, čo protirečí článku 20 Viedenskej konvencie. 3. septembra 2022 spoločnosť PR Girl Media Limited usporiadala podujatie ‘Lusaka July 2022’ v Klube Polo. Obrázky a videá ukazovali účastníkov v odevoch opačného pohlavia, čo propagovalo správanie sa osôb LGBT.“
Arcibiskup citoval aj iné prípady sodomie, ktoré vyvolávali nevôľu a nesúhlas verejnosti. Obvinil prezidenta a políciu, že nedodržiavajú zákony, ktoré sodomiu stíhajú a pritom prisahali dodržiavať ústavu. Vyzdvihol, že polícia nebola taká tolerantná voči pokojnému protestu, ktorý odmietal homosexualitu a zatkla viacerých protestujúcich aj žurnalistov.
„Ak nič neurobíme na vzbudenie povedomia ľudí, LGBTQ+ sa stane prijateľnou normou v Zambii napriek zákonom. A ešte horšie – bude to urážka našich kultúrnych a kresťanských hodnôt. V pozoruhodnej Horskej kázni náš Pán Ježiš Kristus povedal učeníkom: ‘Vy ste soľ zeme’ ( Mt. 5,13). Prvou úlohou soli bolo zabrániť skazeniu potravín. Tak keď Ježiš hovorí: ‘Vy ste soľ zeme’, vyzýva nás zabrániť morálnemu skazeniu a degenerácii.“ …

Francúzsko: Kňaz zranený „rasistickým“ útokom Alžírčana

Lens, 12.10.2022 (LifeSiteNews) 028 855 – V severnom Francúzsku v stredu napadli kňaza a bol aj objektom verbálnych útokov práve pre jeho kňazský stav. Zaútočil na neho muž zo severnej Afriky a podľa francúzskych zákonov je tento útok definovaný ako „protináboženský rasizmus“!
Kňaz Jean-Paul Argouarch (75), nosí béžový habit a škapuliar tradičného Inštitútu svätého kríža z Riaumontu (Sainte-Croix de Riaumont) a pri útoku čakal na benzín na pumpe pri Lensi pri belgických hraniciach v súčasnej kríze masívnych štrajkov komunistických odborov CGT. …
Páter Argouarch zrazu uvidel muža, ako útočil na ženu, že vraj ona nepotrebuje benzín, ale on áno, lebo on pracuje a ona nie! Ona odpovedala, že má deti a potrebuje auto. Kňaz vystúpil z auta na podporu ženy no muž na neho zakričal: „Takže aj ty chceš benzín!“ „Áno na návštevu starých chorých ľudí.“ Tu si muž všimol jeho habit a začal prudko útočiť kričiac, že je „špinavý kňaz“ a použil aj ďalšie nadávky a začal ho silne biť! A kričal: „Ja som syn FLN!”
FLN je alžírsky komunistický „Národný front oslobodenia“, ktorý bojoval proti francúzskemu kolonializmu v r. 1958-1962. Po odchode Francúzov však na naftu bohaté Alžírsko upadlo do biedy a ovládol ho násilný radikálny islam. Francúzsko kolonizovalo Alžírsko v r. 1830 za Ottomanovej vlády. Odtiaľ vychádzali ´barbarskí piráti´ lúpiť na lodiach a predávali posádky do otroctva. … Je ťažko povedať koľko alžírskych migrantov dnes žije vo Francúzsku oficiálne asi 900 000 ale aj mnohí z druhej generácie. …
Hoci mladý a silný, agresor nedokázal vytrhnúť mobil z kňazovej ruky, keď sa kňaz snažil ho odfotiť. A potom kňaz dôrazne vyhlásil:
„Celé Francúzsko bude počuť o tomto útoku!“
Až to prinútilo útočníka k úteku s veľkým krikom a urážkami a možno kvôli videám nakrúcaným na každej benzínovej stanici 24 hodín!
Páter Argouarch mal ťažko zranené rameno. Lekári konštatovali veľké poškodenie nervovo a svalov. O dva dni, keď hovoril s našou redakciou na oslavách 40. výročia pútí do katedrály v Chartres, ešte stále nedokázal hýbať ramenom a mal veľké bolesti.
Pre LifeSite povedal:
„Je dôležité, aby aj iní kňazi vedeli, že na mňa zaútočil samozvaný Alžírčan pre môj kňazský odev! Takéto agresie sa môžu stať častejšími v ďalších rokoch. Mnohí kňazi si myslia, že pre nich niet rizika a že také veci sa stávajú iba iným, ale to nie je pravda.“
Páter mohol podať sťažnosť na políciu vďaka lekárskemu vyšetreniu a pod znením zákona:
„Násilie s dôsledkami už 8 dní práceneschopnosti spôsobené pre rasu, etnický pôvod, národnosť alebo náboženstvo obete.“ Za takéto zločiny sú ťažšie tresty ako iba z násilie! V policajných správach a trestnom konaní sa však iba zriedka citujú!
Len minulý mesiac rozbili menšiu repliku sochy Lurdskej Panny Márie v La Chapelle-Thouarault – dedine pri Rennes. No starostka vyhlásila, že vandali „nemali protináboženské úmysly, lebo tam neboli príslušné nápisy“!

Paríž: Nový interiér katedrály Notre Dame

Paríž, 13.10.2022 (LifeSiteNews) 028 854 – Nová podoba interiéru parížskej katedrály Notre Dame naberá prvé formy. Pri požiari 15. apríla 2019 sčasti zničený chrám nebude mať, ako sa pôvodne plánovalo lavice, ale stoličky, informovali katolícke noviny „La Croix“ v stredu s odvolaním sa na arcibiskupa Laurenta Ulricha. Tak bude možné jednoduchšie organizovať napríklad organové koncerty a cez týždeň bude viac miesta pre turistov, ako povedal arcibiskup. Ideu s lavicami a integrovaným osvetlením ministerstvo odmietlo. Notre-Dame je od r. 1905 vlastníctvom štátu.
Komisia pre umeleckú renováciu katedrály, ktorej členmi sú zástupcovia ministerstva kultúry, pamiatkári aj liturgici, vypísala súťaž na interiérové vybavenie chrámu. Do konca roka môžu umelci podávať návrhy na stvárnenie oltára, ambóny, katedry, svätostánku a kaplnky krstenia. Cieľom je „koherentný celkový projekt“ ako povedal parížsky arcibiskup a ďalej informoval: „V katedrále bude aj pútnická cesta. O voľbe malieb. obrazov a výplni okien sa rozhodne neskôr.“
Otvorenie katedrály sa plánuje na 8. december 2024. Podľa rektora katedrály Oliviera Ribadeau Dumasa je dodržanie termínu realistické. Pred požiarom navštívilo svetoznámu katedrálu ročne až do 14 miliónov turistov. (rom)

Peter Seewald: Katolícky kánon vedie ku koreňom

Interview s P. Seewaldom o novej katolíckej edícii Credo vedie Roland Noé
Mníchov, 13.10. 2022 (kath.net) 028 853
kath.net: „Svetová literatúra pre všetkých, to je tvoj nový projekt. Má tak vzniknúť bibliotéka katolíckej klasiky?
Peter Seewald: Je to odvážny projekt a provokujúci, čo sa mi páči. V dnešnej dobe to neznie ako bestseller. Bude to mať však moderný dizajn, kvalitnú tlač a atraktívnu cenu. Ide o opätovné objavovanie veľkej časti úplne zabudnutej katolíckej svetovej literatúry!
Po prvé je to Credo klasik s legendami ako Blaise Pascal, Terézia Avilská, Thomas von Kempen, ale aj Ronald Knox, Pierre Teilhard de Chardin, či Thomas Merton. Credo biografia prináša zasa napínavé životopisy svätcov ako Mary Wardová, Johanka z Arku či Tomáša Akvinský. Credo rozprávania – bude ponúkať romány a novely od Grahama Greena, Gertrudy von Le Fort, T. S. Eliota, alebo Nicholasa Wisemana.
V Európe prežívam taký rozsah zániku kresťanstva, aký bol pred nedávnom nepredstaviteľný. Nové pohanstvo sa chystá ovládnuť celé spoločenstvá. Náš svet stojí súčasne pred veľkými výzvami, možno dokonca pred civilizačným kolapsom. Ale väčšina nemeckých biskupov očividne nemá chuť odpovedať na to posolstvom Evanjelia! Boží dom je v plameňoch a katolícky establishment sa zaoberá večne rovnakými otázkami štruktúr, ktoré nemajú veľa do činenia s poslaním kresťanov. Stále sa pýtajú iba na to, akú Cirkev chceme mať a nie na to, akú ju chce mať jej zakladateľ Ježiš Kristus. A navyše, kto sa stará vlastne o duchovne hľadajúcich, ktorí nezasadajú, ale hlavne slávia sväté omše, no nemajú nijaký hlas …
Na budovanie budúcnosti sú potrebné aj zmeny. Ale rovnako platia slová Jána XXIII., ktorý od koncilu žiadal, že hľadanie aktuálneho sa nesmie realizovať vzdaním sa toho pravého a platného a nesmie viesť k lacnému prispôsobovaniu sa súčasnej dobe.
O katolíckej cirkvi sa dnes v Nemecku a iných krajinách diskutuje takmer výlučne negatívne … A sotva niekto ešte vie, čo viera vlastne znamená! Tu môže pomôcť duchovno-kultúrne dedičstvo katolíckej viery. Katolícky kánon vedie naspäť ku koreňom, k prameňom a tým k otázkam o vlastnom ja, o zmysle života, o večnosti. Potrebujeme odpovede, ktoré majú podstatu, ktoré znova otvoria náš horizont, ktorý sa často zahmlieva.
Dokedy vyjde zberateľská edícia so 100 plánovanými knihami?
Peter Seewald: 6 zväzkov do decembra bude testovacou fázou. Ak to dobre vyjde, každý mesiac vyjde nový titul – ponajprv 50 diel najvýznamnejších spisovateľov svojej doby. … Máme aj dvoch nositeľov Nobelovej ceny Françoisa Mauriaca a Sigrid Undsetovú – teda autorov zo súčasnosti. … Ale máme aj ďalších významných autorov ako Tomáš Morus, Hildegard von Bingen, Ignác Lojolský, Georges Bernanos, G. K. Chesterton, John Henry Newman, Edita Steinová, Hans Urs von Balthasar, Pierre Teilhard de Chardin, Evelyn Waughová a ďalších. …
www.edition-credo.de/

Nový Zéland: Biskupi za prijatie ‘LGBT’ na katolíckych školách!

Wellington, 12.10.2022 (LifeSiteNews) 028 852 – Katolícki biskupi Nového Zélandu vydali smernice o sexuálnej rôznosti pre katolícke školy! Hnutie LGBT ocenilo podporu osôb LGBT, ktoré majú „rodinný život v láske“.
Nové smernice s názvom „Rôznosť v katolíckych školách“ majú napomáhať „empatiu, úctu a citlivosť v katolíckych školách a kolégiách vzhľadom na sexuálnu rôznosť“! Ako uviedla Biskupská konferencia Nového Zélandu smernice sa dostanú 66 000 študentom v 235 katolíckych školách integrovaných štátom po celej krajine. Táto politika intenzívne napomáha „vítanie“ a povzbudzovanie študentov, aby „boli samými sebou“.
Dokument uvádza, že školy by mali zavádzať „autoritatívne katolícke vzdelávanie v oblastiach partikulárnych ideológií vrátane ľudskej sexuality“. Ďalej sa v ňom podporuje prijatie a zaradenie ideológie LGBT ako očividnej súčasti Cirkvi!
Biskupi pod vedením kardinála Johna Dewa, arcibiskupa Wellingtonu a predsedu BK Nového Zélandu ďalej píšu:
„Jednotlivci a skupiny v katolíckej cirkvi majú veľký rozsah hlasov, postojov a skúseností týkajúcich sa otázok LGBTQIA+. Naša katolícka komunita už vždy bola rôznorodá s ľuďmi s hlbokou vierou, ktorí žili rôznym štýlom sexuálnej orientácie, výrazov a rodinného života v láske. Oni sú súčasťou Cirkvi.“
Zdá sa, že smernice podporujú homosexuálne vzťahy naznačujúc, že pokiaľ sa napomáha náuka Cirkvi v oblasti „milujúcich sa zväzkov so záväzkom, katolíci môžu mať celé spektrum názorov, ako chápať a interpretovať, čo je trvalý zväzok. Sviatosť manželstva je zväzok muža a ženy, no to neznamená, že iné páry nemôžu uzavrieť nádherný, milujúci a trvalý zväzok, jednoducho to znamená, že tieto zväzky nie sú ´sviatostným manželstvom´ v Katolíckej cirkvi, pretože nemôžu byt otvorené možnosti nového života bez vonkajšieho zásahu“. …

Sankcie EÚ proti Maďarsku a Poľsku zabudnuté kvôli Rusku

Frank Wright, Hampshire, Veľká Británia

Európa, 10.10.2022 (LifeSiteNews) 028 851 – EÚ ohlasuje ôsmy balík sankcií proti Rusku a tak sa pozornosť obrátila k faktu, že tým vlastne sankcionuje vlastné štáty.
Poľsko a Maďarsko pocítilo hrozby trestov EÚ s obvinením podkopávania demokratických hodnôt. Maďarsku hrozí v novembri strata 7,5 miliárd eur.
Na pochopenie týchto „hodnôt“ sa vráťme k septembru 2015, keď Európsky parlament pohrozil článkom sedem Maďarsku aj Poľsku. Tento proces chce identifikovať, či je týchto krajinách vážne porušenie spoločných hodnôt EÚ a ich podpory zákonmi.
Článok sedem určuje aj ekonomické sankcie a odňatie hlasovacieho práva členským krajinám. Znamená to ekonomickú izoláciu a diplomatické umlčanie! V podstate to značí prostriedok na vylúčenie krajín bývalého sovietskeho bloku, ktorých konzervatívne hodnoty sa nezhodujú s tými západnými.
Európsky parlament sa stal prvou európskou inštitúciou, ktorá použila článok sedem proti Maďarsku v septembri 2018. Orbán vraj o. i. zničil nezávislosť súdov, obmedzuje slobodu vyjadrovania, zastrašuje menšiny a uberá práva migrantom. Proces sa pohol ďalej v r. 2019, keď Európska komisia začala dlhý právny proces proti Maďarsku.
Prečo to urobila? Maďarsko vraj „kriminalizuje pomoc utečencom“ a vypudilo Centrálnu európsku univerzitu financovanú George Sorosom.“

Poľsko má doteraz zmrazené fondy EÚ vrátane post-pandemickej pomoci. Nedávno znova žiadalo o 1.3 bilióna na reparácie za druhú svetovú vojnu od Nemecka. A varovanie Ursuly von der Leyenovej, že „má nástroje na skrotenie novej talianskej populistickej vlády“ označilo Poľsko ako „škandalózne a protidemokratické“!
Maďarsko aj Poľsko podnikli rozsiahle kroky na reformu svojej vlády z hľadiska korupcie, čo dodalo nový rozmer vylučovaniu krajín, ktoré zdôrazňujú pevnú ochranu rodiny, kresťanstva a odpor voči agende LGBT. Zločiny Maďarska sa začali úspešnými pokusmi zabezpečiť si hranice v r. 2015 proti vlne migrácie povzbudenej Angelou Merkelovou a EÚ. Zavedenie týchto reforiem zostáva jediným bodom v tom, či EÚ rozhodne v novembri o sankciách Maďarsku. …
Tieto trestné opatrenia … ukazujú pevné rozhodnutie EÚ použiť každý nástroj ako „udržať na uzde“ národy, ktoré odmietajú dúhovú agendu.

A ďalej – kritika Sorosových aktivít sa stretla so zvyčajnými obvineniami z antisemitizmu, hoci sa ho kritizovalo iba za to, čo robí. To je neprijateľné pre EÚ, ktorá nikdy nezabudne poznámky štátneho sekretára Zoltána Kovácsa, ktorý tvítoval: „Sorosov orchester je pripravený zaujať javisko.“

Kauza Maďarsko je jasná: Jeho líder úplne odmieta zlyhané a katastrofické „hodnoty“ Západu, ktoré vyústili do ovládnutia predtým slobodného sveta šialenou genderovou ideológiou a politikou otvorených hraníc, ktorá ho podľa Orbána zničila. V júli v prejave poznamenal:

„Tieto krajiny už nie sú národmi, nie sú ničím viac ako konglomeráciou rôzneho ľudu. Mohol by som tiež povedať, že to už nie je západný svet, ale post-západný svet.“
To je kliatba pre EÚ, ktorá odsudzuje kritiku Sorosovho vplyvu a súčasne uverejňuje silnú kritiku vlastného Inštitútu otvorenej spoločnosti v Európe:
„Štáty EÚ majú povinnosť konať spoločne na zastavenie podkopávania verejných inštitúcií a útokov na vládu zákonov v Poľsku, Maďarsku a každom inom členskom štáte, ktorý ohrozuje jadro európskych hodnôt,“ povedala Nataša Kazatchkine, riaditeľka vnútornej politiky EÚ na spomínanom inštitúte.
Cieľ tohto právneho a finančného sužovania je jasný:
Konanie na obranu tradičných a kresťanských hodnôt už nie je demokracia!
A niektorí členovia EP si tiež robia starosti, že Orbanov model by mohol byť príťažlivým v Európe pre pravicové vlády. Opakuje sa známa novinárska kačica extrémizmu, ktorý je iba zastávaním úplne normálnych názorov, aké vládli pred zachvátením našich inštitúcií rôznymi agendami, ktoré ich teraz ovládajú.
Možno najlepšie to vyjadrila maďarská ministerka spravodlivosti Judita Vargová v júni 2019 v poznámkach o právnych a finančných nástrojoch EÚ: „Maďarsko je v duchu lojálnej spolupráce pripravené na dialóg o otázkach týkajúcich sa vlády zákonov. Politicky motivovanú honbu na čarodejnice však naďalej odmietame.“
Akcie proti Maďarsku a Poľsku s podobnými rachotiacimi „nástrojmi“, ktoré sa majú použiť aj na potrestanie Talianska, sú jasným znamením obmedzení a vládnucich hodnôt Európskej únie. Je ťažké vyhnúť sa dojmu, že demokracia na Západe je na ústupe a že naša sloboda je stále viac obmedzovaná ako na úrovni štátu, tak aj jednotlivcov a že je to sloboda súhlasiť alebo byť potrestaný!

USA: Katolíci proti prezidentovi Joe Bidenovi


Washington D.C., 10.10.2022 (kath.net) 028 850 – Katolíci v USA, ktorí chodia pravidelne na sväté omše, vyslovujú jasne proti Joe Bidenovi a podporujú rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktoré pomohlo štátom zakázať potraty. Ukázal to aktuálny prieskum EWTN/RealClear Opinion Research. Až 75 % praktizujúcich katolíkov považujú rozsudok za pozitívny. Medzi formálnymi katolíkmi je 53 % proti rozhodnutiu súdu.
Prácu Joe Bidena väčšina verných katolíkov odmieta. Asi 47 % odmieta jeho politiku veľmi striktne a 4 % striktne. Vo voľbách budú však všetci katolíci väčšinovo voliť republikánov (48% ku 44%).

USA: Katolíci veria skôr v anjelov ako v Krista v Eucharistii


USA, 10.10.2022 (KNA/katholisch.de) 028 849 – Americkí katolíci veria skôr v existenciu anjelov ako v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. K takému výsledku dospel katolícky vysielač EWTN po prieskume medzi 1500 katolíkmi v septembri. Vieru v anjelov potvrdilo 77 percent opýtaných. V protiklade k tomu je iba polovica z nich presvedčená, že v premenenej Hostii je Ježiš s telom prítomný.
No ôsmi z desiatich katolíkov, ktorí chodia na nedeľnú svätú omšu, sa priznávajú k náuke Cirkvi o Eucharistii. Tento počet klesá na 6 z 10 u tých, ktorí chodia na omšu iba raz-dvakrát mesačne. No v anjelov aj medzi nimi verí až 74 percent ľudí. Aj z katolíkov, ktorí chodia iba raz do roka na omšu alebo vôbec nie sú dve tretiny presvedčené, že existuje anjel strážca.
Podľa prieskumu chodí na svätú omšu najmenej raz týždenne tretina amerických katolíkov.

Mexiko: Viac ako milión ľudí na Pochodoch za život

Mexiko, 10.10.2022 (KAP) 028 848 – Viac ako milión ľudí sa zišlo cez víkend na pochodoch „za ženy, za ochranu ľudského života a za pokoj v Mexiku“. K druhej takejto celonárodnej akcii pozval občiansky spolok „Mujer y vida“ (Žena a život) a zorganizovala ju katolícka cirkev s vyše tisíc organizáciami, ako informoval portál ACI Prensa v nedeľu. Spoločná požiadavka znela riešiť problémy tehotných žien a rešpektovať život vo všetkých jeho fázach.
Na hlavný protestný pochod v hlavnom meste prišlo viac ako 200 000 ľudí. Pri pamätníku „Anjel nezávislosti“ prečítali požiadavky od schválenia „ochranných zákonov pre ženy v núdzi cez ochranu každého človeka pred aj po narodení bez diskriminácie na základe vývojového stupňa zdravotného stavu, alebo iných dôvodov“ až po „podporu rodín a opatrení na opätovné nastolenie dôvery v krajine, aby sa tak prispelo k sociálnemu pokoju“.
Veľké demonštrácie sa konali aj v ďalších 57 mestách v 29 spolkových štátoch Mexika ako v Guadalajare s 50 000 účastníkmi. Cieľom tamojšieho pochodu bola „Glorieta de los Desaparecidos“ – pamätník zmiznutých osôb, kde vyzývali demonštrujúci štátne orgány k väčšej bezpečnosti občanov Mexika.
V Manifeste prítomní žiadali väčšiu pomoc ženám, slobodu svedomia pre lekárov a sestry, opatrenia proti domácemu násiliu a v boji proti detskej pornografii, ako aj proti obchodovaniu s deťmi.
K účasti na pochodoch vyzvali mnohí biskupi v kázňach a interview, aj neoficiálny hovorca cirkvi – portál „Desde la Fe“. Demonštrácie majú vzbudiť predovšetkým povedomie potreby „celostnej ochrany žien“ a to „pred vlnou násilia organizovanej kriminality, pred stroskotaním vzťahov, ktoré ponechajú ženy s deťmi samé, pred ideológiou proti ženskosti a kriminalitou kultúry odvrhovania, ktorá tehotné ženy núti k potratu, ak nenájdu podporu“.
Na pochody prišli ľudia v bielom s modrými šatkami. Pranierovala sa aj trvalá vlna násilia v Mexiku.
„Je strašné, ako sme si už veľmi zvykli denne počúvať o násilí v našej milovanej krajine. Aký to má pôvod?“ uvádza „Desde la Fe“. Vyzval tiež k diskusiám na túto tému vo farnostiach. Biskupi krajiny apelovali na ľudí, aby usilovali o pokoj a nápravu situácie.
V hlavnom meste Mexiku je potrat povolený už od r. 2007, v iných regiónoch je zakázaný.

Švajčiarsko: Za 20 rokov usmrtených 200 000 nenarodených

Zürich, 2.10.2022 (kath.net/ pm) 028 847 – Dňa 1. októbra mali vo Švajčiarsku 20. výročie zákona o potrate. Odvtedy bolo v krajine usmrtených oveľa viac ako 200 000 detí v matkinom tele. To je väčší počet ľudí ako obyvateľov mesta Bazilej!
Napriek hrozivému číslu diskusia o potrate horlivo pokračuje. Jednostranné argumenty v zmysle „sebaurčenia ženy“ sú známe. No vôbec sa nespomína, že každý človek má bezpodmienečné právo na život. Práve toto právo je chránené trestným zákonníkom. Najnovšia požiadavka vyškrtnutia skutkovej podstaty potratu z trestného zákonníka však túto ochranu života a telesnej neporušiteľnosti bezbranného dieťaťa nivočí.
Do švajčiarskej diskusie prenikol argument WHO a OSN, že potrat patrí k základnej lekárskej starostlivosti a je kvázi „uzdravovaním a medicínsko-etikám záväzkom“ pre každú osobu pôsobiacu v zdravotníctve! Toto je neúnosné. Odstránenie tumoru sa spája s nádejou, že povedie k uzdraveniu, no odstránenie embrya vedie k smrti dieťaťa a spája sa so zdravotným rizikom pre zdravú ženu! Aj keď sa toto v diskusii zamlčuje!
K argumentu zdravotnej starostlivosti sa pridáva ďalší problém, ak sa tehotná žena v núdzi rozhodne pre dieťa. Tak zvané «bezproblémovo dostupné možnosti potratu“ môžu na ženy vyvíjať silný tlak jednať proti vnútornému cíteniu. Spoločenský tlak nájsť rýchle riešenie pre neplánované tehotenstvo, tlak partnera, rodiny, zamestnávateľa – to všetko silnie, ak sa potrat ešte zavádzajúco označí ako „uzdravovanie“.

Požiadavka ochrany a alternatívnych riešení

Cielenými a úprimnými informáciami možno zabrániť mnohým potratom pod sociálnym tlakom. Úlohou zdravotníctva preto nemá byť uľahčenie prístupu k potratu, ale osveta o tom, čo potrat spôsobí dieťaťu a matke. Treba aj oveľa viac informácií o vývoji dieťatka v matkinom tele a o možných následkoch potratu pre matku. Pri príležitosti smutného výročia žiada «Pochod za život» spolu s tými, ktorí sa v politike, medicíne a poradenstve zasadzujú za ochranu života, hľadať alternatívy a riešenia, ktoré budú život dieťaťa absolútne chrániť! Možnosti pomoci pred pôrodom a po ňom pre matku a dieťa najmä v núdzi ešte dlho nie sú vyčerpané.

Biskup Schneider: Tradičná svätá omša už len v katakombách?

Pittsburgh, 9.10.2022 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 028 846 – Biskup Atanáz Schneider z Diecézy Najsvätejšej Márie v Kazachstane označil obmedzenia tradičnej svätej omše ako „zneužitie úradu“. Na tlačovej konferencii časopisu The Remnant v Pittsburgu povedal, že František ignoruje 2000 rokov Tradície Cirkvi.
„Obmedzenia, ktoré pápež a kardinál Arthur Roche nariadili, nemajú odôvodnenie, keďže Duch Svätý sám sebe neodporuje. Vydanie motu propria Traditionis custodes a následného Responsa ad dubia je hrubým zneužitím pápežského úradu. V Cirkvi prebieha boj proti tradičnej liturgii svätej omše, ktorú všetci svätci najmenej tisícročie milovali a kňazi a biskupi s veľkým duchovným prospechom slávili. Vatikán nemá autoritu prezentovať ako škodlivú formu rímskeho omšového obradu, ktorá zostala tisícročie takmer nezmenená,“ povedal biskup Schneider.
„Mocní našej doby nenávidia, čo je sväté a preto prenasledujú tradičnú svätú omšu. Odpoveďou ale nesmie byť hnev, či skľúčenosť, ale má to s hlbokou istotou pravdy vnútorným pokojom, radosťou a dôverou vojsť do božskej prozreteľnosti.“
„Tradičná svätá omša obsahuje integritu náuky a vznešenosť obradu. Je to bohatstvo pravdy, svätosti a nadprirodzenosti, ktoré vyvolávajú starosť u duchovných na vysokých postoch vo Vatikáne, ktorí stoja bližšie k protestantskému pohľadu na Eucharistiu a ktorých postoj charakterizuje antropocentrizmus a naturalizmus. Pápežom Pavlom VI. zavedený novus ordo oslabuje jasnosť o obetnom charaktere svätej omše aj svätosť a tajomstvo svätej omše samotnej. Bola to pravá revolúcia. Pavol VI. bol prvým pápežom za 2000 rokov dejín Cirkvi, ktorý sa odvážil robiť revolúciu v poriadku svätej omše.“
Biskup Schneider potom varoval pred tým, že „tradičná svätá omša sa bude môcť čoskoro sláviť už iba v katakombách“, no zdôraznil:
„Cirkev je vždy v Kristových rukách a nie v rukách ľudí! Tradičná svätá omša patrí k pokladu Cirkvi. Ona nie je súkromným majetkom pápeža. Preto pápež František nebude mať úspech, ak sa pokúsi tradičnú svätú omšu potlačiť.“

Katolícka cirkev v Lotyšsku a Estónsku

Nový život na ruinách histórie – cirkev malá mladá, no veľmi živá
Petra Lorleberg
Riga-Talin, 5.10.2022 (kath.net/pl) 028 845 – V Baltickej oblasti ľudia v minulom storočí veľmi trpeli a ich život je tým dodnes poznačený. Naša cesta členov nemeckého Diela sv. Bonifáca do Estónska a Lotyšska umožnila mnohé kontakty od biskupa až po väzňov. Stretli sme ženu, ktorej matka vyrastala na Sibíri, kam jej prarodičov odvliekli. Najprv nacizmus potom stalinizmus priviedli tieto malé krajiny až k hrozbe vykrvácania, až na pokraj vyhladenia. Mnohé rodiny zmizli a niet po nich potomka, ktorý by vyrozprával ich príbeh. Kresťania, farnosti boli rozbité a kostoly – ak prežili – tak iba ako dielne či prasačince.
Na týchto ruinách svetovej histórie sme hľadali nový mladý život kresťanov a najmä katolíkov.
A naozaj – v tejto dnes silne ateistickej spoločnosti sme ich našli! V Estónsku sa ku kresťanstvu hlási iba 30 % obyvateľstva a len 0,5 % ku katolíckej viere. No existujú tam katolíci vyžarujúci hlbokú vieru, sú tam sociálne projekty, v Talline je dokonca kresťanské gymnázium, ktorému zverujú svoje deti aj nekresťania. Lotyšské „Rádio Mária“ je pre vidieckych veriacich, ktorí nemajú kostoly, jedinou možnosťou kontaktu s Cirkvou. Aké je dôležité, to bolo vidno cez dobu pandémie – počet poslucháčov sa zdvojnásobil, ako nám povedal programový riaditeľ, kňaz Jānis Meļņikovs a dodal: „Naše ťažiská sú najmä katechéza a Druhý vatikánsky koncil.“
Témy katolíkov sú však nápadne odlišné od našich.
O diskusiách synodálneho procesu síce počuli, no nemá to nič do činenia s ich životom v Cirkvi. Tu je dobrá každá pomocná ruka bez strácania sa v štruktúrnych debatách.
Pomocný biskup Andris Kravalis v Rige nám na otázku o synodálnom procese povedal: „Pápež už rozhodol.“ Myslel tým, že nemeckej synodálnej ceste je koniec. Napadlo ma: Roma locuta, causa finita. Súčasne sme však stretli silné laické osobnosti, medzi nimi mnohé ženy, ktoré vedú projekty a intenzívne sa zapájajú do cirkevného života. Biskupi a kňazi to viditeľne rešpektujú. Pokorných prikyvovačov medzi laikmi sme nenašli.
Pozoruhodný bol kontakt s milou estónskou ženou Marge, ktorá nám uvarila kávu. Aktívna energická veselá žena. A objavili sme aj jej schopnosť dobre posúdiť prípad odvlečeného a zmiznutého biskupa Eduarda Profittlicha SJ – apoštolského administrátora Lotyšska. Jeho stopy sa stratili v r. 1942. Jeho osud zostal neznámy až do pádu železnej opony. Proces blahorečenia tohto mučeníka beží. A táto žena vedecky spracováva jeho prípad. Prekvapení zisťujeme, že Marge-Marie Paasová má doktorát z filozofie a je diecézna postulátorka blahorečenia biskupa. A vo Vatikáne je uznávanou špecialistkou na Estónsko a pôsobí aj ako riaditeľka tlačovej kancelárie katolíckej cirkvi krajiny. A cítiť u nej v slove aj čine hlboko veriacu ženu.
Rovnaký hlboký dojem na nás urobila predstavená dominikánok z Betánie, sr. Hannah Rita Laue, z ktorej viera len tak vyžarovala. A aj laička Dana Anskaite, ktorá energicky organizuje veľký projekt pre narkomanov. Tu je konkrétna odpoveď Cirkvi na núdze v spoločnosti – táto veľká angažovanosť sa realizuje s úsmevom a radosťou.

Oslovil nás aj ekumenizmus. V Rige nás biskup Andris Kravalis ako samozrejme zaviedol aj do luteránskeho dómu, kde prijal biskupskú vysviacku. Obdivuhodné, že hrobky katolíckeho biskupa Meinharda von Segeberga, jedného z prvých misionárov Lotyšov, sa v časoch reformácie nedotkli a je dodnes zachovaná. Očividne mali aj luteráni k nemu veľkú úctu. Biskupa Meinharda svätorečil v r. 1993 pápež Ján Pavol II.
Ako menšina v spoločnosti sa kresťania držia pospolu. Jedinou výnimkou sú ruskí pravoslávni kresťania, ktorí sa neodlúčili od ruského patriarchátu. Tí však boli už pred vojnou veľmi odmietaví …

Téma Rusko. Ľudia majú strach, že baltické krajiny prídu o Ukrajine na rad ako ďalšie pod heslom: „Veď Rusov už dobre poznáme z čias sovietov.“ A povedali nám, že Rusi im už 30 rokov nadávajú, že: „Ide aj tak iba o nevzdelaných baltských sedliakov a baltské štáty sú iba umelou konštrukciou EÚ.“
Bývalý prezident Lotyšska Valdis Zatlers nám povedal, že súčasná vojna na Ukrajine roztrhla rany, ktoré už boli takmer zahojené. Dodal, že vedome sleduje ruskú televíziu a pozoruje stále silnejšie zameranie na armádu.
Nemecký veľvyslanec v Rige Christian Heldt nás informoval, že Lotyšom po roku 1989 hrozilo, že budú menšinou vo vlastnej krajine. No teraz sa darí aj integrácii ruských spoluobčanov, dokonca bola aj ruská ministerka vnútra.
V baltických krajinách je vcelku otvorenosť voči Rusom, ktorí sa chcú integrovať, naučia sa jazyk a majú aj pas krajiny. Estónsky katolícky poslanec sa na túto tému len usmial a povedal, že sám je Rus. Pôsobil teda úplne integrovane. …

Aké sú dôležité cesty pápeža, to sa ukázalo na ceste pápeža Jána Pavla II. S nadšením nám rozprávali o jeho príchode v r. 1993, krátko po odtiahnutí sovietskych oddielov, ale aj o návšteve Františka v r. 2018. Také návštevy očividne pôsobia ako hybná sila pre katolícku cirkev a sú aj obrazom a vnímaním katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti.
Záver: Zostáva v nás dojem, že v baltických krajinách sa naozaj prebúdza nový cirkevný život na starých ruinách svetovej histórie. Fotografia k tomuto príspevku nie náhodou ukazuje, ako si slnečná žiara hľadá cestu do majestátnych ruín Kláštora sv. Brigity v Talline vypáleného v r. 1577!


MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *